Versionen

SirA

©

Copyright


0v
1[--] דברי֯ שמעו [ועשו ותכתבו]
2[בספרי חיים ׃ אהבו יראת ייי ותנ]ו֯ בה לבכם [ואל תיראו ׃]
3[קרבו ואל תאחרו ותמ]צאו חיים [לרוחכם ׃ ובקרבכם]
4[אתם תהיו כאנשי חיל תהיו כג]בור[י]ם֯[ ׃ בני אל תכחש]
3
6[--] (Ms.A 1r,1) מכבד אמו ׃___
8בני במאמר ובמעשה כבד אביך עבור ישיגוך (Ms.A 1r,2) כל ברכות ׃___
9ברכת אב תיסד שרש וקללת אם תנתש נטע ׃___
10 (Ms.A 1r,3) אל תתכבד בקלון אביך כי לא כבוד הוא לך ׃___
11כבוד איש כבוד (Ms.A 1r,4) אביו ומרבה חטא מקלל אמו ׃___
12בני התחזק בכבוד אביך ואל (Ms.A 1r,5) תעזבהו כל ימי חייך ׃___
13וגם אם יחסר מדעו עזוב לו ואל תכלים (Ms.A 1r,6) אותו כל ימי חייו ׃___
14צדקת אב לא תמחה ותמ֯ור חטאת היא (Ms.A 1r,7) תנתעa‏ ׃___ aתנטע
15ביום צרה תזכר לך כחם על כפור להשבית עוניך ׃___
16כי (Ms.A 1r,8) מזיד בוזה אביו ומכעיס בוראו מקלל אמו ׃___
17בני בעשרך (Ms.A 1r,9) התהלך בענוה ותאהב מנותן מתנות ׃___
18מעט נפשך מכל (Ms.A 1r,10) גדולת עולם ולפני אֵל תמצא רחמים ׃___
20כי רבים רחמי אלהים (Ms.A 1r,11) ולענוים יגלה יגלה סודו ׃___
21פלאות ממך אל תדרוש ומכוסה (Ms.A 1r,12) ממך אל תחקור ׃___
22במה שהורשית התבונן ואין לך עסק (Ms.A 1r,13) בנסתרות ׃___
23וביותר ממך אל תמר כי רב ממך הראית ׃___
24כי (Ms.A 1r,14) רבים עשְתונֵי בני אדם ודמיונות רעות מתעות ׃___
26לב כבד (Ms.A 1r,15) תבאש אחריתו ואוהב טובות ינהג בהם ׃___
27לב כבד ירבו (Ms.A 1r,16) מכאביו ומתחולל מוסיף עון על עון ׃___
25באין אישון יחסר (Ms.A 1r,17) אור ובאין דעת תחסר חכמה ׃___
28אל תרוץ לרפאות מכלת לץ (Ms.A 1r,18) כי אין לה רפואה כי מנטע רע נטעו ׃___
29לב חכם יבין משלי (Ms.A 1r,19) חכמים ואזן מקשבת לחכמה תשמח ׃___
30אש לוהטת יכבו מים (Ms.A 1r,20) כן צדקה תכפר חטאת ׃___
31פועל טוב יקראנו בדרכיו ובעת (Ms.A 1r,21) מו֯טו ימצא משען ׃___
4
1בני אל תלעג לחיי עני ואל תדאיב נפש (Ms.A 1r,22) עני ומר נפש ׃___
2aד«ר»וֶוה«ח» (רווח / דוֶוה) נפש חסירה אל תפוח (תפי!ח)
4aואל תתעלם מִמְּדֻכְדָּך (Ms.A 1r,23) נפש ׃___
2bאל תח֯מ֯י֯ר מעי דך ׃
3וקרב עני אל תכאיב אל תמנע מתן (Ms.A 1r,24) ממסכינך ׃___
4bולא תבזה שאולות דל
5ולא תתן לו מקום לקללך ׃
6 (Ms.A 1r,25) צועק מר רוח בכאב נפשו ובקול צעקתו ישמע צורו ׃
7 (Ms.A 1r,26) האהב לנפשך לעדה ולשלטון עיר (עיר«ד») הכאף ראש ׃___
8הט לעני (Ms.A 1r,27) אזנך והשיבהו שלום בענוה ׃___
9הושע מוצק ממציקיו ואל (Ms.A 1r,28) תקוץ רוחך במשפט יושר ׃___
10היה כאב ליתומים ותמור בעל (Ms.A 1r,29) לאלמנות ׃ (Ms.A 1v,1) ואל יקראך בן ויחנך ויצילך משחת ׃
11חכמות למדה (Ms.A 1v,2) בניה ותעיד לכל מבינים בה ׃___
12אהביה אהבו חיים ומבקשיה (Ms.A 1v,3) יפיקו רצון מייי ׃___
13ותמכיה ימצאו כבוד מייי ויחנו בברכת ייי ׃___
14 (Ms.A 1v,4) משרתי קדש משרתיה ואלהו במא ויהא ׃
15שומע לי ישפט אמת (Ms.A 1v,5) ומאזין לי ייחן בחדרי מבית ׃___
17aכי בהתנכר אלך עמו ולפנים (Ms.A 1v,6) יבחרנו (א!בחרנו) בנסיונות ׃___ ועד עת ימלא לבו בי
18אשוב אאשרנו (Ms.A 1v,7) וגליתי לו מסתרי ׃___
19אם יסור ונטותיהו
17bויסרתיהו באסורים ׃___
19 (Ms.A 1v,8) אם יסור מאחרי אשליכנו ואסגירנו לשדדים ׃
20בני עת (Ms.A 1v,9) המון (ו!ז!מון) שמר ופחד מרע ואל נפשך אל תבוש ׃___
21כי יש בֹשֶׁאת (Ms.A 1v,10) משאת עון ויש בשת כבוד וחן ׃___
22אל תשא פניך על נפשך (Ms.A 1v,11) ואל תכשל למכשוליך ׃___
23אל תמנע דבר בעולם אל תצפין (Ms.A 1v,12) את חכמתך ׃___
24כי באומר נודעת חכמה ותבונה במענה לשון ׃
