אהרון Aaron

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אהרון (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/240/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Formen:

  meist plene

  : אהרון 1QS 5,21; + ו: ואהרון 1QM 5,1, [ו]ארו[ן 4Q496 frg. 10,4 (Fehler für ואהרון, vgl. 1QM 3,14); + ב: באהרון 1QS 5,6; + ל: לאהרון 8,9; + ל + ו: ולאהרון 4Q22 7,32 (› Ex 10,24); häufig auch qb. für def. in 𝔐, z.B. אהרון 18,18 = אַהֲרֹן Ex 18,12

  def.

  : neben qb. (= 𝔐) nur אהרן 4Q395 frg. 1,11; 5Q19 frg. 4,1 (?, L.u., i.u.K.); + ב: באהרן 4Q258 1,5 (par. באהרון 1QS 5,6); XHev/Se 6 frg. 2,8; immer i. den ma. Mss. von Dam. und Sir: אהרן CD 12,23; 14,19 (par. אהרון 4Q266 frg. 10 i,12); Sir 45,6 (Ms.B 14v,4).25 (6); 50,13 (19v,5).16 (8); + ו: ואהרן CD 5,18 (par. ו]אהרון 6Q15 frg. 3,1); 10,5 (par. ואהרון 4Q270 frg. 6 iv,16); + ל: לאהרן Sir 45,20a (Ms.B 15r,13); + מן: מאהרן CD 6,2 (par. [מאה]רון 4Q267 frg. 2,8); 20,1; + מן + ו: ומאהרן CD 1,7

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : i.Ggs.z. Jannes und seinem Bruder in CD 5,1719 כי מלפנים עמד משה ואהרן ביד שר האורים ויקם בליעל את יחנה ואת אחיהו "denn einstmals traten Mose und Aaron auf durch den Fürsten der Lichter, und Belial ließ auftreten den Jannes und seinen Bruder" (par. 4Q266 frg. 3 ii,5; 6Q15 frg. 3,1; vgl. Ex 7–8 u. 2 Tim 3,8); i.K. der Musterung der Wehrfähigen אתה ואהרון "du und Aaron" 4Q365 frg. 26a-b,7 (Num 1,3); ועליתה אתה ואהרון "und du sollst hinaufsteigen, du und Aaron" 4Q368 frg. 5,4 (Ex 19,24); vgl. a. 4Q158 frg. 1-2,14 (Ex 4,27); qb. ואהרן אל פרעה "und Aaron zu Pharao" 4Q14 frg. 37,2 (i.u.K., Stelle nicht identifiziert; zu Mose vgl. Z. 1); ויקרא] פרעה למשה ולאהרון 4Q22 7,3132 (= , 𝔊 Ex 10,24)

   2. : וקדש אהרון ובג[דיו] ובניו "so werden geheiligt Aaron und seine Kleider und seine Söhne" 4Q365 frg. 9b ii,3 (vgl. Ex 29,21); וירם קדוש את אהרן למטה לוי "und er erhöhte als heilig den Aaron aus dem Stamm Levi" Sir 45,6 (Ms.B 14v,4)

   3. : באהרן בחרת[ "Aaron hast du erwählt" XHev/Se 6 frg. 2,8 (i.u.K.)

   4. : ואתמה זכורו משפט[ נדב ו]אב[י]הוא בני אהרון "und ihr, erinnert euch des Gerichts (L.u.) an Nadab und Abihu, den Söhnen Aarons" 1QM 17,2 (vgl. Lev 10,13); neben Mose ועמדתה [שמ]ה אתה ואלע[זר ב]ן אהר[ון] "und stelle dich dort hin, du (scil. Mose) und Eleasar, der Sohn Aarons" 1Q22 1,23 (vgl. Dtn 32,4849 ohne Eleasar); s.a. III


    1. : הכוהנים בני אהרון "die Priester, die Nachkommen Aarons" 11QTa 34,13; 22,5 (par. 11Q20 5,25); לבני אהרון אחיכה "den Nachkommen Aarons, deinen Brüdern" 44,5; von den Priestern um den Hohepriester Simon כל בני אהרן בכבודם "alle Nachkommen Aarons in ihrer Herrlichkeit" Sir 50,13 (Ms.B 19v,5), vgl. בני אהרן הכהנים "die Nachkommen Aarons, die Priester" 16 (Ms.B 19v,8); ובני אהרון 4Q396 frg. 1-2 iv,8 (MMT B,79) (i.u.K.); sehr wahrsch. 4Q395 frg. 1,1011 לבני] אהרן ראוי להיו[ת] "den Nachkommen Aarons kommt es zu, zu sein" (i.u.K.)

