Versionen

SirB

©

Copyright


10
19 (Ms.B 1r,1) זרע נקלה מה זרע לאנוש _____ זרע נקלה עובר מצוה ׃
20 (Ms.B 1r,2) בין אחים ראשם נכבד _____ וירא אלהים נכבד ממנו ׃
22 (Ms.B 1r,3) גר זר נכרי ורש _____ תפארתם יראתa‏ ייי ׃ aביר׳
23 (Ms.B 1r,4) אין לבזות דל משכיל _____ ואין לכבד כל איש חמס ׃
24 (Ms.B 1r,5) שר שופט ומושל נכבדו _____ וא֯[ין] [ --] ׃
25 (Ms.B 1r,6) עבד משכיל חביב כנפש _____ [--] ׃ (Ms.B 1r,7a) [-]ד משכיל חביב כנפש _____ [--] ׃ (Ms.B 1r,8) עבד משכיל חורים יעבדוהו _____ וג[-] [--] ׃ (Ms.B 1r,9) עבד משכיל חביב כנפש _____ וגבר מ[-] [--] ׃
26 (Ms.B 1r,10) אל תתחכם לעשות חפצךa‏ _____ ואל תתכב֯[ד] [--] ׃ a[-]ר֯כ֯ך
27 (Ms.B 1r,11) טוב עובד ויותר הון _____ ממתכב[ד --] ׃ (Ms.B 1r,12) _________________
28 (Ms.B 1r,13) בני בענוה כבד נפשך _____ ותן לה֯ טעם כי֯ו֯צ֯[א] [--] ׃
29 (Ms.B 1r,14) בני מרשיע נפשו מי יצדיקנו _____ ומי יכבד [--] ׃
30 (Ms.B 1r,15) דל נכבד בגלל שכלו _____ ויש איש עשיר נכבד ב֯ג֯ל֯ל֯ [--] ׃
31 (Ms.B 1r,16) הנכבד בעיניו ב֯ע֯שרו איככה __ ונקלה בעשרו בעיניו איככה ׃ (Ms.B 1r,17) המתכבד בדלותו בעשרו מתכבד יתר ׃ (Ms.B 1r,17) והנקלה בעשרו בדלותו נקלה יתר ׃
11
1 (Ms.B 1r,18) חכמת דל תשא ר֯אשו _____ ו֯ב֯י֯ן֯ נ֯ד֯[י]ב֯[י]ם֯ ת֯ו֯שיבנו ׃
2 (Ms.B 1r,19) אל תהלל אד֯ם בתואר֯ו _____ ואל ת֯תעב אדםa‏ מעוכר (מע֯ז֯ב֯ / מש֯ב֯ר֯) b‏ ב֯מ֯ר֯א֯ה֯ו ׃ aאל תתעב֯ א֯ד֯ם֯ bמכוֹעָ[ר]
3 (Ms.B 1v,1) קטנה בעוף דבורה _____ וראש תנובות פריה ׃ (Ms.B 1v,2) אליל בעוף דבורה _____ וראש תנובות֯ פ֯ר֯י֯ה ׃
4 (Ms.B 1v,3) במעוטף בגדים אל תתפאר _____ ואל תקלס במרורי (כ֯מרירי) יום ׃ (Ms.B 1v,4) בעוטה אזור אל תהתל _____ ואל תקלס ב֯מרירי יום ׃ (Ms.B 1v,5) [ -- ] י]י֯י ([-]י) _____ ונעלם מאנוש פעלו ׃
5 (Ms.B 1v,6) [ -- ] ע֯ל כסא _____ ובל על לב עטו צניף ׃ (Ms.B 1v,7) [--] כסא _____ ושפלי לב יעטו צניף ׃
6 (Ms.B 1v,8) [-- -]ד֯ _____ ונכבדים נתנו ביד זעירים ׃ (Ms.B 1v,9) [ -- -- נק]לו מאד והושפלו י֯חד ונכבדיםa‏ נתנו ביד ׃ aוגם֯
Rd. (Ms.B 1v,r.Rd. 1) [--] [-]ד֯ והשפלו יחד
Rd. (Ms.B 1v,r.Rd. 2) [--] ביד ׃ (Ms.B 1v,10) [--] [-]אול _____ ובקהל טע֯ם֯ שפוט ׃
8a (Ms.B 1v,11) [--] אל תשיב _____ ובתוך שיח֯ה֯ אל תדבר ׃
7 (Ms.B 1v,12) [--] [תח]ק֯[ור] אל תסלף _____ בקר לפנים ואחר֯ תז֯יף ׃
8b (Ms.B 1v,13) [-- ] תשיב דבר בטרם֯ תשמע _____ ו֯ב֯תוך שיחה אל תדבר ׃
9 (Ms.B 1v,14) ב֯א֯[י]ן עצה אל תתור _____ וברי֯ב זדים אל תקומם ׃
10 (Ms.B 1v,15) אם תברח לא תדביק _____ ול[א ת]מלטנ֯ו֯ אם תנוס ׃ (Ms.B 1v,16) ____________________________ (Ms.B 1v,17) בני למה֯ [תר]ב֯[ה] ע֯ו֯ש֯ק֯a‏ _____ וא֯ץ להרבו֯ת לא ינקה ׃ (Ms.B 1v,18) בני אם לא תרו֯ץ לא תג֯י֯ע֯ _____ [ו]אם לא תבקש לא תמ֯צ֯א֯ ׃ aעשקך
15
1 (Ms.B 2r,1) כי ירא ייי יעשה זאת _____ ותופש תורה יד֯ר֯יכנ֯ה ׃
2 (Ms.B 2r,2) וקדמתהו כאם _____ וכאשת נעורים ת֯ק֯ב֯לנו ׃
3 (Ms.B 2r,3) והאכילתהו לחם שכל _____ ומי תבונהa‏ תשקנו ׃ aומתבואתה֯
4 (Ms.B 2r,4) ונשען עליה ולא ימוט _____ ובה יב[טח ו]ל[א] [--] ׃
5 (Ms.B 2r,5) ורוממתהו מרעהוa‏ _____ ובתוך ק֯[-] [--] ׃ aבתוך ריעהו
6 (Ms.B 2r,6) ששון ושמחה תמצאa‏ _____ וש[-] [--] ׃ aימצא
7 (Ms.B 2r,7) לא ידריכוה מתי שוא _____ ואנש[י] [--] ׃
8 (Ms.B 2r,8) רחוקה היא מלצים _____ ואנ֯ש֯[י] [--] ׃
9 (Ms.B 2r,9) לא נאתה תהלה בפי רשע _____ כי לא [ --] ׃
10 (Ms.B 2r,10) בפי חכם תאמר תחלה֯ _____ ומושל ב֯[ה] [--] ׃
11 (Ms.B 2r,11) אל תאמר מאל פ֯שעי כי כל אשר שנא א֯מ֯ר֯ ל֯ך֯ [--] ׃ (Ms.B 2r,12) אל תאמר מה פעלתי _____ כי את אשר שנא לא אעש֯[ה] ׃
12 (Ms.B 2r,13) פן תאמר היא התקילני _____ כי אין לי (לו!) חפץa‏ באנשי חמס ׃ aצ֯[ורך]
13 (Ms.B 2r,14) a‏ ‹‹ו››תועבה ([רעה ו]תועבה) שנא אלהים _____ ולא יא֯נ֯נ֯ה ל[יר]א֯יו ׃ aרעה
14 (Ms.B 2r,15) הוא מראשa‏ ברא אד֯ם וישיתהו ב֯י֯ד֯ [חו]ת֯פ֯ו֯ ([--]) ו֯י֯ת֯נ֯ה֯ו֯ ב֯י֯ד֯ יצ֯ר֯ו ׃ a[א]ל[הי]ם מבראשית
15 (Ms.B 2r,16) אם תחפץ תשמר מצוה _____ ואמונה לעשות רצון אלa‏ ׃ (Ms.B 2r,17) [וא]ם֯ ת֯[א]מ֯י֯ן֯ ב֯ו _____ גם֯ אתה֯ ת֯ח֯יה ׃ aותבונה לע׳ רצונו
16 (Ms.B 2r,18) מ֯וצק לפ֯ניך מים ואש _____ באשר תחפץ תשלח יד֯י֯ך ׃
17 (Ms.B 2v,1) לפני אדם חיים ומות _____ וכל שיחפץ יתןa‏ לו ׃ (Ms.B 2v,2) כי לר֯[ו]ב֯ חכמת ייי _____ אל בגבורה ומביט לכל ׃ aינתן
18 (Ms.B 2v,3) ספקה חכמת ייי _____ אמיץ גבורות וחוזה כל ׃
