ברכה‎ I Segen

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, ברכה‎ I (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/279/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatal-at, Wz. ברך‎ II (mas. בְּרָכָה, she. bå̄rå̄ka), "Segen" sowohl als Vorgang i.S.v. "Segnung" u. "Lobpreis" als auch resultativ "Segen" (z.B. materiell): he.

  Formen:

  sg.abs.

  : ברכה 1QSb 3,22; Sir 40,27 (Ms.B 10v,2); + ב: בברכה Sir 44,23 (Ms.B 14r,11); + ו: וברכה 1QM 1,9; Sir 44,23 (Ms.B 14r,10); + ל: לברכה 4Q472 frg. 1,3; Sir 46,11 (Ms.B 16r,10)

  cs.

  : ברכת 4Q252 3,13; Sir 3,9 (Ms.A 1r,2); + ב: בברכת Sir 4,13 (Ms.A 1v,3); + ו: וברכת Sir 50,20 (Ms.B 19v,16); + ל: לברכת 4Q431 frg. 2,4

  + sf. 2.m.sg.

  : ברכתך Sir 7,32 (Ms.D 0r,13)

  + sf. 1.comm.sg. + כ

  : כברכתי 11QTa 53,3

  det.

  : הברכה 1QHa 4,32 (Suk. 17,20)

  pl.abs.

  : ברכות 4Q511 frg. 52+54-5+57-9,3 (i.u.K.; mögl. a. cs.); Sir 3,8 (Ms.A 1r,2)

  + ב

  : בברכות[ 4Q301 frg. 3a-b,7 (i.u.K.; mögl. a. cs.); + ב + ו: ובברכות 1QHa 3,18 (Suk. frg. 21,4) (i.u.K.; mögl. a. cs.)

  cs.

  : ברכות 1QS 4,7; + ו: וברכות 11Q5 22,13

  + sf. 3.m.sg.

  : ברכותיו Mas1k 2,19

  sf. 2.m.sg.

  : ברכותיכה 4Q504 frg. 1-2R v,16

  det.

  : הברכות 4Q398 frg. 11-13,3 (MMT C,20)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : 1QSb 3,22 דברי ברכה למ[שכיל לברך] את בני צדוק "Worte des Segens für den Maskil, um die Söhne Zadoks zu segnen" u. 1,1 דברי ברכ[ה] למשכיל לברך את ירא[י אל "Worte des Segens für den Maskil, um die zu segnen, die Gott fürchten" (L.u.)

     2. : ברכות יעקוב "Segenssprüche Jakobs" 4Q252 4,3 zur Einleitung der Segnungen Gen 49 (s. in anderem, unsicherem Kontext mögl. a. 4Q521 frg. 8,7 ב]רכות יעקוב, L.u., od. zu II)     1. : 4Q403 frg. 1 i,28 ברוך [ה]אד[ו]ן מל[ך ה]כול מעלה לכול ברכה "gepriesen sei der Herr, König von allem, über jeden Lobpreis hinaus" (vgl. 4Q510 frg. 1,1 בר[כות למ]לך הכבוד "Lobpreisungen für den König der Herrlichkeit"); 11Q17 frg. 30,5 ת]הלי ברכות כבוד "Psalmen von herrlichen Lobpreisungen"; Mas1k 2,19 שבע תהלי ברכותיו "sieben Psalmen, die ihn lobpreisen"

     2. : 1QHa 4,32 (Suk. 17,20) ולשמך הברכה לעול[ם "und deinem Namen (sei) Lobpreis in Ewigkeit"; 4Q287 frg. 3,1 ויברכו את שם קודשכה בברכות[ "und sie sollen den Namen deiner Heiligkeit mit Lobpreisungen preisen" (L.u.); 4Q502 frg. 98,4 ]ברכת שם[ "Lobpreis des Namens" (i.u.K.); frg. 45,1 ברכת אל "Lobpreis Gottes" (i.u.K.; oder zu II.2.c); wahrsch. 4Q286 frg. 7 i,4 ]וברכות אמת "und wahrhaftige Lobpreisungen" (i.u.K., vgl. Z. 3 u. 5)

    1. : 11Q5 22,1 אזכורך לברכה ציון "ich gedenke deiner zum Segen, Zion" (par. 4Q88 7,14; L.u.); 1213 פעמים רבות אזכורך לברכה בכול לבבי אברכך צדק עולמים תשיגי וברכות נכבדים תקבלי "viele Male gedenke ich deiner zum Segen, mit ganzem Herzen preise ich dich; ewige Gerechtigkeit sollst du erlangen und Segnungen von Würdenträgern empfangen"; Sir 46,11 (Ms.B 16r,10) יהי זכרם לברכה "ihr Andenken werde zum Segen"; vgl. 4Q219 2,3334 להיותכה] לברכה[ בכול הא]רץ "damit du zum Segen wirst für die ganze Welt" (L.u.; Jub 21,25)


