Versionen

4Q502

©

Copyright


frg. 1
1[-- א]דם מכיר[ --]
2[-- חוק אל[ --]
3[-- האדם ]ואשתו ל[ --]
4[-- ]ל֯עשות זרע[ --]
5[-- ]○ א[ ]אשר֯ חש[ --]
6[-- ]לו מה֯י֯ות קוד[ש --]
7[--] רעייתו אש[ר --]
8[-- ]רא אב○[ ]○[ --]
9[-- ]○ עונת ש○[ --]
10[-- לבני צד[ק --]
11[-- ]ל[ --]
frg. 2
1[-- ]○○[ -- ]○ א֯ל֯ה [--]
2[-- קו]דשים מודה לאל֯[ --]
3[-- ]ת֯ לו בת אמת ומתהל[כת --]
4[-- ]לה שכל ובינה בתוך[ --]
5[-- י]חד להיות ל[ --]
6[-- ]אל ומכפר[ --]
7[-- ]בי֯ו֯ם הזה ○[ --]
8[-- א]הרון [--]
frg. 3
1[-- ]כ֯הו֯סיפ֯[כם --]
2[-- ]לחסר[ --]
3[-- ]תכינ֯ו֯ה[ --]
frg. 4
1[-- ]○[ --]
2[-- א]ביהו א[ --]
3[-- ש]מחת יח֯[ד --]
4[-- ]מ֯שיל○[ --]
5[-- ]ל[ --]
frg. 5
1[-- ]ו֯תם לה○[ --]
2[-- א]ש֯ר צוה לנ֯[ו --]
3[-- יחד ל[ --]
4[-- ]○ה מתהלך֯[ --]
frg. 7
1[-- ]י֯ש[ --]
2[-- ]הוד[ו --]
frg. 6-10
1[-- ]○ת יחד [-- ]שים[ --]
2[-- יברך את ]א֯ל ישראל וענה֯ וא֯[מר]
3[ברוך אל ישראל אשר -- ק]ץ֯ שמחה להלל שמו
4[-- ]○[ --] אשישיהם ונערים
5[-- ה[ -- ]○ותם [כ]ב֯שים וע[זים -- ]○ה במקנינו ומרמש
6[-- ]שבות[ רו]מ֯ש ב֯צ֯לתנו והעוף֯[ המעופף בשמי]נ֯ו ואדמתנו וכול יבולה
7[-- ]י֯הם [-- וכו]ל פרי עצה ומימינו֯[ -- ]ע֯ם ומי תהומיה כולנו
8[מברכי]ם שם אל ישראל א֯[שר נתן לנו מ]ו֯עד לשמחתנו וגם
9[-- ]○[ תעודת הה[ודות --] בתוך אשישי צדק
10[-- ]○ בשלום ל○[ -- ]○ה מודה לאל ומשתבח
11[-- ]נ֯ים אחים לי אשישים
12[-- מב]רכים בתוכנו
13[-- ]קודש [-- ]אשישי [קו]דש קודשים
14[-- ה]יום אני [-- מברך ]את אל ישראל []ה
15[-- א]שישי ד[עת -- ]ו֯דו כב[ -- ]לם
16[-- ]ו֯א○[ -- שמ]ח֯נו בתע[ודת -- ]להיות֯
17[-- ]מ֯פ֯נ֯י֯[ ]ל֯[ -- ]ים
18[-- ]א֯○ל
frg. 11
1[-- ]○ א[ --]
2[-- י]שראל֯[ --]
3[-- היו֯[ם --]
4[-- ]○[ --]
frg. 12
1[-- אשי]שי֯ צ֯[דק --]
2[-- ]י֯ ישמ[ --]
3[-- ]ריש ק֯[ --]
4[--] ואמר[ --]
frg. 13
1[-- ]את כו[ל --]
2[-- ]הודו[ --]
3[-- ]בחן ○[ --]
frg. 14
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○מוד מ֯○ק ○[ --]
3[-- ]ת֯עו֯דו[ת] וג[ם -- ]○[ --]
4[-- אל ישראל אשר צוה לבני [--]
5[-- ]ר֯[ כבודכה ○○○ ואהב֯ת חסד [--]
6[-- ]ת֯ בנים וב[נות] כ֯ב֯ו֯[] [--]
7[-- ]○ גם ה[ --]
8[-- י]ש֯ראל [--]
frg. 15
1[-- ]אביהו [--]
frg. 16
1[-- (4Q257 5,1) ]מעשה [--] (4Q257 5,1) מעשה
2[-- (4Q257 5,2) ]חסדים ע[ל --] (4Q257 5,2) חסדים על כול
3[-- (4Q257 5,3) והצנ]ע לכת בערמת [--] (4Q257 5,3) והצנע לכת בערמת
4[-- (4Q257 5,4) תב]ל֯[ ופקו]ד֯ת֯ כ֯ו֯ל֯[ --] (4Q257 5,4) תבל ופקודת כול
frg. 18
1[-- ]כבודו֯[ --]
2[-- ]ר֯ידו י○[ --]
3[-- ש○[ --]
frg. 19
1וישב֯ עמו֯ בסוד ק֯[דושים --]
2זרע ב֯ר֯כה זקנים וזק[נות -- בחורים]
3ובתולות נערים ונע[רות --]
