חמש fünf

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חמש (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/241/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN /ḫamiš/ (mas. חָמֵשׁ/חֲמִשָּׁה/חֲמִשִּׁים; she. ʿamməš/ēmišša/ēmiššəm), "fünf": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : חמש 1QSa 1,12; 3Q15 2,8; Mur. 24E 1,10 (L.u.); + ב: בחמש 1QM 2,9; + ו: וחמש 4Q252 2,9; 3Q15 2,4

  cs.

  : חמש 1QM 6,11; + ו: וחמש 4Q365 frg. 28,2; CD 13,1

  pl.abs.

  : חמשים 1QM 2,4; CD 14,9; + ו: וחמשים 1QS 2,22; + ל + ו: ולחמשים 4Q491 frg. 1-3,10

  det.

  : החמשים 1QM 4,3; + ל + ו: ולחמשים 4Q159 frg. 1 ii,9

  f.sg.abs.

  : חמשה 1QM 5,14; CD 10,6; + ב: בחמשה 4Q321 4,2; + ב + ו: ובחמשה 11QTa 17,10; + ו: וחםשה 4Q394 frg. 1-2 iii,7 (MMT A iii,7), וחמשא 1QIsaa 31,16 (= וַחֲמִשָּׁה Jes 37,36); וחמשה 4Q325 frg. 1,2

  sg.cs.

  : חמשת 4Q266 frg. 10 ii,13; Mur. 44 1,2; + ו: וחמשת 4Q372 frg. 3,12

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : וחמשת מלכי מדין "und die fünf Könige Midians" 4Q372 frg. 3,12


     1. : 1QM 6,11 ויהיו הפרשים ... ששת אלפים חמש מאות לשבט "und die Berittenen sollen sechstausend, fünfhundert je Stamm betragen"; ויהיו] פקודיהם שמונת אלפים וחמש מאות וששים "und ihre Gemusterten betrugen achttausendfünfhundertsechzig" 4Q365 frg. 28,12 (Num 4,48 mit וּשְׁמֹנִים statt וששים)

     2. : חמשת כורין ח[טי]ן[ "fünf Kor Weizen" Mur. 44 1,23; חטים חמש סאים "Weizen fünf Sea" Mur. 30 r.a.,14     1. : חמש אמות אורכו "fünf Ellen betrug seine (scil. des Brandopferaltars) Länge" 4Q365 frg. 12a-b ii,7; i. d. Beschreib. einer Waffe 1QM 5,1314 והבטן מרוגלת הנה והנה חמשה טפחים "und die Scheide ist mit einem Befestigungsstrick versehen nach beiden Seiten hin fünf Handbreit lang"; וחמש שנים ישב אברם בחרן "und fünf Jahre wohnte Abram in Haran" 4Q252 2,910

     2. : i. Pachtvertrag שלמות שני [מ]כסה חמש "volle Abgabejahre fünf" Mur. 24E 1,10 (L.u.)

    1. : i.Bz.a. den Feind, Zit. Jes 30,17 i. P. אלף אחד [מפ]ני גערת אחד מפני גערת חמשה תנוסון "eintausend (werden fliehen) vor dem Drohen eines Einzigen; vor dem Drohen von Fünfen werdet ihr fliehen" 4Q163 frg. 23 ii,67; bei Angabe einer Mondphase תגלה חמש "er (scil. der Mond) wird sichtbar werden (zu) fünf (Teilen)" 4Q317 frg. 1+1a ii,17


     1. : יום חמשה בשבת "der fünfte Tag in der Woche" 4Q252 1,7
    1. : ונענש חמשת [עשר] ימים "und er soll fünfzehn Tage bestraft werden" 4Q266 frg. 10 ii,13 (erg. mit par. 4Q269 frg. 11 ii+15,2 L.u.)

    2. : רחוק אמות ח‹מ›ש עסרא "eine Entfernung von fünfzehn Ellen" 3Q15 2,8

    3. : bei Altersangaben nach בן "Sohn" היו בני חמש עשרא[ "sie waren fünfzehn Jahre alt" 4Q464 frg. 7,1


    1. : ובחמשה עשר יום לחודש הזה "und am fünfzehnten Tag dieses Monats" 11QTa 27,10

    2. : ובחמשה עשר לחודש הזה "und am fünfzehnten (Tag) dieses Monats" 17,10 u. i.K. priesterl. Dienstzeiten ]בחמשה עשר בו am fünfzehnten (Tag) in ihm" 4Q324d frg. 2,3
     1. : ובן חמש ועשרים שנה יבוא "und wenn er fünfundzwanzig Jahre alt ist, darf er kommen" 1QSa 1,12; מבני חמשה ועשרים שנה עד בני ששים שנה "im Alter von fünfundzwanzig Jahren bis zu sechzig Jahren" CD 10,67 (par. 4Q266 frg. 8 iii,6; 4Q270 frg. 6 iv,17), ähnl. כולם יהיו מבן חמש ועשרים שנה ועד בן שלושים "sie alle sollen fünfundzwanzig bis dreißig Jahre alt sein" 1QM 7,3; elliptisch ותכון ימיהם מבן שלושים שנה עד בן חמש וארבעים "und die Bestimmung für ihr Alter: von dreißig bis fünfundvierzig Jahren" 6,1314

     2. : qb. (= 𝔊) ]חמש ושבעים נפש "fünfundsiebzig Seelen" 4Q13 frg. 1,5 für Ex 1,5 שִׁבְעִים נָפֶשׁ "siebzig Seelen", s. aber a. II.1

