Versionen

4Q1

©

Copyright


frg. 1
1[ויקרא אברהם שם המקום ההוא א]ל[ה]ים יראה אשר יא[מר היום בהר יהוה יראה ]
frg. 2
1[גם אני אבי וישא עשו קלו וי]ב֯ך ויען י֯[צחק אביו ויאמר אליו הנה]
2[משמני הארץ יהיה מושבך ומט]ל[ השמים מעל ]
frg. 3
1[וי]גד֯ ל֯ר֯ב֯[קה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב]
2[בנה הקטן ותאמר ]אליו הנה[ עש֯[ו אחיך מתנחם לך להרגך ועתה בני שמע]
3[בקלי וקום ברח לך אל ]לב֯ן֯ אח֯[י חרנה ]
frg. 4
1-- ]○○[ -- ]
2[ואם לא תשמעו אלינו להמו]ל ולקחנו [את בתנו והלכנו וייטבו דבריהם]
3[בעיני חמור ובעיני ]שכם [בן ]ח֯מור ולא אח֯[ר הנער לעשות הדבר כי חפץ]
4[בבת יעקב והו]א נכבד מכל בית אב֯יו[ ויבא חמור ושכם בנו אל שער]
5[עירם וידברו אל ]א֯נשי [עיר]ם לאמר[ האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו]
6[בארץ ויסחרו אתה והארץ] ה֯[נה רחבת ידים לפניהם את בנתם נקח לנו לנשים]
frg. 5
1[ויהי בהקשתה בלדתה ות]א֯מ֯ר֯[ לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן ויהי בצאת]
2[נפשה כי מתה ותק]רא שמ[ו בן אוני ואביו קרא לו בנימין ותמת רחל]
3[ותקבר בדרך אפר]ת֯ה היא ב֯ית לחם ויצב [יעקב מצבה על קברתה הוא]
4[מצבת קברת רחל עד היום וי]סע ישראל ויט אהלה מהל֯[אה] למגדל֯[ עדר ]
5[ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב ]את בל[ה]ה פילגש אביו וישמע יש[ראל ]
6[ויהיו בני יעקב שני]ם֯ עשר בנ֯[י ]לאה בכור יעקב ראובן שמע[ו]ן [ולוי ויהודה ויששכר]
7[וזבולן בני רחל יוסף ]ו֯בנימן בני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי בני ז֯[ל]פ֯ה֯[ שפחת]
8[לאה גד ואשר אלה בני יעקב אש]ר֯ ילדה לו [ב]פ[דן] ארם ויבא יעקב אל יצחק אב֯[יו ממרא]
9[קרית הארבע הוא חברון אשר ]ג֯ר֯ שם א֯[ברה]ם ויצחק ויהיו ימי יצחק מאת ש[נה ושמנים]
10[שנה ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זק]ן ושבע ימים ויקברו אתו עש[ו ויעקב בניו ]
12[ואלה תלדות עשו הוא אדום עשו לקח את נשיו מב]נות כנען את עדה בת אילן[ החתי ואת]
13[אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי ואת בשמת] בת ישמעאל אחות נביות֯[ ותלד עדה לעשו את]
14[אליפז ובשמת ילדה את רעוא]ל [ו]אהלבמה ילדה את יעוש[ ואת יעלם ואת קרח אלה בני]
15[עשו אשר ילדו לו בארץ ]כ֯נען ויקח עשו את נשיו ואת בניו ו֯א֯[ת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת]
16[מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קני]נו֯ א֯ש֯ר רכש בארץ כנען[ וילך א]ל[ ארץ מפני יעקב אחיו ]
17[כי היה רכושם רב משב]ת יחדו ולא יכ֯לה ארץ מגו֯ר֯[יהם לשאת אתם מפני מקניהם ]
18[וישב עשו בהר שעיר עש]ו֯[ ה]וא אדו֯[ם ו]אלה תולדת עשו[ אבי אדום בהר שעיר אלה שמות בני עשו]
19[אליפז בן עדה אשת עשו רעוא]ל בן בשמת אשת[ עשו ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו]
20[וגעתם וקנז ותמנע היתה פי]לגש לאליפז בן עשו ו֯ת֯[לד לאליפז את עמלק אלה בני עדה]
21[אשת עשו ואלה בני רעואל נחת וזרח ש]מ֯[ה ]ומזה אל[ה היו בני בשמת אשת עשו ]
frg. 6
1[אלה בני עשו ואלה אלופי]ה֯ם הוא֯[ אדום אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ]