4עם כולנ֯ו֯ יחד ואני ת[רנן לשוני --]
5ואח[ר ]ידברו אנשי [--]
6[וענו ]ו֯א֯מרו ברוך[ א]ל[ ישראל אשר --]
7[-- ע]ו֯ונתם י֯[ --]
8[-- ]○○[ --]
frg. 20
1[-- ]ם֯ ל○[ --]
2[-- אור]ך ימים [--]
3[-- מ]ע֯יו לפרי ב[טן --]
4[-- ]מ֯ז֯ ו֯הו֯צעת֯[ --]
frg. 21
1אל ב֯כול ש○[ --]
2אל _____ [--]
3יחד בתוך [--]
4ישראל ו○[ --]
5נחלת֯ו בעצ֯[ --]
frg. 22
1[-- ]○ך֯ י֯○[ --]
2[-- ]○○[ ]○ כבודם א[ --]
3[-- ]טים לשמחת [יחד --]
4[-- היום ]הזה להיות ○[ --]
5[-- ] _____ כח [--]
frg. 23
1[-- ]י֯א[ --]
2[-- ]○ א[ --]
3[-- ]א֯שישי ש[ --]
4[-- י]שבו בסו[ד --]
5[-- ש]בוע[ --]
frg. 24
1[-- ]○[ ]○○[ ]כ֯ול מועד֯י֯[ --]
2[--] []ה֯ אי֯ש ה הודות []ברוך אל ישראל אשר עזר֯[ --]
3[-- הר]ב֯ו֯ת חיי֯ך֯ בתוך עם עולמי[ם --]
4[-- ו]עמדה בסוד זקני[ם] ז֯ק֯נ֯ו֯[ת --]
5[--] ימיכה בשלום ו֯[ --]
6[-- ב]ת֯ו֯ך֯ זק[נים --]
frg. 25
1[-- ]○א֯[ --]
2[--] שמ[ --]
3[-- ]ר֯י ה[ --]
4[-- ]○ קו֯ד֯[ש --]
frg. 26
1[-- ]ה֯יות֯[ --]
2[-- ו]אמר [--]
3[-- ]○עו[ --]
frg. 27
1[-- ]רוחי עולמים ז○○[ --]
2[--] [משרתי]ם֯ לכ֯ה תמ֯יד [ע]רב ובוקר ע○[ --]
3[-- ]עם כול דגלי יר[חים (יר[) --]
4[--] עם כוכב[ (כוכב[י) השמים --]
5[-- ]מ֯טע֯כ֯ה [--]
frg. 28
1[-- ]בת ו֯א֯[ --]
2[-- ]ידועים[ --]
3[-- ]דם וח֯[ --]
4[-- ז]עטוטי[ם --]
frg. 29
1[-- ]○○כה
2[-- ]בזרע
3[-- ]○ו֯דו
4[--
frg. 30
1[-- ]מברכי֯[ם --]
2[-- אנש[י --]
3[-- ברוך אל יש]ראל אשר֯[ --]
4[--] ולברך֯[ --]
frg. 31
1[-- ]ברוך [--]
2[--] ויבר[ך --]
3[-- מו]ת֯אמו֯ת[ --]
4[-- לאה[ --]
5[-- ]ל[ --]
frg. 32
1[-- אל [--]
2[-- ]○ו השנ[ --]
3[-- ס]פרם כול֯[ --]
4[-- ]○[ ]ל[ --]
frg. 33
1[--] קודש֯[ --]
2[-- אש]ר֯ שמחנו֯[ --]
frg. 34
1[-- ]○ מנע[ --]
2[-- ]○[ ]י֯ם והננו֯ []○[ ]○○[ --]
3[-- ]אשישים ונשים ומבר֯[כים (ומבר֯[ך) --]
4[-- ]ט֯י֯ם֯ ו֯ה֯נ֯[ --]
frg. 35
1[-- ]ו֯ר בשמח[ת יחד --]
2[-- ]ו֯ן באל֯[ ]○○[ --]
3[-- ה]ראנ֯ו֯[ ]○○[ --]
4[-- ]ר֯ ולהיות֯[ --]
frg. 36
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]לשמ֯[ --]
3[-- ]בי֯א[ --]
4[--] דבר֯[ --]
frg. 37
1[-- וג]ם אנ[י --]
2[-- א]שר ○[ --]
3[-- ]תא֯○[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 38
1[-- ]דת֯[ --]
2[-- [--]
3[-- ]○מו֯[ --]
4[-- ]○י֯ע[ --]
frg. 39
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ו כול חי ק[ --]
3[-- ה]ו֯אה אבי֯[נו --]
4[-- ]○○[ ]○ק○[ --]
frg. 40
1[-- ]אל֯○[ --]
2[-- ]ש֯בי֯ע[ --]
3[-- ]דעה[ --]
4[-- ]○○[ --]
frg. 41
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]הודות○[ --]
3[-- ]י֯ וה֯[ --]
frg. 42
1[-- ]○[ --]
2[--] לשון א[ --]
3[-- ה]יו֯תם ○[ --]
frg. 43
1[-- ת]ע֯ו֯דת[ --]
2[-- ש]מחי֯ [--]
