בחר‎ I er-, auswählen, vorziehen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בחר‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/379/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BḤR "er-, auswählen, vorziehen": he. (s.a. בחר‎ II)

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : בחר 1QS 1,4; CD 2,7; Sir 45,4 (Ms.B 14r,18); + ו: ובחר 4Q216 7,11; + ש: שבחר 4Q394 frg. 8 iv,11

  2.m.sg.

  : בחרת 4Q504 frg. 4,11; XHev/Se 6 frg. 2,8, בחרתה 1QM 10,9

  1.comm.sg.

  : בחרתי 1QHa 8,28 (Suk. 16,10); + ו: ובחרתי 4Q160 frg. 7,4

  3.comm.pl.

  : בחרו 1QHa 12,18 (Suk. frg. 43,1)

  impf. 3.m.sg.

  : יבחר 1QSb 3,2; + ו: ויבחר 4Q471a frg. 1,7

  + sf. 2.m.sg.

  : יבחרכה 1QIsaa 41,6 (für וַיִּבְחָרֶךָּ Jes 49,7)

  3.f.sg.

  : תבחר Sir 37,28 (Ms.B 8r,2; Ms.D 1v,18)

  1.comm.sg.

  : אבחר 11QTa 52,9, הבחרה 1QS 10,12

  3.m.pl. + ו

  : ויבחורו 1QIsaa 46,15 (für וּבָחֲרוּ Jes 56,4)

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויבחר 1QSb 1,2; Sir 45,16 (Ms.B 15r,5)

  2.m.sg.

  : ותבחר 1Q34bis frg. 3 ii,5

  1.comm.sg.

  : ואבחרה 1QHa 17,10 (Suk. 9,10)

  3.m.pl.

  : ויבחרו 1QHa 7,32 (Suk. 15,19); CD 3,11

  ptz. m.sg.abs. + ל

  : לבוחר Sir 51,12i (Ms.B 21r,2)

  pl.abs.

  : בחרים 1QM 2,7 (aramaisierend, s.u. A.II.6)

  cs.

  : בוחרי 1QHa 6,21 (Suk. frg. 22,6); + ו: ובוחרי 4Q291 frg. 1,4 (L.u.); + ל: לבוחרי 1QS 9,17 (od. l. לבוחרי von בחיר)

  inf. abs. + ו

  : ובחר 1QIsaa 7,1 (für וּבָחוֹר Jes 7,15), ובחור 1QIsaa 7,2 (für וּבָחֹר Jes 7,16), vgl. Kutscher 1974, 130

  cs. + ל + ו

  : ולבחור 4Q471 frg. 2,7; CD 2,15

  cs./abs. od. qal pass. ptz.m.sg.

  : ]בחור PAM 43.666 frg. 91,1 u. ]בחור PAM 43.676 frg. 32,2

  qal pass. ptz. m.sg.abs.

  : בחור Sir 26,16 (Ms.C 6r,9; wahrsch. zu בחור), ב]חר 4Q98g frg. 1,2 (für בָחוּר Ps 89,20)

  pl.abs. + ו

  : ובחרים 4Q381 frg. 46a+b,5

  nif. pf. 3.m.sg.

  : נבחר Sir 34,16 (Ms.B 4r,9)

  3.comm.pl.

  : נבחרו Sir 39,30 (Ms.B 9v,3)

  ptz. m.sg.abs.