25 (Ms.A 1v,13) אל תסרב עם האל ואל אלהים היכנע ׃___
26אל תבוש לשוב מעון (Ms.A 1v,14) ואל תעמוד לפני שבלת ׃___
27אל תצע לנבל נפשך ואל תמאן לפני (Ms.A 1v,15) מושלים ׃___
8
14aאל תשב עם שופט עול כי כאשר כרצונו תשפט (Ms.A 1v,16) עמו ׃
4
28עד המות היעצה על הצדק וייי נלחם לך ׃
5
14aאל תקרא (Ms.A 1v,17) בעל שתים ואל לשונך אל תרגל ׃___
4
29אל תהי גבהן בלשוניך ורפי (Ms.A 1v,18) ורשִׁיש במלאכתך ׃___
30אל תהי ככלב בביתך ומוזר ומתירא (Ms.A 1v,19) במלאכתך ׃___
31אל תהי ידך פתוחה לקחת וקפוצה בתוך מתן ׃
5
1 (Ms.A 1v,20) אל תשען על חילך ואל תאמר יש לאל ידי ׃
2אל תשען על כוחך (Ms.A 1v,21) ללכת אחר תאות נפשך ׃___ אל תלך אחרי לבך ועיניך ללכת (Ms.A 1v,22) בחמודות רעה ׃___
3אל תאמר מי יוכל כחו (כחי!) כי ייי מבקש נרדפים ׃
4 (Ms.A 1v,23) אל תאמר חטאתי ומה יעשה לי מאומה כי אל ארך אפים הוא ׃
6a (Ms.A 1v,24) א֯ל֯ תאמר רחום ייי וכל עונותי ימחה ׃___
5אל סליחה אל תבטח (Ms.A 1v,25) להוסיף עון על עון ׃___
6bואמרת רחמיו רבים לרוב עונותי יסלח ׃ (Ms.A 1v,26) כי רחמים ואף ע[מ]ו ואל רשעים ינוח רגזו ׃___
7אל תאחר לשוב (Ms.A 1v,27) אליו ואל תתעבר מיום אל יום ׃___ כי פתאום יצא זעמו וביום נקם (Ms.A 1v,28) תספה ׃___
8אל תבטח על נכסי שקר כי לא יועילו ביום עברה ׃
9 (Ms.A 1v,29) אל תהיה זורה לכל רוח ופונה דרך שבולת ׃___
10היה סמוך על דעתך (לדעתך) (Ms.A 2r,1) ואחד יהי דברך ׃___
11היה ממהר להאזין ובארך רוח השב פתגם ׃
12 (Ms.A 2r,2) אם יש אתך ענה רעך ואם אין ידך על פיך ׃___
13כבוד וקלון (Ms.A 2r,3) ביוד בוטא ולשון אדם מפלתו ׃___
14bאל תקרא בעל שתים (Ms.A 2r,4) ובלשונך אל תרגל רע ׃___ כי על גנב נבראה בשת חרפה רעהו (רעהו) (Ms.A 2r,5) בעל שתים ׃___
15מעט והרבה אל תשחת
6
1ותחת אוהב אל תהי שונא ׃ (Ms.A 2r,6) ___ שם רע וקלון תוריש חרפה כן איש רע בעל שתים ׃___
2אל (Ms.A 2r,7) תפול ביד נפשך ותעבה (ותב!ע!ר! / ותב!ע!ה) חילך עליך ׃___
3עליך תאכל ופריך (Ms.A 2r,8) תשרש והניחתך כעץ יבש ׃
4כי נפש עזה תשחת בעליה (Ms.A 2r,9) ושמחת שונא תשיגם ׃___
5חיך ערֵב ירבה אוהב ושפתי חן (Ms.A 2r,10) שואלו (שואלי!) שלום ׃___
6אנשי שלומך יהיו רבים ובעל סודך אחד מאלף ׃
7 (Ms.A 2r,11) קנית אוהב בניסו֯/י֯ן (בניסיו!ן) קנהו ואל תמהר לבטח עליו ׃___
8כי יש אוהב (Ms.A 2r,12) כפי עת ואל יעמוד ביום צרה ׃___
9יש אוהב נהפך לשנא ואת (Ms.A 2r,13) ריב חרפתך יחשוף ׃___
10יש אוהב חבר שלחן ולא ימצא (Ms.A 2r,14) ביום רעה ׃___
11בטובתך הֻוא כמוך (הֻואכמוך) וברעתך יתנדה ממך ׃___
12 (Ms.A 2r,15) אם תשי֯גך רעה יהפך בך ומפניך יסתר ׃___
13משנאיך הבדל (Ms.A 2r,16) ומאהביך השמר ׃___
14אוהב אמונה אוהב (אוהל!) תקוף ומוצאו מצא (ימצא) (Ms.A 2r,17) הון ׃___
15לאוהב אמונה אין מחיר ואין משקל לטובתו ׃___
16צרור (Ms.A 2r,18) חיים אוהב אמונה ירא אל ישיגם ׃___
17כי כמוהו כן רעהו ׃
2
18 (Ms.A 2r,19) וכשמו כן מעשיו ׃___
6
19כחורש וכקוצר קרב אליה וקוה לרב (Ms.A 2r,20) תבואתה ׃___ כי בעבדתה מעט תעבוד ולמחר תאכל פריה ׃
20 (Ms.A 2r,21) עקובה היא לאויל ולא יכלכלנה חסר לב ׃___
21כאבן משא (Ms.A 2r,22) תהיה עליו ולא יאחר להשליכה ׃___
22כי המוסר כשמה כן (Ms.A 2r,23) הוא ולא לרבים היא נֹכְוחָה ׃___
27
5כלי יוצר לבער (לבח!ר) כבשן וכמהו (Ms.A 2r,24) איש על חשבונו ׃___
6על עבדת עץ יהי פרי כן חשבון על (Ms.A 2r,25) יצר אחד ׃___
6
25הט שכמך ושאה ואל תקץ בתחבולתיה (בחבלותיה!) ׃
27 (Ms.A 2r,26) דרש וחקר בקש ומצא והחזקתה ואל תרפה ׃___