    2. : רק בני אהרון ימשלו במשפט ובהון "nur die Nachkommen Aarons sollen in Bezug auf Recht und Besitz herrschen" 1QS 9,7 (par. 4Q258 7,7; vgl. mit משל‎ I die Geschichtsschau i. 4Q390 frg. 1,3 ומשלו בני אהרון בהמה "und die Nachkommen Aarons werden über sie herrschen", s. DJD XXX, 239); על פי בני אהרון המתנדבים ביחד להקים את בריתו ולפקוד את כול חוקיו אשר צוה לעשות ועל פי ריב ישראל המתנדבים לשוב ביחד לבריתו "auf Geheiß der Nachkommen Aarons, die sich freiwillig verpflichtet haben, seinen Bund zusammen (weniger wahrsch. "in der Gemeinschaft") aufzurichten und sich zu kümmern um all seine Gebote, die er befohlen hat zu tun und auf Geheiß der Menge Israels, die sich freiwillig dazu verpflichtet hat, umzukehren durch Einung (od. "zusammen") zu seinem Bund" 1QS 5,2122 (par. 4Q258 2,12; zu Aaron und Israel s.u. B); als Entscheidungsträger in Reinheitsfragen (Beurteilung einer Hautkrankheit) 4Q266 frg. 6 i,13 (par. 4Q272 frg. 1 ii,2); את עצת בני אהרון "den Rat der Nachkommen Aarons" 4Q266 frg. 5 ii,12; על פי בני אהרון "auf Geheiß der Nachkommen Aarons" 1QSa 1,23, mit Zusatz הכוהנים "die Priester" 16, vgl. בני] אהרון הכוהנים 2,13; איש מבני אהרון "einer von den Nachkommen Aarons" 4Q266 frg. 5 ii,8, vgl. 4Q266 frg. 5 ii,45; ]לבני אהרון 4Q270 frg. 2 ii,6; ולכוה]נים בני אהרון יצא הגור[ל "und für die Priester, die Söhne Aarons, ergeht das Los" 4Q279 frg. 5,4; von abtrünnigen Priestern 4Q266 frg. 5 ii,810

    3. : שבעה כוהנים מבני אהרון "sieben Priester von den Nachkommen Aarons" 1QM 7,910; והכוהנים בני אהרון יעמודו לפני [ה]מערכות "und die Priester, die Nachkommen Aarons, sollen sich vor den Schlachtreihen aufstellen" 4Q493 frg. 1,1

   5. : איש מזרע אהרון "ein Mann von der Nachkommenschaft Aarons" 4Q265 frg. 7,3; ]ויבחר בזרע אהרון "und er hat die Nachkommenschaft Aarons erwählt" 4Q419 frg. 1,5 (vgl. Ps 105,26); נחלת אהרן לכל זרעו "das Erbteil Aarons für seine Nachkommenschaft" Sir 45,25 (Ms.B 15v,6)

   6. : אהרון וחור[ "Aaron und Hur" 4Q364 frg. 14,6 (Ex 24,14); ו[-] לאהרן כבודו _____ ויתן לו נחלתו "und ... für Aaron seine Herrlichkeit und er gab ihm sein Erbteil" Sir 45,20a (Ms.B 15r,13; vgl. Num 18,20); מטה א[הר]ון "der Stab Aarons" 4Q365 frg. 35 ii,6 (L.u.; Num 17,23)

  1. : 1QS 8,56 par. 4Q259 2,14; 1QM 3,1314 par. 4Q496 frg. 10,4; CD 1,7 par. 4Q266 frg. 2 i,1112; 4Q268 frg. 1,14; vgl. i.u.K. י]שראל ואהרון[ 4Q174 frg. 5,2)

