אשמה Schuld

 • Version: 1.0.1
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אשמה (Version 1.0.1; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/477/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatal-ā, Verbalnomen zu אשם‎ I (BL, § 61w''; mas. אַשְׁמָה, she. å̄šå̄må, Hier. sg.cs. asamath), "Schuldigsein, -werden" › "Schuld": bhe. außer Amos 8,14 nur P/Esra/Chron., mhe., piyyut.

  Formen:

  sg.abs.

  : אשמה 1QS 1,6; CD 2,16; Sir 23,11 (Ms.C 4Av,9); + ו: ואשמה 11QTa 58,17; + ב: באשמה 1QHa 14,25 (Suk. 6,22); + ל: לאשמה 4Q181 frg. 1,1, לאששמה 1QS 5,12; + מן: מאשמה 1QHa 12,38 (Suk. 4,37)

  cs.

  : אשמת 1QS 9,4; + ו: ואשמת 1QHa 19,14 (Suk. 11,11); + ב: באשמת 12,31 (Suk. 4,30)

  + sf. 3.m.sg.

  : אשמתו 1QM 13,4; + ב: באשמתו 4Q511 frg. 63 iii,4; + כ: כאשמתו 1QS 1,10

  + sf. 2.m.sg.

  : אשמתכה 1QS 2,5

  + sf. 1.comm.sg.

  : אשמתי 4Q511 frg. 18 ii,10; + כ: ]כאשמתי 1QHa 13,7 (Suk. 5,5; L.u.)

  + sf. 3.m.pl.

  : אשמתם 1QS 1,23, אשמתמה 11QTa 26,12; + ו: ואשמתם 1QS 3,22; + ב: באשמתם 1QHa 13,38 (Suk. 5,36)

  det.

  : האשמה 1QM 14,3

  pl.abs.

  : אשמות 4Q460 frg. 9 i,4;

  cs.

  : אשמות 4Q184 frg. 1,10; + ו: ואשמות 1QHa 23,13 (Suk. 18 i,12); + ב: באשמות 4Q184 frg. 4,5 (i.u.K.)

  + sf. 1.comm.sg.

  : אשמותי 1QHa 12,35 (Suk. 4,34)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : ]ואני הרביתי אשמה "aber ich, ich habe Schuld angehäuft" 4Q381 frg. 33+35,9; ]כאשמתי שפטתני "gemäß meiner Schuld hast du mich gerichtet" 1QHa 13,78 (Suk. 5,56)

    2. : ולמען אשמתם סתרת מעין בינה וסוד אמת "und wegen ihrer Schuld hast du die Quelle der Einsicht und den Rat der Wahrheit verborgen" 2728 (Suk. 5,2526); s.a. כרזי פשע משנים מעשי אל באשמתם "entsprechend der Geheimnisse der Verfehlung ändern sie die Werke Gottes durch ihre Schuld" 38 (Suk. 5,36)

    3. : ולשנוא כול בני חושך איש כאשמתו "und alle Söhne der Finsternis zu hassen, einen jeden entsprechend seiner Schuld" 1QS 1,10

    4. : neben אמת (s.a. III.1.b) 4Q511 frg. 63 iii,34 להצדיק צדיק באמתכה ולהרשיע רשע _____ באשמתו "gerecht zu sprechen einen Gerechten auf Grund auf deiner Wahrheit und schuldig zu erklären auf Grund seiner Schuld"

    5. : 4Q378 frg. 22 i,1 ולא הכחדתם באשמתם "und nicht hast du sie vertilgt wegen ihrer Schuld"

    6. : וכול חטאתם ועוונותם ואשמתם ופשעי מעשיהם "und all ihre Sünde und ihre Vergehen und ihre Schuld und die Verbrechen ihrer Taten" 1QS 3,22

    7. : איש שבועות ימלא אשמה "ein Mann von Schwüren wird voll von Schuld" Sir 23,11 (Ms.C 4Av,9)

    8. : 4Q181 frg. 1,1 לאשמה ביחד עם "hinsichtlich von Schuld in einer Gemeinschaft mit ..."

