גורל Los

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גורל (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/717/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN nach qawtal (mas. גֹּורָל; she. gūrål) urspr. "kleiner, zum Losen gebrauchter Stein" › "Los", dann a. das durch das Los Zugeteilte i.S.v. "Schicksal", "Los" u. das, dem man durch das Los zugeteilt wird i.S.v. "Abteilung", "Partei": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : גורל 1QSb 4,26; Sir 14,15 (Ms.A 6r,5); + ב: בגורל 4Q365 frg. 36,6; + ב + ו: ובגורל 1QHa 14,16 (Suk. 6,13)

  cs.

  : גורל 1QM 1,5; + ב: בגורל 1QS 4,24; CD 13,12, בגרל Sir 11,22 (Ms.A 4v,12; ב L.u.); + ו: וגורל 1QM 1,11; + ל: לגורל 17,7; + מן: מגורל 4Q503 frg. 37-38,16; + ב + ו: ובגורל 1QM 13,9

  + sf. 3.m.sg.

  : גורלו 4Q181 frg. 1,5; CD 20,4; + כ: כגורלו 1QS 1,10

  + sf. 3.f.sg.

  : גורלה 4Q418 frg. 86,2

  + sf. 2.m.sg.

  : גורלכה 4Q418 frg. 81+81a,5

  + sf. 1.comm.sg.

  : גורלי 1QHa 15,37 (Suk. 7,34; L.u.)

  + sf. 3.m.pl.

  : גורלם־[ 4Q439 frg. 1 ii,3 (i.u.K.)

  + sf. 2.m.pl. + ו

  : וגורלכמה 4Q525 frg. 5,8

  det.

  : הגורל 1QS 5,3; CD 13,4 (L.u.); + ב: בגורל 1QSa 1,20; + ו: {ו}הגורל 1QS 9,7

  pl.abs.

  : גורלות 1QS 4,26, גרלות 4Q76 5,17 (L.u.; = גּוֹרָלוֹת Jona 1,7)

  cs.

  : גורלות 4Q440 frg. 1,2, ]גורלי 4Q503 frg. 215,4 (i.u.K., L.u.; od. sg. + sf. 1.comm.sg.)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : i.K. d. Landzuteilung 4Q365 frg. 36,6 בגורל ל[בני ישראל "... durch Losentscheid für die Söhne Israels" (Num 36,2); mit ידה‎ II Sir 14,15 (Ms.A 6r,45) הלא לאחר תעזב חילך ויגיעך ליודי גורל "wirst du nicht einem anderen dein Vermögen hinterlassen und deinen Besitz denen, die das Los werfen"; mit ירה‎ I Zit. Nah 3,10 i. P. 4Q169 frg. 3-4 iv,2 i.Bz.a. Kriegsgefangene ועל נכבדיה יורו גורל "und über ihre Würdenträger werfen sie ein Los" (𝔐 mit יַדּוּ)

    2. : 1QSb 4,26 ומפיל גורל עם מלאכי פנים "und du (scil. Priester) wirfst ein Los mit Engeln des Angesichts"; 1QHa 11,23 (Suk. 3,22) ותפל לאיש גורל עולם "und du (scil. Gott) wirfst einem jeden ein ewiges Los"; i.K. d. Zuordnung d. Ziegenböcke am Jom Kippur viell. 11QTa 26,4 (Lev 16,8)


     1. : 1QS 6,16 וכאשר יצא הגורל על עצת הרבים יקרב או ירחק "und dementsprechend wie die Entscheidung nach dem Rat der Vielen ergeht, soll er (scil. der Aufnahmekandidat) sich nähern oder entfernen"; 2122 ואם יצא לו הגורל ... יכתובהו "und wenn die Entscheidung für ihn ergeht ..., schreibt man ihn ein"; 5,3 על פיהם יצא תכון הגורל לכול דבר "und nach ihrem (scil. der Priester) Ausspruch ergeht die Bestimmung der Entscheidung bezüglich jeder Sache"; CD 13,4 ויצא הגורל לצאת ולבוא על פיהו "und die Entscheidung über das Hinaus- und Hineingehen soll auf sein Geheiß hin erfolgen"

     2. : bei Durchschimmern der ursprünglichen Bedeutung, mit אף‎ II i.K. des Endgerichts 1QHa 11,2829 (Suk. 3,2728) בנפול קו על משפט וגורל אף על נעזבים "wenn die Messschnur in Bezug auf das Urteil fällt und die Entscheidung des Zorns auf Verlassene"


    1. : 1QS 2,17 יתן גורלו בתוך ארורי עולמים "und er wird sein Geschick in die Mitte der ewig Verfluchten geben"; CD 20,4 כמי שלא נפל גורלו בתוך למודי אל "wie derjenige, dessen Geschick nicht in die Mitte der Schüler Gottes gefallen ist"; מעט רעה כרעת אשה גורל חוטא יפול עליה "Weniges an Bosheit ist wie die Bosheit einer Frau; das Geschick eines Sünders soll auf sie fallen" Sir 25,19 (Ms.C 5r,911); mögl. a. ]וימי גורלה "und die Tage ihres Geschicks" 4Q418 frg. 86,2 (i.u.K.; od. zu II.5.c)


     1. : 1QM 13,9 ובגורל אור הפלתנו "und in die Gefolgschaft des Lichts hast du uns fallen lassen"; 1QHa 14,16 (Suk. 6,13) ובגורל יחד עם מלאכי פנים "und in eine Gefolgschaft zusammen mit Engeln des Angesichts"; 4Q181 frg. 1,4 ובגורל עם קדושיו "und in eine(r) Gefolgschaft mit seinen Heiligen"; 1QS 2,12 והכוהנים מברכים את כול אנשי גורל אל "und die Priester segnen alle Männer der Gefolgschaft Gottes"; 1QM 13,5 וגורל אל לאור "aber die Gefolgschaft Gottes gehört zum Licht"; 17,7 שלום וברכה לגורל אל "Heil und Segen für die Gefolgschaft Gottes"; 13,12 ואנו בגורל אמתכה "wir aber, die wir in der Gefolgschaft deiner Wahrheit sind"; 4Q381 frg. 76-77,7 גורל מלך מלכים "Gefolgschaft des Königs der Könige" (i.u.K.); 11Q13 2,8 ו]אנש[י ]גורל מל[כי ]צדק[ "und die Männer der Gefolgschaft Melchisedeks" (i.u.K.)