19 (Ms.B 2v,4) [-- --]ו מעשיו _____ והוא יכיר כל מפעל אנוש ׃
20 (Ms.B 2v,5) [--] לחטא _____ ולא למד שקרים לאנשי כזב ׃ (Ms.B 2v,6) [--] ____ [--] כזב ׃ ולא מרחם על עושה שוא ____ ועל מגלה סוד ׃
16
1 (Ms.B 2v,7) [-- ] שוא _____ ואל תשמח על בני עולה ׃
2 (Ms.B 2v,8) [--] ת֯ש֯מח בם _____ כי אין אתם יראת ייי ׃
3 (Ms.B 2v,9) [-- ב]ח֯י֯י֯הם _____ ואל תבטח בחיליהם (Ms.B 2v,10) [--] [ב]ע֯קבותם _____ כ֯י לא תהיה להם אחרית טובה ׃ (Ms.B 2v,11) [--] א֯חד עושה רצון אל מאלף ומות ערירי מאחרית זדון ׃ (Ms.B 2v,12) [טו]ב מות ערירי ממי שיהיו לו בנים רבים בני עולה ומאחרית זדון ׃
4 (Ms.B 2v,13) מאחד ערירי ירא ייי תשב֯ ע֯֯יר __ וממשפחות בוגדים תחר֯ב֯ ׃ (Ms.B 2v,14) מאחד [--] תש[ב] ע֯י֯ר֯ _____ וממשפחת בוגדים תחרב ׃
5 (Ms.B 2v,15) רב֯ו֯ת֯ כ֯א֯ל֯ה֯ [--] ע֯י֯נ֯[י] _____ ועצומות כ֯אלה (ב֯אלה) שמעה אזני ׃ (Ms.B 2v,16) ______________________
6 (Ms.B 2v,17) בעדת רשע֯י֯ם רשפ֯ה להבהa‏ _____ ובגוי חנף נ֯צ֯ת֯ה [--] ׃ aיוקדת אש
7 (Ms.B 2v,18) אשר לא נשא לנסיכי֯ קדם _____ המורדים ב֯ג֯ב֯ו֯רתםa‏ ׃ aבגב[-]
30
11 (Ms.B 3r,1) אל תמשילהו בנעוריו _____ ואל תשא לשחיתותיוa‏ ׃ aמש׳
12 (Ms.B 3r,2) כפתן על חי תפגע _____ רציץ מתניו שעודנו נער ׃ (Ms.B 3r,3) כיף ראשו בנערותו _____ ובקע מתניו כשהוא קטן ׃ (Ms.B 3r,4) למה יק!ש!ה (ישקה) a‏ ומרה בך _____ ונולדb‏ ממנוc‏ מפח נפש ׃ aיקשיח ישקיח bולך ולוד cממך
13 (Ms.B 3r,5) יסר בנך והכבד עולו _____ פן באולתו יתלעבך (יתלע‹ב› בך / יתלע בך) a‏ ׃ aיתעל
14 (Ms.B 3r,6) טוב מסכן וחי בעצמו _____ מעשיר ונגע בבשרו ׃
15 (Ms.B 3r,7) חיי שרa‏ אויתי מפז _____ ורוח טובה מפנינים ׃ aבשר שאר
16 (Ms.B 3r,8) אין עושר על עושר שרa‏ עצם _____ ואין טובה על טוב לבבb‏ ׃ aשאר bשאר
17 (Ms.B 3r,9) טוב למות מחיי שוא _____ ונוחת עולם מכאב נאמןa‏ ׃ (Ms.B 3r,10) טוב למות מחיים רעים _____ ולירד שאולb‏ מכאב עומד ׃ aמחיים ר֯עים bולוד ושא׳ ולֵרֵד לשאול
18 (Ms.B 3r,11) טובה שפוכה על פהa‏ סתום _____ תנופה מצגת לפני גלולb‏ ׃ aפום bמצגת גלול
19
Rd. (Ms.B 3r,r.Rd. 1) מה יע[- -]לי?לי הגוים _____ אשר לא יאכלון ולא י֯ר֯[-] ׃
Rd. (Ms.B 3r,r.Rd. 2) כן מי ש֯י֯ש֯ לו עושר ____ ו֯אין נהנה ממ֯נ֯ו֯ ׃ [--]
20
Rd. (Ms.B 3r,r.Rd. 3) בעינ֯ו֯ [ --] (Ms.B 3r,12) כאשר סירים יחבק נערה ומתאנח
20
4כן עושה באונסa‏ משפט (Ms.B 3r,13) כן נאמן לן עם בתולה _____ וייי מבקש מידוb‏ ׃ aבגזל bבידןו
30
21 (Ms.B 3r,14) אל תתן לדין נפשך _____ ואל תכשל בעונךa‏ aבעצתך
Rd. (Ms.B 3r,l.Rd.) ואל תכשילך עצתך
22 (Ms.B 3r,15) שמחת לבב הם חיי איש _____ וגיל אדם האריך אפו ׃
23 (Ms.B 3r,16) פת נפשך ופייג לבך _____ וקצפון הרחק ממך ׃ (Ms.B 3r,17) כי ר֯ב֯י֯ם֯ הרג דין _____ ואין תעלה בקצפון ׃
24 (Ms.B 3r,18) קנאה ו○○[ (וד֯י֯ן / וא֯[ף) י]קצ֯ר֯ו֯ ימים _____ ובלא עת תזקין דאגה ׃
33
13a (Ms.B 3v,1) שנות לב טוב תחת מטעמים _____ ומאכלו יעלה עליו ׃
34
1 (Ms.B 3v,2) שקרa‏ עשיר ימחה שארו _____ דאגת מחיה תפריעb‏ נומה aשקד bתפריג
Rd. (Ms.B 3v,l.Rd.) דאגתו תפריג נומה֯ ׃
2 (Ms.B 3v,3) דאגת מחיה תפריג נומה _____ ומחלי חזק תפריעa‏ נומה ׃ (Ms.B 3v,4) רע נאמן תניד (י!ניד) b‏ חרפה _____ ומסתיר סוד אוהב כנפש ׃ aומחלה חז׳ תפריג bתנוד
3 (Ms.B 3v,5) עמליa‏ עשיר לקבל הון _____ ואם ינוח לקבל תענוגb‏ ׃ aעמל bעמל
4 (Ms.B 3v,6) יגע עני לחסר ביתו _____ ואם ינוח יהיה צריך ׃ (Ms.B 3v,7) עמל עני לחסר כחו _____ ואם ינוח 〈〉 (לא) לא{ }נחה (נחה) לו ׃
5 (Ms.B 3v,8) רודף חרוץa‏ לא ינקה _____ ואוהב מחירb‏ בו ישגה ׃ aחריץ bבמח (במחיר)
6 (Ms.B 3v,9) רבים היו חבוליa‏ זהב _____ והבוטח על פנינים ׃ (Ms.B 3v,10) ולא מצאו להנצל מרעה _____ וגם להושע ביום עברה aחללי
Rd. (Ms.B 3v,r.Rd. A 1) ולא מצאו להנצל ביום עברה
Rd. (Ms.B 3v,r.Rd. A 2) ולהושיע ביום רעה ׃
7 (Ms.B 3v,11) כי תקלה הוא לאויל _____ וכל פותהa‏ יוקש בו ׃ aפתח
8 (Ms.B 3v,12) אשרי איש נמצאa‏ תמים _____ ואחר ממון לא נלוז ׃ aמצא
9 (Ms.B 3v,13) מי הוא זה ונאשרנו _____ כי הפליא לעשות בעמ[ו]
Rd. (Ms.B 3v,r.Rd. B 1) מי הוא תאשרנו
Rd. (Ms.B 3v,r.Rd. B 2) כי הפליא לעשות ׃
10 (Ms.B 3v,14) מי הוא זה שנדבקa‏ בו _____ והיה לו שלום והיה לו תפארהb‏ ׃ (Ms.B 3v,15) כי ברבות שלום חייו _____ אהיה לך לתפארת ׃ (Ms.B 3v,16) מי ברכו וישלם חייו _____ היא לך לתפארתc‏ (Ms.B 3v,17) מי יוכל לסור ולא סר _____ ולהרע רעה ולא א֯ב֯ה֯ ׃ aהנדבק bלתפארה תפארת cאהיה לך להתפאר ׃
