Versionen

4Q13

©

Copyright


frg. 1
1-- --
2-- --
3-- אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה ]את יעקוב אביהם איש [וביתו]
4[באו ראובן שמעון לוי ויהודה ]יששכר זבולון יוסף ובני[מין ]
5[דן ונפתלי גד ואשר ויהי כל נפש ליעקוב ]חמש ושבעים נפש וימת[ יוסף]
6[וכל אחיו וכל הדור ההוא -- ]○○○ ○○○ ○[ -- ]
frg. 2
1-- ויואמר ביל]ד֯כן [את העבריות וראיתן]
2[על האבנים אם בן הוא והמיתן אתו ואם בת היא חיי]תנה [ותיראן המילדות]
3[את האלוהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים] ותחיין את הילדים
4[ויקרא מלך מצרים למיל]ד֯ות הע֯בריות ויו֯אמר֯ להן מדוע עש[ית]ן [הדבר הזה]
5[ותחיין את הילדים ותואמרנה המילדות אל פרעה כי לא כנשים המצ[ריות]
6[העבריות כי בטרם ]תבוא אליהנה המילדת וילדו ויטב אלוהים למ[ילדות]
7[וירב העם ויעצמו מאד וכי יראו המי]ל[דות את הא]ל[והים ויעשו ]ל[הם בתים ]
frg. 3 i-4
1[ותצפנהו שלשה ירח]ים ולא יכלה [עו]ד֯ הצפ֯י֯נ֯ו֯ ו֯ת֯ק֯[ח לו אמו תבת גמא ותחמרה בחמר]
2[ובזפת ותשים בה את ]הי֯לד ות֯ואמר לשפחתה לכי [ות]שים א֯ו֯ת֯ו֯ ב֯ס֯ו֯ף ע֯ל֯ ש֯פ֯ת ה֯י֯אר
3[ותתיצב אחותו מרחק לד]ע֯ת מה יעשה לו ותרד בת פרעה לרחוץ על היאר
4[ונערותיה הולכות על יד הי]אר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה
5[ותקחה ותפתח ]ו֯תראה את הילד ו֯ה֯[נה] נ֯ע֯ר֯ [בוכה ותחמו]ל ע֯ל֯יו בת פרעה
6[ותואמר מילדי העברים] זה ותואמר אחו֯תו֯ אל בת פרעה האילך וקראתי֯ לך
7[אשה מינקת מן העבריות] והינקה לך את הילד ותואמר לה בת פרעה לכי ותלך
8[העלמה ותקרא את אם הי]ל[ד ותואמר] לה֯ [ב]ת֯ פ֯ר֯ע֯ה֯ ה֯○לכ֯○ א֯ת֯ ה֯י֯לד֯ הזה
9[והיניקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה הילד ותיניקהו ויגדל הילד ותביאהו]
10[לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו מושה ותואמר כי מן המי]ם
11[משיתיהו -- -- ]
12ויהי בימים ה]ר֯בים ההם [ויגדל מושה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם]
13[וירא איש מצרי מכה איש ע]ברי מאחיו ו֯י֯פ֯ן כ֯[ה וכה ]ו֯י֯ר֯א [כי אין איש ויך את]
14[המצרי ויטמנהו בחול ו֯י֯צ֯א ביום השני וירא ו֯ה֯נה שני אנשים ע֯ב֯ר֯[ים] נ֯צ֯ים [ויואמר]
15[לרשע למה תכה א]ת֯ רעך ויואמר לו֯ מי שמך לאיש שר ולשופט עלינו הלהורגנ[י אתה]
16[אומר כאשר הרגתה ]את המצרי ויירא מושה מואדה֯ ויואמר אכן נ֯ו֯דע ה֯[דבר הזה ]
17[וישמע פרעה את הדבר] הזה ויבקש להרוג את מוש֯ה֯ ו]יב֯רח מו֯שה [מפני פרעה]
18[ויבוא בארץ מדין וישב] על הבאר ולכוהן מ[ד]ין שבע בנות ר֯ו֯ע֯[ו]ת֯ [צאנו ותבואנה]
19[ותדלינה ותמלאנה ]את ה֯ר֯הט֯ים להשקו֯ת את צאן אביהן ויב[ואו הרועים ויגרשום]
20[ויקם מושה וישי]ע֯ן֯ וישק את [צאנם ותבואנה א]ל֯ [רעואל אביהן ויואמר]
21[מדוע מהרתן בוא ]הי֯[ום -- ]
frg. 3 ii+5-6 i
1[בא אל בני ישראל ואמרתי א]ל֯י֯ה֯ם אל֯ו֯ה֯י֯ [אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה]
2[ש]מ֯[ו מה אומר א]ל֯יהם ויואמר אלוהים אל[ מושה אהיה אשר אהיה ויואמר כה]
