Versionen

4Q256

©

Copyright


1
9[-- ולשנוא כול (4Q99 frg. 24,1) ]ב֯ני חשך
2
1[לסור מחוקי אמתו ללכת ימין ושמאול וכול הבאים ]בסרך היחד יעבורו []א֯ בבר[ית]
2[לפני אל לעשות ככול אשר צוה ולוא לשוב מאחרו] מכול פ֯[חד וא]ימה ומצרף֯
3[נסוים בממשלת בליעל ובעוברם בברית יהיו הכוהני]ם֯ והל[וים מברכים את אל]
4[ישועות ואת כול מעשי אמתו וכול העוברים בברית אומרים אחריהם אמן אמן]
5[והכוהנים מספרים את צדקות אל במעשי] גבורת֯[ו ומשמיעים כול חסדי]
6[רחמים על ישראל והלויים מספרים את ע]וונות בני י֯[שראל וכול פשעי אשמתם]
7[וחטאתם בממשלת בליעל -- ]
11[-- בדעת]
12[עולמים וישא פני חסדיו לכה לשלום עולמים ]והלויים [מקללים את כול אנשי גורל]
13[בליעל וענו ואמרו ארור אתה בכול מעשי רש]ע֯ אשמתכה[ יתנכה אל זעוה ביד כול]
3
1[נוקמי נקם ויפקוד אחריכה כל]ה֯ ביד כול֯ [משלמי גמולים אר]ור אתה לאין רחמים כחושך
2[מעשיכה וזעום אתה באפלת אש ]ע֯ולמים לוא֯[ יחונכה אל בקור]אכה ולוא יסלח לכפר עוונכה
3[ישא פני אפו לנקמתכה ולוא יהיה לכה ש]ל֯ו֯[ם בפי כול אוחזי אבות ]וכול העוברים֯ בברית
4[אומרים אחר המברכים והמקללים אמן אמן _____ והוסיפו הכוהנים וה]ל֯[וים ואמר]ו֯ ארור
9
1מדרש למשכיל על֯[ אנשי התורה המתנדבים להשיב מכול רע ולהחזיק בכול]
2אשר צוה ולהבדל מעדת א֯[נשי העול ולהיות יחד בתורה ובהון ומשיבים]
3על פי הרבים לכול דבר לתורה֯[ ולהון ולעשות ענוה וצדקה ומשפט ואהבת]
4חסד והצנע לכת בכול דרכיה֯מ֯ה֯ א֯ש֯[ר לוא ילך איש בשרירות לבו לתעות]
5כי אם ליסד מס֯ד אמת לישראל ליחד [ל]כול[ המתנדב לקודש באהרון ובית]
6אמת לי֯ש֯ר֯א֯ל והנלוים ע֯לי֯ה֯ם֯ ליחד וכול הבא [לעצת היחד יקים על נפשו]
7באס֯ר֯ לשוב אל תורת משה בכול לב ו[בכול נפש כול הנגלה מן התורה על פי]
8עצת אנשי היחד ולהבדל מ[כו]ל֯ אנ֯שי ה֯עול ו֯[אשר לוא יגעו לטהרת אנשי]
9הקודש֯ ואל יוכל אתו [בי]חד ואשר ל[ו]א֯[ ישיב איש מאנשי היחד על פיהם]
10לכול ת֯ורה ומשפט [וא]שר לוא [י]ח֯בו֯[ר (יוח֯ד֯[ / []○בו֯[) עמו בהון ובעבודה ואל יואכל]
11[איש מא]נ֯שי הק֯ודש [מהונם ולוא יקח מידם מאומה ולוא ישענו על כול]
12[מעשי ההבל כי הבל כו]ל֯ אשר לוא י֯[דעו את בריתו וכול מנאצי דברו להשמיד]
13[מתבל וכול מע]ש֯[יה]ם֯ [ל]נ֯דה לפ[ני]ו [וטמא בכול הונם -- ]
11
5[-- וגם אל ]ידבר[ לפני תכונו --]
6[-- ובמושב ]ה֯רבים אל יד֯[בר איש --]
7[-- וכול] איש אשר יש [אתו דבר לדבר --]
8[-- אם יומרו לו ]ידבר וכול המת[נדב מישראל -- ]
11[-- ונשאלו] הכול֯[ על דבריו --]
12[-- לוא יגע ב]ט֯הרת הרבים עד֯[ מ֯[לאות (א]ש֯[ר) ידרושהו --]
13[-- ובמולאת ]ל֯[ו ]שנה תמימה ישא[לו הרבים על דבריו -- ]
18
1[צדק לבחירי דרך איש כרוחו וכ]ת֯כון העת להנחותם בדעה וכן להש֯[כי]ל֯[ם]
2[ברזי פלא ואמת בתוך אנשי הי]ח֯ד להלך תמים איש את רעהו ב֯כ֯ו֯ל֯
3[הנגלה להם היאה עת פנות הדרך למד]ב֯ר להשכילם בכול הנמצא ל֯ע֯שו֯ת֯
4[בעת הזואת והבדל מכול איש אשר לוא הסיר דר]כו מכול עול[ _____ וא]ל[ה]
5[תכוני הדרך למשכיל בעתים האלה לאהבתו עם שנ]אתו שנאת ע֯[ולם עם]
6אנ֯[שי השחת ברוח הסתר ולעזוב למו הון ובצע כעבד למ]וש֯ל בו֯[ וענוה לפני]
7הר[ודה בו -- ]
19
1מאורות מזבול קודשו עם האספם למעון כבוד במבוא מועדים לימי חדש יחד
2תקופו֯תיהמ֯ה עם מסרו֯[ת]ם זה לזה בהתחדשם יום גדול לקודש קודשים ואות
3למפתח חס֯[די עו]ל[ם לר]אשי מועדים בכול קץ נהיה בראשית ירחים למועדיהם
4ו֯י֯מ֯י֯[ קודש בתכונם לז]כרון במועדיהם תרומת שפתים אברכנו כח[וק ]חרות לעד
5[בראשי שנים ובתקופ]ת מועדים בהשלם חוק תכונם יום מ֯[שפטו זה לזה]
6[מועד קציר לקיץ ומועד זרע ו֯מ֯ו֯[ע]ד֯ דשא מועדי ש֯[נים לשבועיהם --]
7[-- ]○○○○[ -- ]
20
1[באשר יורני וארצה כאשר ישופטני] בריש[ית משלח ידי ורגלי אברך שמו]
2[ברישית צאת ובוא לשבת וקום ועם משכב יצועי] ארננה לו וא[ברכנו]
3[תרומת מוצא שפתי ממערכת אנשים ובטרם ארים ידי ]ל֯הדשן בעדני תנו֯ב֯ת֯
4[תבל ברישית פחד ואימה ובמכון צרה עם בוקה אברכנ]ו בהפלא֯ מודה ובגבורתו
5[אשוחח ועל חסדיו אשען כול היום וא]ד֯ע֯ה כ֯[י בי]ד֯ו משפט כול חי וא֯[מת]
6[כול מעשיו ובהפתח צרה אהללנו ובישוע]תו א֯[רננה יחד ]ל֯[וא אשיב לאיש]
7[גמול רע בטוב ארדף גבר כיא את אל מ]ש֯פט כול חי והו֯א֯ה֯ [ישלם לאיש]
23
1[ולעפר תשוקתו מה ישיב חמר ויוצר יד לעצת ]מ֯ה יבין _____
2[--] ככול א֯[שר]
3[-- ]ל֯[ ]