28כי לאחור (Ms.A 2r,27) תמצא מנוחתה ונהפך (ות!הפך) לך לתענוג ׃___
29והיתה לך רשתה (Ms.A 2r,28) מכון עז וחבלתה בגדי כתם ׃___
30עלי (עד!י) זהב עולה ומוסרתיה (Ms.A 2r,29) פתיל תכלת ׃___
31 (Ms.A 2v,1) בגדי כבוד תלבשנה ועטרת תפארת תעטרנה ׃___
32אם (Ms.A 2v,2) תחפוץ בני֯ תתחכם ואם תשיים לבך תערם ׃___
33אם תובא (Ms.A 2v,3) לשמע והט אזנך תוסר ׃___
35כל שיחה חפוץ לשמע ומשל (Ms.A 2v,4) בינה אל יצאך ׃___
36ראה מה (מי!) יבין ושחריהו ותשחוק בסיפי (Ms.A 2v,5) רגלך ׃___
37והתבוננת ביראת עליון ובמצותו והגה ({ו}הגה) תמיד ׃ (Ms.A 2v,6) והוא יבין לבך ואשר איותה יחכמך ׃___
7
1אל תעש לך רעה (Ms.A 2v,7) ואל ישיגך רעה
2הרחק מעון ויט ממך ׃___
3אל תדע (תז!ר!ע) חרושי על (עו!ל) (Ms.A 2v,8) אח פן תקצרהו שבעתים ׃___
4אל תבקש מאל ממשלת וכן ממלך (Ms.A 2v,9) מושב כבוד ׃
5אל תצטדק לפני מלך ופני מלך אל תתבונן ׃___
6 (Ms.A 2v,10) אל תבקש להיות מושל אם אין לך חיל להשבית זדון ׃___ (Ms.A 2v,11) פן תגור מפני נדיב ונתת!ה (ונתונה) בצע בתמימיך ׃___
7אל תרשיעך (Ms.A 2v,12) בעדת שערי אל ואל תפילך בקהלה ׃___
8אל תקשור לשנות חט (Ms.A 2v,13) כי באחת לא תנקה ׃___
15אל תאיץ (תק!ו!ץ) בצבא מלאכת עבדה הי (Ms.A 2v,14) כאל (מ!אל) נחלקה ׃___
10אל תתקצר בתפלה ובצדקה אל תתעבר ׃
11 (Ms.A 2v,15) אל תבז לאנוש במר רוח זכר כי יש מרים ומשפיל ׃
12 (Ms.A 2v,16) אל תחרוש חמס על אח וכן על רע וחבר יחדו ׃___
13אל תחפץ (Ms.A 2v,17) לכחש על כחש כי תקותו לא תנעם ׃___
14אל תסוד בעדת (Ms.A 2v,18) שרים ואל תישן דבר בתפלה ׃___
16אל תחשיבך במתי עם (Ms.A 2v,19) זכור עכרון לא יתעבר ׃___
17מאד מאד השפיל גאוה כי תקות (Ms.A 2v,20) אנוש רמה ׃___ אל תאיץ לאמר לפרץ גל אל אל ורצה דרכו ׃
18 (Ms.A 2v,21) אל תמיר אוהב במחיר ואח תלוי בזהב אופיר ׃___
19אל (Ms.A 2v,22) תמאס אשה משכלת וטובת חן מפנינים ׃___
20אל תדע (Ms.A 2v,23) באמת עובד אמת וכן שוכך נותן נפשו ׃___
21עבד משכיל (Ms.A 2v,24) חבב כנפש [א]ל תמנע ממנו חפש ׃___
22בהמה לך ראה עיניך (Ms.A 2v,25) ואם אמנה היא העמידה ׃___
23בנים לך יסיר אותם ושא (ושָׂא) (Ms.A 2v,26) לָהֶם נשים בנעוריהם ׃___
24בנות לך נצור שארם ואל תאיר (Ms.A 2v,27) אלהם פנים ׃___
25הוצא בת ויצא עסק ואל נבון גבר חברה ׃
26 (Ms.A 2v,28) אשה לך אל תתעבה ושנואה אל תאמן בה ׃___
29בכל לבך פחד (Ms.A 3r,1) אל ואת כהניו הקדיש ׃___
30בכל מ֯אודָך אהוב עושך ואת משרתיו (Ms.A 3r,2) לא תעזב ׃___
31כבד אל והדר כהן ות[ן ח]לקם כאשר צוותה ׃___ (Ms.A 3r,3) לחם אביר֯ים (אב֯ר֯ים) ותרומת י֯ד֯ [זבח]י֯ צדק ותרומת קדש ׃___
32וגם (Ms.A 3r,4) לאבי֯ו֯[ן הו]ש֯י֯ט֯ יד למען תשלם ב֯ר֯כ֯תך ׃___
33תן מתן לפני כל חי (Ms.A 3r,5) וגם ממת אל תמנע חסד ׃___
34אל תתאחר מבוכים ועם אבלים (Ms.A 3r,6) התאבל ׃___
35אל תשא לב מאוה֯ב כי ממנו תאהב ׃___
36בכל (Ms.A 3r,7) מעשיך זכור אחרית ולעולם לא תשחת ׃___
8
1אל תריב ע֯ם (Ms.A 3r,8) איש גדול למה תשוב על [ל]ב֯ו ׃___ אל תריב עם קשה מ[מך] (Ms.A 3r,9) למה תפול בידו ׃___
2אל תחרש ע[ל] איש לאa‏ הון פן ישקל מח֯י֯רך (Ms.A 3r,10) ואבדת ׃___ כי רבים הפחיז זהב והו֯[ן י]שגה ל֯[ב נ]ד֯י֯בים ׃___ aלֹוֹ
3 (Ms.A 3r,11) אל תינץ עם א֯יש לשוֹן ואל תת֯ן֯ על אש עץ ׃___
4[אל] ([--]) תרגיל עם (Ms.A 3r,12) איש אויל פן יבוז֯ לנדיבים ׃___
5אל ת֯כ֯לים אי֯ש֯ שב מפ֯שע (Ms.A 3r,13) זכר כי כלנו חייבים ׃___
6אל תבייש אנוש (אנו[ש) י֯שיש (י]שיש) כ֯י֯ נמנה (Ms.A 3r,14) מזקנים ׃___
7אל תתהלל על גוֿע (גֹוע) זכר כלנו נאס֯פים ׃___