  : נבחר Sir 41,16 (Ms.B 11r,10)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 1QS 11,7 לאש־ר בחר אל נתנם לאוחזת עולם "denen, die Gott erwählt hat, hat er sie zu ewigem Besitz gegeben"

    2. : 1QM 10,9 ומיא כעמכה ישראל אשר בחרתה לכה מכול עמי הארצות "und wer ist wie dein Volk Israel, das du dir erwählt hast aus allen Völkern der Erde" (vgl. 2 Sam 7,23 par. 1 Chron 17,21; Dtn 7,6 par. Dtn 14,2); 4Q504 frg. 1-2R iii,910 כיא אותנו בחרתה לכה [לעם מכול ]הארץ "denn uns hast du für dich erwählt zum Volk aus der ganzen Welt" (vgl. Dtn 7,6; 14,2); 1Q34bis frg. 3 ii,5 ותבחר לך עם בקץ רצונך "und du hast dir ein Volk in der Zeit deines Wohlgefallens erwählt"; 4Q266 frg. 11,11 ובאבותינו בחרתה "und unsere Vorfahren hast du erwählt"; 4Q393 frg. 3,6 בחרתה באבותינו למקדם "du hast unsere Vorfahren erwählt von Vorzeit an"; 4Q381 frg. 76-77,14 ]אדני האדונים גבור ונפלא ואין כמהו הוא בחר בכ[ם "Herr der Herren, Gewaltiger und Wunderbarer. Und keiner ist wie er. Er hat euch erwählt"; 4Q419 frg. 1,5 ]ויבחר בזרע אהרון "und er hat die Nachkommenschaft Aarons erwählt"; 4Q504 frg. 1-2R iv,56 ותבחר בשבט יאודה "und du hast den Stamm Juda erwählt" (Ps 78,68); 4Q216 7,11 ובחר בזרע יעקוב "und er hat die Nachkommenschaft Jakobs erwählt" (Jub 2,20; korr. zu ואבחר, Berthelot/Legrand 2010, 96)

    3. : 11QTa 56,14 שם תשים עליכה מלך אשר אבחר בו "gewiss sollst du einen König über dich einsetzen, den ich erwählen werde"

    4. : 52,9 לפני תואכלנו שנה בשנה במקום אשר אבחר "vor mir sollst du es essen Jahr für Jahr an dem Ort, den ich erwählen werde" (vgl. Dtn 15,20); 4Q375 frg. 1 i,8 [א]ל המקום אשר יבחר אלוהיכה באחד שבטיכה "zu dem Ort, den dein Gott erwählen wird unter einem deiner Stämme" (vgl. Dtn 12,5 u.a.); 4Q394 frg. 8 iv,1011 (MMT B,60) והיא המקום שבחר בו מכל שבטי [ישראל "und dies ist der Ort, den er erwählt hat aus allen Stämmen Israels"; i.K. des Lobens Gottes Sir 51,12m (Ms.B 21r,6) הודו לבוחר בציון "preist den, der Zion erwählt hat"

    5. : 11Q5 28,1011 לוא בחר יהוה אלוהים בם וישלח ויקחני מאחר הצואן "nicht erwählt Jhwh, Gott, sie (scil. die Brüder Davids). Und er sandte und er nahm mich (scil. David) von hinter dem Kleinvieh" (vgl. 1 Sam 16,812)

    6. : 1QS 1,34 ולאהוב כול אשר בחר ולשנוא את כול אשר מאס "zu lieben alles, was er erwählt hat, und zu hassen alles, was er verworfen hat"; CD 2,1415 ואגלה עיניכם לראות ולהבין במעשי אל ולבחור את אשר רצה ולמאוס כאשר שנא "ich werde auftun eure Augen, dass sie sehen und begreifen die Werke Gottes und wählen das, was er will, und verachten, was er hasst"

    7. : i.K. der Auswahl der Vollkommenen 1QS 4,22 כיא בם בחר אל לברית עולמים "denn sie hat Gott auserwählt für einen ewigen Bund" u. 1QSb 1,23 ויבחר בם לברית עולם "und er hat sie erwählt zu einem ewigen Bund"; Sir 51,12i (Ms.B 21r,2) הודו לבוחר בבני צדוק לכהן "preist den, der erwählt hat die Söhne Zadoks zu Priestern"; mögl. a. באהרן בחרת[ "hast du Aharon erwählt" XHev/Se 6 frg. 2,8