    1. : bei Angabe eines Zeitraumes mit שנה‎ III "Jahr" (pl.): בחמש ושלושים שני העבודה תערך המלחמה שש שנים "in den fünfunddreißig Jahren des Dienstes soll der Krieg sechs Jahre lang gerüstet werden" 1QM 2,9

    2. : i.K. von Licht- u. Mondphasen בחמשה ועשרי[ם בו "am fünfundzwanzigsten in ihm" 4Q317 frg. 1+1a ii,33 (i.u.K.), s. aber a. II.3


    1. : bei Mengenangaben qb. (= 𝔊) שבעים] וחמש נפש 4Q1 frg. 17-18,2 für Ex 1,5 שִׁבְעִים נָפֶשׁ "siebzig Seelen", s. aber a. I.1.b

    2. : עשתות זהב ששין וחמש "fünfundsechzig Goldbarren" 3Q15 2,4

    3. : בעשרים וחםשה בו שבת "am fünfundzwanzigsten (Tag) in ihm ist Sabbat" 4Q325 frg. 1,2; 4Q394 frg. 1-2 iii,68 (MMT A iii,68), s. aber a. I.3    1. : רחוק מהמזבח חמשים אמה "fünfzig Ellen vom Altar entfernt" 11QTa 31,11; חמשים מגן "fünfzig Schilde" 1QM 7,15; חמשים כסף "fünfzig Silberschekel" 11QTa 66,10; i.K. des Festkalenders i. d. TR תספורו חמשים יום "ihr sollt fünfzig Tage zählen" 19,13 (par. 11Q20 4,2) u. 11QTa 21,14; bei Altersangaben מבן חמשים שנה ומעלה "ab einem Alter von fünfzig Jahren und darüber hinaus" 1QM 2,4, ähnl. 7,1.2; מבן שלשים שנה [ע]ד בן חמשים שנה "zwischen dreißig und fünfzig Jahren" CD 14,9 (teilw. erg. in par. 4Q266 frg. 10 i,2; 4Q267 frg. 9 v,1314)

    2. : וחמשים אנשי בינים "und fünfzig Vorkämpfer" 1QM 7,16; ]חמשים אנשים "fünfzig Männer" 4Q481a frg. 2,5

    3. : ורוחב השערים חמשים באמה "und die Breite der Tore (beträgt) fünfzig Ellen" 11QTa 40,12

    4. : i.Bz.a. רכב‎ III "Reiter" חמשים למערכה "fünfzig je Schlachtreihe" 1QM 6,11; ולחמשים "und für die fünfzig" 4Q159 frg. 1 ii,9


    1. : שנים וחמשים שיר "zweiundfünfzig Lieder" 11Q5 27,7; ארבע וחמשים נשכה "vierundfünfzig Hallen" 11QTa 44,8; wahrsch. a. bei Altersangaben nach בן "Sohn" והו]א בן שמונה וחמש[ים שנה "und er (war) achtundfünfzig Jahre alt" 4Q200 frg. 7 ii,5

    2. : שתים וחמשים נשכות "zweiundfünfzig Hallen" 11QTa 44,12

    3. : [ומשמרות ראשי] אבות העדה שנים וחמשים "und die Dienstabteilungen der Oberhäupter der Sippen der Gemeinschaft (betragen) zweiundfünfzig" 1QM 1,letzte2,1 (erg. teilw. mit par. 4Q494 frg. 1,3)


     1. : ויהי הכול ארבעת אלפים וחמשים "und die Gesamtheit betrug viertausendfünfzig (Lieder)" 11Q5 27,10

     2. : ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום "und das Wasser wurde auf der Erde mächtig hundertfünfzig Tage (lang)" 4Q252 1,7 (Gen 7,24), ähnl. Z. 89 (vgl. Gen 8,3)

    4. : מן הדבש אחד מן החמשים "vom Sirup/Honig ein Fünfzigstel" 11QTa 60,9

    5. : ויחביאים חמשים חמ[שים "und man versteckte sie (scil. die Propheten) zu je fünfzig" 4Q382 frg. 1,2 (i.u.K.)


   1. : i.K. des endzeitl. Kriegs לאלפים ולמאיות ולחמשים ולעוש[ר]ות "zu Tausendschaften, und zu Hundertschaften und zu Fünfzigerschaften und zu Zehnerschaften" 4Q491 frg. 1-3,10; in Bezug auf eine Gemeinschaft: וכול העם יעבורו ... לאלפים ומאות וחמשים ועשרות "und das ganze Volk soll eintreten ... nach Tausendschaften und Hundertschaften und Fünfzigerschaften und Zehnerschaften" 1QS 2,2122 u. לאלפים ומיאיות וחמשים ועשרות "zu Tausendschaften und Hundertschaften und Fünfzigerschaften und Zehnerschaften" CD 13,12

   2. : ואת שם שר החמשים ואת שמות שרי עושרותיו "und den Namen des Befehlshabers der Fünfzigerschaft und die Namen der Befehlshaber seiner Zehnerschaften" 1QM 4,4; שרי אלפים ושרי מאיות ושרי חמשים ושרי עושרות "Befehlshaber von Tausendschaften und Befehlshaber von Hundertschaften und Befehlshaber von Fünfzigerschaften und Befehlshaber von Zehnerschaften" 11QTa 57,45; ähnl. 1QSa 1,14.292,1

   3. : ועל אות החמשים יכתובו "und auf das Feldzeichen der Fünfzigerschaft| soll man schreiben" 1QM 4,3

  Ableitungen:

  חמישי