8א֯ל תטש (Ms.A 3r,15) שיחת חכמים ובחידתיהם התרטש ׃___ כי ממ֯נו תלמו֯ד (Ms.A 3r,16) לקח להתיצב לפני שרים ׃___
9אל תמאס בשמיעת֯ (בשמו!עת֯) שׂבים (Ms.A 3r,17) אשר שמעו מאבתם ׃___ כי ממנו תקח שכל ב֯עת צ֯[ר]ך֯ (צ֯[רך]) להשיב (Ms.A 3r,18) פתגם ׃___
10אל תצלח (תצלה) בנחלת (בג!חלת) רשע פן תבער כשביב אשו ׃___
11 (Ms.A 3r,19) אל תזוח מפני לץ להושיבו כאורב לפניך ׃___
12אל תלו֯ה (Ms.A 3r,20) איש חזק ממך ואם הלוית כמאבד ׃___
13אל תערב יתר ממך (Ms.A 3r,21) ואם ערבת כמשלם ׃___
14bאל תשפט עם שופט כי כרצונו (Ms.A 3r,22) יש[פט] ׃___
15עם אכזרי אל תלך פן תכביד את רעתך כי הוא (Ms.A 3r,23) נוכח פניו ילך ובאולתו תספה ׃___
16עם בעל אף אל תעיז (Ms.A 3r,24) מצח ואל תרכב עמו בדרך ׃___ כי קל בעיניו דמים ובאין (Ms.A 3r,25) מציל ישחיתך ׃___
17עם פותה אל תסתייד כי לא יוכל (Ms.A 3r,26) לכסות סודך ׃___
18לפני זר אל תעש רז כי לא תדע מה ילד (Ms.A 3r,27) ספו ׃
19לכל בשר אל תגל לבך ואל תדיח מעליך הטוב֯ה ׃
9
1 (Ms.A 3r,28) אל תקנא את אשת חיקך פן תלמד עליך רעה ׃___
2אל תקנא (Ms.A 3v,1) לאשה נפשך להדריכה על במותיך ׃___
3אַל (אל) תִקְרַב (תקרב) אֶל (אל) אִשָּׁה (אשה) זָרָה (זרה) (Ms.A 3v,2) פֶן תִפוֹל בִמְצוׂדֹתֶיהָ ׃___ [-]ע֯ם זוֹנָה אַל תִסְתַיָיד פֶן תִלָכֵד בִלְקֹותֶֿיהָ (בקלותיה) ׃
4 (Ms.A 3v,3) עם מְנַגְּינֹת אַל תִדְמֹוךְ פן יִשְׂרְפֻךָ בְפִיפִיֹתָם ׃___
5בבתולה (Ms.A 3v,4) אל תתבונן פן תּוקש בעונשיה ׃
6אל תתן לזונה נפשך פן תסוב (תסי!ב) (Ms.A 3v,5) את נחלתך ׃___
7להתנבל במראה עיניך ולשומם אחר ביתה ׃
8 (Ms.A 3v,6) העלים עין מאשת חן ואל תביט אל יפי לא לך ׃___ בעד אשה (Ms.A 3v,7) [נ]שחת֯ו֯ ([ה]שחת֯ו֯) רבים וכן אהביה באש תלהט ׃_
9עם בעלה אל תטעם ׃ (Ms.A 3v,8) ו֯א֯[ל ]ת֯סֹ֯ב עמו שכור ׃___ פן ת֯טה א֯ליה לב ובדמים תטה אל שחת ׃
10 (Ms.A 3v,10) אל תטש (Ms.A 3v,9) אוהב ישן כי חָ[ד]ש לא ידו֯עקם (יד[ו]ע֯[י]ם֯ך֯) ׃___ יי[ן] חדש אוהב חדש (Ms.A 3v,10) וישן אחר֯ ת֯[ש]תֵינּוּ ׃___
11[--] תקנ֯א֯ באיש רשע כי לא תדע מה (Ms.A 3v,11) יומו ׃__
12אל [--] בזדון מצלי֯ח֯ זכר כי עת מ֯ו֯ת לא ינקה ׃
13 (Ms.A 3v,12) רחק מאיש [שלי]ט להרג֯ (להרו֯[ג]) ואל תפחד פחדי מות ׃ ואם קרבת (Ms.A 3v,13) לא תאשם פן יקח [א]ת נשמתך ׃___ דע כי בין פחים תצעד (Ms.A 3v,14) ועל רשת תתה[לך] ׃
14ככחך ענה רעך ועם חכמים הסתייד ׃
15 (Ms.A 3v,15) עם נבון יהי ח֯ש֯בונך וכל סודך בינותם ׃___
16אנשי צדק בעלי (Ms.A 3v,16) לחמך וביראת אלהים תפארתך ׃___
17בחכמי ידים יחשך יושר (Ms.A 3v,17) ומוש[ל ב]עמו חכם ׃
18ביטה (בינ!ה / בו!טה) נורא בעד (בעי!ר!) איש לשון ומשא (ונ!ו!שא) (Ms.A 3v,18) על פיהו ישונא ˙
10
1שופט עם יוסד עמו וממשלת מבין (Ms.A 3v,19) סד!יר!ה (סדֹיֹרה) ׃___
3מלך פרוע ישחית עיר ועיר נוֹשֶבת בשכל (Ms.A 3v,20) שריה ׃_
2כְשֹופֵט עָם כֵן מְלִיצָיו וּכְרֹאשׁ עִיר כֵן יוׄשְׁבָיו ׃
5 (Ms.A 3v,21) ביד אלהים ממשלת כל גבר ולפני מחֹוקק ישית הודו ׃
4 (Ms.A 3v,22) ביד אלהים ממשלת תבל ואיש לעת יעמד עליה ׃___
6[ב]כל (Ms.A 3v,23) פשע אל תשלֶּים רע לריע ואל תהלך בדרך גאוה ׃
7 (Ms.A 3v,24) שנואה לאדון ואנשים גאוה ומשניהם מעל עֹשק ׃
8 (Ms.A 3v,25) מלכות מגוי אל גוי תסוב בגלל חמס גאוה ׃___
9מה יגאה (Ms.A 3v,26) עפר ואפר אשר בחייו יורם גִּּוְיֹו ׃___
10שמץ מחלה (Ms.A 3v,27) יצהיב רופא מלך היום ומחר יפול ׃___
11במות אדם (Ms.A 3v,28) ינחל רמה ותולעה כִּנִּיום וָרמש ׃___
12תחלת גאון אדם (Ms.A 4r,1) מוּעָז וּמֵעֹשֵׂהוּ יסור מלבו ׃___
13כי מקוה זדון חטא ומְקורֹה (Ms.A 4r,2) יביע זמה ׃___ על כן מלא לִבֹּו אלה[י]ם֯ נֶגַֿעהa‏ ויכה+«וּ»+ עד כלֵּה ׃ aרע ויבֵא
14 (Ms.A 4r,3) כסא גאים הפך אלהים וישב עניים תחתם ׃___
16עקבת גוים (Ms.A 4r,4) טמ֒טם (טמטם) אלהים ושרשם עד ארץ קעקע ׃___
17יוסחם מארץ (Ms.A 4r,5) ויתשם וישבֹת מ֯ארץ זכרם ׃___
18לא נאוה לאנוש זדון ועזות (Ms.A 4r,6) אף לילוד אשה ׃___
19זרע נכבד מה זרע לאנוש זרע נקלה (Ms.A 4r,7) עובר מצוה ׃___
20בין אחים ראשם נכבד וירא אלהים בע֯○○ ׃
22 (Ms.A 4r,8) גר וזר! (וזד) נכרי ורש תפארתם י[רא]ת אלהים ׃
23אין לבזות דל מ֯[שכי]ל (Ms.A 4r,9) ואין לכבד [כ]ל איש [ה]ר֯ס ([ח]כ֯ם / [ח]מ!ס) ׃___
24[--] מושל ושופט נכב֯דו [ואי]ן (Ms.A 4r,10) גדול מ֯[י]רא אלהים ׃
25עבד משכיל הורם ועבד֯ [-]ס[-] [ל]א (Ms.A 4r,11) יתאונן ׃___
26אַל תתחכם לע֯ב֯ד֯ חפצך ואל [-]תכ[-] [במו]ע֯ד֯ (Ms.A 4r,12) צרכך ׃___
27טוב עובד ויותר הון מ[מת]כבד [וח]ס[ר] מתן ׃
28 (Ms.A 4r,13) בני בענוה כבד נפשך ויתן לך ט[ע]ם֯ כיוצא בה֯ ׃
29 (Ms.A 4r,14) מרשיע נפשו מי יצדיקנו ומי יכבד מקלה נפשו ׃___
30 (Ms.A 4r,15) יש דל נכבד בגלל שכלו ויש נכבד בגלל עשר֯ו ׃
31 (Ms.A 4r,16) נכבד בעשרו איככה ונקלה בעיניו איככה ׃___ [המ]ת֯כבד (Ms.A 4r,17) בדלותו בעשרו מתכבד יתר ׃ (Ms.A 4r,17) והנקלה בעשרו בדלותו (Ms.A 4r,18) נקלה יותר ׃___
11
1חכמת֯ דל תשא ראשו ובין נדיבים תשיבנו ׃
2 (Ms.A 4r,19) אל תהלל אדם בתארו ואל תתעב אדם מכ[ע]ר֯ במראהו ׃
3 (Ms.A 4r,20) אליל בעוף דברה וראש תנובות פריה ׃
4בעטה אז֯ר (א[פֶ]ר) אל (Ms.A 4r,21) תהתל ואל תקלס במרירי יום ׃___ כי פלאות מעשי ייי ונעלם (Ms.A 4r,22) מֵ[אָ]דָ֯ם֯ (מֵ[אָדָם]) פעלו ׃___
5רבים נדכאים ישבו על כסא ובל על (Ms.A 4r,23) לב עטו צניף ׃___
6רַבִים נִשָׂאִים נִקְלוּ מְאֹד וְהָשְׁפָלוּ יַחַד (Ms.A 4r,24) וְגַם נִכְבַדִים נִתָּנוּ בְיָד ׃___
7בְטֶרֶם תַחְקר֯ אַל תְסַלֵף בַּקֵר (Ms.A 4r,25) לְפָנִים וְאַחַר תַזִּיף ׃___
8בְּנִי אַל תָשִיב דָבָר טֶרֶם תִשְמַע (Ms.A 4r,26) וּבְתֹוךְ שִׂיחָה אַל תְדָבֵּר ׃_
9באין עצבה אל תאחר / תת!חר) וברב זדים (Ms.A 4r,27) אל תקומם ׃___
10בני למה תרבה עשקך ואץ להרבות לא ינקה ׃ (Ms.A 4r,28) בני אם לא תרוץ לא תגיע ואם לא תבקש לא תמצא ׃
11 (Ms.A 4v,1) יש עמל ויגע ורץ וכְדַי כן הוא מתאחר ׃___
12יש רֹשֵׁש ואֹבַד (Ms.A 4v,2) מהלך חסר כל ויותר א֯[ו]נש֯ ([○○]ננ֯י֯ו / א֯[○○]נש֯) ׃___ ועין ייי צפתהו לטוב וינעריהו (Ms.A 4v,3) מעפר צחנה ׃___
13נשא בראשו וירממהו ויתמהו עליו רבים ׃
14 (Ms.A 4v,4) טוב ורע חיים ומות ריש ועושר מייי הוא ׃___
15[ח]כ֯מ֯ה֯ ושכל (Ms.A 4v,5) והבין דבר מיי ]הוא ׃ּ___ חטא ודרכ֯ים ישרים מייי הוא ׃___
16שכלות (Ms.A 4v,6) וחוש֯ך֯ לפשעים נוצרה ומרעים רעה עמם ׃___
17מנ֯ת֯ (מ[תן]) [ייי]? צדיק (Ms.A 4v,7) [לע]ד֯ [תע]מ֯ד֯ ורצנו יצלח לעד֯ ׃
18[י]ש מתעשֵר מהתענות (Ms.A 4v,8) ו֯[○○] (ו֯[יש]) יְחי֯ב֯ שכרו ׃___
19ובעת֯ [--] מצאתי נחת ועתה אכ֯ל (Ms.A 4v,9) [מ]ט֯ו֯ב֯[תי] ׃___ ו֯לא ידע מה י[○○○ י]חלף וע[ז]ב֯ו ל֯א֯ח֯ר֯ ומת ׃___
20 (Ms.A 4v,10) ב֯[נ]י֯ ע֯[מד] ב֯ח֯ו֯קך ובו ה֯[ת]ר֯ע֯ ובמ֯ל֯אכתך ה֯תי[שן] __
21 (Ms.A 4v,10) [א]ל֯ ת֯[ת]מ֯ה֯ (Ms.A 4v,11) בד֯[-] [--] [-]ר֯ו֯ץ֯ לייי וקוה לא[ו]ר֯ו֯ ׃__ כי נכח בעיני ייי ב[פ]ת֯ע פתאם (Ms.A 4v,12) ל[○○]ע֯[○○] [--] ׃___
22 (Ms.A 4v,12) ברכת אל ב֯גרל צדיק ובעת תקותי תפר֯ח֯ ׃
23 (Ms.A 4v,13) אל תאמר֯ [--] כי עש[י]ת֯י חפצ[י] ומה עתה יעזב לי ׃__