3[-- ]שמחת[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 44
1[-- ]○○י○[ --]
2[-- ]אתר֯פ֯○[ --]
3[-- קודש[ --]
frg. 45
1[--] ברכת אל ○[ --]
2[-- לאלף פק[ --]
3[--] ○○○[ ]○[ --]
frg. 46
1[-- ]שר ו○[ --]
2[-- ]○ארב[ --]
3[-- ]ר֯מ֯[ --]
frg. 47
1[-- יש]ראל֯ [--]
2[-- לפניו ו֯[ --]
3[-- ]רא֯[ --]
frg. 48
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]○ על כול בנ֯י֯[ --]
3[--] כול [--]
frg. 49
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○ר ל○[ --]
3[-- ]מ֯ד ○[ --]
frg. 50
1[-- ]○[ --]
2[-- ]פריו[ --]
3[-- ]○פ○[ --]
frg. 51
1[-- ]ה֯[] [--]
2[-- עו]למים[ --]
3[-- ]○ קוד[ש --]
frg. 52
1[-- ]עם֯[ --]
2[-- ]א○[ --]
3[-- ]מח֯[ --]
frg. 53
1[-- ]מנים[ --]
2[-- ]○ ובתי֯נ֯[ו --]
3[-- ]○ כ֯ב֯○[ ]○[ --]
frg. 54
1[-- ]ש֯ך֯ ○ה[ --]
2[-- ]י֯הם י֯י֯רש[ו --]
3[-- ]ל֯ חש○[ --]
frg. 55
1[-- ]○[ --]
2[-- [--]
3[-- ]קטן֯[ --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 56
1[-- ]ורא[ --]
2[-- ת[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 57
1[-- ]כבוד[ --]
2[-- ]ז֯קנים֯[ --]
frg. 58
1[-- ך֯‹‹ם›› [--]
2[--] לפני [--]
3[-- ]○ ○[ --]
frg. 59
1[-- ]כ֯ים לה[ --]
2[-- ]○ל[ --]
frg. 60
1[--] ○○ע[ --]
2[-- מכול [--]
frg. 61
1[--] עו֯○[ --]
2[--] תמ○[ --]
frg. 62
1[--] ב[ --]
2[-- ]○פך [--]
frg. 63
1[-- ]○○[ --]
2[-- עולמים֯[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 64
1[--] הקוד[ש --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 65
1[-- ]ו֯ד○[ --]
2[-- ]כ֯ה [--]
frg. 66
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]○שנו [--]
frg. 67
1[-- ]○○[ --]
2[-- [--]
3[-- ]ל○[ --]
frg. 68
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- ]○ במ֯[ --]
frg. 69
1[-- ]מ֯[ --]
2[-- ]ש֯מח֯[ --]
3[-- ]ב֯[ --]
frg. 70
1[-- ]ל֯ [--]
2[-- ]○ו יח֯[ד --]
3[-- ]ה֯ם֯[ --]
frg. 71
1[-- ק]דוש֯[ --]
2[-- ]ה֯[ --]
frg. 72
1[-- ]○○[ --]
2[--] י֯[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 73
1[-- [--]
2[-- ]ש○[ --]
frg. 74
1[-- ]○דתו֯[ --]
2[-- ]○ר֯[ --]
frg. 75
1[-- ת֯[ --]
2[-- ]○ של○[ --]
frg. 76
1[-- ]ו֯מ֯משפט א[ --]
2[-- ]ה֯ מו֯עדי ק[ודש --]
frg. 77
1[-- ]ו֯ב ו֯[ --]
2[-- ]חו֯ ○[ --]
frg. 78
1[-- ]ש֯ו֯○א֯[ --]
2[-- ]ו֯ת֯○[ ]ל[ --]
frg. 79
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]ו֯כה֯[ --]
frg. 80
1[-- ]ל֯[ --]
2[-- ]רו ב[ --]
frg. 81
1[-- ]○ם [--]
2[-- ]ל[ --]
frg. 82
1[-- ]○תה[ --]
2[-- ]ת֯ד֯[ --]
frg. 83
1[-- ]○בר○[ --]
2[-- ]○ [--]
frg. 84
1[-- ]כול[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 85
1[--] י֯[ --]