11 (Ms.B 3v,18) על כן חזק טובו _____ ותהלתו יס[פר] ק֯ה֯ל ׃
12 (Ms.B 4r,1) מוסר לחם ויין יחדו ׃ (Ms.B 4r,2) בני אם על שלחןa‏ גדול ישבתה _____ אל תפתח עליו גרנךb‏ ׃ (Ms.B 4r,3) אל תאמר ספוק עליו aאיש bגרון
13זכורa‏ כי רעה עין רעה ׃ (Ms.B 4r,4) רע עין שונא אל _____ ורע ממנו לא ברא ׃ (Ms.B 4r,5) כי זה מפני כל דבר תזועb‏ עין _____ ומפנים דמעה תדמעc‏ ׃ (Ms.B 4r,6) רע מעין לא חלק אלd‏ _____ על כן מפניe‏ כל נס לחה ׃ aדע bתזיע cתת֯יע dרע מ׳ חלק אל eעל כל מלפני
14 (Ms.B 4r,7) מקום יביט אל אל תושיטa‏ יד _____ ואל דיחדb‏ עמו בטנא ׃ aתשית bתיחד
15 (Ms.B 4r,8) דעהa‏ רעך כנפשך _____ ובכלb‏ ששנאת התבונן ׃ aרעה bוכל אשר
16 (Ms.B 4r,9) הסב כאיש אשר נבחר _____ ואל תעט פן תגעל
Rd. (Ms.B 4r,r.Rd. 1) אכל כאיש נכח
Rd. (Ms.B 4r,r.Rd. 2) ואל תעט פןa‏ תגלה֯ (ת֯ג֯לו) (Ms.B 4r,9) ׃ (Ms.B 4r,10) דע שרעך כמוך _____ ואכול כאיש דבר ששם לפניךb‏ aתגלע bולא תהיה גרגרן פן תמאס ׃
17 (Ms.B 4r,11) ח֯ד֯ל ר֯א֯ש֯ון בעב֯ו֯ר מ֯ו֯ס֯ר֯ _____ ואל ת֯לע֯ פ֯ן תמאס ׃
18 (Ms.B 4r,12) וגם א֯ם֯ בין רבים ישבת _____ לפני רע אל תושט יד ׃
19a (Ms.B 4r,13) הלא די אנוש נבכון (נבכון) מזערa‏ _____ ועל יצועיוb‏ לא ישיק ׃ aנכון מועד bיצוריו
20 (Ms.B 4r,14) מכאוב ונדד ישינהa‏ וצער ותשניק ופניb‏ הפוכות עם איש כסיל ׃ (Ms.B 4r,15) שנות חיים על קרב צ֯ו֯לל _____ וקם בבקר ונפשו את֯ו֯ ׃ (Ms.B 4r,16) ש[○○] [-- ] [○○]ש נבכון֯ _____ [--] [י]לין עד בקר ונפשו עמו ׃ aישנה bופנים
21a (Ms.B 4r,17) ו֯ג֯ם֯ א֯ם֯ [--] _____ [-]נו ותמצא נחת ׃
21x (Ms.B 4r,18) ו֯ג֯ם֯ א֯ם֯ [-- ]○○ [○○○] ○○○○○○ ׃֯
22a (Ms.B 4v,1) בכל מעשיך היה צנוע _____ וכל אסון לא יגע בך ׃
19b (Ms.B 4v,2) הלא די אנוש נבון מזער
21bוגם אם נאנסתה במטעמים קוה קוה וינוח לך ׃
22b (Ms.B 4v,3) שמע בני ואל תבוז לי _____ ובאחרית תשיג אמ֯ר֯י ׃ (Ms.B 4v,4) שמע בני וקח מוסרי ואל תלעיגa‏ עלי _____ ובאחרית תמצא דברי ׃ aתלעג
23 (Ms.B 4v,5) טוב על לחם תברך שפה _____ עדות טובו נאמנה ׃
24 (Ms.B 4v,6) רע על לחם ירגז בשער _____ רעת (ד֯עת / ד֯/ר֯עת) a‏ רועו נאמנה ׃ aעדות
25 (Ms.B 4v,7) וגם על היין אל תתגבר _____ כי רבים הכשיל תירוש ׃
26 (Ms.B 4v,8) כור בוחןa‏ מעשה לוטש _____ כן היין למצותb‏ לצים ׃ (Ms.B 4v,9) נבון בוחן מעשה מעשה _____ כן שכר לריב לצים ׃ aביתן bכי היית מצות
27a (Ms.B 4v,10) למי היין חיים לאנוש _____ אם ישתנו במתכ֯נ֯תו ׃ (Ms.B 4v,11) מה חיים ח֯ס֯ר֯ היין _____ שהוא מ֯ראשי֯ת֯a‏ לש֯מח֯ה֯ נוצרb‏ ׃ aכאר (מאר / כ֯אר) שית bנוצרו
28 (Ms.B 4v,12) שמחת לב וששון ועדוי _____ יין נשתה ב֯[ע]ת֯וa‏ וראי ׃ aבעת
27b (Ms.B 4v,13) חיי מה לחסר תירוש _____ והוא לגיל נחלק מראש ׃
29 (Ms.B 4v,14) כאב ראש לענה וקלון _____ יין נשתה בתחרה וכעס ׃
30 (Ms.B 4v,15) מ֯ר֯בה ח֯מר לכ֯ס֯יל מוקשa‏ _____ מח֯ס֯ר כח ומספק פצעb‏ ׃ aנוקש bפחד
31 (Ms.B 4v,16) במשתה היין א֯ל ([א]ל) ת֯[ו]כ֯ח֯ ([--]) ר֯ע _____ ו֯א֯ל ([וא]ל) ת֯ו֯ג֯ה֯ו֯ ([--]) a‏ ב֯ח֯ד֯ו֯ת֯ו֯ ([--]) ׃ (Ms.B 4v,17) דבר חרפה אל [--] _____ [--]b‏ ׃ aתחרפהו bעמו לעיני בני אד[ם]
35
1 (Ms.B 5r,1) היה להם כאחד מהם _____ דאג להם ואחר תסוב הכין צרכם ואחרa‏ תרבץ ׃ aובכין
2 (Ms.B 5r,2) למען תשמח בכ֯בודם _____ ועל מוסר תשא שכל ׃
3 (Ms.B 5r,3) מלל שב כיa‏ הוא לךb‏ _____ והצנע שכלc‏ ואל תמנע שיר ׃ aסבכי bשבכי הולך cלכת
4 (Ms.B 5r,4) במקום היין אל תשפך שיח ובלא מזמר מה תשפך שיח _____ ובל עת מה תתחכם ׃
5 (Ms.B 5r,5) כחותם על כיס זהב _____ שירa‏ אל על משתה היין ׃ (Ms.B 5r,6) כומז אודם על ניבb‏ זהב _____ משפט שיר על משתה היין ׃ aשירת bנוב זיר
6 (Ms.B 5r,7) כרביד זהב ובו נפך וספיר _____a‏ כך נאים דברים יפים על משתה היין ׃ (Ms.B 5r,8) מלואותb‏ פז וחותם ברקת _____ קול מזמור על נועם תירוש ׃ aנ֯הפך ספיר bמלא
7 (Ms.B 5r,9) דבר נער אם צריך אתהa‏ _____ בחזק פעמים ושלש אם ישאלךb‏ ׃ aאתך bישא לך
8 (Ms.B 5r,10) כל לאמר ומעט הרבה _____ ודמה ליודע ומחריש יחדו ׃
9 (Ms.B 5r,11) בין זקנים אל תקומם _____ ושרים אל תרב לטרד ׃
10 (Ms.B 5r,12) לפני ברד ינצח ברק _____ ולפני דכא ינצח חן ׃ (Ms.B 5r,13) לפני ברד ינצח ברקa‏ _____ ולפני בוש !י׳! (בושי) חן ׃ aברר ינצח ברר בררי נצח ברד
11 (Ms.B 5r,14) בעת מפקד אל תתאחר _____ פטר לביתך ושלם רצון ׃ (Ms.B 5r,15) בעת שלחן אל תרבה דברים _____ ואם עלה על לבך דבר ׃
