Versionen

6Q15

©

Copyright


frg. 1
-2תפ֯[ש בהם בישראל ויתנם פניהם לשלושה מיני הצדק]
-1הריאש[ונה היא הזנות השנית ההון השלישית טמא]
0המקד[ש העולה מזה יתפש בזה והניצל מזה יתפש בזה] (PAM 43.684 frg. 92,1) ]○ש ○[
1בוני[ החיץ אשר הל]כו [אחרי צו הצו הוא מטיף אשר אמר] (6Q15 frg. 1,2) [הטף] (PAM 43.684 frg. 92,2) ]ו֯חיץ אשר ה[
2 (6Q15 frg. 1,1) [הטף] יטיפו[ן הם נת]פשים [בשתים בזנות לקחת שתי נשים] (PAM 43.684 frg. 92,3) ]○ה כ֯[
3[בחייהם ויסוד הברי]אה זכר [ונקבה ברא אותם]
frg. 2
1[כלם ק]ד֯[חי] אש ומ֯[בערי זיקות קורי עכביש קוריהם וביצי צפעונים]
2[ביצי]הם הקרב אליהו֯ לא ינקה --]
3[-- ]○[ --]
frg. 3
1[כי מלפנים עמד משה ו]אהרון ב[יד שר האורים ויקם בליעל את]
2[יחנה ואת אחיהו במז]מתו֯ בהושע ישר[אל את הראשונה ובקץ חרבן הארץ]
3[עמדו מסיגי הגבול ו]י֯תעו את ישראל ותי֯[שם הארץ כי דברו סרה]
4[על מצות אל ביד מש]ה ו֯ג[ם ]במשיחי֯ הקודש[ וינבאו שקר להשיב]
5[את ישראל מאחר א]ל ויזכור אל ברית ריאשוני[ם --]
frg. 4
0[-- להרים את]
1[הקדשי]ם כפרו[שיהם לאהוב איש את אחיהו]
2[כמהו ול]החזיק [ביד עני ואביון]
3[וגר -- ]ולדרוש איש[ את שלום אחיהו ולא ימעל]
4[איש בשאר בש]ר֯[ו ]ל[הזיר מן הזונות כמשפט]
frg. 5
1[-- ]○○[ --]
2[-- אש]ר֯ ישכב עם֯[ --]
3[-- אל ישכב איש עם] זכר משכבי [אשה --]
4[-- לישחק ולי]עקב להבעיר[ --]
5[-- ]בר֯י֯ת אל בלבבם [--]