2[לוטן ושובל וצבעון וענה וד]שון וא[צר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ]
3[אדום ויהיו בני לוטן ח]רי וה[ימם ואחות לוטן תמנע ואלה בני שובל עלון ומנחת]
4[ועיבל שפו ואונם ו]אלה בני צבעון ואי֯ה֯[ וענה הוא ענה אשר מצא את הימם]
5[במדבר ברעתו את ]ה֯חמרים [לצבעון ]אביו וא[לה בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה ]
6[ואלה בני דישן חמדן ]ו֯אש֯[בן ויתרן וכ]רן אלה ב[ני אצר בלהן וזעון ועקן ]
frg. 7
1-- ו֯יחלם יוס֯[ף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו ויאמר]
2[אליהם שמעו נ]א֯ החלום[ הזה אשר חלמתי -- ]
3-- ]○[ -- ]
4[ותשתחוין לאלמתי ויאמרו ]לו אחי]ו(?) המלוך תמלוך עלינו [אם משול תמשול //בנו]
frg. 8
1[אשר ]ב֯מ֯[דבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו ]
2ויהי כאש[ר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר]
3עליו ויקחהו [וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים וישבו לאכל לחם]
4וישאו עיניהם[ ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים]
5[נכ]את וצרי ול֯[ט הולכים להוריד מצרימה ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע]
6כי נהרג[ את אחינו וכסינו את דמו לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי]
7אח֯[ינו בשרנו הוא וישמעו אחיו ]
frg. 9
1[ויהי כהיום הזה ויב]א הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי[ הבית שם בבית ]
2[ותתפשהו בבגדו ]לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצ֯[א החוצה ]
3[ויהי כראותה כי עז]ב בגדו ב֯ידה וינס החוצה ותקרא לאנשי ביתה ותאמ[ר]
4[להם לאמר ראו הביא [נ]ו איש עברי לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא בקו[ל]
5[גדול ויהי כשמעו כ]י֯ הרי[מ]תי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא [החוצה ]
6[ותנח בגדו אצל]ה֯ עד בוא אדניו אל ביתו ותדבר אליו כדברים[ האלה לאמר]
7[בא אלי העבד הע]ברי אשר הבאת לנו לצחק בי ויהי כהרימי[ קולי ואקרא]
8[ויעזב בגדו אצ]ל[י] וינס החוצה ויהי כשמע אדניו את דברי אשת[ו אשר]
9[דברה אליו לאמר כדב]רים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו ויקח אדני י֯[וסף]
10[אתו ויתנהו אל ב]ית הסהר מקום אשר אסורי המלך אסורים ויהי ש[ם בבית]
11[הסהר ויהי יה]וה א֯ת יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית[ הסהר ויתן]
12[שר בית הסהר ]ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הס[הר ואת כל אשר עשים]
13[שם הוא היה עשה א]ין שר בית הסהר ראה את כל מאומה[ בידו באשר יהוה אתו]
14[ואשר הוא ע]שה יהוה מצלי֯ח
15[ויהי אחר הדברים האלה ]ח֯טאו מ[שקה ]מ֯לך֯ מצ֯רים והא֯[פה לאדניהם למלך מצרים ]
frg. 10
1[נשאים מטוב מצרים ועשר אתנ]ות נשא֯[ת בר ולחם ומזון לאביו לדרך ]
frg. 11
1[וארץ כנען מפני הרע]ב֯ וילק[ט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים]
2[ובארץ כנען בשבר אשר הם] שב֯[רים ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה ]
frg. 12
1[ויגד ליעקב וי]אמר[ הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב]