   1. : CD 1,7 ויצמח מישראל ומאהרן שורש מטעת "und er ließ aus Israel und aus Aaron die Wurzel einer Pflanzung sprießen" (par. 4Q266 frg. 2 i,1112; 4Q268 frg. 1,14), vgl. ויקם מאהרן נבונים ומישראל חכמים "und er ließ Einsichtige aufstehen aus Aaron und Weise aus Israel" CD 6,23 (par. 4Q267 frg. 2,78)


    1. : לקודש באהרון ולבית האמת בישראל "für das Heiligtum in Aaron und für das Haus der Wahrheit in Israel" 1QS 5,6 (par. 4Q258 1,5; 4Q256 9,56 erg.); מעון קודש קודשים לאהרון בדעת כולם לברית משפט ולקריב ריח ניחוח ובית תמים ואמת בישראל להקם ־־־־־ ברית לחו־־קות עולם "eine allerheiligste Stätte für Aaron in gemeinsamer Erkenntnis für einen Bund des Rechts, um darzubringen einen angenehmen Opfergeruch, und ein Haus der Vollkommenheit und Wahrheit in Israel, um den Bund nach ewigen Bestimmungen aufzurichten," 8,810 (par. 4Q259 2,17), s. zuvor בית קודש לישראל וסוד קודש קודשים לאהרון עדי "ein heiliges Haus für Israel und ein Fundament des Allerheiligsten für Aaron" 56 (par. 4Q259 2,14); בעת ההיאה יבדילו אנשי היחד בית קודש לאהרון להוחד קודש קודשים ובית יחד לישראל ההולכים בתמים "in jener Zeit sollen die Männer der Gemeinschaft aussondern ein heiliges Haus für Aaron, sodass es ausgesondert werde als Allerheiligstes, und ein Haus der Einung für Israel, die in Vollkommenheit wandeln" 9,56 (vgl. par. בעת ההיא יבדלו בית אהרון לקודש לכל ה[ -- ]אל [ויחד ליש]ראל ההלכים בתמי[ם 4Q258 7,67, hier "Haus Aarons als ein heiliges für alle ...")

    2. : ein Stamm gemeinsam mit Levi in CD 10,46 ארבעה למטה לוי ואהרן ומישראל ששה "vier aus dem Stamm Levi und Aaron und sechs aus Israel" (par. 4Q266 frg. 8 iii,5; 4Q270 frg. 6 iv,16)

   2. : עד עמוד משוח אהרן וישראל "bis zum Auftreten des Gesalbten Aarons und (des Gesalbten) Israels" CD 12,2313,1 (l. משיח statt משוח); vgl. CD 14,19 (par. 4Q266 frg. 10 i,12; 4Q269 frg. 11 i,2) u. CD 19,1011; 20,1 (משיח מאהרן ומישראל); mit einem Propheten (נביא) in 1QS 9,11 עד בוא נביא ומשיחי אהרון וישראל "bis ein Prophet und die Gesalbten Aarons und Israels kommen"

   3. : mit Levi ועל מ[ג]ן נשיא כול העדה יכתבו שמו[ ו]שם ישראל ולוי ואהרון ושמות שנים עשר שבטי ישראל כתולדותם ושמות שנים עשר שרי שבטיהם "und auf den Schild des Fürsten der ganzen Gemeinde sollen sie seinen Namen schreiben und den Namen Israels und Levis und Aarons und die Namen der zwölf Stämme Israels gemäß ihren Generationen und die Namen der zwölf Befehlshaber ihrer Stämme" 1QM 5,12; ohne Levi על האות הגדולה אשר בראש כול העם יכתובו עם אל ואת שם ישראל ואהרון ושמות שנים עשר ש[בטי ישרא]ל כתולדותם "und auf das große Feldzeichen, das an der Spitze des ganzen Volkes ist, sollen sie schreiben: 'Volk Gottes' und den Namen Israels und Aarons und die Namen der zwölf Stämme Israels gemäß ihrer Geschlechterfolge" 3,1314 (par. 4Q496 frg. 10,34 mit sek. Ergänzung des "Fürsten" vor Aaron)