Versionen

4Q273

©

Copyright


frg. 1
1[--] ○○○ם בדור האחרן ל[ --]
2[-- ]ם֯ ה○○○ ○○○[ --]
3[-- ]○○ל֯ ○[ --]
frg. 2
1[-- איש מאלה ]ל֯א ‹י›קרא בספר התו[רה --]
2[-- א֯ת ○○○[ --]
frg. 3
1[-- לא ימות [--]
frg. 4 i
5[-- מיש]ר֯אל
6[--] את האכל
7[-- ] _____
8[-- במ]ח֯נ֯י֯ה֯ם֯
9[-- י]צחק
10[-- מא]ת֯ם
11[-- ישא]לו
frg. 4 ii
1[]ם [--]
2אמר [והס]ג֯[י]ר֯ו֯ [--]
3ה֯כה֯[ן בי]ו֯ם השב֯י֯ע֯[י -- רוח החיים עולה וירדת]
4[ו]הבשר צמח נרפא מן֯[ הנגע? טהורה? -- ה]ספ֯חת [לא יראנה הכהן]
5ל֯עור ה֯[ב]שר ○○○○○[ -- וא]ם֯ ישפל [השאת --]
6או הספחת בש֯פה ע○[ -- וראה הכהן אותו כמראי]
7הבשר [החי --]
8[-- ]
9[ו]ה֯נ֯ה֯ [נוסף מן ה]חי אל[ המת -- צרעת ממארת]
10היא ומש֯פ֯ט֯ נתק הר֯[וש והזקן -- וראה]
11הכהן והנה באה הרו[ח --]
frg. 5
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○○ א֯ח֯ר֯ו֯נ֯ה֯ [--] כ֯י֯ שבה וכסתה ○[ --]
3[-- ]○○○○○○○○○○○○נה הי֯א אשר הוא י֯[ --]
4[-- ]ות עולם המה אל יקח איש את האש֯[ה --]
5[-- ]מ֯י֯מ֯י֯ ספרה את ד֯ם֯ ○○○○○ עד אשר י֯[ --]
frg. 6
1[-- ]ל֯א בעצת התורה ה[ --]
2[-- הואה עשם֯ (א֯שם) והכ֯ה֯[ (והכה) [--]
frg. 7
1[-- א[ --]
2[--] ויצ[ --]
frg. 8
1[-- אש[ --]
2[-- ]○ ה○[ --]
frg. 9
1[--] פלא וכ○○○[ --]
2[--] הדבר לאחי֯[ --]