Versionen

SirC

©

Copyright


3
14 (Ms.C 1r,1) צדקת אב אל תשכח ו֯תחת (Ms.C 1r,2) ענו֯תו תתנצ[○○] (תתנצ[ב] / תתנצ[-]׃)
15ביום יזכר לך (Ms.C 1r,3) וכחורב על קרח נמס חטאתיך ׃
16 (Ms.C 1r,4) כמגדף העוזב אביו וזועם (Ms.C 1r,5) אל יסחוב אמו ׃
17בני את כל (Ms.C 1r,6) מלאכתיך בענוה הלוך ומאיש (Ms.C 1r,7) מתן תאהב ׃__
18בני גדול אתה (Ms.C 1r,8) כן תשפיל נפשך ובעיני אלהים (Ms.C 1r,9) תמצא חן ׃__
21פלאות ממך (Ms.C 1r,10) אל תחקור ורעים ממך אל (Ms.C 1r,11) [תד]רוש ׃
22באשר הורשיתה (Ms.C 1v,1) התבונן ועסק אל יהי לך בנסתרות ׃
41
16 (Ms.C 1v,2) לא כל בושת נאה לשמור (Ms.C 1v,3) ולא כל הכלם נבחר _
4
21יש (Ms.C 1v,4) בשת משאת עון ויש בשת (Ms.C 1v,5) חן וכבוד ׃
20
22יש מאבד (Ms.C 1v,6) את נפשו מבושת ובאולת (Ms.C 1v,7) פנים יורישנה ׃
23יש נכלם (Ms.C 1v,8) ומבטיח רעהו וקונהו שונא (Ms.C 1v,9) חנם ׃
4
22אל תשא פנים לנפשיך (Ms.C 1v,10) ואל תבוש למכשול לך ׃
23 (Ms.C 1v,11) אל תמנע דבר בעיתו ואל (Ms.C 2r,1) תקפוץ את חכמתך ׃
30אל תהי (Ms.C 2r,2) כאריה בביתך ומתפחז בעבודתך ׃
31 (Ms.C 2r,3) אל תהי ידך מושטת לשאת (Ms.C 2r,4) ובעת השב קפודה ׃
5
4אל (Ms.C 2r,5) תאמר חטאתי ומה יהיה לו (Ms.C 2r,6) כי יי ארך אפים הוא ׃_
5אל (Ms.C 2r,7) סליחה אל תבטח להוסיף עון (Ms.C 2r,8) על עון ׃
6ואמרת (Ms.C 2r,9) רבים רחמיו לרוב עוונותי יסלח ׃ (Ms.C 2r,10) כי רחמים ואף עמו ועל רשעים (Ms.C 2r,11) יניח רגזו ׃
7אל תאחר לשוב (Ms.C 2r,12) אליו ואל תתעבר מיום ליום ׃ (Ms.C 2v,1) כי פתאום יצא זעמו ובעת נקם (Ms.C 2v,2) תספה ׃
9אל תהי זורה לכל (Ms.C 2v,3) רוח ואל תלך לכל שביל ˙
10 (Ms.C 2v,4) היה סמוך על דברך ואחר (Ms.C 2v,5) יהיה דבריך ׃
11היה נכון (Ms.C 2v,6) בשמועה טובה ובארך (Ms.C 2v,7) ענה תענה נכונה ׃
12אם (Ms.C 2v,8) יש אתך ענה ריעיך ואם (Ms.C 2v,9) אין שים ידך על פיך ׃
13כבוד (Ms.C 2v,10) וקלון ביד בוטה ולשון אדם (Ms.C 2v,11) מפליטו ׃
36
24חיך יטעם מטעמי זבד (Ms.C 2Ar,1) ולב נכון יטעם מטעמי כזב _
6
5 (Ms.C 2Ar,2) חיך ערב ירבה אוהב ושפתי (Ms.C 2Ar,3) חן שואלי שלום _
6אנשי (Ms.C 2Ar,4) שלומיך יהיו רבים ובעל (Ms.C 2Ar,5) סודך אחד מאלף _
37
1כל אוהב (Ms.C 2Ar,6) יאמר אהבתו (אהבתי!)