2[--] הש[ --]
frg. 86
1[--] כש○[ --]
2[-- שמ]חתנו֯[ --]
frg. 87
1[-- ]○○[ ]○[ ]○[ --]
2[-- ל]פ֯ני כול מ[ --]
frg. 88
1[--] ב֯○○○○[ --]
2[--] יפל○[ --]
frg. 89
1[-- ]○ ○○[ --]
2[-- ]מים [--]
3[-- ]ל[ --]
frg. 90
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○א[ --]
frg. 91
1[-- ]○[ --]
2[-- ]תי֯[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 92
1[-- ]שר [--]
2[-- ]○○[ --]
frg. 93
1[-- ]אב [--]
frg. 94
1[-- ]ב֯בית ה֯[ --]
2[--] ומהללים [--]
3[--] שמחה [--]
4[-- ]הבא לש[ --]
5[-- ]ו֯ את א֯[ --]
6[-- ]ת֯[ --]
frg. 95
1[-- ]אשר חבב֯[ (חב○[) --]
2[-- ]חת כבוד[ --]
frg. 96
1[-- ]ל֯אחיות
2[-- ]ב֯רוך אל
3[-- לקום
4[--] ו֯ענה
5[-- ]בשמחת
6[-- ]○ לחבב֯ (לחב○)
frg. 97
1[-- יבר]ך להם [--]
2[-- ]שבעת ימי[ם --]
3[-- קו]דש קודשי֯[ם --]
4[-- קוד]ש קודשים֯[ --]
5[-- ]○ קודשו֯ [--]
frg. 98
1[-- ]מ[ ]○○ם [--]
2[-- לפניו כו֯[ל --]
3[-- ]ה֯ לשמחת[ --]
4[-- ]ברכת שם[ --]
5[-- לשמור ○[ --]
frg. 99
1[-- ]י֯דם[ --]
2[-- ]ל֯ולבי֯[ם --]
3[-- ]שלום [--]
4[-- ]לו לכו[ --]
5[-- ]כבוד [--]
6[-- ]ל○[ --]
frg. 100
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- ]ק֯ודש קו֯[דשים --]
3[-- ה]ראנו֯ שמ֯[חה --]
4[-- ]א֯ר֯ ○○○[ --]
frg. 101
1[-- אל ישר]אל וע֯[נו --]
2[-- ]א֯ד מ[ --]
3[-- ]ב֯רוך [--]
4[-- ]ל[ --]
frg. 102
1[-- י]מ֯לאו ימיו לב[ו]א במ֯[ --]
frg. 103
1[-- ]למו֯ע֯[ד --]
2[-- ]אשר [--]
frg. 104
1[-- ]○ים שם֯[ --]
2[--] עמכה [--]
3[--] _____ [--]
4[-- ברוך אל י]שראל אש[ר --]
5[-- ]○ל לו [--]
6[--] אל[ --]
7[-- ]ל[ --]
frg. 105-106
1[-- יב]רכו את אל י֯ש֯ראל[ --]
2[--] ושמחת י֯[ח]ד ל[ --]
3[-- ]י֯ עו֯לם֯[] ○[ --]
frg. 107
1[-- ]ז֯קנ֯[ים --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 108
1[-- ]ך֯[ --]
2[-- כב]ודכה בהודו֯[ת --]
3[-- א]בי הנערה ו֯[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 109
1[-- ]ם֯ [--]
2[-- ]○ים עד ○[ --]
3[-- ]○חות֯[ --]
frg. 110
1[-- ]עם זקני [--]
2[-- ]ד֯ בתוך ק֯[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 111
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]ח֯נו֯○[ --]
3[-- ]ה֯י֯○[ --]
frg. 112
1[-- ]תו֯ [--]
2[-- ]○ח○[ --]
3[-- [--]
frg. 113
1[--] ב[ --]
2[-- ]○ וא[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 114
1[--] א֯ל֯[ --]
2[--] ב֯○○○[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 115
1[-- ]○○[ --]
2[-- [--]
3[-- ]סי[ --]
frg. 116
1[-- ]א֯ו֯ ק֯[ --]
2[-- ]ס֯וד מ[] []שן בש[] [--]
frg. 117
1[-- ]וית[ --]
2[-- ]○ת֯ש○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 118
1[--] ל֯ב֯[ --]