3תואמר אל בני ישראל אהיה שלחני אליכם --
4ויואמר אלוהים עוד אל מושה כה תואמר אל בני ישראל יהוה אל[והי אבותיכם אלוהי]
5אברהם אלוהי ישחק ואלוהי יעקוב שלחני אליכם זה שמי֯ ל֯[עולם וזה זכרי לדור ודור ]
6לך ואספתה את זקני ב֯נ֯י֯ [ישרא]ל [ואמרת]ה אליהם יהוה אלו[הי אבותיכם נראה אלי]
7אלוהי אברהם ואלוהי י֯ש֯[חק ואלוה]י֯ יעקוב לאמור פקוד [פקדתי אתכם ואת העשוי]
8לכם במצרים ואומרה [אעלה אתכ]ם֯ מעני מצרים א֯ל[ ארץ הכנעני החתי האמורי]
9הפרזי החוי והיבוס[י והגרגשי] אל ארץ זבת חלב ודב֯[ש ושמעו לקולך ובאתה אתה]
10וזקני בני ישראל אל מל֯[ך מצרים] ו֯אמרתם אליו יהוה אלוה[י העבריים נקרה עלינו]
11ועתה נלכה נא ד[רך שלושת ימי]ם במדבר [ו]נ֯זבחה ליהוה א[לוהינו ואני ידעתי כי לא]
12יתן אתכם מלך [מצרים ל]ל֯כת כי אם ביד חזקה ושלחתי א[ת ידי והכיתי את מצרים]
13ב֯כ֯ל נ֯פ֯לא֯ו֯תי֯ [אשר אעשה ]ב֯קרבו ואחרי כן ישלח אתכם וכן֯[ נתתי את חן העם הזה]
14[בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה]
15[כלי כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים ]
16-- ויען]
17[מושה ויואמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי ]יואמר֯ו֯ [ל]א֯ נ֯ר֯[אה אלי]ך [יהוה ]
18[ויואמר אליו יהוה מ זה בידך ויואמר מטה ויואמר הש]ליכהו נא ארצה וישליכהו
19[ארצה ויהי לנחש וינס מושה מפניו ויואמר יהוה אל מושה ]ש֯לח ידך והחזק בזנבו
20[וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו למען יאמינו כי נרא]ה֯ אליך יהוה אלוהי
21[אבותם אלוהי אברהם אלוהי ישחק ואלוהי יעקוב ויואמר יה]וה אליו עוד הבא
22[נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה מחיקו והנה ידו מצרעת] כשלג ויואמר
23[השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו למען ]
frg. 6 ii
1[עלינו נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזב]חה ליהוה אלו[הינו פן יפגענו בדבר]
2[או בחרב ויואמר אליהם מלך מצרים] למה מושה ואהרון תפרידו[ את העם ממעשיו]
3[לכו לסבלותיכם ויואמר פרעה הן֯ [רבים ע]ת֯ה עם האר[ץ והשבתם אותם מסבלותם ]
4ויצו פרעה ביום ההוא את הנוגשים בעם [ואת] שטריו לאמור [לא תואסיפו לתת]
5תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלש[ם] הם ילכו֯ ו֯[קוששו להם תבן ]
6ואת מתכנת הלבנים אשר המ עושים כאתמול שלשום תשימ[ו עליהם לא]
7תגרעו ממנו דבר֯ [כי נרפי]ם הם על כן הם הצ֯[ועקי]ם֯ לאמור נלכה ו֯נ֯[זבחה לאלוהינו ]
8תכבד העב֯[ודה] ע֯ל֯ ה[אנשים] ו֯ישעו בה ו֯א[ל ישע]ו֯ בדברי שק֯[ר ויצאו נוגשי העם]
9ושוטריו וידברו אל העם לאמור [כה אמר פר]עה א[יננ]י֯ נות[ן לכם תבן אתם לכו]
10וקחו לכם תבן מאשר תמצאו כי א֯[ין נגרע מעבודתכם ד]בר ויפץ֯[ העם בכל ארץ]
11מצרים לקשש קש לתבן והנוגשים [אצים את עם ישראל לאמור כלו מעשיכם דבר]
12יום ביומו כ֯א֯שר בהיו֯[ת התבן נתן לכם ויכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם]
13נוגשי פרעה֯[ לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום ]