בחיר erwählt

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בחיר (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/918/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatīl (› qitīl; amur. bi-ḫi-rum, Streck 2000, § 5.31), Wz. בחר‎ I (mas. cs. בְּחִיר, she. [Num 11,28; s.u.] bayyår ‹ [bayīr] ‹ [ba'īr]), "erwählt" (durchweg i. relig. Sinn): bhe., vereinz. mhe.1 (SifDev 321 i.A.v. Num 11,28 []), piyyut. (u. Hekhalot 44); וביחירי 1QS 8,6 neben wahrsch. לבוחרי 9,17 kann als Hinweis auf ein a. qhe. vorauszusetzendes qitīl verstanden werden (so Qimron 1991, 437), wobei jedoch die Korrektur in 8,6 unklar bleibt; mögl. las d. Schreiber von aber ähnl. wie she. [bay(y)īr] und war nur hinsichtlich der Position des etymologisch zu schreibenden ח unsicher

  Formen:

  sg. (od. pl.cs.) + sf. 3.m.sg.

  : בחירו 1QpHab 5,4

  + sf. 1.comm.sg.

  : ב]חירי 1Q19 frg. 15,2 (L.u.)

  pl.cs.

  : בחירי 1QpHab 10,13; CD 4,3; + ו: ובחירי 1QM 12,1, וביחירי 1QS 8,6; + ל: לבחירי 11,16, לבוחרי 9,17 (weniger wahrsch. לבוחרי v. בחר‎ I); + ב + ו: ובבחירי 14; + ל + ו: ולבחורי 4Q184 frg. 1,14 (od. l. ולבחורי v. בחר‎ I)

  + sf. 3.m.sg.

  : בחירו 4Q171 frg. 1-2 ii,5 (s.a. oben); + ל: לבחיריו Sir 46,1 (Ms.B 15v,10)

  + sf. 2.m.sg.

  : בחיריך 1QHa 6,26 (Suk. 14,15; L.u.); + ב + ו: ובבחיריכה 4Q438 frg. 3,2

  + sf. 1.comm.sg.

  : s.o.

  + sf. 3.m.pl.

  : בחיריהמה 4Q286 frg. 7 i,2 (L.u.)

  det.

  : הבחיר[י]ם 4Q528 frg. 1,5

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : i. Ausl. v. Hab 1,12 פשר הדבר אשר לוא יכלה אל את עםו ביד הגוים וביד בחירו יתן אל את משפט כול הגוים "die Auslegung der Stelle ist, dass Gott sein Volk nicht durch die Hand der Völker vernichten wird, sondern in die Hand seines Erwählten gibt Gott das Gericht über alle Völker" 1QpHab 5,34; i. Ausl. v. Hab 2,8 פשרו על הכוהן ה[ר]שע אשר בעוון מורה הצדק ואנשי עצתו נתנו אל ביד אויביו ... בעבור [א]שר הרשיע על בחירו "seine Auslegung bezieht sich auf den Frevelpriester, den – wegen der Schuld am Lehrer der Gerechtigkeit und den Männern seines Rates – Gott in die Hand seiner Feinde gab ..., weil er gefrevelt hat gegen seinen Erwählten" 9,912

    2. : i. Ausl. v. Jes 54,11 עדת בחירו כאבן הספיר בתוך האבנים[ "die Gemeinschaft seines Erwählten ist wie ein Stein von Lapislazuli inmitten von Steinen" 4Q164 frg. 1,3; המה עדת בחירו עושי רצונו "sie sind die Gemeinde seines/seiner Erwählten, die seinen Willen tun" 4Q171 frg. 1-2 ii,5 (i. Ausl. v. Ps 37,9); עדת בחירו אשר יהיו רשים ושרים "die Gemeinde seines/r Erwählten, die Häupter und Fürsten sein werden" frg. 1+3-4 iii,5.1 (i. Ausl. v. Ps 37,1920); frg. 3-10 iv,1112 ועם בחירו ישמחו "und mit seinem Erwählten werden sie sich freuen" od. "das Volk seines Erwählten wird sich freuen" (i. Ausl. v. Ps 37,34)

   1. : 4Q374 frg. 2 ii,5 ויטע ל[נ]ו בחירו בארץ חמדות "er pflanzte für uns (?) seinen Erwählten in ein Land von Kostbarkeiten" (vgl. Ex 15,17; Jer 32,41)    1. : כאשר רציתה לבחירי אדם "wie du Wohlgefallen hast an den Erwählten der Menschheit" 1QS 11,16 (neben עבדכה "dein Knecht", vgl. Jes 42,1)

    2. : CD 4,34 i. Ausl. v. Ez 44,15 ובני צדוק הם בחירי ישראל קריאי השם העמדים באחרית הימים "und die Söhne Zadoks, sie sind die Erwählten Israels, die beim Namen Gerufenen, die auftreten am Ende der Tage"; i. exegetischen Texten 4Q174 frg. 1-2 i,19 ]בחירי ישראל באחרית הימים "die Erwählten Israels am Ende der Tage" (i. Ausl. v. Ps 2,12), 4Q165 frg. 6,1 (L.u.; i.u.K.) u. 4Q171 frg. 11,2 (L.u.); ferner ]בחירי ישראל "Erwählte Israels" 1Q37 frg. 1,3 (i.u.K.)


