Versionen

4Q83

©

Copyright


frg. 1
1-- שוררי הושר לפני ]דרככה א○○○[ -- ]
2-- כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם י]ח֯ליקון ה֯א֯שימו אלה֯[ים]
3[יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי מרו בך וישמחו כול] ח֯סי בכה לעולם ירנ֯[נו]
4[ותסך עלימו ויעלצו בכה אהבי שמכה כי אתה תברך צדיק ]י֯הוה בצנה רצ֯ו֯ן תעטרנ֯[ו]
5--
6[למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד יהוה אל באפכה תוכי]ח֯ני ואל בחמתכה ת֯[יסרני]
7[חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי ונפשי ]נ֯ב֯הלה מא֯ד [ואת יהוה עד מתי]
8-- ]○○[ -- ]
frg. 2
1[טוב וישר יהוה על כן יורה חט]אים [בדרך ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים]
2[דרכו כל ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בר]יתו ועד֯[תיו למען שמך יהוה וסלחת]
3[לעוני כי רב הוא מי זה האיש ירא יהוה יור]נ֯ו בד[רך יבחר]
frg. 3
1-- ]ע֯יני תמיד[ אל יהוה כי הוא יוציא מרשת רגלי]
frg. 4 i
3[ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניכ]ה
4[אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך אהבו את יהוה כול חסידי]ו֯ אמנם[ נ]ו֯צר
5[יהוה ומשלם על יתר עשה גאוה חזקו ויאמץ לבבכם כול המיחלים ליהוה ]
6[רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה הודו ליהוה בכנור בנבל ]עשור זמרו לו
7[שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה כי ישר דבר יהוה וכול מעשהו ]ב֯אמונה אהב
8[צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פי]ו֯ כול צבאם
9[כונס כנד מי הים נותן באוצרות תהומות שם המים נצבו כמו נד יירא]ו֯ מיהוה כו֯ל
10[הארץ ממנו יגורו כל ישבי תבל כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד יהוה הפיר ]ע֯צת גוים
11[הניא מחשבות עמים עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר אשרי ]ה֯גו[י אשר]
frg. 5
1[שמר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשב]ר֯ תמו֯[תת רשע רעה ושנאי]
2[צדיק יאשמו ]
3[לדוד ריבה יהוה את יריבי לחם את לחמי ]ה֯חזק מג֯[ן וצנה וקומה בעזרתי]
frg. 6
1[בחלותם לבושי שק עניתי ב]צ֯ו֯ם נ֯[פשי ותפלתי על חיקי תשוב כרע כאח לי התהלכתי כאבל אם]
2קדר שחותי ובצלעי שמחו נ֯אס֯פו ○[ -- ולא ידעתי קרעו ולא דמו בחנפי לעגי]
3מעוג חרקו עלי שנים אדוני כמה֯[ תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי אודך]
4בקה֯ל֯[ ]רב בעם עצום א[הללכ]ה֯[ אל ישמחו לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו עין כי לא שלום]
5[ידבר]ו֯ ו֯אל ר[גע]י֯ ארץ[ דברי מרמות יחשבון -- ]
frg. 4 ii
1שמחי רעת֯[י ילבשו בשת וכלמה המגדילים עלי ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה]
2ח֯פ֯צי שלו֯ם֯[ עבדו ולשוני תהגה צדקך כל היום תהלתך ]
3[ל]מ֯נ֯צ֯ח לעבד יהוה לדויד֯[ נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו כי החליק]
4א֯ליו בעיניו למצוא עונו [לשנא דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב און יחשב על]
5משכבו יתיעץ כול דרך ל֯[וא טוב רע לוא ימאס ]
6יהוה מהשמים ח֯ס֯ד֯[כה אמונתך עד שחקים צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה]
7בה תושיע֯[ יהוה מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון ירוין מדשן ביתך]
8ו֯נחל [עדניכה תשקם -- ]
frg. 7-8
1[יהוה אל בקצפך תוכיחני ובח]מתכה ת֯[יסרני כי חציך נחתו בי ותנחת]
2[עלי ידך אין מתם בבשרי מ]פני זעמכה ○[ין ש]לום בעצמי מ[פני חטאתי כי עונתי]
3[עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני הבאי]ש֯ו֯ ו֯נמקו ח֯[בורו]תי מפני אולת[י נעויתי]
4[שחתי עד מאד כל היום קדר הלכתי -- ]○[ -- ואין ]מ֯תם בבשרי נפגא○[ ונדכיתי]
5[עד מאד שאגתי מנהמת לבי אדני נגדך כל תאותי ואנחתי ]ממכה לוא נסתר [לבי]
6[סחרחר עזבני כחי ואור עיני גם הם אין אתי -- מנ]גד רעי ומיוד֯[עי -- ]
frg. 9 i
1-- ]○
2-- ]נ֯ו֯
3-- ]ד֯
frg. 9 ii
1-- ]○[ -- כי לך יהוה הוחלתי]
2אדני אתה תענני כי אלהי [אמרתי פן ישמחו לי במוט רגלי עלי ]יגדילו כי אני לצ֯[לע נכון]
3ומכאבי נגדי תמיד כה עונתי [אגיד] אדאג מן ח֯טאותי ואיבי ח֯נם ע֯צמו ו֯ר֯[בו שנאי]
4שקרי משלימי רע֯ה תחת טובה י֯שסני תחת דבר טוב אל תעזובני אלה֯[י אל תרחק]