24אל תאמר (Ms.A 4v,14) דיי ע֯מ֯י א֯[י]ה א[○○]ה (א[-] / א[נש]) יהי עלי ׃___
25טֹובַת יוםט (יום) תְשַׁכַּח רעה ___ ורע֯ת (Ms.A 4v,15) י֯ו֯[ם] תש֯כח טוב֯ה֯ ואחרית אאדם תהיה עליו ׃___
27ע֯ת֯ רעה (Ms.A 4v,16) תשכח תענוג וסוף אדם יגיד עליו ׃___ בטרם תחקר אדם (Ms.A 4v,17) אל תאש[רה]ו __ ([כ]י֯) ב֯א֯ח֯ר֯י֯ת֯ו יאושר אדם ׃___
28לפני מות אל תאשר (Ms.A 4v,18) גבר ובאחריתו ינכר איש ׃___
29aלא כל איש להביא אל בית (Ms.A 4v,19) ומה ר֯בו פ֯צ֯ע֯י֯ רוכל ׃___
30כ֯כ֯ל֯ו֯ב֯ מ֯לא ע֯ו֯ף֯ כן בתיהם (Ms.A 4v,20) מלאים מ֯ר֯מ֯ה֯ ׃_ כעוף אחוז֯ בכלו֯ב֯ לב גאה כ֯זאב (Ms.A 4v,21) ארב (אֹרֵב) לטרף ׃
29bמה ירבו פשעי בוצע ׃
30ככלב הוא בא֯ ו֯כל (בא֯ו֯כל) (Ms.A 4v,22) בית ׃ וחומס כן֯ בוצע בא __ ומשים ריב לכל [טו]ב֯תם ׃ (Ms.A 4v,23) א֯ורב הר֯וכל כדוב לבית לצים וכמרגל יראה ער֯וה ׃
31 (Ms.A 4v,24) טוב לרע יהפך נ֯ר֯גן ובמחמדיך יתן קשר ׃___
32מִנצוץ (Ms.A 4v,25) ירבה (ת!רבה) גחלת ואיש בליעל (בליִ֙עֹל) לדם יארֹב ׃___
33גור מרע כי רע (Ms.A 4v,26) יוליד למה מום עולם תשא ׃___
34aלא תדבק לרשע ויסלף (Ms.A 4v,27) דרכך ויהפכך מבריתיך ׃___
12
1אם טוב תריע (תי!ד!ע) למִי תטיב (Ms.A 4v,28) ויהי תקוה לטובתך ׃___
11
34bמשוכן זר! (זָרִיו) ו!י!זיר (זָהִיר) דרכיך (Ms.A 5r,1) וינכר!ך (וינכרו!ך / וינכריך) במחמדיך ׃___
12
2היטב לצדיק ומצא תשלומת אם (Ms.A 5r,2) לא ממנו מייי ׃___
3אין טובה למנוח (למני!ח) רשע וגם צדקה לא (Ms.A 5r,3) עשה ׃___
5aפי שנים רעה תשיג בעת צורך בכל טובה תגיע (Ms.A 5r,4) אלי֯ו ׃___ כלי לחם אל תתן לו למה בם יקביל אליך ׃___
6כי גם אֵל (Ms.A 5r,5) שונא רָעים ולרשעים ישיב נקם ׃___
4תן לטוב ומנע מר֯ע
5b (Ms.A 5r,6) הקיר מך ואל תתן לזד! (לזר) ׃___
8לא יודע בטובה אוהב ולא (Ms.A 5r,7) יכוסה ברעה שונא ׃_
9בטובת איש גם שונא ריע וברעתו (Ms.A 5r,8) גם ריע בודד ׃___
10אל תאמין בשונא לעד כי כנחשת רועו יחליא ׃
11 (Ms.A 5r,9) וגם אם ישמע לך ויהלך בנחת ׃___ תן לבך להתירא ממנו ׃ (Ms.A 5r,10) היה לו כמגלה רז ולא ימצא להשחיתך ודע אחרית (Ms.A 5r,11) קנאה ׃___
12אל תעמידהו אצלך למה יהדפך ויעמד תחתיך ׃ (Ms.A 5r,12) אל תושיבהו לימינך למה יבקש מושבך ׃___ ולאחור תשיג (Ms.A 5r,13) אמרי ולאנחתי תתאנח ׃___
13מִהי יוחן חובר נשוך וכל (Ms.A 5r,14) הקרב אל חית שן ׃___
14כן חובר אל אשתa‏ זדון ומתגלל (Ms.A 5r,15) בעונתיו ׃ aעז
23
16לא יעבר עד תבער בו אש ׃__
12
15כאשר יבוא (Ms.A 5r,16) עמך __ לא יתגלה לך ואם תפול לא יפול להצילך ׃ עד עת (Ms.A 5r,17) עמד לא יופיע ואם נמוט לא יתכלכל ׃
16בשפתיו יתמהמה (Ms.A 5r,18) צר ובלבו יחשוב מהמרות עמוקות ׃ ____ וגם אם בעיניו (Ms.A 5r,19) ידמיע אויב אם מצא עת לא ישבע דם ׃__
17אם רע (Ms.A 5r,20) קראך נמצא שם כאיש סומך ית֯פש עקב ׃___
18ראש (Ms.A 5r,21) יניע והניף ידו ולרוב הלחש ישנא פנים ׃___
13
1נוגע בזפת (Ms.A 5r,22) תדבק ידו וחובר אל לץ ילמד דרכו ׃___________
2 (Ms.A 5r,23) כבד ממך מה תשא ואל עשיר ממך מה תתחבר ׃___ (Ms.A 5r,24) מה יתחבר פרור֯ אֶל סיר אשר הוא נוקש בו והוא נשבר או מה יתחבר עשיר אל דל ׃
3עשיר יענה הוא יתנוה (Ms.A 5r,25) ועל דל נעוה הוא יתחנן ׃___
4אם תכשר לו יעבד בך ואם (Ms.A 5r,26) תכ!רע (תברע) יחמל עליך ׃__
5אם יש לך (שלך) ייטיב דבריו עמך וירששך (Ms.A 5r,27) ולא יכאב לו ׃
6צֹרֶיך לו עמך והשיע לך ושוחק (ושי!חק) לך והבטיחך ׃
7 (Ms.A 5v,1) עד אשר יועיל יהתל בך פעמים שלש יעריצך ׃ ובכן יראך (Ms.A 5v,2) והתעבר בך ובראשו יניע אליך ׃___