     2. : 4Q286 frg. 7 ii,12 יזעמ[ו] את בליעל ואת כול גורל אשמתו "sie sollen verfluchen Belial und die ganze Gefolgschaft seiner Schuld" (vgl. ähnl. 1QS 2,45 אנשי גורל בליעל "Männer der Gefolgschaft Belials"; 1QM 13,4 רוחי גורלו "Geister seiner Gefolgschaft"); 3,24 וכול רוחי גורלו להכשיל בני אור "und alle Geister seiner Gefolgschaft sind da, um Söhne des Lichts straucheln zu lassen"; 1QM 13,1112 וכול רוחי גורלו מלאכי חבל "und alle Geister seiner Gefolgschaft sind Engel des Verderbens"; 1,11 בני אור וגורל חושך נלחמים יחד "die Söhne des Lichts und die Gefolgschaft der Finsternis kämpfen miteinander"; 13,5 כיא המה גורל חושך וגורל אל לאור "denn sie sind eine Gefolgschaft der Finsternis, aber die Gefolgschaft Gottes gehört zum Licht"; abs. 1QHa 11,2526 (Suk. 3,2425) כיא התיצבתי בגבול רשעה ועם חלכאים בגורל "wahrlich, ich habe mich hingestellt in ein Gebiet des Frevels und mit Schurken in eine Gefolgschaft"

    2. : 1QS 11,78 וינחי־לם בגורל קדושים "und er hat ihnen Anteil gegeben am Anteil der Heiligen"; CD 13,12 וכתבוהו במקומו כפי נחלתו בגורל האור "und sie schreiben ihn ein an seine Stelle entsprechend seinem Anteil am Anteil des Lichts"; 4Q511 frg. 2 i,5 [ג]ורלו רשית ביעקוב ונחלת אל[והי]ם[ "sein Anteil (ist) Erstling in Jakob und das Erbteil Gottes" (L.u.; i.u.K.); 1QS 4,24 וכירשתו בגורל עול ירשע "und entsprechend seinem Besitz am Anteil des Unrechts frevelt er"; 4Q525 frg. 5,8 [ת]עזובו לז[רים חל]קכמה וגורלכמה לבני נכר "sollt ihr Fremden euren Teil überlassen und euren Anteil Ausländern" (i.u.K.); 1Q34bis frg. 3 i,2 בגורל צד[י]ק ולרשעים ג[ו]רל "... am Anteil eines Gerechten und für Frevler ein(en) Anteil ..." (vgl. Ps 125,3; i.u.K.); Sir 11,22 (Ms.A 4v,12) ברכת אל בגרל צדיק "der Segen Gottes gehört zum Anteil eines Gerechten"

    3. : 1QS 1,910 ולאהוב כול בני אור איש כגורלו בעצת אל "und zu lieben alle Söhne des Lichts, einen jeden gemäß seiner Stellung im Rat Gottes"; 1QSa 1,9 לבוא בגורל בתוך משפ[ח]תו "um in eine Position inmitten seiner Sippe zu kommen"; 1920 וכול איש פותי אל יבוא בגורל להתיצב על עדת ישראל "und kein einfältiger Mensch soll in die Position kommen, sich hinzustellen über die Gemeinschaft Israels"; mit מקום neben מעמד 1QS 2,23 ולוא ישפל איש מבית מעמדו ולוא ירום ממקום גורלו "und es soll niemand niedriger sein als seine Position und niemand soll sich erheben über seine Stellung", vgl. 4Q164 frg. 1,8 גורלו מעמדי[ "seine Stellung, Posten..." (L.u.; i.u.K.; Ausl. i. P. zu Jes 54,12)


     1. : 1QM 1,13 שלושה גורלות יחזקו בני אור "drei Zeitabschnitte (lang) sind die Söhne des Lichts stark"; 14 ]ובגורל השביעי יד אל הגדולה מכנעת "und im siebten Zeitabschnitt bezwingt die große Hand Gottes" (L.u.; i.u.K.), ähnl. 17,16 ובגורל השל[י]ש[י "und im dritten Zeitabschnitt ..." (i.u.K.)

     2. : frg. 1-6 iii,15 ]בגורלות לילה[ "in Zeitabschnitten einer/der Nacht" (i.u.K.); frg. 39,2.1 שלושה עש[ר ]גורלות חושך "dreizehn Zeitabschnitte der Finsternis" (i.u.K.); frg. 51-55,14 גורלות אור למען נדע באותו[ת] "Zeitabschnitte des Lichts, damit wir die Zeichen erkennen" (i.u.K.)

     3. : 4Q440 frg. 1,2 ת]שעה וארבעים גורלות אור "neunundvierzig Zeitabschnitte des Lichts" (i.u.K.); mögl. a. 4Q418 frg. 86,2 ]וימי גורלה "und die Tage ihres Zeitanteils" (i.u.K.; od. eher zu II.1)