2הלא בעת (Ms.C 2Ar,7) יגיע עליו _ דין מות רע (Ms.C 2Ar,8) כנפש יהפך לצר _
6
7קנית (Ms.C 2Ar,9) אוהב בנסיון קנהו ואל (Ms.C 2Ar,10) תמהר לבטוח עליו _
9יש (Ms.C 2Ar,11) אוהב נהפך לשונא ואת (Ms.C 2Ar,12) ריב חרפתך יחשוך (יחשוף!) _
10יש (Ms.C 2Av,1) אוהב חבר שלחן ולא ימצא (Ms.C 2Av,2) ביום רעה _
8יש אוהב בפני עת (Ms.C 2Av,3) ולא יעמד ביום צרה _
12אם (Ms.C 2Av,4) תשיגנו נרפך (נה!פך) בך ומפניך יסתר ˙
13 (Ms.C 2Av,5) משונאיך הבדל ומאוהביך (Ms.C 2Av,6) השמר _
14אוהב אמונה מגן (Ms.C 2Av,7) תקוף (תקיף) ומוצאו מצא הוא הון ˙
15 (Ms.C 2Av,8) לאוהב (אוהב) אמונה אין מחיר ואין (Ms.C 2Av,9) משקל לטובתו _
3
27לב כבד (Ms.C 2Av,10) יכביד כאבן וחוטא יוסיף (Ms.C 2Av,11) חטא על חטא __
6
18בני מנוער (Ms.C 2Av,12) קבל מוסר ועד שיבה (Ms.C 3r,1) תשיג ([--] [--] תשיג) חכמה ׃
19כחורש וכקוצר (Ms.C 3r,2) קרב אליה וקוח לרוב תבואתה ׃ (Ms.C 3r,3) כי בעבודתה֯ מעט תעבוד () (Ms.C 3r,4) ו֯למחר תאכל פריה ׃
28כי (Ms.C 3r,5) לאחור תמצא מנוחתה (Ms.C 3r,6) ותהפך לך לתענוג ׃
35כל שיחה (Ms.C 3r,7) חפוץ לשמוע ומשל בינה (Ms.C 3r,8) אל יצאך ׃
7
1אל תעש רע (Ms.C 3r,9) [--] ישיגך רע
2רחק מעון (Ms.C 3r,10) [--] ממך ׃
4אל תבקש מאל֯ (מא[ל]) (Ms.C 3r,11) ממ]שלת וכן כמלך מושב (Ms.C 3r,12) [--] (׃)
6אל תבקש להיות (Ms.C 3v,1) אם אין לך חיל להשבית זדון ׃
17 (Ms.C 3v,2) מאד מאד השפל גאוה כי (Ms.C 3v,3) תקות אנוש לרמה ׃
20אל תרע֯ (Ms.C 3v,4) עבד עובד אמת וכן שכיר֯ (Ms.C 3v,5) נותן נפשו ׃
21עבד משכ֯יל (Ms.C 3v,6) אהוב כנפש אל תמנע ממנו (Ms.C 3v,7) חופש ׃
23בנים לך יסר (Ms.C 3v,8) אותם ושא להם בנעוריהם ׃
24 (Ms.C 3v,9) בנים (בנו!ת!) () לך נצור שאר[ם] א֯ל֯ ([--]) (Ms.C 3v,10) תאר להם פנים ׃
25הוצי[א] (Ms.C 3v,11) [--] ויצא עסק () ואל ג[בר] (Ms.C 3v,12) נבון זבדה ׃
11
2 (?)אל תהלל (ת[]הלל)
18
31 (Ms.C 4r,1) [--] [--] שונא ׃
32אל תשמח אל שמץ (Ms.C 4r,2) תענוג אשר פי שנים רישו ׃