     1. : i.K. der Erwählung der Priester und Leviten 1QSb 3,2223 בני צדוק הכוהנים אשר בחר בם אל לחזק בריתו ל[עולם "die Söhne Zadoks, die Priester, die Gott erwählt hat, damit sie seinen Bund für immer festmachen"; für die Leviten 11QTa 63,3 כי בהמה בחרתי לשרת לפני ולברך בשמי "denn sie habe ich erwählt, zu dienen vor mir und zu segnen meinen Namen" (vgl. Dtn 21,5); Sir 45,16 (Ms.B 15r,5) ויבחר בו מכל חי להגיש עלה וחלבים "und er erwählte ihn aus allem Lebenden, um Brandopfer und Fett(opfer) darzubringen"

     2. : 5Q13 frg. 2,8 בחרתה [בני] לוי לצאת "du hast die Söhne Levis erwählt auszuziehen"; 11QTa 52,16 ושמחתה לפני במקום אשר אבחר לשום שמי עליו "und du sollst dich freuen vor mir an dem Ort, den ich erwählen werde, um meinen Namen auf ihn zu legen"; 56,5 מן המקום אשר אבחר לשכין שמי עליו "von dem Ort, den ich erwählen werde, um auf ihm meinen Namen wohnen zu lassen" (vgl. Dtn 17,10); 11QTa 60,1314 (vgl. Dtn 18,6)

     3. : i.K. der Erwählung von Menschen, Stämmen u.Ä. 1QHa 7,36 (Suk. 15,23) ואדעה כי בם בחרתה מכול "und ich erkannte, dass du sie aus allen erwählt hast"; 11QTa 60,10 כי במה בחרתי מן כול שבטיכה "denn sie habe ich erwählt aus allen deinen Stämmen" (vgl. Dtn 18,5); 4Q394 frg. 8 iv,1011 (MMT B,60) par. 4Q396 frg. 1-2 ii,11frg. 1-2 iii,1 (MMT B,61) s.o. I.2; Sir 45,4 (Ms.B 14r,18) באמונתו ובענותו ובענותנותו בחר בו מכל ב[-] "wegen seiner Treue und wegen seiner Demut hat er ihn erwählt aus allen ..."; i.u.K. 5Q13 frg. 1,6 ]בחרתה מבני א[לי]ם "du hast erwählt aus Göttersöhnen"

     4. : CD 2,7 כי לא בחר אל בהם מקדם עולם "denn Gott hat sie (scil. Frevler) nicht von ewigen Zeiten her erwählt"


    1. : 1QHa 6,2021 (Suk. 14,9 + frg. 22,6) ולברך בצדק כול בוחרי רצונך[ "um in Gerechtigkeit (= auf gerechte Weise?) alle zu segnen, die deinen Willen erwählen"; i.K. der Anerkennung Abrahams als Freund Gottes CD 3,23 ולא בחר ברצון רוחו "und nicht hat er seinen eigenen Willen gewählt"

    2. : 4Q171 frg. 1-2 i,1819 [פשר]ו על איש הכזב אשר התעה רבים באמרי שקר כיא בחרו בקלות ולוא שמ[עו] למליץ דעת "seine Auslegung bezieht sich auf den Lügenmann, der viele in die Irre führte durch Worte der Lüge, denn sie wählten leichte Dinge und hörten nicht auf den Vermittler des Wissens" (i. Ausl. v. Ps 37,7); CD 1,19 ויבחרו בטוב הצואר "und sie wählten das Angenehme des Halses"; 4Q471 frg. 2,7 למאוס בטו]ב ולבחור ברע "zu verwerfen das Gute und zu wählen das Böse" (vgl. Jes 7,15); mit דרש und צפה‎ I CD 1,18 ויבחרו במהתלות "und sie wählten Täuschungen" (par. 4Q266 frg. 2 i,22); von den Verstockten 3,11 ויבחרו ברצונם "und sie wählten ihren Willen"; 8,8 ויבחרו איש בשרירות לבו "und sie wählten ein jeder die Verstocktheit seines Herzens" (par. CD 19,20 L.u.); 1QHa 12,18 (Suk. 4,17) כי לא בחרו בדר[ך לב]כה "denn sie haben nicht den Weg deines Herzens gewählt"