   1. : ותזקקם להטהר מאשמה ... כול מעשיהם "und du wirst sie läutern, damit von Schuld gereinigt werden ... all ihre Taten" 1QHa 14,1112 (Suk. 6,89); ולטה[ר ]אנוש מאשמה בצדקתכה "und um durch deine Gerechtigkeit einen Menschen von Schuld zu reinigen" 12,38 (Suk. 4,37)     1. : im Endgericht 14,2122 (Suk. 6,1819) והיה] לאש בוערת בכול אנשי אשמה עד כלה "und es wird zu einem Feuer, das unter allen Männern der Schuld brennt bis zur Vernichtung"

     2. : 33 (Suk. 6,30) וכול בני אשמה לא יהיו עוד "und alle Söhne der Schuld werden nicht mehr sein"; vgl. 13,9 (Suk. 5,7) u. 15,14 (Suk. 7,11)

     3. : in der Kriegsregel von den im Endzeitkrieg Gefallenen חללי אשמתם "auf Grund ihrer Schuld Erschlagene" 1QM 6,17, vgl. בחללי האשמה 4Q491 frg. 1-3,13 u. frg. 11 ii,23 (L.u.); פגרי האשמה 14,3 u. פגרי אשמה 4Q169 frg. 3-4 ii,6 i. Ausl. v. Nah 3,1 "Leichname der Schuld" als Bez. d. i. Kampf Getöteten

     4. : i.K. des Endgerichts וחרבכה תואכל בשר אשמה "und dein Schwert verzehre schuldiges Fleisch" 1QM 12,1112

     5. : i.K. des Endgerichts ואין פלט ליצר אשמה "und es gibt keine Rettung für ein Gebilde von Schuld" 1QHa 14,35 (Suk. 6,32)

     6. : i.K. der Verfluchung Belials und seiner Gefolgschaft ואת כול גורל אשמתו "und die ganze Gefolgschaft seiner Schuld" 4Q286 frg. 7 ii,2


     1. : ולא לתור במחשבות יצר אשמה "und nicht Pläne schuldigen Trachtens zu verfolgen" CD 2,16; מחשבות יצר א]שמתכה "deine Pläne schuldigen Trachtens" 4Q287 frg. 6,7 (erg. durch par. 4Q286 frg. 7 ii,78)

     2. : i. halakh. K. פן ישיאנו עוון אשמה "damit er ihm nicht schuldhaftes Vergehen aufbürde" 1QS 5,1415; vom הכוהן הרשע "Frevelpriester" 1QpHab 8,12 לוסיף עליו עון אשמה "so dass er schuldhaftes Vergehen auf sich häufte"; i.u.K. עוון אשמה 4Q512 frg. 15 i-16,1

     3. : 4Q174 frg. 1-2 i,9 במשגת אשמה "in schuldhaftem Irrtum" (L.u.)

     4. : mit רשע‎ III "Frevel" 1QS 2,5 ארור אתה בכול מעשי רשע אשמתכה "verflucht seist du wegen aller Freveltaten deiner Verschuldung" (par. 4Q256 2,13; 4Q257 2,2); pl. מעשי אשמה "Taten der Schuld" 4Q511 frg. 48-49+51,56

     5. : i.K. des Schuldbekenntnisses am Bundeserneuerungsfest mit עון‎ II und חטאה 1QS 1,2224 והלויים מספרים את עוונות בני ישראל וכול פשעי אשמתם וחטאתם בממשלת בליעל "und die Leviten zählen die Sünden der Israeliten und all ihre schuldhaften Verfehlungen und ihre Sünde während der Herrschaft Belials auf"; vom Beter פשעי אשמתי "meine schuldhaften Verfehlungen" 4Q511 frg. 18 ii,910

     6. : i.K. der Verfluchung Belials במשרת אשמתו "wegen der Herrschaft seiner Schuld" 1QM 13,4 u. 4Q286 frg. 7 ii,3

     7. : יכשולו בעצת אשמתם "werden sie straucheln wegen des Rates ihrer Schuld" 4Q169 frg. 3-4 ii,6

     8. : 1QHa 19,2324 (Suk. 11,2021) ואכירה אב]ל חטאה ויגון אשמה "und ich erkannte die Trauer der Sünde und den Kummer der Verschuldung" (erg. nach 4Q427 frg. 1,3)

     9. : Ausl.von Nah 3,57 i. P. על זדון אשמתם "wegen ihrer schuldhaften Vermessenheit" 4Q169 frg. 3-4 iii,4

     10. : von den אלי אשמות "Widdern der Schuldopfer" 11QTa 35,1415 לשאת חטא אשמה "so dass sie die Sünde der Schuld tragen"


     1. : 1QS 1,6 בשרירות לב אשמה "in der Verstocktheit eines schuldigen Herzens" (vgl. Jer 7,24 mit הָרָע statt אשמה); לב אשמה 4Q487 frg. 2,7 (i.u.K.)