2[-- ]○ו֯רח○[ --]
3[-- ]○ ○○[ --]
frg. 119
1[-- ]ד֯ר֯כ֯[ --]
2[-- ]○ן [--]
3[-- ]מבש[ --]
4[-- ]○ ל֯[ --]
frg. 120
1[-- ]○ ע[ --]
2[--] זכו֯[ר --]
3[-- ]שים֯[ --]
frg. 121
1[-- ]○[ --]
2[-- כ֯[ --]
3[-- ]○ ו○[ --]
frg. 122
1[-- ]ב֯נ֯[ --]
2[-- ]○ ו֯○[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 123
1[--] קו֯[ --]
frg. 124
1[-- ]○ת֯א֯[ ]○○[ --]
2[-- ששי֯ ל○[ --]
frg. 125
1[-- ]○[ ]ם֯[ --]
2[-- ]ב֯יכה [--]
3[-- ] _____ [--]
4[-- ואמ]ר֯ו ברו֯[ך --]
frg. 126
1[-- ]ד֯ו֯ ו[ --]
2[--] כול אש֯[ר --]
3[-- ]○[ ]○[ --]
frg. 127
1[-- ]ם[ --]
2[-- א[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 128
1[-- ]ר֯ש[ --]
2[-- ]כ֯ה חוב֯[] [--]
frg. 129
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ש[ --]
3[-- [--]
frg. 130
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ב֯מח[ --]
3[-- ]○ק○[ --]
frg. 131
1[-- ]○[ -- ]○[ --]
2[-- ]דות ל○[ --]
frg. 132
1[-- ]דק על [--]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 133
1[-- ]○ וכלית֯[ --]
2[-- ]○ם ומ֯[ --]
frg. 135
1[-- נו○[ --]
2[-- ]○כ֯ו֯[ --]
frg. 136
1[-- ]א֯נה֯ [--]
2[-- ת[ --]
frg. 137
1[-- א]שישי [--]
2[-- ]א֯ש○[ --]
frg. 138
1[-- ועם[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 139
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]וברך֯[ --]
frg. 140
1[-- ]ל֯ו א֯[ --]
2[-- ]א֯שר[ --]
frg. 141
1[-- ]○○ ○[ --]
2[--] בו֯[ --]
frg. 142
1הדב֯[ --]
2○[ --]
frg. 143
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]ב‹‹ו››מ○[ --]
frg. 144
1[-- ]ב֯שם [--]
2[--] לש[ --]
frg. 145
1[-- ]ו֯רא֯[ --]
2[-- ו[ --]
frg. 146
1[-- ]ך֯[ --]
2[-- ]ב֯הודו֯[ת --]
frg. 147
1[-- ]ם[ --]
2[-- ]ו֯לי֯נ֯[ --]
frg. 148
1[-- ]עבר [--]
frg. 149
1[--] כו֯ל֯ [--]
2[-- ]וב○○[ --]
frg. 150
1[-- ]○ח [--]
2[-- ]○מי֯[ --]
frg. 151
1[--] מ[ --]
2[--] א○[ --]
frg. 152
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○י֯ו֯ [--]
frg. 153
1[-- ]א֯ש[ --]
frg. 154
1[-- ]ם֯[ --]
2[--] עמ○[ --]
3[-- ]○ אב○[ --]
4[-- ]י֯ו ב֯[ --]
5[-- ]○ ע○[ --]
frg. 155
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]תם[ --]
3[-- ]אל ○[ --]
4[-- ]○ ש[ --]
5[-- ]כבוד֯[ --]
6[-- ]ם֯[ --]
frg. 156
1[-- ]י֯מים[ --]
2[-- ע]ו֯למים[ --]
3[-- כ]ב֯ודו[ --]
4[-- ]ק֯י֯ [--]
frg. 157
1[-- ]○ת [--]
2[-- ]○ד○[ --]
3[-- ]מח[ --]
4[-- ]שי○[ --]
frg. 158
1[--] ○○[ --]
2[--] א○[ --]
3[--] לבב֯[ --]
4[-- ]ך֯ ב[ --]
frg. 159
1[-- ]ח○[ --]
2[-- ]לחן [--]
3[-- ת]עודו֯[ת --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 160
1[-- ]○○[ --]