     1. : [ונ]כבד אל בעם קודשו ונהדר ה[ואה] [-- ל]בחיריו "und geehrt ist Gott bei seinem heiligen Volk und geehrt ist er ... für seine Erwählten" 4Q301 frg. 3a-b,67

     2. : 1QpHab 10,1213 יבואו למשפטי אש אשר גדפו ויחרפו את בחירי אל "es werden die in Feuergerichte kommen, die die Erwählten Gottes gelästert und geschmäht haben" (i. Ausl. v. Hab 2,1213); 1QHa 6,26 (Suk. 14,15) כי אתה צדיק ואמת כול בחיריך "denn du bist gerecht, und wahrhaftig sind alle deine Erwählten"

     3. : 4Q438 frg. 3,2 ובבחיריכה לוא התעברתי "und gegen deine Erwählten habe ich nicht gezürnt"

     4. : Sir 46,1 (Ms.B 15v,10) תשועה גדלה לבחיריו "eine große Hilfe für seine Erwählten"

     5. : mögl. 1Q14 frg. 8-10,78 ולכ[ו]ל המתנדבים לוסף על בחירי [אל "und allen, die willig sind, sich anzuschließen den Erwählten (Gottes)"

    3. : neben רוב קדושים "Menge deiner Heiligen" u. וצבאות מלאכים "Heerscharen der Engel" ובחירי עם קודש שמתה לכה "und die Erwählten des heiligen Volkes hast du für dich gesetzt" 1QM 12,12 (par. 4Q491 frg. 5-6,1); 5 ועם בחירי שמים נוצ[חים ] "und mit den Erwählten des Himmels sind sie erfolgreich" od. "und das Volk der Erwählten des Himmels ist erfolgreich"


    1. : von d. Gemeinschaft (neben "Zeugen der Wahrheit für das Gericht") וביחירי רצון לכפר בעד הארצ "und Erwählte des Wohlgefallens, um Sühne zu wirken für das Land" 1QS 8,6 (par. 4Q259 2,15; vgl. Jes 42,1)

    2. : 1QHa 10,15 (Suk. 2,13) ותשימני נס לבחירי צדק "du machst mich zum Zeichen für die gerechten Erwählten" (|| ומליץ דעת "und zum Vermittler der Erkenntnis"); 4Q184 frg. 1,1415 ישרים להטות דרך ולבחורי צדק מנצור מצוה "Redliche abzubringen vom Weg und die gerechten Erwählten vom Bewahren des Gebotes" (od. l. ולבחורי צדק "für die gerechten Jünglinge", s. zu בחור); im Läuterungsgericht 4Q215a frg. 1 ii,3 ויצרופו בם לבחירי צדק "und sie werden durch diese die gerechten Erwählten läutern"

    3. : בחירי אמת "wahre Erwählte" neben Erkenntnissuchenden 4Q418 frg. 69 ii,10

    4. : i. d. Aufgabe des Maskil 1QS 9,14 ובבחירי העת להחזיק "und festzuhalten an den Erwählten der Zeit" neben den בני הצדק "Söhnen der Gerechtigkeit" (so par. 4Q259 3,10 für בני הצדיק)

    5. : i. d. Aufgabe des Maskil ולהוכיח דעת אמת ומשפט צדק לבחירי דרך "und zurechtzuweisen die Erwählten des Weges mit Erkenntnis, Wahrheit und gerechtem Recht" i.S.v. "für den (rechten) Weg erwählt" 4Q258 8,2 par. לבוחרי 1QS 9,1718 (vgl. Qimron 1991, 437; l. dort weniger wahrsch. לבוחרי "die erwählen ...")

   1. : nur הבחיר[י]ם "die Erwählten" 4Q528 frg. 1,5 (i.u.K.)

  1. : ובחירי[ 1Q31 frg. 2,2; בחיר[י 4Q169 frg. 1-2,8; ]בחירי[ 4Q177 frg. 27,2 (L.u.); לבחירי 4Q266 frg. 15,5 (L.u.); עם בחירי[ 4Q285 frg. 1,4 (L.u.; vgl. A.I.2 u. B.I.4); וכו]ל בחיריהמה 4Q286 frg. 7 i,2; לעיני בחיר[י 11Q15 frg. 2,4 (L.u.)