5[מ]מ֯ני חישה לי לעזרתי אדני תשועתי בכה יהוה חסיתי אל אבושה לעו֯[לם בצדקתכה]
6הצילני תפלטני הטה אלי אוזנכה הצילני היה לי לצור מעון לבי עדמ○[ -- ]
7כ֯י֯ סלעי ומצודתי אתה אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול ו֯חמוץ כי א[תה תקותי אדני]
8[י]ה֯וה מבטחי מנעורי עליכ֯ה נסמכתי֯ מ֯[בטן ]ממעי אמי את֯ה֯ עוזי בכה֯[ תהלתי תמיד]
9כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז ימלא֯ פ֯י֯ תהלתכה כול היום ת[פארתכה]
10אל תשליכני לעת זקנה ככלות כוחי אל תעז[בני] כי֯ אמרו א֯יבי ל֯[י ושמרי נפשי נועצו]
11י֯חדו֯ לאמור אלהים עזבו רדפו תפ[שוהו כי אין מציל א]ל[הי]ם֯[ אל תרחק ממני אלהי]
12[לע]ז֯רתי חישה יבושו ויכל[ו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי ואני תמיד]
13[או]ח֯יל ([אי]ח֯יל) ו֯הוספתי על כול ת֯[הלתכה -- ]
frg. 10
1[כל העמים תקעו כף הריעו לאלה]ים בקול [רנה -- ]
frg. 11-12
1[אלהים השחיתו והתעיבו עול אין ]ע֯וש[ה טוב אלהים משמים השקיף על בני אדם לראות]
2[היש משכיל דרש את אלהים ]כול סג יחד֯[ו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד הלא]
3[ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו ]ל֯[חם] אלהים ל֯וא קרא
4[שם פחדו פחד לא היה פחד כי אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי אלהים מאסם מי י]ת֯ן ביום ציון
5[ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל ]
6[למנצח בנגינת משכיל לדוד בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלוא דויד ]מ֯סתתר עמנו אלהים
7[בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי פי כי] זרים קמו עלי[ ]
8[ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה הנה אלהים עזר לי א]ד֯ני בס֯מ[כי נפשי]
frg. 13
1-- ]○ יום אירא[ אני אליכה אבטח -- ]
3-- ]○[ -- ]
frg. 14 i
31-- ולך אדני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעש]הו
32--
33[מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרכה צמאה לכה נ]פשי
34[כמה לכה בשרי בארץ ציה ועי]ף֯ בלי מי֯[ם כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך]
35[כי טוב חסדכה מחיים שפ]ת֯י ישבחו[נכה -- ]
frg. 14 ii
28-- לכ]ו֯ ושמעו[ ואספרה כול יראי]
29א֯ל֯הים[ אשר עשה לנפשי אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני א]ו֯ן אם ר[איתי בלבי לוא ישמע]
30אדני אכן [שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי ברוך אלהים א]שר לוא [הסיר תפ]לתי וחסד֯[ו]
31מאותי
32למנצח֯[ בנגינת מזמור שיר אלהים יחננו ויבר]כ֯נ֯ו֯ יאר פניו א[תנו סלה לדעת בארץ דרכך]
33[בכל גוים ישועתך יודוכה עמים ]אלהים יודוכה[ עמים כולם ישמחו וירננו לא]מ֯ים
34[כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנח]ם סלה וידוכה [עמים אלהים יודוך עמים]
35[כלם ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהי]נ֯ו֯ יברכוכה אלהים[ וייראו אתו כל אפסי ארץ]
frg. 19 ii-20
25[למנצח ]ע֯ל שושנים לדויד הוש[יעני אלהים כי באו מים ע]ד֯ נפש טבעתי בין מצולה אין מ[עמד]
26[באתי ]במעמקי מים שבולת ש֯[טפתני יגעתי בקראי נחר גרונ]י כליו שני בחיל לאלהי יש[ראל]
27[ר]ב֯ו֯ משערי ראשי שונאי חנם[ עצמו מצמיתי איבי שקר אשר] לוא גזלתי֯ [אז אשיב אלהים]
28א֯תה ידעתה לוא לויתי ואשלמנ֯[ -- אל י]ב֯ושו קויכה א֯[דני יה]ו֯ה֯[ צבאות אל]
29[י]כ֯למו מבקשיכה אלהי ישראל כ[י ע]ל֯יכה נ[שאתי חרפה כסת]ה֯ כלמה פני מי זר היית[י לאחי]
30נכרי לבני אמי כי קנא[ת ביתכה] אכלתני וחרפ֯[ות חורפיכה נ]פ֯לו עלי ואך בצום נפשי ות֯[הי]
31לחרפות לי ואתנה לב֯[ושי ]שק ותהי להם [למשל י]שיחו ישבי שער בי ינגנו[ ש]תי֯
32שכר ואני תפלתי למה[ יהו]ה עתה רצון אלה֯[ים ב]רב חסדכה ענני באמת ישעכה ○[ ]
33הצילני מטיט [ו]א֯ל֯ א֯טבע֯[ה ]ויקחני גזלו֯[ (גזלי[) הצ]ילני משנאי מעמקי מים אל תשט֯[פני]
34שבולת מים ואל תטבעני מצולה ואל ת[אטר על]י בא֯ר פי ענני כטוב חסדכה כר֯[ב רחמיכה]
35פנה אלי אל תסתר פניכה מעבדכה כי[ צר לי מה]ר֯ה ענני קרב על נפשי גאלה ל[מען איבי]
frg. 21
1-- ]○ ○[ -- ]
2-- ]באד֯[ -- ]
3-- ]○[ -- ]
frg. 22
1-- ]○[ -- ]
2-- ]יהי --
frg. 23
1-- ]תרומו[ -- ]
frg. 24
1-- פני[ -- ]
2-- ]ניהם[ -- ]
3-- ]○[ -- ]