2[-- מב[ --]
3[-- ]○ר [--]
4[-- ]לש֯[ --]
5[-- ]ל֯[ --]
frg. 161
1[-- ]○ו בכ[ --]
2[-- ]י֯ברכ[ו --]
frg. 162
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ו֯דו֯ת פ○[ --]
3[-- ]○○ות במל[ --]
frg. 163
1[--] וישר֯א֯[ל --]
2[-- הטו]ב והישר֯[ --]
3[-- ]○ בפרי בט֯[ן --]
frg. 164
1[-- ]חר○[ --]
2[-- ]○ו֯י֯[ --]
3[-- א[ --]
frg. 165
1[-- ]ל֯ ב֯[ --]
2[-- ]ה֯למ֯[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 166
1[-- ]י֯ [--]
2[-- ]ך֯ י[ --]
3[-- יע[ --]
frg. 167
1[-- ]○○[ --]
2[--] י֯בר[ --]
3[-- ]ו֯ך א[ --]
frg. 168
1[--] יש[ --]
2[-- ]ש֯ם [--]
3[-- ]את [--]
frg. 169
1[-- ]○ ○[ --]
2[--] ויג[ --]
3[-- ]○ ב[ --]
frg. 170
1[-- ]ש○[ --]
2[-- ]ש֯ר[ --]
3[--] ע○[ --]
frg. 171
1[-- ]○ם[ --]
2[-- ]אל[ --]
3[-- ]לש○[ --]
frg. 172
1[-- ]○ ק○[ --]
2[-- ]ה֯יות[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 173
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]ה֯ם [--]
3[-- ]○ו֯ל[ --]
frg. 174
1[-- ]○○[ ]ל֯[ ]ם֯[ --]
2[-- ]○מלים בש[ --]
3[-- ]○קד ○ע֯ו֯[ --]
frg. 175
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]מס○[ --]
frg. 176
1[-- ]נ֯[ --]
2[-- ]ר֯י֯ ש֯[ --]
frg. 177
1[--] בסו֯[ד --]
2[-- ]○ מ○[ --]
frg. 178
1[--] _____ [--]
2[-- ]○יו א○[ --]
3[-- ]○○ד֯ [--]
frg. 179
1[-- ]○[ --]
2[--] לדב֯[ --]
frg. 180
1[-- ]ו֯ ○[ --]
2[-- ]בטן ○[ --]
frg. 181
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]בני [--]
frg. 182
1[-- ]ואנ֯י֯ ○[ --]
2[-- ]ש֯ ○○○[ --]
frg. 183
1[-- ]בר֯ך֯[ --]
2[-- ]מ֯ו֯עד[ --]
frg. 184
1[-- ]○ר א[ --]
2[-- ]ו֯[ --]
frg. 185
1[-- ]ג֯בו֯[ --]
2[-- ]נ֯ש[ --]
frg. 187
1[-- ]○○[ ]○[ --]
2[-- ]לל○ ש○[ --]
frg. 188
1[-- ]א֯[ש]י֯שי֯[ --]
2[-- ]ו֯הואה[ --]
frg. 189
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○א○[ --]
frg. 190
1[-- ]ק֯מ֯[ --]
2[-- ]א֯ל [--]
frg. 191
1[-- ]י֯ש[ --]
2[-- ק]ודש [--]
frg. 192
1[-- ]ק֯ר֯○ [--]
2[-- מ]ו֯עד [--]
frg. 193
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○י֯ם [--]
frg. 194
1[-- ]ש○[ --]
2[-- ]א[ --]
frg. 195
1[-- ]כבו֯[ד --]
frg. 196
1[-- ]ק֯ו֯דש○[ --]
frg. 197
1[--] אש[ --]
frg. 198
1[-- ]כו ○[ --]
frg. 199
1[-- ]ה֯ א[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 200
1[-- ]כול [--]
frg. 201
1[-- [--]
frg. 202
1[-- ]ב֯י֯ו֯ם[ --]
frg. 203
1[--] א○[ --]
frg. 204
1[--] זע○[ --]
frg. 205
1[-- ]ל֯הבי֯[ --]
frg. 206
1[-- ]○[ --]
2[-- ]אל ה○[ --]
frg. 207
1[ -- ]שכה֯[ --]
frg. 208
1[-- ]ק○[ --]
frg. 209
1[-- ]ו֯מ֯[ --]
frg. 210
1[-- ]א[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 211
