חמה‎ II Glut

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חמה‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/652/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qitl-at, Wz. יחם (mas. חֵמָה) › (wohl unter Einfluss von חום u./od. [e] › [o] neben Labial) a. [ḥoma] (vok.b [Murtonen 1988, 123], vereinz. piyyut.; vgl. she. å̄må neben åm für חום), "Glut" › "Gift" u. "Zorn": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : חמה 1QHa 11,29 (Suk. 3,28); Sir 33,8 (Ms.B 6v,6); + ב: בחמה 1QS 7,2; + ב + ו: ובחמה 1QpHab 3,12; + ו: וחמה 4Q381 frg. 78,2; CD 2,5

  cs.

  : חמת 1QpHab 11,14; CD 8,9; + ב: בחמת 4Q504 frg. 1-2R v,18; + ו: וחמת 4Q525 frg. 15,4; + כ: כחמת 1QHa 13,29 (Suk. 5,27)

  + sf. 3.m.sg.

  : חמתו 1QpHab 11,3

  + sf. 2.m.sg.

  : חמתך 4Q504 frg. 1-2R v,4, חמתכה frg. 1-2R iii,10, חכמתךה 1QHa 15,32 (Suk. 7,29); + ו: וחמתכה 4Q504 frg. 1-2R ii,11

  + sf. 1.comm.sg. + ב

  : ]בחמתי 4Q390 frg. 1,10; + ו: וחמתיא 1QIsaa 51,1 (= וַחֲמָתִי Jes 63,5)

  pl.abs.

  : חימות[ 4Q87 frg. 1,2 (L. ת unsich.; = חֵמֹת Ps 76,11); + ב + ו: ובהחמות Sir 35,16 (Ms.B 5v,5)

  Semantik:

  Alles zeigen

  1. : im Bild בע⟦ר⟧«דֿ»ת רשעים יוקדת אש ובגוי חנף נצתה חמה "in der Versammlung der Frevler lodert ein Feuer, und in einem gottlosen Volk flammt Glut auf" Sir 16,6 (Ms.A 6v,9)    1. : ואם באחד מן הכוהנים הכתובים בספר דבר בחמה "und wenn er gegen einen von den Priestern, die im Buch eingeschrieben sind, im Zorn gesprochen hat" 1QS 7,2

    2. : Zit. Ps 37,8 im Pescher הרף מאף ועזוב חמה ואל תחר "lass ab von Zorn, lass los die Wut, und ereifere dich nicht" 4Q171 frg. 1-2 ii,12; i. P. zu Hab 1,89 ובחמה ...[... וב]חרן אף וזעף אפים ידברו "und in Zorn ... und in Zornesglut und in Zorneswut reden sie (scil. die Kittäer)" 1QpHab 3,1213; mögl. באף וחמה "in/mit Zorn und Wut" 4Q381 frg. 78,2 (i.u.K.)

    3. : i.Bz.a. den Frevelpriester, in Ausl. von Hab 2,15 רדף אחר מורה הצדק לבלעו בכעס חמתו "der dem Lehrer der Gerechtigkeit nachjagte, um ihn im Ärger seines Zorns zu verschlingen (בלע‎ I)/anzugreifen (בלע‎ II)" 1QpHab 11,56 (zum Zitat s.u. D.I)

    4. : יראי ייי יבינו משפטו ובהחמות רבות יוציאו מלבם "die, die Jhwh fürchten, verstehen sein Recht und (selbst) in großen Erregungen bringen sie etwas aus ihrem Verstand hervor" Sir 35,16 (Ms.B 5v,5; ובהחמות a.Rd. korr. zu וחכמות "und Weisheitslehren" = Ms.E 1r,2 u. Ms.F 1v,7 "und zahlreiche Weisheitslehren bringen sie aus ihrem Verstand hervor")


    1. : ולא יוכל כול להתיצב לפני חכמתךה "und keiner vermag zu bestehen vor deinem Zorn (korr. aus "deiner Weisheit)" 1QHa 15,32 (Suk. 7,29); והשארתי מהם פליטים למע[ן] אשר לא י[כ]ל[ו ]בחמתי [ו]בהסתר פ[ני] מהם "aber ich werde von ihnen Entronnene übrig lassen, damit sie nicht vernichtet werden durch meinen Zorn und durch das Verborgensein meines Angesichts vor ihnen" 4Q390 frg. 1,1011; על כן שפכתה אלינו את חמתכה "darum hast du deinen Zorn auf uns ausgegossen" 4Q504 frg. 1-2R iii,10; wahrsch. 4Q378 frg. 26,5 ובחמה יעצר[ "und (im) Zorn hält er zurück"

    2. : בכן אעיר ע[ל]יהם חמ[ה] מ[אר]בע רחות השמי[ם "sodann will ich über ihnen Zorn schüren von den vier Richtungen des Himmels" 4Q386 frg. 1 ii,89 (L.u.; i.u.K.)