2[על המטה ויאמר יע]קב א[ל יוסף אל שדי נראה אלי בלוז בארץ]
3[כנען ויברך אתי ויאמר אלי הנני ]מפרך֯[ והרביתך ונתתיך לקהל]
frg. 13
1[ויאמר האלהים אשר התהלכו א]ב֯תי לפנ֯[יו ]א֯ברהם [ויצחק האלהים]
2[הרעה אתי מעודי עד היום הזה המלא]ך֯ הגאל אתי מ[כ]ל רע[ יברך]
3[את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אבר]הם ויצחק[ וידגו לרב בקרב]
4[הארץ וירא יוסף כי ישית אביו י]ד ימינו [על ר]אש אפרים֯[ וירע בעיניו]
frg. 14
1[הבכר שים י]מינ֯ך֯[ על ראשו וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם]
2[הוא יהיה לעם וג]ם הוא י֯ג֯ד֯[ל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה]
3[מלא הגוי]ם֯ ו֯יברכם ביום הה֯[וא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך]
4[אלהים כאפרים ו]כ֯מנשה וי[שם] את אפרי֯ם ל֯פ֯נ֯י֯ מנשה ויא[מר ישראל]
5[אל יוסף ]הנה [אנכי מת והיה ]אלה[ים עמ]כ֯ם ו֯הש[י]ב אתכם אל אר[ץ]
6[אבתיכם ]וא[ני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד ]האמר[י]
frg. 15-16
1[אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא א]ת֯כם [באחרית]
2[הימים הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל ]אביכם[ ראובן]
3[בכרי את]ה כחי [וראשית אוני יתר שאת ויתר עז פחז כמי]ם֯ א֯ל[ תותר]
4[כי עלית מש]כבי אבי[ך אז חללת יצועי עלה שמעון ולוי אחים]
5[כ]ל[י חמס מכרתיהם ]
frg. 17-18
1-- ]ו֯י֯שש֯כר ו֯ז֯[בולן ובנימן דן ונפתלי גד ואשר ויהי כל נפש]
2[יצאי ירך יעקב שבעים] וחמש נפש ויוס֯ף[ היה במצרים וימת יוסף וכל אחיו]
3[וכל הדור הה]ו֯א ובני ישראל פרו וישר[צו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא]
4[הארץ א]תם --
5[ויקם מ]לך חדש על מצרים אשר לא֯[ ידע את יוסף ויאמר אל עמו הנה עם בני]
6[ישרא]ל רב ועצום ממנו הבה נתחכמה [לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה]
7[ונו]סף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן ה֯[ארץ וישימו עליו שרי מסים]
8[למע]ן֯ ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנת לפרעה א[ת פתום ואת רעמסס וכאשר]
9[יענ]ו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקוצו מפני בני ישראל ויעבדו מצרים את]
10[בני ]י֯שראל בפרך וימרר את חייהם בעבדה ]קשה בח[מר ובלבנים]
11[ובכל עבדה בשדה ]א֯ת כל עבדתם אשר ע֯ב֯דו֯ בהם בפרך[ ויאמר מלך מצרים]
12[למילדת העברית אשר] שם האחת שפרה ושם השנית פועה[ ויאמר בילדכן]
13[את העבריות וראיתן על האב]נים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת֯[ היא וחיה ]
14[ותיראן המילדת את האלהים ולא ]עשו כאשר דבר אליה֯ן מלך מ֯[צרים ותחיין]
frg. 19 i
4-- ויצו פרעה לכל עמו לאמר -- ]○[ -- הי]לד
5[היארה תשליכהו וכל הבת תחיון וילך איש מבי]ת֯ ל֯וי ויקח את בת לוי
6[ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב ]ה֯ו֯א ותצפנהו שלשת ירחים ולא
7[יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ]ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד
8[ותשם בסוף על שפת היאר ותתצב אחתו מרחק ]לדעת מה יעשה לו ותרד