12 (Ms.B 5r,16) [פ]ט֯[ר] ל[○○]ך֯ ושלם רצון ׃ _____ ביראת אל ולא בחסר כל (ל!ב!) ׃
13 (Ms.B 5r,17) ו֯ע֯ל ([וע]ל) כ֯ל ([כ]ל) א֯לה ([א]לה) ברך עושך _____ המרוך מטובתו ׃
14 (Ms.B 5r,18) ד֯ו֯ר֯ש֯ א֯ל [י]ק֯ו֯ה֯ ר֯צוןa‏ _____ ומתלהלה יוקש בו ׃ (Ms.B 5v,1) דורש אל יקח מוסר _____ ומשחרהו ישיג מענה ׃ (Ms.B 5v,2) דורש חפצי אל יקחb‏ לקח _____ ויענהו בתפלתו ׃ aדרש אל חי ו֯קוה רצוץ bישא
15 (Ms.B 5v,3) דורש תורה יפיקנה _____ ומתלהלה יוקש בה ׃
16 (Ms.B 5v,4) ירא ייי יבין משפט _____ ותחבולות מנשף יוציא ׃ (Ms.B 5v,5) יראי ייי יבינו משפטו _____ ובהחמות (וכהחמות) a‏ רבות יוציאו מלבם ׃ aוחכמות
17 (Ms.B 5v,6) איש חכםa‏ יטה תוכחות _____ ואחרb‏ צרכו ימשךc‏ תורה ׃ aחמס bויאחר cלמשוך
18 (Ms.B 5v,7) איש חכם לא יכסה כחמהa‏ _____ ולץ לא ישמר לשונו ׃ (Ms.B 5v,8) איש חכם לא יקח שחד _____ זד ולץ לא ישמר תורה aחכמה
Rd. (Ms.B 5v,r.Rd. 1) איש חמס לא יקח שכל
Rd. (Ms.B 5v,r.Rd. 2) זד ולץ לא יקח מצוה ׃
19 (Ms.B 5v,9) בלא עצה אל תפעל דבר _____ ואחר מעשיך אל תתקצף ׃
20 (Ms.B 5v,10) בדרך מוקשת אל תלך _____ ואל תתקל בנגף פעמים ׃
21a (Ms.B 5v,11) אל תבטח בדרך מחתףa‏ _____ aר֯ש֯ע֯י֯ם֯
22aובאחריתך השמרa‏ ׃ aה֯ז֯ה֯ר֯
21b (Ms.B 5v,12) אל תבטח בדרך רשעים _____
22bובארחתיך הזהר ׃
23 (Ms.B 5v,13) בכל דרכיך שמור נפשך _____ כי כל עושה אלה שומר מצוהa‏ ׃ (Ms.B 5v,14) בכל מעשיך שמור נפשך _____ כי עושה זה שומר מצוה ׃ aמצות מצותו
24 (Ms.B 5v,15) נוצר תורה שומר נפשו _____ ובוטח בייי לא יבוש ׃
36
1 (Ms.B 5v,16) ירא ייי לא יפגע רע _____ כי אם בניסוי [--a‏ -]ל[- [׃] aושב
2 (Ms.B 5v,17) לא יחכם שונא תורה _____ ומתמוטט כמס֯[○○a‏ [--] ׃֯ aבמסער
3 (Ms.B 5v,18) איש נבון יבין דבר _____ ותורתו טט֯[פת] ק֯[○○] ○○○ ׃֯
32
11 (Ms.B 6r,1) בכל מע֯שיך (מ[ע]שיך) הא֯ר֯ (ה[א]ר֯) פ֯נ֯ים _____ ובששון הקדש מעשרa‏ ׃ aמעשרך מעשיך
12 (Ms.B 6r,2) תן לוa‏ כ֯מ֯תנתוb‏ לך _____ בטוב עין ובהשגתc‏ יד ׃ aלאל bכ֯מתתו cובהגשת ובהגיש
13 (Ms.B 6r,3) כי אלוה תשלומות הוא _____ ושבעתים ישיבa‏ לך ׃ aישלם
Rd. (Ms.B 6r,r.Rd. 1) מלוה ייי נותן לאביון
Rd. (Ms.B 6r,r.Rd. 2) ומי בעל גמולות כי אם הוא
14 (Ms.B 6r,4) אל תשחד כי לא יקח _____
15ואל תבטח על זבח מעשק ׃ (Ms.B 6r,5) כי אלהי משפט הוא _____ ואין עמו משוא פנים ׃
16 (Ms.B 6r,6) לא ישא פ֯נים אל דל _____ ותחנוניa‏ מצוק ישמע ׃ aותחנונים
17 (Ms.B 6r,7) לא יטש צעקתa‏ יתום _____ ואלמנה כי תרבהb‏ שיח ׃ aאנקת bתחבט
18 (Ms.B 6r,8) הלא דמעה על לחי תרד _____
19ואנחה על מרודיה (מו!ר!דיה) ׃
20 (Ms.B 6r,9) תמרורי רצון הנחה _____ וצעקהa‏ ענן חשתה ׃ aצעקתה וצעקתיה
21 (Ms.B 6r,10) שועת דל ענן חל עםa‏ _____ ועד תגיעb‏ לא תנוח aע֯בים חלפה bכי
Rd. (Ms.B 6r,l.Rd. A) ועד כי תגע לא תנוח ׃ (Ms.B 6r,11) לא תמוש עד יפקוד אל _____
22ושופט צדק יעשהa‏ משפט ׃ (Ms.B 6r,12) גם אלb‏ לא יתמהמה _____ וכגבור לאc‏ יתאפק aעושה bאדון cמה
Rd. (Ms.B 6r,l.Rd. B) וגבור מה יתאפק ׃ (Ms.B 6r,13) עד ימחץ מתניd‏ אכזרי _____ dמפני
23ולגוים ישיב נקם ׃ (Ms.B 6r,14) עד יוריש שבטa‏ זדון _____ ומטה רשעb‏ גדוע יגדע ׃ aשבטי bרשעים
24 (Ms.B 6r,15) עד ישיב לאנוש פעלו _____ וגמול אדם כמזמתו ׃
25 (Ms.B 6r,16) ע֯[ד ([--]) י]ר֯י֯ב ([-]ב) ריב ע֯מ֯ו _____ ושמח֯ם֯a‏ בישועתו ׃ aוישמחם
26 (Ms.B 6r,17) [--] ב֯[ז]מ֯ן֯ מצוקה _____ כעת (כעב!) חזיזים בעת בצורת ׃
26x (Ms.B 6r,18) [--] _____ ○○○○○ ○○[○○] ○○○[ ○○○○]ך ׃
33
1 (Ms.B 6v,1) הושיענו אלהי הכל _____
2[וש]ים֯ פחדך על כל הגוים ׃
3 (Ms.B 6v,2) הניףa‏ על עם נכר _____ ויראו את גבורת֯יך ׃ aיד
4 (Ms.B 6v,3) כאשר נקדשת לעיניהם בנוa‏ _____ כ֯ן֯ לעיני֯נ֯ו הכב֯ד בנ֯ו֯b‏ aבם bבם
Rd. (Ms.B 6v,r.Rd. 1) כאשר לעיניהם נקדשתה בם
Rd. (Ms.B 6v,r.Rd. 2) כן לעיניהם הכבד בם ׃
5 (Ms.B 6v,4) וידעו כאשר ידענו _____ כי אין אלהים זולתך ׃
6 (Ms.B 6v,5) חדש אות ושנה מופת _____
7האדר יד ואמץ זרוע וימין ׃
Rd. (Ms.B 6v,l.Rd. A) חדש (חַדֵש) אל (אֵל) ושנה (וְשַנֵה) תמה (תֵֿמַה) האריך יד וזריז ימין! (ימים)
8 (Ms.B 6v,6) העיר אף ושפוך חמה _____
9והכניע צ֯ר֯ והדוףa‏ אויב ׃ aו֯ת֯נ֯ד֯וף
10 (Ms.B 6v,7) החיש קץ ופקוד מועדa‏ _____ כי מי יאמר לך מה תעשהb‏ ׃ aמצער bתפעל
12 (Ms.B 6v,8) השבת ראש פאתי מואבa‏ _____ האומר אין זולתי ׃ aאויב
13b (Ms.B 6v,9) אסוף כל שבטי יעקב _____
36
16ויתנחלו כימי קדם ׃
17 (Ms.B 6v,10) רחם על עם נקרא בשמך _____ ישראל בכ֯ו֯ר כיניתה ׃