33 (Ms.C 4r,3) אל תהי זולל וסובא ומאומ[ה] (Ms.C 4r,4) אין בכיס ׃
19
1פועל זאת (Ms.C 4r,5) [--] [י]עשיר ובוזה מעוטים (Ms.C 4r,6) [ית]ערער ׃
2יין ונשים (Ms.C 4r,7) [-]יזו לב
3ונפש עזה (Ms.C 4r,8) [ת]ש֯חית בעליה ׃
20
5יש (Ms.C 4r,9) [-]ש ונחשב֯ [--] (Ms.C 4r,10) [וי]ש נמאס בריב [--] ׃
6 (Ms.C 4r,11) יש מחריש מאין מענה (Ms.C 4r,12) ויש מחריש כי ראה עת ׃
7 (Ms.C 4v,1) חכם יחריש עד עת (Ms.C 4v,2) וכסיל לא ישמור עת ׃
37
19יש (Ms.C 4v,3) חכם לרבים נחכם ולנפשו (Ms.C 4v,4) הוא גואל ׃
22יש חכם (Ms.C 4v,5) לנפשו יחכם פרי דע֯[תו] (Ms.C 4v,6) על גויתו ׃
24חכם לנפשו (לנפ[שו]) (Ms.C 4v,7) ישבע תענוג וכל ר[ו]איו (ר[-]) (Ms.C 4v,8) יאשרוהו ׃
26חכם ע[-] (Ms.C 4v,9) [-]ל כ֯ב֯וד ושמ[-] [-- (Ms.C 4v,10) ] עולם ׃
20
13 (Ms.C 4v,9) חכם [○○]? (()) (Ms.C 4v,11) במעט דבר נפשו וטובת (Ms.C 4v,12) כסילים ישפוך ׃
30חכמה (Ms.C 4Ar,1) טמונה ואוצר מ[○○○○] (Ms.C 4Ar,2) ומה תולעת (תועלת!) בש[תיהם ]
31 (Ms.C 4Ar,3) טוב איש מצפין[ --] (Ms.C 4Ar,4) מאיש מצפין חכמ֯[תו _]
21
22 (Ms.C 4Ar,5) רגל נבל ממהרת אל֯ (Ms.C 4Ar,6) בית וכבוד לאיש בחו֯[ץ] (Ms.C 4Ar,7) יעמוד __
23כסיל מפתח֯ (Ms.C 4Ar,8) יביט אל בית ואיש מזמות (Ms.C 4Ar,9) יכניע פנים _
26בפי כסילים (Ms.C 4Ar,10) לבם ובלב חכמים פיהם
22
11 (Ms.C 4Ar,11) על מת לבכות כי חדל אורו (Ms.C 4Ar,12) ועל כסיל לבכות כי חדל בינה (Ms.C 4Av,1) [-- ב]כות על מת כי נח (Ms.C 4Av,2) [-- ]ממות חיים רעים ˙
12 (Ms.C 4Av,3) [אבל גו]ו֯ע (ג]ו֯ע) שבעת ימים (Ms.C 4Av,4) [אבל ]ר֯ש כל ימי חייו
21אל (Ms.C 4Av,5) אוהב אל תשלוף חרב אל (Ms.C 4Av,6) ת֯גור כי יש כופר __
22אל (Ms.C 4Av,7) [או]ה֯ב אל תפתח פה אל (Ms.C 4Av,8) תדאג כי יש תשובה _
23
11 (Ms.C 4Av,9) איש שבועות ימלא אשמה (Ms.C 4Av,10) ולא ימוש מביתו הנגע _
25
7 (Ms.C 4Av,11) אשרי איש שמח באחריתו (Ms.C 4Av,12) חי וראה בשבר צריו __