8השמר אל תרהב מאד (Ms.A 5v,3) ואל תדמה בַחֲסֵירֵי מַדַּע ׃___
9קָרֵבֿ נדיב היה רחוק וכדי כן (Ms.A 5v,4) יגישך ׃___
10אל תתקרב פן תתרחק ואל תתרחק פן תשנא ׃___
11אל (Ms.A 5v,5) תבטח לחפש עמו ואל תאמן לרב שיחו ׃___ כי מהרבות שיחו (Ms.A 5v,6) נסיון ושחק לך וחקרך ׃___
12אכזרי יתן מושל ולא יחמל על (Ms.A 5v,7) נפש רבים קושר קשר ׃___
13השמר והיה זהיר ואל תהלך (Ms.A 5v,8) עם אנשי חמס ׃___
14כל הבשר יאהב מינו וכל אדם את (Ms.A 5v,9) הדומה לו ׃___
15מין כל בשר אצלו ואל מינו יחובר אדם ׃____
17 (Ms.A 5v,10) מה יחובר זאב אל כבש כך רשע לצדיק וכן עשיר אל איש נאצל ׃
18 (Ms.A 5v,11) מאין! (מאיש / מא יש) שלום צבוע אל כלב מאין שלום עשיר אל רש ׃____
19 (Ms.A 5v,12) מאכל ארי פראי מדבר כן מרעית עשיר דלים ׃___
20תועבת (Ms.A 5v,13) גאוה ענוה ותועבת עשיר אביון ׃___
21עשיר מוט (נ!מוט) נ!סמך (בסמך) (Ms.A 5v,14) מרע ודל נמוט נדחה מרע אל רע ׃___
22עשיר מדבר ועזריו (Ms.A 5v,15) רבים ודבריו מכוערין מהופין ׃___ דל נמוט גע גע ושא (י!שא) ודבר (Ms.A 5v,16) משכיל ואין לו מקום ׃___
23עשיר דובר הכל נסכתו ואת (Ms.A 5v,17) שכלו עד עב יגיעו ׃___ דל דובר מי זה יאמרו ואם נתקל (Ms.A 5v,18) גם הם יהדפוהו ׃___
24טוב העושר אם אין עון ורע העוני על (Ms.A 5v,19) פי זדון ׃___
25לב אנוש ישנא פניו אם לטוב ואם לרע ׃___
26עקבת (Ms.A 5v,20) לב טוב פנים אורים ושיג ישיח מחשבת עמל ׃___
14
1אשרי (Ms.A 5v,21) אנוש לא עצבו פיהו ולא אבה עליו דין לבו ׃___
2אשרי איש (Ms.A 5v,22) לא חסרתו נפשו ולא שבתה תוחלתו ׃___
3ללב קטן לא (Ms.A 5v,23) נאוה עושר ולאיש רע עין לא נאוה חרוץ ׃___
4מונע נפשו (Ms.A 5v,24) יקבץ לאחר ובטובתו יתבעבע זר ׃___
5רע לנפשו למי ייטיב (Ms.A 5v,25) ולא יקרה בטובתו ׃___
6רע לנפשו אין רע ממנו ועמו תשלומתּ (תשלומת) (Ms.A 5v,26) רעתו ׃___
9בעין כושל מְעַט הוּא (מעטהוּא) חלקו ולוקח חלק רעהו מאבד (Ms.A 5v,27) חלקו ׃___
10עין רע עין תעיט על לחם ומהומה על שלחנו ׃ (Ms.A 5v,28) עין טובה מרבה הלחם ומעין יבש יזל מים על השלחן ׃
11 (Ms.A 5v,29) בני אם יש לך שָרֵות נפשך ואם יש לך היטיב לך ולאל (Ms.A 6r,1) ידך הדשן ׃___
12זכור כי לא בשאול תענוג ולא מות יתמהמה ??? (Ms.A 6r,2) וחוק לשאול לא הגד לך
13בטרם תמ֯ות היטב לאוהב ____ (Ms.A 6r,3) והשיגת ידך תן לו ׃
14אל תמנע מטובת יום ___ ובהלקח (ובחלק〈) אח (〈ת!{ }אוה! / 〉ח{ }מ!ד!) (Ms.A 6r,4) אל תעבר וחמוד רע אל תחמוד ׃___
15הלא לאחר תעזב חילך (Ms.A 6r,5) ויגיעך ליודי גורל ׃___
16תן לאח ותין (ותֶין) ופניק֯ נפשך כי אין בשאול (Ms.A 6r,6) לבקש תענוג ׃ (Ms.A 6r,6) וכל דבר שיפה לעשות לפני אלהים עשה ׃
17כל הבשר (Ms.A 6r,7) כבגד יבלה וחוק עולם גוע יגועו ׃___
18כפרח עלה על עץ רענן (Ms.A 6r,8) שזה נובל ואחר גומל צומח ׃___
Rd. (Ms.A 6r,l.Rd. 1) כן אס֯חות
Rd. (Ms.A 6r,l.Rd. 2) כן דורות בשר ודם (וד֑ם) אחד
Rd. (Ms.A 6r,l.Rd. 3) גוע ואחד גומל ׃
19 (Ms.A 6r,8) כל מעשיו רקוב ירקבו ופעל ידיו (Ms.A 6r,9) ימשך אחריו ׃___
20אשרי אנוש בחכמה יהגה ובתבונה ישעה ׃
21 (Ms.A 6r,10) השם על דרכיה לבו ובתבונתיה יתבונן ׃___
22לצאת אחריה (Ms.A 6r,11) בחקר וכל מבואיה ירצד ׃___
23המשקיף בעד החלונה ועל (Ms.A 6r,12) פתחיה יצותת ׃___
24החונה סביבות ביתה והביא יתריו (יתד!יו) בקירה ׃
25 (Ms.A 6r,13) ונוטה אהלו על ידה ושכן שכן טוב ׃___
26וישים קנו בעֳופיה (Ms.A 6r,14) ובענפיה יתלונן ׃___
27וחוסה בצלה מחרב ובמענותיה ישכן ׃
15
1 (Ms.A 6r,15) כי ירא ייי יעשה זאת ותופש תורה ידריכנה ׃___