18 (Ms.B 6v,11) רחם על קרית קדשך _____ ירושלם מכון שבתיך ׃
19 (Ms.B 6v,12) מלא ציון את הודךa‏ _____ ומכבודך את היכלך ׃ aמהדריך
20 (Ms.B 6v,13) תן עדות למראש מעשיך _____ והקם חזון דבר בשמך ׃
21 (Ms.B 6v,14) תן את פעלת קוויך _____ ונביאיך יאמינו ׃
22 (Ms.B 6v,15) תשמע תפלת עבדיךa‏ _____ כ֯ר֯צונךb‏ על עמך ׃ (Ms.B 6v,16) וידעוc‏ כ֯ל אפסי ארץ _____ כי אתה אל ע֯ו֯ל֯ם֯ ([עו]ל֯[ם]) ׃ aעבדך bברצונך cויראו
23a (Ms.B 6v,17) כל מאכל אוכל גרגרתa‏ _____ אך יש אוכ֯ל [-]ו֯[-]ל [נע]ים a[כ]ר֯ש֯
Rd. (Ms.B 6v,l.Rd. B 1) כ֯ל֯ [--] ת֯ס֯ו֯ג֯ר֯ ב֯[-]
Rd. (Ms.B 6v,l.Rd. B 2) אך יש מא֯כל ממא֯כל י֯נ֯עם֯ (ת֯נ֯עם֯) ׃
26 (Ms.B 6v,18) [כ]ל ז֯כ֯ר֯ ת֯קב֯ל א֯ש֯ה֯ _____ א֯ך֯ [--] ׃
Rd. (Ms.B 6v,u.Rd.) אך יש אשה יפה
24 (Ms.B 7r,1) חיך בוחן מטמעמי דבר _____ ולב מבין מטעמי כזב
Rd. (Ms.B 7r,l.Rd. A 1) חך בוחן מטעמי זבד֯
Rd. (Ms.B 7r,l.Rd. A 2) וחן נכון מטעמי זבד ׃
25 (Ms.B 7r,2) לב עקוב יתן עצבת _____ ואיש ותיק ישיבנהa‏ בו ׃ aישיבנו
23b (Ms.B 7r,3) כל נכר (נכ֯ד֯ / נכ֯ס֯ / נכס֯/ד֯) תאכל חיה _____ אך יש מכה ממכה תנעם ׃
27 (Ms.B 7r,4) תואר אשה והלילa‏ פנים _____ ועל כל מחמד עין יגבר ׃ aיהלל
28 (Ms.B 7r,5) ועד אם ישa‏ מרפא לשון _____ אין אִשָׁהּ מבני אדם ׃ aבה
29 (Ms.B 7r,6) קנהa‏ אשה ראשית קנין _____ עזר ומבצרb‏ ועמוד משען ׃ aקונה bעיר מבצר
30 (Ms.B 7r,7) באין גדיר יבוער כרם _____ ובאין אשה נע ונד ׃
31 (Ms.B 7r,8) מי יאמין בגדוד צבא _____ המדלג מעיר אל עיר ׃ (Ms.B 7r,9) כן איש אשר לאa‏ קן _____ המרגיע באשר יערב ׃ a[אש]ר אין לו
37
1a (Ms.B 7r,10) כל אומר אמר אהבתי _____
2aהלא דין מגיע אל מות _____ רע כ֯נפשך נהפך לצר ׃
1b
Rd. (Ms.B 7r,l.Rd. B 1) כל אוהב אומר אהבתי
Rd. (Ms.B 7r,l.Rd. B 2) אך יש אוהב שם אוהב
2b
Rd. (Ms.B 7r,l.Rd. B 3) הלא דין מגיע על מות _____
Rd. (Ms.B 7r,l.Rd. B 4) רע כ֯נפש נהפך לצר ׃
3 (Ms.B 7r,11) היו רע שאמר מדוע כן נוצרתיa‏ למלא פ֯ני תב֯ל תרמית ׃ aהוי ריֵע יאמר מ׳ נוצרתי
4 (Ms.B 7r,12) מרע אוהב מביט אל שלחןa‏ _____ בעת צוקה מנגדb‏ יעמד ׃ aמדּוע (מ֯דוע) א׳ מ׳ על שחת bמנו֯ב (מנג֯ב / מנו֯/ג֯ב)
5
Rd. (Ms.B 7r,l.Rd. C 1) אוהב טוב נלחםa‏ עם זר aנוחל
Rd. (Ms.B 7r,l.Rd. C 2) ונגד ערים יחזיק צנה ׃
6 (Ms.B 7r,13) אל תשכח חביר בקרבa‏ ואל תעזבהו בשללך aבקבר
Rd. (Ms.B 7r,l.Rd. D 1) א֯ל֯ תכחש חבר בקרב
Rd. (Ms.B 7r,l.Rd. D 2) ונגד ער֯ים יחזיק צנה ׃
7 (Ms.B 7r,14) כל יועץ יניף יד _____ אך יש יועץ דרך אל לץ
Rd. (Ms.B 7r,r.Rd. 1) כל יועץ אומ֯ר֯ ח֯וזה (ח֯ז֯ה֯)
Rd. (Ms.B 7r,r.Rd. 2) אך יש יועץ דרך עליו ׃
8 (Ms.B 7r,15) מיועץa‏ שמור נפשך _____ ודע לפנים מה צורכו ׃ (Ms.B 7r,16) [--] לנפשוb‏ יחשב _____ למה זה אליו יפול ׃ aמן?ה (מן? ) יועץ ( ה{ }יועץ) bנפשו
9 (Ms.B 7r,17) [--] לך֯ מ֯ט֯ו֯ב֯a‏ ד֯רכך _____ ו֯ק֯[-] [--] להביט רישךb‏ ׃ aלהביט bרֹאשֶך
10x (Ms.B 7r,18) [○○○○○○○○○○○○○○○○○]ל֯[○○○○] _____ [○○○○○○○○○○○○○○○]a‏ aא
11 (Ms.B 7v,1) עם אשה עלa‏ צרתה _____ ומדר אל מלחמתוb‏ ׃ (Ms.B 7v,2) עם סוחר אל תתגר _____ וממקנהא על ממכרc‏ ׃ (Ms.B 7v,3) עם איש רע אל תגמלd‏ חסד _____ ואכזרי על טוב בשר ׃ (Ms.B 7v,4) פועל שוא על מלאכתו _____ שומר שוא על מוציא רע aאל bומלוכד ע׳ מל[-] cומקונה ע׳ ממכרו֯ dעל גמילות
Rd. (Ms.B 7v,l.Rd.) פועל ש֯כ֯י֯ר [ע]ל מלאכת׳ שכיר ש[-] מצא זרע ׃e‏ e○○○○ ז֯ר֯ע֯ ׃֯
12 (Ms.B 7v,5) אך אם ישa‏ מפחר תמיד _____ אשר תדע שומר מצוהb‏ ׃ (Ms.B 7v,6) אשר עם לבבוc‏ כלבבך _____ אם תכשל יגיע אליךd‏ ׃ aאיש bמצותיו cכבלבבו dיעכ֯ר בך
13 (Ms.B 7v,7) וגם עצת לבב הבין _____ מי יאמין לך אמן ממנו ׃
Rd. (Ms.B 7v,r.Rd. A 1) וגם עצת לבבו כך
Rd. (Ms.B 7v,r.Rd. A 2) כי אין! (אם) אמון ממנו ׃
14 (Ms.B 7v,8) לב אנוש יגידa‏ שעיותיו _____ משבעה צופים על מצפהb‏ ׃ aמגיד bמשבעים צפים ע׳ שן
15 (Ms.B 7v,9) ועם כל אלה עתרa‏ אל אל _____ אשר יכין באמת צעדיך ׃ aהעתר
16 (Ms.B 7v,10) ראש כל מעשה דבר _____ וראש כל פועל היא מחשבת
Rd. (Ms.B 7v,r.Rd. B 1) ראש כל מעשה מאמר
Rd. (Ms.B 7v,r.Rd. B 2) לפני כל פועל היא מחשבת ׃
17 (Ms.B 7v,11) עקרתa‏ ת֯חבולות לבב ארבעה שב֯ט֯יםb‏ יפר֯י֯ח֯ו֯ ׃ aעקר bשרביטים
18 (Ms.B 7v,12) טוב ורעהa‏ וחיים ומות _____ ומושלתb‏ בם כליל לשון ׃ aורע bומשלח
19 (Ms.B 7v,13) יש חכם לרב֯ים נחכם _____ ולנפשו הוא גואלa‏ ׃ aנואל
20 (Ms.B 7v,14) ויש חכם בדברו נמאס _____ ומכל מאכל תענוג נבצר ׃