8 (Ms.C 5r,1) אשרי שלא נפל בלשון ולו (Ms.C 5r,2) עבד נקלה ממנו ׃ אשרי (Ms.C 5r,3) בעל אשה משכלת ולא (Ms.C 5r,4) חורש כשור עם חמו֯ר֯ ׃
13 (Ms.C 5r,5) כל מכה ולא כ[-] () (Ms.C 5r,6) לב כל רעה ולא כר[עת] [--] ׃
17 (Ms.C 5r,7) רע אשה ישחיר (Ms.C 5r,8) מראה איש ויקדיר פנ֯[י]ו֯ לד!וב (לרוב) ׃
18בין רעים ישב בעלה (Ms.C 5r,9) ובלא טעמו יתאנח ׃
19מעט (Ms.C 5r,10) רעה כרעת אשה גורל (Ms.C 5r,11) חוטא יפול עליה ׃
20כמעלה (Ms.C 5v,1) חזק לאיש ישיש אשת (Ms.C 5v,2) לשון לאיש מך __
21אל תפול (Ms.C 5v,3) אל יופי אשה ועל יש לה (Ms.C 5v,4) [א]ל תמהר ׃
22כי בעדה (Ms.C 5v,5) [--] ו֯בושת אשה מכלכלת (Ms.C 5v,6) [א]ת֯ בעלה ׃
23רפיון ידים (Ms.C 5v,7) [וכ]שלון ברכים אשה לא (Ms.C 5v,8) תאשר את בעלה ׃
24מאשה (Ms.C 5v,9) תחלת עון ובגללה גוענו (Ms.C 5v,10) יחד ׃
26
1אשה טובה אשרי (Ms.C 5v,11) בעלה ומספר ימיו כפלים ׃
2 (Ms.C 5v,12) אשת חיל תדשן לבעלה (Ms.C 6r,1) ושנו֯ת֯ [--] [ת]שמ[ח] ׃
3 (Ms.C 6r,2) אשה ט֯ובה מנה [--] (Ms.C 6r,3) ובחלק ירא י תנתן֯[
13--[ (Ms.C 6r,4) אשה ○?○?○ב (מ֯ט֯יב) בעלה __ [--] (Ms.C 6r,5) ידשן שכלה ׃
15חן על֯ ח֯[ן] (Ms.C 6r,6) אשה ביישת ואין משקל (Ms.C 6r,7) לצרורת פה ׃
16שמש א֯[ו]ר֯[ה] ([זור]ח֯ת֯) (Ms.C 6r,8) במרומי מעל יפה א[שה] (Ms.C 6r,9) בדביר בחור ׃
17נר ש[-] (Ms.C 6r,10) על מנורת קדש הוד (Ms.C 6r,11) פנים על קומת תוכן ׃
36
27 (Ms.C 6r,12) תואר אשה מכל פנים (Ms.C 6v,1) [-- ]ע֯ל֯ כ֯ל֯ [ -- ] יגב֯[ר] ׃
28 (Ms.C 6v,2) [--] יש בה֯ מ[ר]פא לשון (Ms.C 6v,3) [○○○ ([--]) א]ישה ([א]ישה) מבני א○[]○○ (אדם) ׃
29 (Ms.C 6v,4) [--] א֯שה֯ ראשי֯ת֯ קנין (Ms.C 6v,5) ק֯נה עיר מבצר [-]ינה (Ms.C 6v,6) ומשע֯ן העמיד ׃
30באין גדר (Ms.C 6v,7) [יבו]ער כרם ובאין אשה (Ms.C 6v,8) [נ]ע֯ ונד ׃
31מי יאמין בצ֯בא (Ms.C 6v,9) ג֯דוד המדלג מעיר א֯ל֯ ע֯[י]ר֯ (ע֯י֯ר֯) ׃ (Ms.C 6v,10) כ֯ן איש אשר אין לו קין (Ms.C 6v,11) המרגיע כאשר! (כאשה) יסביב ׃
xx
xxנסה