    3. : 1QS 10,1213 הבחרה באשר יורני "ich will wählen, worin er mich unterweisen wird" (l. אבחרה); i.Ggs.z. שנא‎ I 1QHa 7,32 (Suk. 15,19) ויבחרו באשר שנאתה "und sie haben gewählt, was du ablehnst"; 4Q390 frg. 2 i,8 ובאשר לא חפצתי בחרו "und das, woran ich nicht Gefallen habe, haben sie gewählt" (vgl. Jes 66,4)

    4. : 1QHa 8,28 (Suk. 16,10) ואני בחרתי להבר כפי כרצו[נ]ך "und ich habe gewählt, meine Hände gemäß deinem Willen zu reinigen"; 4Q160 frg. 7,4 ובחרתי לשכוב לפני יצוע[ "und ich wähle, mich hinzulegen vor einem Lager"; 4Q424 frg. 1,3 חיץ יבחר לבנותה "eine Wand, er wird wählen, sie zu bauen" (vgl. Ez 13,10)


    5. : 1QM 2,7 וכול ראשי אבות העדה בחרים להם אנשי מלחמה לכול ארצות הגויים "und alle Häupter der Sippen der Gemeinschaft sollen für sich Männer des Krieges auswählen für alle Länder der Völker" (s.o. Formen)

   1. : i.Bz.a. die Zadokiden 1QSb 3,2425 ויתהלכו כאש[ר] בחר "und sie wandeln, wie er es vorzog"

   2. : || zu רצה‎ I 1QHa 17,10 (Suk. 9,10) ואבחרה במשפטי ובנגיעי רציתי "und ich habe mein Urteil willig angenommen, und meinen Schlag habe ich akzeptiert"; 4Q291 frg. 1,4 ובוחרי רצ[ונו "und die, die willig annehmen, was er will" (L.u.; i.u.K.)

   3. : 1QHa 12,5 (Suk. 4,4) ובנתיבות אשר בחרתה "und auf Pfaden, die du erwählt hast"; 4Q525 frg. 21,4 --] וזמה תבחר[ --] "und Schandtat wählst du"; 4Q504 frg. 4,11 א]שר בחרת    1. : Sir 26,16 (Ms.C 6r,79) שמש א[ו]ר[ה] במרומי מעל יפה א[שה] בדביר בחור "die Sonne leuchtet am Himmel droben – schön ist eine Frau in der auserwählten Kammer" (od. zu בחור "in der Kammer eines jungen Mannes"); i.u.K. PAM 43.666 frg. 91,1 ]בחור (od. qal inf., od. zu בחור); PAM 43.676 frg. 32,2 (od. qal inf., od. zu בחור)


   1. : Sir 39,30 (Ms.B 9v,3) כל אלה לצורכם נבחרו "all diese sind für ihren Bedarf wertvoll" (Haupttext liest נבראו "all diese wurden für ihren Zweck erschaffen"); Sir 41,16 (Ms.Mas 3,19) לא כל בשת נאוה לבוש ולא כל הכלם נבחר "nicht jede Scham ist passend, um sich zu schämen, und nicht jedes Sichschämen ist angemessen", dgg. par. Sir 41,16 (Ms.B 11r,10; Ms.C 1v,2 plene) לא כל בשת נאה לשמר "nicht jede Scham ist angemessen sie zu beachten"

   2. : i. weisheitl. K. Sir 34,16 (Ms.B 4r,9) הסב כאיש אשר נבחר "leg dich zu Tisch wie jemand, an dem man Gefallen findet"

   3. : ־בחי/ו 4Q418 frg. 234,2 (DJD XXXIV) l. stattdessen ־בחי/ו (vgl. Tigchelaar 2001, 144)

  Ableitungen:

  בחיר , בחור