אנוש‎ I Mensch(en), Menschheit

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אנוש‎ I (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/589/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN ʾināš (mas. אֱנֹושׁ, she. ēnoš; < ? ʾunāš, vgl. BL, § 61mβ, dgg. Kottsieper 1990, 189) "Mensch(en), Menschheit" : bhe. meist poet. > piyyut. + vereinz. sp. Midraschim, mhe.1 nur vereinz. in Gebeten, mhe.2b vereinz. als ma. hebraisierender Schreibf. für jbaram. א(י)ניש; mithin gehört das Wort zur gehobenen Literatursprache

  Formen:

  sg.abs.

  : אנוש 1QS 3,17; CD 3,17; Sir 7,17 (Ms.A 2v,20), אנש 4Q215a frg. 1 ii,8; + ו: ואנוש 1QS 11,10; + כ + ה: ]הכאנוש 4Q418 frg. 55,11; + ל: לאנוש 1QHa 12,31 (Suk. 4,30), Sir 7,11 (Ms.A 2v,15); + מן: מאנוש 17,15 (Suk. 9,15); Sir 11,4 (Ms.B 1v,5), מאנוש 1QS 11,6

  cs.

  : אנש 1QS 10,19 (s.u. II.7)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : ומה יספר אנוש חטאתו "und wie soll ein Mensch seine Sünde aufzählen?" 1QHa 9,27 (Suk. 1,25); ומה יעשה אנוש "und was kann ein Mensch tun?" 4Q381 frg. 31,6; לוא יעז אנוש ולא ירום "nicht wird ein Mensch sich als mächtig erweisen und nicht wird er sich erheben" frg. 46a+b,5; והואה ברא אנוש לממשלת תבל "und er hat den Menschen erschaffen zur Herrschaft über den Erdkreis" 1QS 3,1718; ויתן לאנוש בינה "und er gab dem Menschen Verstand" Sir 38,6 (Ms.B 8r,12); מאד מאד השפיל גאוה כי תקות אנוש רמה "erniedrige den Stolz über die Maßen, denn die Zukunft des Menschen ist die Made" Sir 7,17 (Ms.A 2v,1920; Ms.C 3v,23 mit לרמה); למי היין חיים לאנוש "für wen ist der Wein Leben? Für den Menschen" Sir 34,27a (Ms.B 4v,10); זרע נכבד מה זרע לאנוש זרע נקלה עובר מצוה "ein Geschlecht, das geehrt wird, ist was? Ein Geschlecht, das der Menschheit (geziemt)" Sir 10,19 (Ms.A 4r,67), par. Sir 10,19 (Ms.B 1r,1) זרע נקלה מה זרע לאנוש "ein Geschlecht, das verachtet wird, ist was? Ein Geschlecht, das der Menschheit (geziemt)"; ונעלם מאנוש פעלו "und verborgen vor dem Menschen ist sein (scil. Gottes) Tun" 11,4 (Ms.B 1v,5); אספר{ר}ה לכ[ם אשר נסתרו] מאנוש "ich will euch erzählen von dem, was verborgen wurde vor dem Menschen" 4Q266 frg. 1a-b,67 (i.u.K.)

    2. : vom menschl. Bestimmtsein 1QS 11,10 כיא לאדם דרכו ואנוש לוא יכין צעדו "denn der Menschen hat nicht seinen Weg, aber nicht lenkt der Mensch seinen Schritt ab" , wahrsch. a. ]אדם דרכו ולא יוכל אנוש להכין צעדו "Mensch seinen Weg, und nicht kann ein Mensch seinen Schritt lenken" 1QHa 7,2526 (Suk. 15,1213); עד ישיב לאנוש פעלו וגמול אדם כמזמתו "bis er dem Menschen sein Tun vergolten hat und das Tun des Menschen entsprechend seinem Trachten" Sir 32,24 (Ms.B 6r,15)

    3. : 1QHa 12,3132 (Suk. 4,3031) לוא לאנוש צדקה ולוא לבן אדם תום דרך "dem Mensch kommt keine Gerechtigkeit zu und der Sohn des Menschen keine Vollkommenheit des Wandels"; תושיה אשר נסתרה מאנוש דעה ומזמת ערמה מבני אדם "Einsicht, die verborgen ist vor dem Menschen, Erkenntnis und kluge Besonnenheit, (die verborgen sind) vor den Menschensöhnen" 1QS 11,6; יטהרני מנדת אנוש וחטאת בני אדם "er reinigt mich von der Unreinheit des Menschen und der Sünde der Menschensöhne" 1415; ]הכאנוש הם כי יעצל ובן אדם כי ידמה "sind sie wie ein Mensch? Denn er ist träge! Oder der Sohn eines Menschen? Denn er geht verloren!" 4Q418 frg. 55,11 (od. "... Denn er wird schweigen", vgl. zu דמה‎ I u. דמה‎ II)

    4. : Sir 15,20 (Ms.A 6v,12) לא צוה אנוש לחטֹא ולא החלים אנשי כזב "nicht hat er dem Menschen geboten zu sündigen, und nicht hat er Lügenleute bestärkt"

    5. : i. weisheitl. K. להשגות אנוש בדרכי שוחה ולפתות בחלקות בני איש "um den Menschen auf Wegen des Abgrunds in die Irre zu führen und um die Menschen mit Glattem zu verführen" 4Q184 frg. 1,17

