Versionen

4Q87

©

Copyright


frg. 1
1[למשפט אלוהים ל]ה֯ושיע[ כול ענוי ארץ סלה כי חמת]
2[אדם תודך שא]רית חימות֯[ תחגר נדרו ושלמו ליהוה]
3[אלוהיכם כול ס]ביביו יבילו [שי למורא יבצר רוח נגידים]
4[נורא למלכי ארץ ]
5[למנצח על ידיתון ]לא֯ס֯[ף מזמור -- ]
frg. 2 i
1-- למען ידעו דור אח]רון
2[בנים יולדו יקומו ויספרו לבניהם וישימו באלהים ]כ֯סלם
frg. 2 ii
1משמנ֯[יהם ובחורי ישראל הכריע בכול זאות חטאו עוד]
2ולוא ה[אמינו בנפלאותיו ויכל בהבל ימיהם ושנותם]
3בבהל[ה אם הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו אל ויזכרו]
frg. 3
1-- ה]רנינו [לאלהים עוזנו הריעו]
2[לאלהי יעקוב שאו זמרה ותנו ]ת֯וף [כנור נעים עם נבל]
frg. 4
1[גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוהי]ם לבדכ֯[ה הורני]
2[יהוה דרככה אהלך באמתכה יחד לבבי ]ליר֯[אה שמכה]
frg. 5
1-- שיר מזמור לבני]
2[קורח למנצח על מחלת לענות משכיל ]ל֯הימן האזר[חי]
3[יהוה אלוהי ישועתי יום צעקתי בליל]ה֯ נגדכה תבוא֯[ ]
4[לפניכה תפלתי הטה אזנכה לרנתי כי שב]עה ברעות
5[נפשי וחיי לשאול הגיעו נחשבתי עם יור]ד֯[י בור [ייתי]
frg. 6-7
1[אף תשיב צור חרבו ולוא הקימות]ו֯ ל֯מלחמה ה[שבתה]
2[מטהרו וכסאו לארץ מגרתה הקצ]ר֯תה ימי֯ עלומ[יו]
3[העטיתה עליו בושה סלה עד מה יהוה תסת]ר֯ לנצח
4[תבער כמו אש חמתך זכר אני מה חלד על מה שו]א
frg. 8
1[ -- איה חסדיכה הראשונים א]דוני
2[אשר נשבעתה לדויד באמונתכה זכו]ר֯ אדוני חרפת
3[עבדיכה שאתי בחיקי כול רבים עמים ]אשר חרפו
4[אויביכה יהוה אשר חרפו עקבות מ]ש֯יחכה ברו֯ך֯
frg. 9
1[נפשי את יהו]ה
2[למנצח לדו]י֯ד מזמו[ר אלהי תהלתי אל תחרש]
frg. 10
1[יהיו ימיו מעטים פקדתו] יקח[ אחר -- ]
frg. 11
1[יהי אחרי]ת֯ו להכרית[ בדור אחר ימח שמם]
2-- ]○[ -- ]
frg. 12
1[מה לכה הים כי ]תנוס [הירדן תסב לאחור]
frg. 13
1-- ברוכים אתם ליהוה ע]ושה שמים [וארץ השמים]
2[שמים ליהוה והארץ נתן לבנ]י֯ אדם לוא מתים יהל[לו יה ולוא כול]
3[יורדי דומה ואנחנו נברך יה מ]עתה ועד עולם הל֯[לו יה ]
4[אהבתי כי ישמע יהוה את קולי ]תחנוני כי הטה א[זנו לי ובימי]
5[אקרא אפפוני חבלי מות ומצרי שא]ול מצאוני צרה ו[יגון אמצא]
6[ובשם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפ]ש֯י֯[ -- ]
frg. 14
1[ליהוה כי ]ט֯ו֯ב כי ל֯ע[ולם חסדו ]
