חקק ausmeißeln, einritzen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חקק (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/71/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḤQQ, "ausmeißeln", "einritzen" › "schreiben" u. "bestimmen", "anordnen", trad. als eine Wz. angenommen, aber mögl. urspr. zwei Wurzeln ḤY/WQ "ausmeißeln", "einritzen" (vgl. z.B. arab. "durchbohren") u. ḤQQ "bestimmen" (vgl. arab. "wahr sein", sab. "rechtsverbindlich sein"): he. (qal außer bhe. in allen Formen a. stark gebildet)

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : חקק 1QS 10,1; CD 6,9

  2.m.sg.

  : חקותה 1QHa 21,13 (Suk. 18 i,27), חקקתה 23,12 (Suk. 18 i,11)

  + sf. 3.m.sg.

  : חקקתי 1Q25 frg. 1,4 (i.u.K.; od. l. חקקתי)

  1.comm.sg.

  : חקקתי 1Q25 frg. 1,4 (i.u.K.; od. l. חקקתי)

  ptz. m.sg.cs.

  : חוקקי 1QIsaa 17,24 (= חֹקְקִי Jes 22,16)

  pl.abs.

  : חוקקים 1QIsaa 9,14 (für הַחֹקְקִים Jes 10,1)

  inf.cs.

  : לחוק Sir 40,6 (Ms.B 9v,15; Schreibf., l. לחוק)

  qalpass. ptz. m.sg.abs.

  : חקוק 1QHa 9,26 (Suk. 1,24); + ו: וחקוק 4Q417 frg. 1 i,14 (ו L.u.)

  pl.abs.

  : ]חקוקים 4Q577 frg. 1,3 (i.u.K.)

  po. ptz. m.sg.abs.

  : מחֹוקק Sir 10,5 (Ms.A 3v,21), מחקק[ 4Q174 frg. 9-10,4 (L.u.); + ב: במחוקק 4Q267 frg. 2,10 = CD 6,4

  cs. + sf. 1.comm.pl.

  : מחוקקנו 1QIsaa 27,26 (= מְחֹקְקֵנוּ Jes 33,22)

  det.

  : המחוקק CD 6,9, המחקק 4Q382 frg. 9,2; + ו: והמחוקק CD 6,7

  puʿal/polal ptz. m.sg.abs.

  : מחוקק 4Q417 frg. 1 i,15

  pl.cs.

  : מחוקקי 4Q405 frg. 19,5

  f.pl.abs. + ב

  : במחוקקות CD 6,9

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : 1QS 10,1 קצים אש⟦ה⟧≪ר≫ חקק א ברשית ממשלת אור "Zeiten, die Alef (= אל "Gott"?) festgesetzt hat am Anfang der Herrschaft des Lichts"

     2. : 1QpHab 7,1314 כול קיצי אל יבואו לתכונם כאשר חקק להם ברזי ערמתו "alle Zeiten Gottes kommen entsprechend ihrer Festsetzung, wie er für sie festgesetzt hat in den Geheimnissen seiner Klugheit"; 4Q268 frg. 1,56 וה[וא] חקק קצי ח[רון לעם לא ידעהו] והוא הכין [מועדי] רצון לדורשי מצוותיו "und er hat Zeiten des Zorns festgesetzt für ein Volk, das ihn (od. "es" = das Ende?) nicht kannte, und er bestimmte Zeiten von Wohlgefallen für diejenigen, die seine Gebote beachten" (erg. mit par. 4Q266 frg. 2 i,3, dort aber qalpass., s. B.I)

     3. : vgl. teilw. erg. sowie i.u.K. 4Q468dd frg. 1,1 ומועדי הרצ[ון אש]ר חק[ק "und Zeiten/Versammlungen (?) von Wohlgefallen, die er festgesetzt hat" (vgl. 4Q268 frg. 1,6, 1.b)

    1. : i. Wortspiel mit anderen Formen von חקק (s.a. C.II, D.II) לכרות את הבאר במחוקקות אשר חקק המחוקק "um den Brunnen (scil. die Tora) auszuheben mit den Satzungen, die der Anführer festgesetzt hat" CD 6,9

    2. : 4Q185 frg. 1-2 ii,4 ונתיבה חקק לישחק "und einen Pfad hat er für Isaak festgesetzt"

