Versionen

4Q395

©

Copyright


frg. 1
1ז֯ב֯[ח החטאת שהם מבשלים אותה בכלי --]
2בה[ את בשר זבחיהם --]
3אות[ה במרק זבחם ועל זבח הגוים --]
4זובח[ים אל -- ]
5זבח ה[שלמים שמניחים אותה מיום ליום ואף כתוב --]
6שהמ[נחה נא]כ֯ל֯ת֯ [על החלבים והבשר ביום זובחם כי לבני הכוהנים]
7ראוי לה֯[ז]ה֯ר בדבר֯ [הזה בשל שלוא יהיו מסיאים את העם עוון]
8ואף על טהרת פרת החט֯[את השוחט אותה והסורף אותה והאוסף]
9את אפ[רה] והמזה א֯ת֯[ מי החטאת לכול אלה להעריבות השמש]
10להיות טהור[י]ם בש[ל שא יהיה הטהר מזה על הטמא כי לבני]
11אהרן ראוי להיו[ת] מ[ --]
12עורות ה֯[בקר --]