9[בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את ]ה֯תב֯[ה בתוך]
frg. 19 ii
1טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקו[ם הכ]נ֯עני והחתי והפ[ר]ז֯י והאמרי
2החוי הגרגשי והיבוסי ועתה הנה צעקת֯ בני ישראל באה אלי וגם ראיתי
3את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את
4עמי בני ישראל ממצרים ויאמר֯ מ[שה א]ל האלהים מי אנכי כי אלך אל
5פרעה וכי אוציא את בני ישראל [ממצרים וי]אמר כי אהיה עמך וזה לך האות
6כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצ[רים ]תעבדון את האלהים על ההר
7הזה ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי ב֯א֯ אל בני ישראל ואמרתי להם
8אלהי אבו[תי]כ֯ם שלח֯נ֯י אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם ויאמר֯
9אלהים אל[ משה א]ה֯יה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה
10שלחני אל[יכם ו]יאמר עוד אלהים אל משה כי תא[מר ]אל בני יש[ראל יהוה]
11אלהי[ אבתיכם ]אלהי אברה֯ם ואלהי[ יצחק וא]ל[הי יעקב שלחני אליכם זה שמי]
12[לעלם וזה זכרי לדר דר ]ל[ך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם יהוה אלהי]
frg. 20
1[נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ]ליהו[ה אלהינו ואני ידעתי כי]
2[לא יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא בי]ד֯ חזק֯[ה ושלחתי את ידי והכיתי]
3[את מצרים בכל נפלאתי אשר אעשה בקר]בו וא[חרי כן ישלח אתכם ונתתי]
4[את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי] תלכון[ לא תלכו ריקם ]
frg. 21-22 i
1-- ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו] וישלח [ידו]
2[ויחזק בו ויהי למטה בכפו למען יאמינו כ]י נראה א֯ל[יך יהו]ה
3[אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעק]ו֯ב ויאמ[ר יהוה לו עו]ד֯
4[הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה ]מחיקו ו֯הנ֯[ה ידו מצר]עת
5[כשלג ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו א]ל ח֯[יק]ו֯[ ויוצאה מחיק]ו
frg. 23
1[והיה אם ל]א֯ י֯אמ֯[ינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון והאמינו לקל האת]
2[האחרון והיה אם לא יאמינו ]גם לש֯[ני האתות האלה ולא ישמעון לקלך ולקחת]
frg. 24-25 i
1-- ויר]ף֯ מ֯מ֯נו אז אמרה
2[חתן דמים למולת ]
3[ויאמר יהוה אל ]אהרן לך[ לקראת משה המ]ד֯ברה וילך ויפגשהו בהר
4[האלהים וישק לו ויגד משה לאהרן את ]כ֯ל דברי יהוה אשר שלחו
5[ואת כל האתת אשר צוהו וילך משה ואהר]ן֯ ויאספו את כל זקני
6[בני ישראל וידבר אהרן את כל הדברים ]א֯שר דבר יהוה אל משה
7[ויעש האתת לעיני העם ויאמן העם וישמעו כ]י֯ פקד יהוה את בני
8[ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו ואח]ר֯ באו משה ואהרן
9[ויאמרו אל פרעה כה אמר יהוה אלהי ישראל שלח את ע]מ֯י ויחגו
frg. 22 ii+26
1○[ -- נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה]
2לי֯[הוה אלהינו פן יפגענו בדבר או בחרב ויאמר אלהם]
3מלך מ[צרים ]למה מש[ה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם ]
4ויאמר פר֯ע֯ה הן רבים[ עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם ]