22 (Ms.B 7v,15) ויש חכם לנפשו יחכם _____ פרי דעתו על גויתו ׃
23
Rd. (Ms.B 7v,r.Rd. C 1) ויש חכם לעמו נחכם֯
Rd. (Ms.B 7v,r.Rd. C 2) פרי דעתו בגויתם ׃
25 (Ms.B 7v,16) חיי איש מספר ימים _____ וחיי עם ישראלa‏ [--] ׃ aישור֯ו֯ן
24 (Ms.B 7v,17) חכם לנ֯פ֯ש֯ו֯ (ל[-]) י֯ש֯ב֯ע֯ ([-]ע֯) תענוג _____ ו֯י֯א֯ש֯ר֯ו֯ה֯ו [כל רואי]ה֯ו֯ ([--]) ׃ (Ms.B 7v,18) [--] _____ [-- ]○ל[ -- ׃]
27 (Ms.B 8r,1) בני בחייךa‏ נס נפשך _____ וראה מה רע לה אל תתן לה ׃ aבחמר
28 (Ms.B 8r,2) כי לא הכל לכל טובa‏ _____ לא כל נפש כל זן תבחר ׃ aכי לׄ לכׄ טוב תענוג
29 (Ms.B 8r,3) אל תזרעa‏ לכלb‏ תענוג _____ ואל תשפך על כל מטעמים ׃ aתזר bאל
Rd. (Ms.B 8r,l.Rd. A 1) אל תזרך (תזרו֯) אל תענוג
Rd. (Ms.B 8r,l.Rd. A 2) ואל תתחנג אל מטמים ׃
30 (Ms.B 8r,4) כי ברוב תענוג יקנןa‏ חולי _____ והמרבהb‏ יגיע אל זרא ׃ aאוכל ירון bוהמזיע
31 (Ms.B 8r,5) בלא מוסר רבים יגועו ועועוa‏ _____ והנשמרb‏ יוסיף חיים ׃ (Ms.B 8r,6) _____ aיגועו bובהשמר
38
1 (Ms.B 8r,7) רעיa‏ רופא לפני צרכוb‏ _____c‏ גם אתו חלק אל aרעה bצרכך cכי
Rd. (Ms.B 8r,l.Rd. B 1) רעה רועה רופא לפי צרכך
Rd. (Ms.B 8r,l.Rd. B 2) כי גם אותו חלק אל ׃
2 (Ms.B 8r,8) מאת אל יחכם רופא _____ ומאת מלך ישא משאות ׃
3 (Ms.B 8r,9) דעת רופ֯א תרים ראשו _____ ולפני נדיביםa‏ יתיצב ׃ aמלכים
4 (Ms.B 8r,10) אל מארץ מוציא תרופותa‏ _____ וגבר מבין אל ימאס בם ׃ aברא שׂמים
5 (Ms.B 8r,11) הלא בעץa‏ המתיקו מים _____ בעבור להודיע כל אנוש כחוb‏ ׃ aמעץ bכוחם
6 (Ms.B 8r,12) ויתן לאנוש בינה _____ להתפאר בגבורתוa‏ ׃ aבגבורתם
7 (Ms.B 8r,13) בהם רופא יניח מכאוב וכן רוקחa‏ עושה מרקחת ׃ aקרת֯
8 (Ms.B 8r,14) למען לא ישב֯ו֯תa‏ מעשהו _____ ותושיה מבני אדםb‏ ׃ aישכח bמפני מבני ארצו
9 (Ms.B 8r,15) בני בחוליa‏ אל תתעבר _____ התפללb‏ אל אל כי הוא ירפא ׃ aבמחלה bפלל
10 (Ms.B 8r,16) ס֯○ר֯ ([סו]ר֯) מעול ומהכרa‏ פנים _____ ומכל פשעים טהר לב ׃ aסו֯ר (מ֯סי֯ר) מ׳ והכר
11 (Ms.B 8r,17) [--] אזכרהa‏ _____ ודשן ערוךb‏ בכנפי הוניך ׃c‏ aאזכרתה bערך cהונך
12 (Ms.B 8r,18) ו֯ג֯ם֯ לר֯ו֯פ֯א֯ ת֯ן֯ מקום _____ ולא ימוש֯ כ֯י֯ ג֯ם֯ ב֯ו֯ צו֯רךa‏ ׃ aואל ימו!ש (ישמש) מאח ( מאת!ך!) כ׳ ג׳ ב׳ צרכיך
13 (Ms.B 8v,1) כי יש עת אשר בידו מצלחת _____
Rd. (Ms.B 8v,r.Rd. 1) עת אשר בידו֯ מ׳
14 (Ms.B 8v,1) כי גם הוא אל אל יעתיר ׃
Rd. (Ms.B 8v,r.Rd. 2) כי הוא אל אל יע֯תיר (Ms.B 8v,2) אשר יצלחa‏ לו פשרה _____ ורפאות למען מחיה ׃ aימנה
15 (Ms.B 8v,3) אשר חוטא לפני עושהו _____ יתגבר לפניa‏ רופא ׃ aיסתוגר על ידי
16 (Ms.B 8v,4) בני על מ«ה»מת הזיב דמעה _____ התמרר ונההa‏ קינה ׃ (Ms.B 8v,5) כמשפטו אסוף שארוb‏ _____ ואל תתעלם בגויעתםc‏ ׃ aהתמרמר ונהי֯ (ונהג֯) bכמשפט׳ א (א׳) שאדם ( שארם) cתתחר בגויתם (בגויעם)
17 (Ms.B 8v,6) המר בניa‏ והתם (והח!ם) b‏ מספד _____ ושית אבלו כיוצא בו ׃ (Ms.B 8v,7) יום ושנים בעבור דמעה _____ והנחם בעבור עון ׃ aבכי bוהה֔ם
18 (Ms.B 8v,8) מדין יוצא אסון _____ כן רע לבב יבנה עצבה ׃
20 (Ms.B 8v,9) אל תשיב אליוa‏ לב עוד _____ פרע זכרו וזכורb‏ אחרית ׃ aתשית עליו bוהכר
22 (Ms.B 8v,10) זכור חקו כי הואa‏ חקך _____ לו אתמול ולך היום ׃ aכן
21 (Ms.B 8v,11) אל תזכרהו כי אין לו תקוה _____ מה תועיל ולך תריע ׃
23 (Ms.B 8v,12) מושבת מת ושבת (מתושבת) זכרוa‏ _____ והנחם עם צאת נפשו ׃ (Ms.B 8v,13) _____________ aכשבות מת ישבות ז׳
24 (Ms.B 8v,14) חכמת סופר תרבה חכמה _____ וחסר֯ עסק הוא יתח֯כ֯ם֯ ׃
25 (Ms.B 8v,15) מה יתחכם תומך מלמד _____ ומתפאר בחנית מרעיד֯ ׃ (Ms.B 8v,16) באלוף ינהג ישובב לשדד (ולשדד) בשורa‏ _____ ושעיותיו עם֯ בנ֯י֯ ב֯ק֯ר֯ aוישובב בשיר
26 (Ms.B 8v,17) ושקידתו לכלות מרבק _____ לֵבֿ יָׁשִׁיתֿ לשדד֯ ○○○ ○○○ ׃
27 (Ms.B 8v,18) אף עשה ח֯[רש וחו]שב _____ אשר ליל[ה] [--]a‏ ׃ aינהג
39
15 (Ms.B 9r,1) [בשי]רות נ֯ב֯ל ו֯כ֯לי֯ מיני֯ם֯ _____ וכן תאמר בתרועה ׃
16 (Ms.B 9r,2) [--] (מ֯ע֯[ש]י֯) אל כלםa‏ טובים _____ וכל צורך בעתו יספיקb‏ ׃ a[○○○] (ה֯כ֯ל֯) bלכל צריך ב׳ יספיקו
17 (Ms.B 9r,3) ב֯[ד]ב֯ר֯ו֯ י֯עריך נ֯ר֯ [--] _____ ו֯מוצא פיו אוצרו ׃
18 (Ms.B 9r,4) תחתו (תנ֯נ֯ת֯ו֯) רצונו יצליח _____ ו֯א֯י֯ן מעצו֯ר לתשועתו ׃
19 (Ms.B 9r,5) מעשה כל בשר נג֯ד֯ו _____ וא[ין] נסתרa‏ מנגד עיניו ׃ aמסותר
20 (Ms.B 9r,6) מ֯ע֯ו֯לם ועד עו֯לם י֯ביט _____ ע֯ל֯ כ֯ן֯ ל֯א֯ מ֯ס֯פ֯ר֯ לתשועתו ׃ (Ms.B 9r,7) אין קטן ומעט עמו _____ ו֯א֯י֯ן נפלא֯ ו֯חזק ממנו ׃