2[לדויד בר]כ֯י נפשי את יהוה יה֯[וה אלוהינו גדלתה מאוד הוד והדר לבשתה עוטה]
3[אור כשלמ]ה נוטה שמים כי[ריעה המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו]
4[המהלך על ]כנפי רוח[ -- ]
frg. 15-16
1-- תשת חושך ויהי ליל]ה בו תרמוש֯ כול חית[ו יער]
2[הכפירים שואגים לטרף ]ולבקש מא֯[ל ]א֯כ֯ל[ם תזרח]
3[השמש ויאספון ואל מעונותי]ה֯ם֯ יר[בצון -- ]
frg. 17+18 i
3-- הודו ליהוה]
4[קראו ב]שמו הוד֯[יעו בעמים עלילותיו שירו לו זמרו ל]ו֯
5[שיחו בכול נפלאו]תיו התה֯[ללו בשם קדשו ישמח ]לב
frg. 19
1-- ויבוא ישראל ]מצרים י[עקוב גר בארץ חם]
2[ויפר את עמו מאד ויעצמהו ]מצריו ה[פך לבם לשנא]
frg. 18 ii+20-24
1[ויך כול בכור בארצ]ם֯[ ראשית לכו]ל אונם ויוצ֯א עמ[ו בכסף וזהב]
2[ואי]ן֯ בשבטי֯[ו] כושל שמחו מ[צרי]ם֯ בצאתם כי נ֯פ֯ל פח֯[דם עליהם]
3[פרש ]ע֯נן למסך ואש להאיר [לי]לה ש֯א֯ל ו֯י֯[בא שליו ולחם]
4ש[מים י]שביעם [פתח צור ויזובו ]מים [הלכו בציות נ]הר כי [זכר את]
5דבר קוד[שו ]את[ אברהם עבדו ויוצא ע]מו בש[שון ברנה]
6את בחיר[יו ויתן להם א]רצות ג[וים ועמל לואמים יירשו בעבור]
7ישמר֯[ו חוקיו ותורותיו י]נצו֯ר֯[ו הללו יה]
8הללויה[ -- ]
frg. 25
1-- ]○[ -- ]
2-- ר]בת שכנה לנפ[שי עם שונא שלום]
3[אני שלום וכי אדבר ה]מ֯ה֯ ל[מלחמה -- ]
frg. 26 i
1-- ]○
2[סביב לה ויהוה לע]מו סביב מעתה ועד ע֯[ול]ם [כי לו]א֯
3[ינוח ש]בט הרשע על גורל הצדיקים למען לו[א]
4[ישלחו ]ה֯צדיקים בעולתה ידים היטיבה יהו[ה לטו]בים
5[ולישר]ים בלב והמטים עקלקולתים יוליכם יהוה א֯ת פועלי
6[האון ש]ל[ו]ם֯ על ישראל שיר המעלות בשוב יה[וה ]את שבות
7[ציון היינו ]כחלמים אז ימלא שחוק פינו ול[שו]נ֯נו רנה
8[אז יואמרו ]ב֯גויים הגדיל יהוה לעשות עם אלה הגדיל
9[יהוה לעשות עמנו ]היינו שמחים שבה יהוה [א]ת
10[שבותינו כאפיקים ]ב֯נגב הזורעים בדמע֯ה֯ [ברנה]
11[יקצרו -- ]○○[ -- ]
frg. 26 ii
1אמר֯[ו העוברים ברכת יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם]
2יהו֯[ה שיר ה ]
3עול[ות]ממ[עמקים קראתיכה יהוה אדוני שמעה בקולי תהי נא אזנכה]
4קש֯[ובת לי לקול תחנוני אם עונות תשמור יה אדוני מי]
5יע[מוד כי עמכה הסליחה למען תורא קויתי יהוה]
6[קותה נפשי ולדברו הוחלתי הוחילי נפשי לאדוני]
7כש[ומרים לבוקר שומרים לבוקר -- ]
8○[ -- ]