1[-- ק]ודש[ --]
frg. 212
1[-- ]○ עם ○○[ --]
frg. 213
1[-- ]○○ל○[ --]
frg. 214
1[-- ]ב֯○בר ○[ --]
frg. 215
1[-- ]שב֯[ --]
frg. 216
1[-- ]ו֯י֯ם[ --]
frg. 217
1[--] אב֯[ --]
frg. 218
1[-- ]ב֯שמ○[ --]
frg. 219
1[-- [--]
frg. 220
1[-- ]א֯ם֯ לח[ --]
frg. 221
1[-- ]בית[ --]
frg. 222
1[-- לבנ[ --]
frg. 223
1[-- ]עומד[ --]
frg. 224
1[-- ]ה֯ עומ֯[ --]
frg. 225
1[-- ]○ ו֯ל֯○[ --]
frg. 226
1[-- ]ב֯○[ --]
frg. 227
1[-- ]בר[ --]
frg. 228
1[-- ○[ --]
frg. 229
1[-- ]ו֯ל ○[ --]
frg. 230
1[-- ]○[ --]
2[-- ]כב[ --]
frg. 231
1[-- [--]
frg. 232
1[-- ]ב○[ --]
frg. 233
1[-- ]○ הי֯[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 234
1[--] בנ֯[ --]
frg. 235
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ב[ --]
frg. 236
1[-- ]○ ב֯ו֯[ --]
frg. 237
1[-- ]ר֯א֯[ --]
frg. 238
1[--] ורוח֯[ --]
frg. 239
1[--] ע[ ]ת֯[ --]
frg. 240
1[-- ]התה[ --]
frg. 241
1[--] הו[ --]
frg. 242
1[-- י]ש֯רא[ל --]
frg. 244
1[-- ]שה [--]
2[-- ]ל֯ל֯[ --]
frg. 245
1[--] ק○○[ --]
frg. 246
1[--] ו֯חבר֯ת[ --]
frg. 247
1[-- ]או ○[ --]
frg. 248
1[-- ]שו֯ [--]
frg. 249
1[-- ]○ק○[ --]
frg. 250
1[-- ]ו֯בכול֯ [--]
frg. 251
1[--] את֯[ --]
2[-- ]ב֯ עו֯[ --]
frg. 252
1[-- ]תו ב֯[ --]
2[-- ]י֯ני֯○[ --]
frg. 253
1[-- ]ך֯[ --]
2[-- ]א֯חד [--]
3[-- ]ת֯ מ○[ --]
frg. 254
1[--] לחסדי֯[ --]
2[-- ]ל[ ]○ל ע[ --]
frg. 255
1[-- ]○כ֯[ --]
2[-- י]שראל [--]
frg. 256
1[-- ]○ר֯ ב֯○[ --]
2[-- ]○ת֯ה וא[ --]
frg. 257
1[-- ]שי֯ם[ --]
2[--] בל[ --]
frg. 258
1[--] ○○[ --]
2[-- ]לכו֯[ --]
frg. 259
1[-- ]ו֯ ק֯[ --]
2[-- ]ל○○[ --]
frg. 260
1[-- ]עת֯[ --]
2[-- ]י֯חד֯[ --]
frg. 261
1[-- ]○○ כ֯[ --]
2[-- ]לנו֯[ --]
frg. 262
1[-- ]ב֯○○[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 263
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ח֯ [--]
frg. 264
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○נע[ --]
frg. 265
1[-- ]מ֯○[ --]
2[-- ]שי֯ [--]
frg. 266
1[-- ]○ל֯מ֯[ --]
2[-- ]○ ו֯[ --]
frg. 267
1[-- ]○[ --]
2[-- ]לבני֯[ --]
frg. 268
1[-- ]בר[ --]
2[-- ]ד[ --]
frg. 269
1[-- ]בנ [--]
2[-- ]ם֯ ○[ --]
frg. 270
1[-- [--]
2[-- ]○○[ --]
frg. 271
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]כ֯ד[ --]
frg. 272
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ם֯ ב[ --]
frg. 273
1[-- [--]
2[-- ]ס֯ת֯[ --]
frg. 274
1[-- ]ל֯○○[ --]
2[-- ]י֯ו֯[ --]
frg. 275
1[-- ]○אח֯[ --]
2[-- ]ב֯○[ --]
frg. 276
1[-- ]ם֯ ה[ --]
2[-- ]אש֯[ --]
frg. 277
1[-- ]חן[ --]
2[-- ]○ [--]
frg. 278
1[-- ]ק֯○ך֯[ --]
2[--] ב֯ו֯○[ --]
frg. 279