    3. : 4Q369 frg. 1 i,5 כי מאז חקקתה למו "denn von jeher hast du für sie festgesetzt ..."; 1Q25 frg. 1,4 חקקתי להם "ich habe für sie festgesetzt" od. l. חקקתי "du hast es ... festgesetzt"    1. : neben תקן 1QHa 21,13 (Suk. 18 i,27) ת]קנתה באוזן עפר ונהיות עולם חקותה בלב "... hast du festgesetzt ins Ohr von Staub, und was immer ins Dasein gesetzt ist, hast du eingeritzt ins Herz" (i.u.K.; par. 4Q427 frg. 10,3)

    2. : i.K. von Verkündigung מק]ור פתחתה בפי עבדכה ובלשונו ובלשונו חקקתה על קו מ[שפט entweder "eine Quelle hast du geöffnet im Mund deines Knechts und in meine (1. sg. vgl. Z. 13 [12]) Zunge hast du gemäß der rechten Richtschnur eingeritzt" od. l. ובלשונו "... in seine (scil. des Knechts) Zunge ..." 23,11 (Suk. 18 i,10)

   1. : 4Q270 frg. 2 ii,18 בם חקק אל להעביר "in ihnen(,) Gott hat festgesetzt/eingeritzt, um zu erzürnen (עבר‎ II hif.)/um hinübergehen zu lassen (עבר‎ I hif.) ..."


   1. : von Zeit, i.S.v. Epoche, קץ 4Q266 frg. 2 i,3 חקוק קצ חרון לעם לא ידעהו "festgesetzt eine Zeit des Zorns für das Volk, das ihn nicht kennt" (i.u.K.; par. 4Q268 frg. 1,5 qal, s. A.I.1.b)


    1. : חרות החוקכה וחקוק כול הפקודה "eingraviert ist die Bestimmung (urspr. "dein Geschick") und eingeritzt ist jede Heimsuchung" 4Q417 frg. 1 i,14 (L.u., zur Fortsetzung s. D.II.1)

    2. : הכול חקוק לפניכה בחרת זכרון "alles ist eingemeißelt vor dir in einer Inschrift der Erinnerung" 1QHa 9,2526 (Suk. 1,2324)

   2. : 4Q577 frg. 1,3 ]חקוקים "Festgesetztes/Eingemeißeltes"

   3. : 4Q247 frg. 1,1 mögl. ח]קוק "ist festgesetzt/eingemeißelt" (od. l. ח]קוק, s. zu חבקוק)


   1. : 4Q252 5,2 כי המחקק היא ברית המלכות "denn das Zepter ist der Bund des Königtums" (Ausl. Gen 49,10); i. Ausl. v. Num 21,18 ויחפורו את הבאר באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחוקק "und sie gruben den Brunnen, einen Brunnen, den Fürsten gegraben haben, den die Edlen des Volkes mit einem Zepter ausgehoben haben" CD 6,34 (par. 4Q267 frg. 2,810 u. teilw. erg. 4Q266 frg. 3 ii,11) u. auslegend mit Zit. Jes 54,16 והמחוקק הוא דורש התורה אשר אמר ישעיה מוציא כלי למעשיהו "und 'das Zepter', das ist der, der die Tora erforscht, von dem Jesaja gesagt hat: 'der, der ein Instrument für sein Tun hervorbringt'" 78

   2. : || zu גבר‎ II "Mächtiger" Sir 10,5 (Ms.A 3v,21) ביד אלהים ממשלת כל גבר ולפני מחֹוקק ישית הודו "in der Hand Gottes ist die Herrschaft eines jeden Mächtigen, und vor den Anführer stellt er dessen Majestät"; במחוקקות אשר חקק המחוקק "mit den Satzungen, die der Anführer festgesetzt hat" CD 6,9 (zum Kontext s.o. A.I.2 u. D.II.2); i. Zit. v. Dtn 33,21 מחקק[ 4Q174 frg. 9-10,4 (L.u.)

   3. : המחקק 4Q382 frg. 9,2; המחקק[ PAM 44.102 frg. 37,2


   1. : von Verzierungen i. himml. Heiligtum 4Q405 frg. 19,56 צורות אלוהים מחוקקי סביב ללבני [כ]בודם "Formen von Göttlichen ringsum eingeritzt auf den Ziegeln ihrer Herrlichkeit" (i.u.K.; par. 11Q17 6,6)


    1. : 4Q417 frg. 1 i,15 כי חרות מחוקק לאל על כול "denn eingraviert ist das, was festgesetzt wurde von Gott in Bezug auf alle/jedes ..." (i.u.K.; zum Vorausgehenden s. B.II.1)

    2. : במחוקקות אשר חקק המחוקק "mit den Satzungen, die der Anführer festgesetzt hat" CD 6,9 (zum Kontext s.o. A.I.2 u. C.II)

  Ableitungen:

  חוק , חוקה