Versionen

4Q437

©

Copyright


frg. 1
1[ברכי ]נפשי את אדוני על כול נפ֯ל[אותיו עד עולם וברוך שמו כי הציל נפש אביון ואת]
2[ענו לא ]ב֯זה ולוא שכח צרת ד֯[לים פקח עיניו אל דל ושועת יתומים שמע ויט אוזניו]
frg. 2 i
1[-- ]מעדת דורשי מ○[ --]
2[-- רשת ]טמנו לי ללכודני וירד֯ו֯פ֯ו֯ נ֯פ֯[שי -- ]
3[-- תבוא חר]בם בלבם וקשתותיהם תשברנה ○[ -- ]
4[-- על כול זו]א֯ת אברך שמך בחיי אשר הצלתני מ[ר]ג֯ש (מק֯ו֯ש) גוי[ם]
5[-- לא]ו֯מים וחסדיך לי צנה סביב ותשמור נפשי בגוים ובג○[]
6[-- לוא ]הבישותה אוהבי ביא (כ!יא) חוקיכה לוא שכחתי בצרת נפש[י לוא]
7[עזבתני ולו]א הסתרתה פניך מן תחנוני וכול יגוני ראיתה ועונות[י -- ]
8[כיא מלפ]נ֯[י] יעטף רוחי בצר לי שמעתה֯ קולי באשפתיך הס֯ת֯[רתני ובצל ידך]
9[החביא]ני ותשימני לחץ ברור בסת[ר] כפך הסתרתנ֯י ו○[ --]
10[ומטיט ]הצלתני פן אטבע בו ומשב֯ו֯לת גוים פן [ת]ש֯וטפני ומ[ --]
11[ושחתי במ]ע֯[מ]ק֯י֯ה _____ ומשאול העל֯ו֯ת נפ[ש]י֯ חיים נתתה[ לפני]
12[ועדת אנשי ]מ֯ופת הוש[בת] לפני ובילדי צדק נחמת֯נ֯י֯ ועל קו מ֯[שפ]ט שמחת
13[את נפשי ובמשקל ]צדקה חיית את רוחי _____ אברך בכ[ול מאודי] את אדוני
14[ואהלל] ב֯גיל לבי [ט]ו֯בתו אותך אדוני זכרתי ונסמך לבי ל[פני]ך שברתי
15[לישועתך אדו]נ֯י֯ _____ את○[ ○○○○○]○ זכרתי ויעלוץ לבבי בכה תרום ק[רני ]צמאה
16[נפשי לכה ד]בקה נפש[י אח]ר֯יך בעלילותיך אשיח זכרתיך על[ יצו]ע֯י באשמרות
frg. 2 ii
13ואעמ֯ו֯דה [--]
14[מו]טותיהם ולפתוח חורצ֯[בות (חור) [--] (--])
15[ע]ל נ֯פשם לעובדך ואב○[ (יאבת֯[י) --]
16[-- ]הקימותי עליהם[ ]ל[ --]
frg. 3
1[-- ]ב֯ה֯ ○○○[ --]
2[-- ]כ֯ו֯ר֯ ת֯ובא ○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 4
1[-- במהותלות -- ]○[ --]
2[-- ולדבק בנפשך צ]ויתני יצר [סמוך --]
3[-- הצלחתה -- ]רע ל֯[העב]י֯ר ממני ורו[ב --]
4[רחמים -- אנוש או רוח -- ]אורח חיים ו֯[ללכת בא]ה֯בת חסד
5[ובמשפט צדק ולהצניע ללכת בכו]ל דרכי אל ותעב[יר ממני א]ת
6[רוח -- מחיתה ורוח ישועות הלבשתני] על כול אלה א[ברך --]
7[-- כי את כבודך ונ]פלא[ות]י֯ך֯ א[שר ה֯צ֯ל֯ --]
frg. 5
1[-- ]○ר[ --]
2[-- ]מ֯נ֯[י] חרש[ --]
frg. 6
1[-- ]ברז סוד פ[לאכה --]
2[-- ]○○○○[ --]
frg. 7
1[-- ]○פ[ --]
2[-- ]○[ יצר○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 8
1[-- ]○○○ם ב[ --]
frg. 9
1[--] שוחד ב[ --]
2[--] וילכו אח[ר --]
3[-- נתכ]ת חמת אל על רוב טורד֯[ --]
4[-- ]תות כול דורשי ת[ --]
5[-- ]לנ֯ו על[ --]
frg. 10
1[-- ]באמתו֯[ --]
2[-- ]י֯סוד ר֯[ --]
3[-- ]שכ֯ה֯[ --]