     1. : 4Q437 frg. 9,3 חמת אל על רוב "der Zorn Gottes über viele" (i.u.K.)

     2. : 1QpHab 11,1415 וכוס חמת [א]ל תבלענו "aber der Becher des Zorns Gottes wird ihn erreichen" (i. Ausl. v. Hab 2,16)

    3. : i.K. des Endgerichts בנפול קו על משפט וגורל אף על נעזבים ומתך חמה על נעלמים וקץ חרון לכול בליעל "wenn die Messschnur in Bezug auf das Urteil fällt und die Entscheidung des Zorns auf Verlassene und ein Guss des Zorns über diejenigen, die sich versteckt haben und eine Zeit des Zorns für die Gesamtheit Belials" 1QHa 11,2829 (Suk. 3,2728); ישוב נא אפכה וחמתכה מעמכה ישראל "möge doch dein Zorn und deine Wut von deinem Volk Israel ablassen" 4Q504 frg. 1-2R ii,11 u. frg. 1-2R vi,11 ישוב נא אפכה וחמתכה ממנו "möge doch dein Zorn und deine Wut von uns ablassen" (vgl. Dan 9,16); חמתך וחרוני אפו‹‹כ››ה "deine Wut und deine Zornesglut" frg. 1-2R v,45; העיר אף ושפוך חמה "wecke den Zorn und gieße die Wut aus" Sir 33,8 (Ms.B 6v,6)


    4. : im Lobpreis 4Q434 frg. 1 i,56 ולא כלם בחרונו ולא יעף כל חרונו חמתו ובאש קנאת לא שפטם "und er vernichtete sie nicht durch seinen Zorn und nicht loderte (od. ließ er lodern, s. יעף‎ II) die ganze Glut seines Zorns und mit dem Feuer ‹seines› Eifers hat er sie (scil. die Armen) nicht gerichtet"; חמתך וחרוני אפו‹‹כ››ה באש קנאתכה "deine Wut und deine Zornesgluten mit dem Feuer deines Eifers" 4Q504 frg. 1-2R v,45; vgl. a. 1QHa 21,37 (Suk. frg. 3,17) חמה וקנאה "Zorn und Eifer" (i.u.K.)

    5. : 1QHa 11,29 (Suk. 3,28) s. II.4

    6. : 4Q301 frg. 3a-b,4 ונכבד הו[א] בא[ו]רך אפיו [וגדו]ל הואה ברוב חמת[ו "und geehrt ist er in seiner Langmut, aber groß ist er in der Fülle seines Zorns" (i.u.K.)

   1. : CD 2,56 וחמה גדולה בלהבי אש בי כל מלאכי חבל "aber großer Zorn mit Feuerflammen durch alle Engel des Verderbens"

   2. : 1QM 1,4 ובקצו יצא בחמה גדולה להלחם במלכי הצפון ואפו להשמיד ולהכרית את קרן "und zu seiner Zeit zieht er (Subj. unklar) mit großem Zorn aus, um gegen die Könige des Nordens zu kämpfen und seine Wut ist (darauf aus) zu vernichten und auszurotten das Horn von ..."

  2. : mögl. בחמת המץיק "durch das Wüten des Bedrängers" 4Q504 frg. 1-2R v,18


   1. : Zit. Hab 2,15 im Pescher הוי משקה רעיהו מספח חמתו אף שכר למען הבט אל מועדיהם "wehe dem, der seinen Nächsten trinken lässt, der sein Gift beimischt – ja!, trunken macht (od. gegen 𝔐 "Rauschtrank") –, um auf ihre Feste zu blicken" 1QpHab 11,23 (i. d. Ausl. Z. 6 mit כעס‎ II gedeutet als "Zorn", s.o. B.I.3)

   2. : 1QHa 13,12 (Suk. 5,10) חמת תנינים כול מזמותם "Gift von Schlangen sind alle ihre Ränke"; neben מבלגית 4Q429 frg. 2,910 כחמת תנינים פורחת ... יורו לחתוף מבלגית פתנים "wie Gift von Schlangen, das hervorspritzt ..., schleudern sie, um zu verderben, Otternverderbnis" (par. 1QHa 13,29 [Suk. 5,27]); אררות נצח וחמת תנינים[ "ewige Flüche und Gift von Schlangen" 4Q525 frg. 15,4 (i.u.K.); || ראש‎ II CD 8,910 חמת תנינים יינם וראש פתנים אכזר "Gift von Schlangen ist ihr Wein, ein verderbenbringendes Gift der Nattern" (Zit. Dtn 32,33; par. CD 19,22); ח]מת תנין "Gift einer Schlange" 4Q525 frg. 17,4 (L.u.; i.u.K.)