21 (Ms.B 9r,8) אין לאמר זה למה זה _____ כ֯י֯ הכל לצרכו נ֯ב֯ח֯ר֯a‏ ׃ (Ms.B 9r,9) אין לאמ֯ר ז֯ה רע מז֯ה֯ _____ כי הכל בעתו י֯גבר ׃ aבעתו יגבר
22 (Ms.B 9r,10) ברכות (ברכת!ו!) כיאר הציפה _____ וכנהר תב֯ל ריותה ׃
23 (Ms.B 9r,11) כן֯ זעמו גוים יורישa‏ _____ ויהפך למלח משקה ׃ aה֯ו֯ר֯י֯ש֯
24 (Ms.B 9r,12) [-]ת תמיםa‏ יי֯שרוb‏ _____ כ֯ן֯ לזרים (לזד!ים) י֯ס֯תוללו ׃ aא֯ר֯ח֯ו֯ת֯י֯ו֯ ב֯׳ bב֯מ֯י֯ש֯[רים]
25 (Ms.B 9r,13) [-] לט֯ו֯ב֯ חלק מראש _____ כן לרע֯ים טוב ורע֯a‏ ׃ aל֯ר֯ע
26 (Ms.B 9r,14) [○○○ ([--]) ]כל ([כ]ל) ח֯י֯י ([--]) אדם _____ מים ואש וברזל ומלח ׃ (Ms.B 9r,15) [--] [ח]לב ודבש _____ דם ענב יצהר ובגד ׃
27 (Ms.B 9r,16) כל [--] ל[ט]ו֯ב֯י֯ם ייטיבו _____ כן לרעים לרעהa‏ נהפכו ׃ aלזרא
28 (Ms.B 9r,17) י֯ש֯ [ -- ] _____ [-- ] [הר]ים יעתי[קו] ׃
28x (Ms.B 9r,18) [--]
29 (Ms.B 9v,1) אש וברד רע (רעב!) ודבר _____ גם אלה למשפט נב֯[ראו] ׃
30 (Ms.B 9v,2) חית שן עקרב ופתן _____ וחרב נקמות להחריםa‏ [--] aלה֯ר֯י֯ם֯
Rd. (Ms.B 9v,l.Rd.1) [--]
Rd. (Ms.B 9v,l.Rd.2) ל֯ה֯[○○○ (○○○) ]○○ם֯ (○○פט ר○○֯) (Ms.B 9v,3) כלb‏ אלה לצורכם נבראוc‏ _____ והמה באוצר ולעתd‏ יפקדו ׃ bגם cנבחרו dבא֯ו֯צ֯ר֯ו֯ לעת֯
31 (Ms.B 9v,4) בצותו אתם ישישו _____ ובחקם לא ימרו פיו֯a‏ ׃ aפיהו
32 (Ms.B 9v,5) על כן מראש התי֯צ֯ב֯תי _____ והתב֯וננתי ובכתב הנחתי ׃
33 (Ms.B 9v,6) מעשה אל כלםa‏ טוב֯י֯ם _____ לכל צורךb‏ בעתו י֯ס֯פ֯וק ׃ aהכל bצרוך
34 (Ms.B 9v,7) אלa‏ לאמר זה רע מה זהb‏ _____ כי הכל בעתו יגב֯ירc‏ ׃ aאין bמזה cיגבר
35 (Ms.B 9v,8) ע֯ת֯ה֯ בכל לבa‏ הרנינו _____ וברכו א֯ת֯ שם ה֯ק֯ד֯ו֯ש֯b‏ ׃ aו֯פה bקדשו
40
1 (Ms.B 9v,9) עסק גדול חלק אלa‏ _____ ועול כבד על בני אדם ׃ (Ms.B 9v,10) מיום צאתו מרחם אמו _____ עד יום שובו אל אםb‏ כל חי ׃ aעליון bאל (ארץ֯)
3 (Ms.B 9v,11) מ֯י֯ושבa‏ כסא לגבה _____ עד לשובb‏ עפר ואפר ׃ aמ֯ש֯ו֯כ֯ן֯ bלובש לבש
4 (Ms.B 9v,12) מעוטה צניף וציץ _____ ועד עוטהa‏ שמלת [--] ׃ aע֯ד֯ ע֯ט֯
5 (Ms.B 9v,13) אך קנאה דאגה ופחד _____ אימת מות תהרה֯ [--]a‏ ׃ (Ms.B 9v,14) ועת נ֯ו֯ח֯ו֯ על משכבו _____ שינת לילה ת֯שנ֯ה֯ ([ת]ש֯[נה]) [--]b‏ ׃ aמ׳ תח׳ ו֯ר֯י֯ב֯ bת֯׳ ר֯עת֯ו֯ (ד֯עת֯ו֯)
6 (Ms.B 9v,15) מעט לחוק (ל«ח»ח«ל»וק / לריק / לרוק) a‏ כרגע ישקוט _____ ומבין ב֯ח֯למ֯ו֯ת֯[ [-]ש ׃ (Ms.B 9v,16) מע֯ט טעמ (טעם) חזון (מחזון) נפשו _____ כשריד ב֯[-] [--] רודף ׃ aלק֯ח֯
7 (Ms.B 9v,17) [--] ע֯ודך [--] _____ [--] מנ֯ו֯ם֯ ׃
8 [--] _____ [--]
Rd. (Ms.B 9v,l.Rd. 1) עם֯ כל ב֯[- --]
Rd. (Ms.B 9v,l.Rd. 2) אף עם֯[ (ע֯ם֯) --] ([--]) ׃
9 (Ms.B 10r,1) [דב]ר֯ ודם חרחר וחרב _____ שד ושבר רעה ומות֯ ׃
10 (Ms.B 10r,2) על רשע נבראה רעה _____ ובעבורa‏ תמוש כלהb‏ ׃ aובשכר֯ו bובעבורו ת׳ רעה ׃
11 (Ms.B 10r,3) כל מארץ אל ארץ ישוב _____ ואשרa‏ ממרום אל מרום ׃ aויש׳
13 (Ms.B 10r,4) מחול אל חולa‏ כנחל איתן _____ ומאפיקb‏ אדיר בחזיז קולות ׃ aחיל מחיל bוכאפיק
14 (Ms.B 10r,5) עם עם שאתוa‏ כפים יגילו _____ כי פתאם לנצח יתם ׃ aעם שאתו
15 (Ms.B 10r,6) נוצר מחמס לא ינקה _____ כי שורש חנף על שן סלע
Rd. (Ms.B 10r,r.Rd. A) נצר חמס לא יכה בו __ ושורש חנף ען (על!) שן צור ׃
16 (Ms.B 10r,7) כקר{ד}מי!ת (כקרדמות) על גפת נ֯ח֯ל _____ מפניa‏ כ֯ל מטר נדעכוb‏ ׃ aלפני bנדעכה
17 (Ms.B 10r,8) וחסד לעולם֯ לא ימוט _____ וצדקה לעד תכון ׃
18 (Ms.B 10r,9) חיי יין ושכרa‏ ימתקו _____ ומשניהם מוצא אוצרb‏ ׃ aי֯ותר שכל bסימה
19 (Ms.B 10r,10) ילד ועיר יעמידו שם _____ ומשניהם מוצא חכמה ׃ (Ms.B 10r,11) שגר ונטע יפריחו שם֯ _____ ומשניהם אשה נחשקת ׃
20 (Ms.B 10r,12) [יי]ן֯ ושכר יעליצו לב _____ ומשניהם אהבת דודים ׃
21 (Ms.B 10r,13) [ח]ל[י]לa‏ ונבל יעריבו שיר _____ ומשניהם לשון ברה ׃ aו֯ח֯ליל
22 (Ms.B 10r,14) [--] [יע]מידו עין _____ ומשניהם צמחי שדהa‏ ׃ aשדי
23 (Ms.B 10r,15) [--] [-]ת ינהגו _____ ומשניהם אשה משכלת ׃
24 (Ms.B 10r,16) אח [--] צ֯ר֯ה _____ ומשניהם צדקa‏ מצלת ׃ aצדקה
25 (Ms.B 10r,17) זהב וכסף֯ [--] [-]ל _____ ומש[ניהם] [--] ׃
exTalmudis
1
Rd. (Ms.B 10r,r.Rd. B 1) כל ימי עני רעים בן סירא אומ׳ אף בלילה֯
Rd. (Ms.B 10r,r.Rd. B 2) בשפל גגים גגו במרום הרים כרמו ׃
Rd. (Ms.B 10r,r.Rd. B 3) ממטר גגים לגגו מעפר כרמו לכרמים ˙
40
26 (Ms.B 10r,18) חיל וכח יג[-] ל֯ב _____ ומשניהם [יר]א֯ת֯ אלהים ׃ (Ms.B 10v,1) אין ביראת ייי מחסור _____ ואין לבקש עמה מ֯[ש]ע֯ן ׃