2וקדמתהו (Ms.A 6r,16) כאם וכאשת נעורים תקבלנו ׃___
3והאכילתהו לחם שכ֯ל ומי (Ms.A 6r,17) תבואהa‏ תשקנו ׃___ aתבונה
4ונשען עליה ולא ימוט ובה יבטח ולא (Ms.A 6r,18) יבוש ׃___
5ורוממתהו מרעהו ובתוך קהל תפתח פיו ׃___
6ששון (Ms.A 6r,19) ושמחה ימצא ושם עולם תורישנו ׃___
7לא ידריכוה מתי (Ms.A 6r,20) שוא ואנשי זדון לא יראוה ׃___
8רחוקה היא מלצים ואנשי (Ms.A 6r,21) כזב לא יזכרוה ׃___
9 (Ms.A 6r,21a) לא נאתה תהלה בפי רשע כי לא מאל נחלקה לו ׃
10 (Ms.A 6r,21) בפה חכם תאמר תהלה ומשל בה ילמדנה ׃
11 (Ms.A 6r,22) אל תאמר מאל פשעי כי את אשר שנא לא עשה ׃___
12פן (Ms.A 6r,23) תאמר הוא התקילני כי אין צורך באנשי חמס ׃___
13רעה (Ms.A 6r,24) ותעבה שנא ייי ולא יאננה ליראיו ׃___
14אלהים מבראשטית (מבראשית) (Ms.A 6r,25) א ברא אה֯דם (אדם) וישתיהו ביד חותפו ויתנהו ביד יצרו ׃___
15אם (Ms.A 6r,26) תחפץ תשמר מצוה ותבונה לעשות רצונו ׃___ אם תאמין (Ms.A 6r,27) בו גם אתה תחיה ׃
16מוצק לפניך אש ומים באשר תחפץ שלח (Ms.A 6r,28) ידיך ׃
17לפ֯ני אדם חיים ומוות אשר יחפץ ינתן לו ׃___
18ספקה (כ֯י֯ספקה) (Ms.A 6r,29) חכמת ייי אמיץ גבורות וחוזה כלם ׃
19עיני אל יראו מעשיו (Ms.A 6v,1) והו יכיר על כל מפעל איש ׃___
20לא צוה אנוש לחטֹא ולא החלים (Ms.A 6v,2) אנשי כזב ׃___ ולא מרחם על עושה שוא ועל מגלה סוד ׃___
16
1אל (Ms.A 6v,3) תתאוה תואר נערי שוא ואל תשמח בבני עולה ׃___
2וגם אם פרו אל (Ms.A 6v,4) תבעבם אם אין אתם יראת ייי ׃
3אל תאמין בחייהם ואל תבטח (Ms.A 6v,5) בעקבותם ___ כי לא ת֯היה להם אחרית טובה ׃ כי טוב אחד (Ms.A 6v,6) עושה רצון מאלף ומות ערירי ממי שהיו לו בנים רבים ע֯ו֯לה (Ms.A 6v,7) ומאחרית זדון ׃
4מאחד ערירי ירא ייי תשב עיר וממשפחת (Ms.A 6v,8) בגדים תחרב ׃___
5רבות כאלה ראתה עיני ועצמות (ועצֻמֹות) כאלה שמעה (Ms.A 6v,9) אזני ׃___
6בער«דֿ»ת רשעים יוקדת אש ובגוי חנף נצתה חמה ׃
7 (Ms.A 6v,10) אשר לא נשא לנסיכי קדם המורים עולם בגבורתם ׃___
8ולא (Ms.A 6v,11) ע חמל על מגוֹרי לוט המתעברים בגאותם ׃___
9ולא חמל (Ms.A 6v,12) על גוי חרם הנודשים (הנד!ו!שים) בעונם ׃___
10כן שש מאות אלף רגלי (Ms.A 6v,13) הנאספים בזדון לבם ׃__
11ואף כי אחר (אחד!) מקשה ערף תמה זה אם (Ms.A 6v,14) ינקה ׃___ כי רחמים ואף עמו ונושא וסולח ועל רשעים (Ms.A 6v,15) יגיה רגזו ׃___
12כרב רחמיו כן תוכחתו איש כמפעליו ישפט ׃
13 (Ms.A 6v,16) אלa‏ ימלט בגזל עול ולא ישבית תאות צדיק לעולם ׃___ aלא
14כל (Ms.A 6v,17) העושה צדקה יש לו שכר וכל אדם כמעשיו יצא לפניו ׃
15 (Ms.A 6v,18) ייי הקשה את לב פרעה אשר לא לא ידעו ׃___ שמעשיו (Ms.A 6v,19) מגולין תחת השמים ׃__
16רחמיו ׃__ (Ms.A 6v,19) יראו לכל בריותיו ואורו (Ms.A 6v,20) ושבחו חלק לבני אדם ׃___
17אל תאמר מאל נסתרתי ובמרום מי (Ms.A 6v,21) יזכרני ׃___ בעם כבד לא אודע ומה נפשי בקצות רוחות כל בני (Ms.A 6v,22) אדם ׃___
18הן השמים ושמי השמים ותהום וארץ ׃___ ברדתו (Ms.A 6v,23) עליהם עֹמְודִים בפקדו וכרגשו ׃___
19אף קצבי הרים ויסודי (Ms.A 6v,24) תבל בהביטו אליהם רעש ירעשו ׃___
20גם עלי לא ישים לב (Ms.A 6v,25) ובדרכי מי יתבונן ׃___
21אם חטאתי לא תראני עין או אם אכזב (Ms.A 6v,26) בכל סתר מי יודע ׃___
22מה מעשה צדק+«י»+ מי יגידנו __ ותקות מה כי אצור! (אצוק) (Ms.A 6v,27) חוק ׃___
23חסר!י (חסדי) לב יבינו אלה וגבר (וגבו֯ר) פ֯ו֯תה יחשב זאת ׃___
24שמעו (Ms.A 6v,28) אלי וקחו ש֯כ֯לי ועל דברי שימו לב ׃___
25אביעה במשקל רוחי (Ms.A 6v,29) ובהצנע אחוה דעי ׃___
26כברא אל מעשיו מראש על חייהם [--] ׃