5[וי]צו[ פרע]ה ביום ההוא[ את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר לא]
6[תאספון לת]ת תבן לעם ללבן[ הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו]
7[להם תבן ו]את מתכנת הלבני֯[ם אשר הם עשים תמול שלשם תשימו]
8[עליהם לא ]ת֯גרעו ממ֯נ֯[ו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר]
9נלכה ו֯נז֯בחה לאלהינו תכ֯[בד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל]
10י֯שעו בדברי שקר ויצא[ו נגשי] העם ושט[ריו ויאמרו אל העם לאמר]
11[כה א]מ֯ר פרעה איננ֯[י נ]תן לכם תבן אתם [לכו קחו לכם תבן]
12[מאשר ]ת֯מצאו כי אין נ[ג]רע מעבדתכם דב[ר ויפץ העם בכל]
13[ארץ מצרים] לקשש קש לתבן והנגשים א[צים לאמר כלו מעשיכם]
14[דבר יום בי]ומו כאשר בהיות התבן נ֯[תן לכם ויכו שטרי בני]
15[ישראל [ש]ר֯[ שמו ע]לה֯ם֯[ נג]שי֯[ פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן]
frg. 27
1כת[מול שלשם גם תמול גם היום ויבאו שטרי בני ישראל]
2ויצע֯[קו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך תבן אין נתן לעבדיך]
3ולבנים א֯[מרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך ויאמר]
4נר[פים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה ]
frg. 25 ii+28-31
1בה וגם אני שמעתי את נאקת֯[ בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר]
2את בריתי לכן אמר לבני ישר[אל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת]
3סבלת מצרים והצלתי אתכם מע[בדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה]
4ובשפטים גדלים ולקחתי אתכם לי֯ [לעם והייתי לכם לאלהים]
5וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא[ אתכם מתחת סבלות מצרים ]
6והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשבעת֯[י לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב]
7ונתתי אתה לכם למורשה[ אני יהוה ]ויד[בר משה כן אל בני ישראל]
8ולא שמעו אל משה מקצר[ רוח ומעבדה קשה ]
9וידבר יהוה אל משה לאמ֯[ר בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח]
10[את בני ישרא]ל[ מארצו וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני] ישר[אל לא]
11[שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים וידבר] יהוה[ אל משה]
12[ואל אהרן ויצום אל בני ישרא]ל ואל[ פרעה מל]ך מצר[ים להוציא]
13[את בני ישראל מארץ מצרים ]
14[אלה ראשי בית אבתם בני ראובן בכ]ור ישראל[ חנוך ופלוא חצרון וכרמי]
15[אלה משפחת ראובן ]ו֯בני ש֯מ֯[עו]ן ימו[אל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול]
16[בן הכנענית א]לה משפ֯חת שמעון ואל[ה שמות בני לוי לתלדתם גרשון]
17[וקהת] ומרר[י] ו֯שני חי֯י֯ ל[ו]י֯ שבע[ ושלשים ומאת שנה בני גרשון]
18[לבני ושמעי [מ]שפ֯ח֯[תם ובנ]י קהת[ עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני]
19[חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה ובני מררי מחלי ומושי אלה]
20[משפחת הלוי לתולדת]ם֯ [ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה]
21[ותלד לו את ]אהרן ואת משה ו֯[שני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת]