    1. : 1QS 4,7 עם כול ברכות עד ושמחת עולמים "mit allen ewigen Segnungen und ewiger Freude"; 1QSb 1,5 ויחו]ננכה בכול ברכ[ות "und er möge dir gnädig sein mit allen Segnungen"; 4,3 ברכות [עול]ם עטרת רואשכה "ewige Segnungen seien die Krone deines Hauptes"; 4Q252 3,13 [א]ת ברכת אביכה[ "den Segen deines Vaters" (i.u.K., vgl. mögl. Gen 28,4); 4Q511 frg. 52+54-5+57-9,3 ומשיב ברכות "und der vergilt mit Segnungen" (i.u.K.); 4Q502 frg. 19,2 זרע ברכה "Nachkommenschaft des Segens" (L.u.; i.u.K.); 4Q504 frg. 1-2R v,1516 [כי]א יצקתה את רוח קודשכה עלינו [לה]ביא ברכותיכה לנו "denn du hast den Geist deiner Heiligkeit über uns ausgegossen, um uns deine Segnungen zu bringen"; 11QTa 53,3 וז]ב[חת]ה מצואנכה ומבקריכה כברכתי "und du sollst von deinem Kleinvieh und von deinem Rindvieh schlachten entsprechend meinem Segen" (vgl. Dtn 12,21); als Lohn für die Ehrung des Vaters Sir 3,8 (Ms.A 1r,12) עבו־ר ישיגוך כל ברכות "als Ertrag werden dich alle Segnungen erreichen"; Sir 7,32 (Ms.D 0r,13; Ms.A 3r,4, L.u.) למען תשלם ברכתך "damit dein Segen unversehrt bleibt"; Sir 39,22 (Ms.B 9r,10) ברכות כיאר הציפה וכנהר תבל ריותה "sein Segen flutet über wie der Nil, und wie ein Strom tränkt er das Festland" (ברכות wahrsch. Schreibf. für ברכתו, wenn nicht ad hoc Neubildung eines sonst nicht belegten qatalūt); 40,27 (Ms.B 10v,2) יראת אלהים כעדן ברכה "die Gottesfurcht ist wie ein Eden des Segens"; 44,23 (Ms.B 14r,1011) וברכה נחה על ראש ישראל ויכוננהו בברכה ויתן לו נחלתו "und Segen ruhte auf dem Haupt Israels und er bestätigte ihn im Segen und gab ihm seinen Erbbesitz" (Randnotiz: ויכנהו בבכורה "und er zeichnete ihn mit [dem] Erstgeburtsrecht aus")

    2. : 1QM 12,12 מלא ארצכה כבוד ונחלתכה ברכה "fülle dein Land mit Herrlichkeit und deinen Erbbesitz mit Segen" (par. 1QM 19,4); mit גשם 11Q14 frg. 1 ii,89 להוריד על ארצכםה גשמי ברכה "um herabzubringen auf euer Land segensvolle Regenfälle"; mögl. 4Q158 frg. 14 i,3 ]לברכה להארץ "in Bezug auf den Segen(,) für das Land" (i.u.K.)

    3. : 1QM 1,9 לשלום וברכה "für Heil und Segen"; 12,3 וחסדי ברכו[תיכה] וברית שלומכה "und die Gnadenerweise deiner Segnungen und den/s Bund(es) deines Heils"; 17,7 שלום וברכה לגורל אל "Heil und Segen für die Gefolgschaft Gottes"; 4Q427 frg. 3,2 ב]שלומ וברכה[ "in Heil und Segen" (par. 1QHa 20,6 [Suk. frg. 54,2]); 4Q504 frg. 1-2R iv,1213 ואין שטן ופגרע רע כי אם שלום וברכה "und es gibt keinen Widersacher oder schlimmes Geschick, sondern Heil und Segen" (Erg. zu 1 Kön 5,18); 4Q525 frg. 11-12,1 ]ורוב שלום [ע]ם[] כול ברכות[ עד "und Fülle an Heil mit allen ewigen Segnungen"; 11Q17 10,4 [ו]כול ברכות שלומ[ו "und alle Segnungen seines Heils"; 4Q472 frg. 1,3 לברכה [ ] ושלום "zum Segen und Heil" (i.u.K.)

    4. : 4Q431 frg. 2,4 נפתח מקור לברכת עד "aufgetan ist die Quelle zum ewigen Segen" (par. 4Q427 frg. 7 ii,5, teilw. erg.); 4Q427 frg. 8 i,18 ]לעולם ומ[ק]ור ברכה "auf ewig und die Quelle des Segens"

    5. : 4Q448 3,4 פקדם לברכה "suche sie heim zum Segen" (i.u.K., od. "er hat sie heimgesucht ...")

    6. : 4Q398 frg. 14-17 i,57 (MMT C,15) כי [יבו]א עליך [כול הדברים] האלה באחרי[ת] הימים הברכה [וה]קללא "wenn über dich kommen werden alle diese Dinge am Ende der Tage, der Segen und der Fluch" (par. 4Q397 frg. 14-21,13, L.u.); frg. 11-13,34 (MMT C,2021) מקצת הברכות והקללות שכתוב בס[פר מו]שה "von der Gesamtheit der Segen und Flüche, die geschrieben sind im Buch des Mose"; Sir 3,9 (Ms.A 1r,2) ברכת אב תיסד שרש וקללת אם תנתש נטע "der Segen eines Vaters gründet die Wurzel, aber der Fluch einer Mutter reißt die Pflanzung aus"

   1. : 4Q301 frg. 3a-b,7 גדול הואה בברכות[ "groß ist er(,) an Segnungen ..."; 1QHa 3,18 (Suk. frg. 21,4) נגע ובברכות "Plage(,) und mit Segnungen"; 4Q491 frg. 17,5 ]וברכה ככה יעשו "und Segen, so sollen/werden sie tun"; 6Q16 frg. 3,4 ]ברכות[