ברכה‎ I Segen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, ברכה‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/279/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatal-at, Wz. ברך‎ II (mas. בְּרָכָה, she. bå̄rå̄ka), "Segen" sowohl als Vorgang i.S.v. "Segnung" u. "Lobpreis" als auch resultativ "Segen" (z.B. materiell): he.

  Formen:

  sg.abs.

  : ברכה 1QSb 3,22; Sir 40,27 (Ms.B 10v,2); + ב: בברכה Sir 44,23 (Ms.B 14r,11); + ו: וברכה 1QM 1,9; Sir 44,23 (Ms.B 14r,10); + ל: לברכה 4Q472 frg. 1,3; Sir 46,11 (Ms.B 16r,10)

  cs.

  : ברכת 4Q252 3,13; Sir 3,9 (Ms.A 1r,2); + ב: בברכת Sir 4,13 (Ms.A 1v,3); + ו: וברכת Sir 50,20 (Ms.B 19v,16); + ל: לברכת 4Q431 frg. 2,4

  + sf. 2.m.sg.

  : ברכתך Sir 7,32 (Ms.D 0r,13)

  + sf. 1.comm.sg. + כ

  : כברכתי 11QTa 53,3

  det.

  : הברכה 1QHa 4,32 (Suk. 17,20)

  pl.abs.

  : ברכות 4Q511 frg. 52+54-5+57-9,3 (i.u.K.; mögl. a. cs.); Sir 3,8 (Ms.A 1r,2)

  + ב

  : בברכות[ 4Q301 frg. 3a-b,7 (i.u.K.; mögl. a. cs.); + ב + ו: ובברכות 1QHa 3,18 (Suk. frg. 21,4) (i.u.K.; mögl. a. cs.)

  cs.

  : ברכות 1QS 4,7; + ו: וברכות 11Q5 22,13

  + sf. 3.m.sg.

  : ברכותיו Mas1k 2,19

  sf. 2.m.sg.

  : ברכותיכה 4Q504 frg. 1-2R v,16

  det.

  : הברכות 4Q398 frg. 11-13,3 (MMT C,20)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : 1QSb 3,22 דברי ברכה למ[שכיל לברך] את בני צדוק "Worte des Segens für den Maskil, um die Söhne Zadoks zu segnen" u. 1,1 דברי ברכ[ה] למשכיל לברך את ירא[י אל "Worte des Segens für den Maskil, um die zu segnen, die Gott fürchten" (L.u.)

     2. : ברכות יעקוב "Segenssprüche Jakobs" 4Q252 4,3 zur Einleitung der Segnungen Gen 49 (s. in anderem, unsicherem Kontext mögl. a. 4Q521 frg. 8,7 ב]רכות יעקוב, L.u., od. zu II)     1. : 4Q403 frg. 1 i,28 ברוך [ה]אד[ו]ן מל[ך ה]כול מעלה לכול ברכה "gepriesen sei der Herr, König von allem, über jeden Lobpreis hinaus" (vgl. 4Q510 frg. 1,1 בר[כות למ]לך הכבוד "Lobpreisungen für den König der Herrlichkeit"); 11Q17 frg. 30,5 ת]הלי ברכות כבוד "Psalmen von herrlichen Lobpreisungen"; Mas1k 2,19 שבע תהלי ברכותיו "sieben Psalmen, die ihn lobpreisen"

     2. : 1QHa 4,32 (Suk. 17,20) ולשמך הברכה לעול[ם "und deinem Namen (sei) Lobpreis in Ewigkeit"; 4Q287 frg. 3,1 ויברכו את שם קודשכה בברכות[ "und sie sollen den Namen deiner Heiligkeit mit Lobpreisungen preisen" (L.u.); 4Q502 frg. 98,4 ]ברכת שם[ "Lobpreis des Namens" (i.u.K.); frg. 45,1 ברכת אל "Lobpreis Gottes" (i.u.K.; oder zu II.2.c); wahrsch. 4Q286 frg. 7 i,4 ]וברכות אמת "und wahrhaftige Lobpreisungen" (i.u.K., vgl. Z. 3 u. 5)

    1. : 11Q5 22,1 אזכורך לברכה ציון "ich gedenke deiner zum Segen, Zion" (par. 4Q88 7,14; L.u.); 1213 פעמים רבות אזכורך לברכה בכול לבבי אברכך צדק עולמים תשיגי וברכות נכבדים תקבלי "viele Male gedenke ich deiner zum Segen, mit ganzem Herzen preise ich dich; ewige Gerechtigkeit sollst du erlangen und Segnungen von Würdenträgern empfangen"; Sir 46,11 (Ms.B 16r,10) יהי זכרם לברכה "ihr Andenken werde zum Segen"; vgl. 4Q219 2,3334 להיותכה] לברכה[ בכול הא]רץ "damit du zum Segen wirst für die ganze Welt" (L.u.; Jub 21,25)