22[שנה ובני י]צ֯הר קרח ונפג ו֯[זכרי ]
frg. 32
1[ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פו]ט֯יאל ל֯[ו לאשה ותלד לו את פינחס]
frg. 33
1[את ידי על מצרים] ו֯[הוצאתי את בני ישראל מתוכם ויעש]
2[משה ו]א֯ה֯ר֯ן כאשר צוה יהוה אתם כן עש[ו ומשה בן שמנים]
3[שנה וא]ה֯ר֯ן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה[ ויאמר]
4[יהוה א]ל משה ואל אהרן לאמר כ֯י ידבר אל[כ]ם[ פרעה לאמר]
5[תנו לכם מופת] ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני[ פרעה]
6[יהי לתנין ויבא ]משה ואהרן לפני פרעה ויעשו כן כאשר צו[ה יהוה]
7[וישלך ]א֯הרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי֯ לת֯[נין ויקרא]
8גם פ֯[רעה ]לחכמים ולמ֯כ֯שפים וי[ע]ש֯ו֯ גם הם חרטמי מצרים[ בלהטיהם]
9כן וישליכו איש מט[הו ויהיו לתנינם ויבלע מטה ]א֯הרן את מ֯[טתם ]
10ו֯י֯ח֯ז֯ק֯ ל[ב פרעה ו]ל[א שמע אלהם כאשר דבר יהוה ]
frg. 34-35
1נהפך לנחש ת֯[קח בידך ואמרת ]אליו יהוה֯[ אלהי העברים שלחני]
2אליך לאמר שלח֯ את ע֯[מי ויעב]ד֯ני במדבר[ והנה לא שמעת עד כה ]
3כה [אמר ]י֯הוה בזאת תדע כי[ אני] יהוה [הנה אנכי מכה במטה אשר]
4[בידי על] המים אשר בי֯אר֯ ונ֯הפ֯[כו ]ל֯[דם והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר]
5[ו]נ֯לאו מצרים לשתות מ[ים מן היאר ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן]
6קח את מטך ונטה את[ ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם]
7[ו]על אגמיהם ועל כל [מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ]
8מצרים ובעצ[ים ]וב[אבנים ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה]
9וירם[ במטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו]
frg. 36
1[תשחת הארץ מפני] הערב ויקר֯[א פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו]
2[זבחו לאלהיכם בארץ ו]י֯אמר משה ל֯[א נכון לעשות כן כי תועבת]
frg. 37
1-- ויא]מ֯ר֯ י֯[הוה אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח]
2[כבשן וזרקו משה ה]ש֯מימה[ לעיני פרעה -- ]
frg. 38
1-- ]○ח○[ -- ]
2-- ]את○ --
3-- ]ז֯ה לו --
4-- ]ל○[ -- ]
frg. 39
1-- י֯ש[ -- ]
2-- ]אלהי --
3-- ]ר֯חה[ -- ]
frg. 40
1-- ]ה֯ לאמ֯[ר -- ]
frg. 41
1-- ]ד֯עו א[ -- ]
2-- ]א֯רא[ -- ]
frg. 42
1-- ואכ֯[ -- ]
2-- ]אל ה֯[ -- ]
3-- ]ה[ -- ]
frg. 43
1-- ]לא[ -- ]
2-- ]ר֯אל[ -- ]
3-- ]חיכ[ -- ]
4-- ]○[ -- ]
frg. 44
1-- ]את ○[ -- ]
2-- ל[ -- ]
frg. 45
1-- ]○ --
2-- ]כ֯רי --
frg. 46
1-- ]○ך ב֯ג֯[ -- ]
2-- אש[ -- ]
frg. 47
1-- ]ט֯הר ו֯[יעל -- ]
2-- ]ע֯וד[ -- ]
frg. 48
1-- ]ב֯ד ה[ -- ]
2כ֯[ -- ]
3-- ]או ○[ -- ]
4-- ]י[ -- ]
frg. 49
1-- י]ש֯ראל --
frg. 50
1-- ]לאמר ○[ -- ]
2-- ]○ ר[ -- ]
frg. 51
1-- שע֯○[ -- ]
frg. 52
1-- בת צ[ -- ]
frg. 53
1-- ]○כם ○[ -- ]
2-- ]ר֯ ש[ -- ]
frg. 54
1-- ]○○○[ -- ]
2-- ]○○○[ -- ]
frg. 55
1-- ]אדם ○[ -- ]
frg. 56
1-- ]קימ֯[ -- ]
frg. 57
1-- ]ש֯פ֯○[ -- ]
frg. 58
1-- ויק֯[ -- ]
2-- ]○ עיר֯[ -- ]
3-- ]○ר○[ -- ]
frg. 59
1-- ]א֯פו דת[ -- ]
2-- לר[ -- ]
frg. 60
1-- ]○ ה֯[ -- ]
2-- ]ומקנ֯י֯ך֯[ -- ]