     2. : frg. 15,3 פי אשמת־[ (i.u.K.)

    1. :

     1. : mögl. 4Q491 frg. 4,4 קרן אש[מה "Horn der Schuld" (i.u.K.)

     2. : 4Q512 frg. 34,15 um Erbarmen flehen על כול נסתר[ו]ת אשמ[ה "wegen allem, was verborgen ist an Schuld" (i.u.K.)

     3. : 1QpHab 4,11 בית אשמ[תם "Haus (ihrer) Schuld" oder בית אשמ[תם "Haus der Schuldigen" (Study Edition; von אשם‎ II)

   2. :

    1. : || zu מעל‎ II i. 1QS 9,4 לכפר על אשמת פשע ומעל חטאת "zu sühnen die Schuld der Verfehlung und die Untreue der Sünde" (par. 4Q258 7,45); || zu עול‎ V in 4Q184 frg. 1,10

    2. :

     1. : || zu עון‎ II "Vergehen" in 1QHa 12,3031 (Suk. 4,2930) והוא בעוון מרחם ועד שבה באשמת מעל "so ist er in Vergehen vom Mutterleib an und bis zum Greisenalter in Schuld der Untreue"; הוריתי באשמת מעל[ "empfangen bin ich in Schuld der Untreue" 4Q428 frg. 10,3

     2. : 1QHa 19,14 (Suk. 11,11) תועבות נדה ואשמת מעל "Gräuel der Unreinheit und Schuld der Untreue"

    3. : באשמת גורלו[ "in der Schuld seines Loses" 4Q471 frg. 2,6 (unklar; i.u.K.)

    4. : i.Zshg. eines deterministischen Geschichtsbildes באשמת קצי נגוע[י] עוונות "durch die Schuld der Zeiten der von Sünden Geschlagenen" od. "... der Heimsuchungen durch Sünde" 4Q510 frg. 1,7 (i.u.K.)

   3. :

    1. : Krieger sollen sich hüten vor jeglichem עוון ואשמה "Vergehen und Schuld" 11QTa 58,17

    2. : 4Q481c frg. 1,6 רבים רחמיך ומרב אשמ[תם "groß ist dein Erbarmen, aber wegen der Menge ihrer Schuld" (teilw. erg.); vgl. 1QHa 12,38 (Suk. 4,37) וכהמון רחמיכה בי תכפר עוון ולטה[ר ]אנוש מאשמה בצדקתכה "und entsprechend der Fülle deines Erbarmens an mir sühnst du Vergehen, um einen Menschen von Schuld zu reinigen durch deine Gerechtigkeit"

   4. :

    1. : vom Bestechungsgeschenk (שוחד) 11QTa 51,14 ועושה אשמה גדולה "und es bewirkt große Schuld" 14 (par. 11Q20 15,6)

    2. : von Gott לכפר אשמה "um Schuld zu sühnen" 1QHa 23,33 (Suk. frg. 2 i,13) (i.u.K.)

    3. : ומנחילי אשמה "und die, die Anteil geben an Schuld" 4Q181 frg. 2,4 (i.u.K.)

    4. : ל]הרבות אשמה "um Schuld anzuhäufen" 1QHa 24,35 (Suk. frg. 6,12); im Gebet des Manasse ]ואני הרביתי אשמה "und ich habe Schuld angehäuft" 4Q381 frg. 33+35,9

    5. : von den Gegnern des Beters יתגוללו באשמה "sie wälzen sich in Schuld" 1QHa 14,25 (Suk. 6,22)

  1. :


    1. : ולוא יהיה עוד אשמות בארץ "und Verschuldung wird es auf der Erde nicht mehr geben" 4Q475 frg. 1,4

    2. : מלאה ה]ארצ אשמות "das Land ist voll von Verschuldungen" 4Q460 frg. 9 i,4 (vgl. Jer 51,5); ]אשמות לא הבינו "Verschuldungen haben sie nicht begriffen" 4Q387 frg. A,4 (i.u.K.)

   1. : 1QHa 12,35 (Suk. 4,34) כי זכרתי אשמותי עם מעל אבותי "denn ich gedachte meiner Verschuldungen einschließlich der Untreue meiner Vorfahren"; mögl. 4Q184 frg. 4,5 באשמות מע[ל "in Verschuldungen der Untreue" (i.u.K.; vgl. sg. 1QHa 12,31 [Suk. 4,30])

   2. : וללכת באשמות[ "und um zu wandeln in Verschuldungen" frg. 1,3

   3. :