    1. : 1QS 4,7 עם כול ברכות עד ושמחת עולמים "mit allen ewigen Segnungen und ewiger Freude"; 1QSb 1,5 ויחו]ננכה בכול ברכ[ות "und er möge dir gnädig sein mit allen Segnungen"; 4,3 ברכות [עול]ם עטרת רואשכה "ewige Segnungen seien die Krone deines Hauptes"; 4Q252 3,13 [א]ת ברכת אביכה[ "den Segen deines Vaters" (i.u.K., vgl. mögl. Gen 28,4); 4Q511 frg. 52+54-5+57-9,3 ומשיב ברכות "und der vergilt mit Segnungen" (i.u.K.); 4Q502 frg. 19,2 זרע ברכה "Nachkommenschaft des Segens" (L.u.; i.u.K.); 4Q504 frg. 1-2R v,1516 [כי]א יצקתה את רוח קודשכה עלינו [לה]ביא ברכותיכה לנו "denn du hast den Geist deiner Heiligkeit über uns ausgegossen, um uns deine Segnungen zu bringen"; 11QTa 53,3 וז]ב[חת]ה מצואנכה ומבקריכה כברכתי "und du sollst von deinem Kleinvieh und von deinem Rindvieh schlachten entsprechend meinem Segen" (vgl. Dtn 12,21); als Lohn für die Ehrung des Vaters Sir 3,8 (Ms.A 1r,12) עבו־ר ישיגוך כל ברכות "als Ertrag werden dich alle Segnungen erreichen"; Sir 7,32 (Ms.D 0r,13; Ms.A 3r,4, L.u.) למען תשלם ברכתך "damit dein Segen unversehrt bleibt"; Sir 39,22 (Ms.B 9r,10) ברכות ברכות כיאר הציפה _____ וכנהר תבל ריותה "Segnungen fluten über wie der Nil, und wie ein Strom tränkt er das Festland" (mögl. Schreibf. für ברכתו; jedoch keine sicheren Spuren einer Randkorrektur); 40,27 (Ms.B 10v,2) יראת אלהים כעדן ברכה "die Gottesfurcht ist wie ein Eden des Segens"; 44,23 (Ms.B 14r,1011) וברכה נחה על ראש ישראל ויכוננהו בברכה ויתן לו נחלתו "und Segen ruhte auf dem Haupt Israels und er bestätigte ihn im Segen und gab ihm seinen Erbbesitz" (Randnotiz: ויכנהו בבכורה "und er stattete ihn mit [dem] Erstgeburtsrecht aus")

    2. : 1QM 12,12 מלא ארצכה כבוד ונחלתכה ברכה "fülle dein Land mit Herrlichkeit und deinen Erbbesitz mit Segen" (par. 1QM 19,4); mit גשם 11Q14 frg. 1 ii,89 להוריד על ארצכםה גשמי ברכה "um herabzubringen auf euer Land segensvolle Regenfälle"; mögl. 4Q158 frg. 14 i,3 ]לברכה להארץ "in Bezug auf den Segen(,) für das Land" (i.u.K.)

    3. : 1QM 1,9 לשלום וברכה "für Heil und Segen"; 12,3 וחסדי ברכו[תיכה] וברית שלומכה "und die Gnadenerweise deiner Segnungen und den/s Bund(es) deines Heils"; 17,7 שלום וברכה לגורל אל "Heil und Segen für die Gefolgschaft Gottes"; 4Q427 frg. 3,2 ב]שלומ וברכה[ "in Heil und Segen" (par. 1QHa 20,6 [Suk. frg. 54,2]); 4Q504 frg. 1-2R iv,1213 ואין שטן ופגרע רע כי אם שלום וברכה "und es gibt keinen Widersacher oder schlimmes Geschick, sondern Heil und Segen" (Erg. zu 1 Kön 5,18); 4Q525 frg. 11-12,1 ]ורוב שלום [ע]ם[] כול ברכות[ עד "und Fülle an Heil mit allen ewigen Segnungen"; 11Q17 10,4 [ו]כול ברכות שלומ[ו "und alle Segnungen seines Heils"; 4Q472 frg. 1,3 לברכה [ ] ושלום "zum Segen und Heil" (i.u.K.)

    4. : 4Q431 frg. 2,4 נפתח מקור לברכת עד "aufgetan ist die Quelle zum ewigen Segen" (par. 4Q427 frg. 7 ii,5, teilw. erg.); 4Q427 frg. 8 i,18 ]לעולם ומ[ק]ור ברכה "auf ewig und die Quelle des Segens"

    5. : 4Q448 3,4 פקדם לברכה "suche sie heim zum Segen" (i.u.K., od. "er hat sie heimgesucht ...")

    6. : 4Q398 frg. 14-17 i,57 (MMT C,15) כי [יבו]א עליך [כול הדברים] האלה באחרי[ת] הימים הברכה [וה]קללא "wenn über dich kommen werden alle diese Dinge am Ende der Tage, der Segen und der Fluch" (par. 4Q397 frg. 14-21,13, L.u.); frg. 11-13,34 (MMT C,2021) מקצת הברכות והקללות שכתוב בס[פר מו]שה "von der Gesamtheit der Segen und Flüche, die geschrieben sind im Buch des Mose"; Sir 3,9 (Ms.A 1r,2) ברכת אב תיסד שרש וקללת אם תנתש נטע "der Segen eines Vaters gründet die Wurzel, aber der Fluch einer Mutter reißt die Pflanzung aus"

   1. : 4Q301 frg. 3a-b,7 גדול הואה בברכות[ "groß ist er(,) an Segnungen ..."; 1QHa 3,18 (Suk. frg. 21,4) נגע ובברכות "Plage(,) und mit Segnungen"; 4Q491 frg. 17,5 ]וברכה ככה יעשו "und Segen, so sollen/werden sie tun"; 6Q16 frg. 3,4 ]ברכות[