1[-- ]הו֯א֯[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 280
1[-- ]כ֯ול [--]
2[-- ]○○[ --]
frg. 281
1[-- ]ש֯י ○[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 282
1[-- ]ק֯[ --]
2[-- ]ם֯ מ֯[ --]
frg. 283
1[-- ]ש[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 284
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○ ו֯ב֯רכו א○[ --]
3[-- ]ל֯[ ]ר֯○[ --]
frg. 285
1[-- ]ך֯[ --]
2[--] עם֯ [--]
frg. 286
1[-- ]תום֯[ --]
2[-- ]○ה֯[ --]
frg. 287
1[-- ]○[ ]כ[ --]
2[-- כ]ב֯ו֯ד֯[ --]
frg. 288
1[-- ]מך ר֯[ --]
2[-- ]○ ו֯ק֯[ --]
frg. 289
1[-- יש]ר֯אל [--]
2[-- ]○ [--]
frg. 291
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ש֯[ ]ות [--]
frg. 292
1[-- ]ח֯ד֯[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 293
1[-- ]○[ --]
2[-- ]תכל[ --]
frg. 294
1[-- ]ת֯ י֯○[ --]
2[-- ]○ כ○○[ --]
frg. 295
1[-- ]צ֯[ --]
2[-- ]נ֯דה ○[ --]
frg. 296
1וכ֯[ --]
2א[ --]
frg. 297
1[-- ]ה֯○[ --]
2[-- ]ים[ --]
frg. 298
1[-- ]○י֯כם[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 299
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]להב֯[ --]
frg. 300
1[-- ]○ור[ --]
2[-- ]○כ֯ו֯[ --]
frg. 301
1[--] בעד[ --]
frg. 302
1[-- ]○ים בשלו֯[ם --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 303
1[-- ]ך֯ [--]
2[-- ]○○[ --]
frg. 304
1[-- ]ימ֯[ --]
2[--] ○[ --]
frg. 305
1[-- ]ש֯ו֯ עצת [--]
frg. 306
1[-- ]○ל שש֯י֯[ --]
frg. 307
1[--] שמחת[ --]
frg. 308
1[-- ]○ת֯ בניהם [--]
frg. 309
1[-- א]שתו֯ [--]
frg. 310
1[-- ]ש[ ]○ש[ --]
frg. 311
1[-- זע]טו֯טי֯ם[ --]
frg. 312
1[-- ]להי֯ו֯ת֯[ -- ]
frg. 313
1[-- ]ב֯רו֯ר[ --]
frg. 314
1[-- הנ]חילנו֯[ --]
frg. 315
1[-- ]ת֯○מ○[ --]
frg. 316
1[-- ]י֯נו [--]
2[-- ]ל[ --]
frg. 317
1[-- ]או֯ז[ --]
frg. 318
1○[ --]
2○[ --]
frg. 319
1[-- ]○[ --]
2[--] עינ[ --]
frg. 320
1[-- ]○ מב֯[ --]
frg. 321
1[-- ]ח○[ --]
frg. 322
1[-- ]○ ס֯[ --]
frg. 323
1[-- ]○ש[ --]
frg. 324
1[-- ]ם֯ ל○[ --]
frg. 325
1[-- ]ס֯ו֯[ --]
frg. 326
1[--] כב[ --]
frg. 327
1[-- ]רו֯[ --]
frg. 328
1[-- ]ל֯○○[ --]
frg. 329
1[--] הו֯[ --]
frg. 330
1[-- ]די֯[ --]
frg. 331
1[-- ]ב○[ --]
frg. 332
1[-- ]ו֯ א[ --]
frg. 333
1[-- ב֯[ --]
frg. 334
1[-- ]○ת֯○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 335
1[-- ]ני [--]
frg. 336
1[--] י֯[ --]
frg. 337
1[--] ימ[ --]
frg. 338
1[--] לי֯[ --]
frg. 339
1[-- ]שא[ --]
frg. 340
1[-- ]רוד֯[ --]
frg. 341
1[-- ]ח֯ם [--]
frg. 342
1[-- ]ב֯ו [--]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 343
1[-- ]גם ○[ --]
frg. 344
1[--] ב[ --]