    6. : vom Beter בדעתי יצרי גבר ותשובת אנוש את[בנונה ואכירה "... in meiner Erkenntnis des Trachtens des Menschen, und die Rückkehr (zum Tod?) des Menschen will ich begreifen und betrachten" 1QHa 19,23 (Suk. 11,20; erg. nach par. 4Q427 frg. 1,3)

    7. : לא נאוה לאנוש זדון ועזות אף לילוד אשה "unpassend ist für einen Menschen Vermessenheit und Übermacht des Zorns für einen, der von einer Frau geboren ist" Sir 10,18 (Ms.A 4r,56)

    8. : i.u.K. ]אנוש וקדוש[ים? 1QSb 4,1

    9. : וינחילה לאנוש עם עם רוח "und er hat es als Besitz dem Menschen zusammen mit einem Volk von Geist gegeben" 4Q417 frg. 1 i,16 (od. zu אנוש‎ II "Enosch"; vgl. DJD XXXIV, 164)


     1. : ולבני אנוש כול נפלאותיכה "und den Menschensöhnen all deine Wundertaten" 1QHa 9,36 (Suk. 1,34)

     2. : חזקתה רוח אנוש "hast du gestärkt den Geist des Menschen" 34 (Suk. 1,32)

     3. : והתבוננו בדרכי אנוש ובפועלות בני אד[ם "und ihr sollt Einsicht gewinnen in die Wege des Menschen und in die Taten der Menschensöhne" 4Q413 frg. 1-2,12

     4. : לב אנוש ישנא פניו אם לטוב ואם לרע "das Herz des Menschen ändert sein Gesicht, sei es zum Guten oder sei es zum Schlechten" Sir 13,25 (Ms.A 5v,19); לב אנוש יגיד שעיותיו "das Herz des Menschen kündet von seinen Vorhaben" Sir 37,14 (Ms.B 7v,8; Rndb. u. Ms.D 1v,3 מגיד für יגיד)

     5. : והוא יכיר כל מפעל אנוש "und er kennt alles Tun des Menschen" 15,19 (Ms.B 2v,4), par. Ms.A 6v,1 mit איש für אנוש, vgl. a. mit פעל‎ II 32,24 (Ms.B 6r,15) פעלו "sein Tun" (s.o. I.2)

     6. : von den Abtrünnigen CD 3,17 והם התגוללו בפשע אנוש "und sie haben sich in der Sünde des Menschen gewälzt"

     7. : ]רבה קנאת אנוש "groß ist die Eifersucht des Menschen" 4Q418 frg. 8,12

     8. : 4Q418 frg. 77,3 ואז תבין במשפט אנוש "und dann wirst du Einsicht gewinnen in die Rechtsbestimmung des Menschen/das Urteil über den Menschen"


    1. : ולמען כבודכה טהרתה אנוש מפשע "und um deiner Herrlichkeit willen hast du (scil. Gott) einen Menschen von seiner Sünde gereinigt" 1QHa 19,13 (Suk. 11,10); אנוש מאנוש יצדק "ein Mensch ist gerechter als ein anderer" 17,15 (Suk. 9,15); אל תבז לאנוש במר רוח "sei nicht geringschätzig in Bezug auf einen Menschen aufgrund der Bitterkeit (deines) Gemüts" Sir 7,11 (Ms.A 2v,15)

    2. : נבחן אד]ם כדרכו אנוש כמ[עשיו י]שתלם "beurteilt wird ein Mensch entsprechend seinem Wandel, ein Mensch wird seinen Handlungen entsprechend belohnt" 4Q88 8,45 (erg. nach par.11Q5 22,10 mit אניש für אנוש)

    3. : אשרי אנוש לא עצבו פיהו "glücklich ist der Mensch, den sein Mund nicht geschmäht hat" Sir 14,1 (Ms.A 5v,2021); אשרי אנוש בחכמה יהגה ובתבונה ישעה "glücklich ist der Mensch, der in Bezug auf die Weisheit nachdenkt und auf die Einsicht achtet" 20 (Ms.A 6r,9)

    4. : 4Q215a frg. 1 ii,78 כול לש[ו]ן תברכנו וכול אנש ישתחוו לו[ "jede Zunge (?, L.u.) wird ihn preisen und jeder Mensch sich vor ihm niederwerfen"; הלא בעץ מעץ המתיקו מים בעבור להודיע כל אנוש כחו "hat nicht Wasser durch ein Stück Holz süß geschmeckt, um jedem Menschen kundzutun seine (scil. Gottes) Fähigkeit" Sir 38,5 (Ms.B 8r,11; vgl. Ex 15,2325)


     1. : הלא די אנוש נבכון מזער "ist nicht der Bedarf eines einsichtsvollen/rechtschaffenen Menschen eine Kleinigkeit?" 34,19a (Ms.B 4r,13; a.Rd. נכון מועד "... eines rechtschaffenen Menschen ein Fest?"), 19b (4v,2) הלא די אנוש נבון מזער

     2. : חיי אנוש "die Lebenszeit eines Menschen" Sir 37,25 (Ms.D 1v,12)

    5. : mögl. nur unter Einfluss von aram. אנש vom Korrektor in 1QS 10,19 אנש שחת "jemand der Grube" für das wohl urspr. intendierte אנשי שחת (איש) gelesen

   1. : 1QHa 16,41 (Suk. 8,40) אנוש לאי[ן] (od. von אנוש‎ III, so Maagarim, "unheilbar, nicht gibt es"); אנש ־[ PAM 43.676 frg. 29,2 mögl. aram. od. l. viell. אנש