27 (Ms.B 10v,2) יראת אלהים כעדן ברכה _____ וכן כל כבוד חפתה ׃
28 (Ms.B 10v,3) מניa‏ חיי מתן אל תחי _____ טוב נאסף ממסתולל ׃ aבני
29 (Ms.B 10v,4) איש משגיח על שלחן זר _____ אין חייו למנות חיים ׃ (Ms.B 10v,5) מעגל נפש מטעמוa‏ _____ לאיש יודע סוד מעיםb‏ ׃ aמעגל נפשו מטעמי זבד bיסור מז֯עים
30 (Ms.B 10v,6) לאיש עוז נפש תמתיקa‏ שאלה ___ ובקרבו תבער כמו אשb‏ ׃ aעז נפשות ממתיק bכאש בוערת
41
1 (Ms.B 10v,7) חייםa‏ למות מהמ֯ר (מה [מ]ר) יברך _____ לאי֯ש֯ שוקט על מכונתו ׃ (Ms.B 10v,8) איש שליו ומצ֯ליח בכל _____ ועוד בו֯ (ב[ו) ח֯י֯ל (ח]י֯ל) לקבל תענוג ׃ aהוי
2 (Ms.B 10v,9) האח למות כי טוב חקיךa‏ _____ לאיש אונים וחסר עצמה ׃ (Ms.B 10v,10) איש כושל ינקשb‏ בכל _____ סרב ואבד תקוה aחוק חזק חוקו bונוקש
Rd. (Ms.B 10v,l.Rd. A 1) איש כושל ונוקש בכל אפ֯ס המראה ואבד תקוה
Rd. (Ms.B 10v,l.Rd. A 2) איש נוקש ומושל (וכ!ושל) בכל אפס המראה ואבד תקוה ׃
3 (Ms.B 10v,11) אל תפחד ממות חוקיך _____ ז[כו]ר֯ כי ראשנים ואחרנים עמך ׃
4 (Ms.B 10v,12) זה חלק כל בשר מאל _____ ומה תמאס בתורת עלי[ון] ׃ (Ms.B 10v,13) לאלף שנים מאה ועשר _____ אישa‏ תוכחות בש֯[אול] חיים ׃ aאין
5 (Ms.B 10v,14) ניןa‏ נמאס דבר רעים עריםb‏ _____ ונכד אויל [--] [רש]ע ׃ aכי bכן נמאס דבת ערים
6 (Ms.B 10v,15) מבן עולa‏ ממשלת רע _____ [--] רישם זר[עו] [-- ] ׃ aמבין ערל
7 (Ms.B 10v,16) אב רשע יקוב֯ (יקו[ב) י֯לד (י]לד֯) _____ כ֯י֯ [-]לל[-] [--] ׃
8 (Ms.B 10v,17) [--] [-]ל[-] [--] _____ [--] [-]ון ׃
9 (Ms.B 10v,18) אם֯ [--]a‏ [--] ידי אסון _____ [--] ת֯ולידו ([ת]ולידו) לאנחה aתפרו
Rd. (Ms.B 10v,l.Rd. B 1) אם תפרו על יד אסון
Rd. (Ms.B 10v,l.Rd. B 2) ואם מולידו לאנחה ׃ (Ms.B 11r,1) א֯ם ([א]ם) תכשלו לשמחת עולם _____ ואם תמותו לקללהb‏ ׃ bלקללתה
10 (Ms.B 11r,2) כל מאפס אל אפסa‏ ישוב aמאונם (מאונס) א׳ אונם ( אונס)
Rd. (Ms.B 11r,r.Rd. A) כל מאונים אל אונים (Ms.B 11r,2) _____ כןb‏ חנף מתהו אל תהו ׃ bבן
11 (Ms.B 11r,3) הבלa‏ אדם בגויתו _____ אך שם חסד לא יכרת ׃ aבני
12 (Ms.B 11r,4) פחד על שם כי הוא ילוך _____ מאלפי אוצרותa‏ חכמהb‏ ׃ aסומות bחמדה
13 (Ms.B 11r,5) טובת חי ימי מספרa‏ _____ וטובתb‏ שם ימי אין מספר ׃ aטוב חי מספר ימים bוטוב
14a (Ms.B 11r,6) חכמה טמונה ואוצר מוסתרa‏ _____ מה תועלהb‏ בשתיהם ׃ aוסימה מסותרת bתעלה
15 (Ms.B 11r,7) טוב איש מצפין אולתו _____ מאישa‏ מצפיןb‏ חכמתו ׃ aמאדון bיטמין
14b (Ms.B 11r,8) מוסר בשת֯ שמ _____ מוסר בשת ׃ (Ms.B 11r,9) מוסר בשת שמעו בנים _____
16והכלמו על משפטיa‏ ׃ (Ms.B 11r,10) לא כל בשת נאה לשמר _____ ולא כל הכלם נבחר ׃ aמשפטו
17 (Ms.B 11r,11) בוש מאב ואם אל זנותa‏ _____ מנשיא יושב אלb‏ כחש ׃ aעל פחז bושָׂר עַל
18 (Ms.B 11r,12) מאדון וגברת על שקר _____ מעדה ועם על פשע ׃ (Ms.B 11r,13) [מחב]ר֯a‏ [ו]רע על מעל _____ aמשותף ממקום
19וממקום תגור על זרa‏ ׃ (Ms.B 11r,14) [--] ]א֯ל֯ה ([א]לה) וברית _____ ממטה אציל אל לחם ׃ (Ms.B 11r,15) [-- ] [ש]אלה aונגיד על יד
Rd. (Ms.B 11r,r.Rd. B 1) ממ[-] מתת שאלה
21a (Ms.B 11r,15) מהשב אפיa‏ רעך _____ aמי השע פי
Rd. (Ms.B 11r,r.Rd. B 2) מי הש֯ע פי רעיך (Ms.B 11r,16) מהש֯[-] [מ]ח֯לק֯ו֯ת֯ מנה _____
20aמש֯אולa‏ שלום מהחריש ׃ aמשואל
21b (Ms.B 11r,17) מהביט א֯[-] [--]a‏ [--] _____ aאשה
Rd. (Ms.B 11r,r.Rd. C 1) מחשבות (ממחשבות) מחלקות
Rd. (Ms.B 11r,r.Rd. C 2) מנה
20bמשאול שלום
Rd. (Ms.B 11r,r.Rd. C 3) התחרישו
22 (Ms.B 11r,17) ומהת֯ק[-] [-]ל [--]a‏ [׃] (Ms.B 11r,18) מאוהב על ד֯ב֯ר֯י ([-]י) חרפהb‏ _____ ומאחרי מת֯ת֯c‏ אל֯ ת֯נ֯אץ ׃ a[-]רה ׃ bדבר חסד cשאלה
42
1 (Ms.B 11v,1) משנות דבר תשמע _____ ומחסוף כל סודa‏ עצה [׃] (Ms.B 11v,2) והיית בוש באמת _____ ומצא חן בע֯יני כל חי ׃ (Ms.B 11v,3) אך עלb‏ אלה אל תבוש _____ ואל תשא פנ֯י֯ם וחטא ׃ aעל א֯ור (תור / סוד) bאל
2 (Ms.B 11v,4) עלa‏ תורת עליון וחוק _____ ועל מצדיקb‏ להצדיק רשע ׃ aאל bמשפט
3 (Ms.B 11v,5) על חשבון ב חוברa‏ ואדוןb‏ _____ ועל מחלקות נחלה וישc‏ ׃ aשותף bואֹרח (וא֔רח) cוישר ׃
4 (Ms.B 11v,6) ועל שחק מאזנים ופלס _____ ועל תמהות איפה ואבןa‏ ׃ (Ms.B 11v,7) על מקנהb‏ בין רב למעט _____ aתמורת אפה ואפה ׃ bחשבון
5ועל ממהירa‏ [מ]מ֯כ֯ר תגר ׃ aמוסר
6 (Ms.B 11v,8) על אשה רעהa‏ חותם ׃ חכם _____ ומקום ידים רפות תפתח ׃ aטפשה
Rd. (Ms.B 11v,r.Rd. A) ע׳ אשה ר׳ חותם ומ׳ יד׳ ר׳ תפתח ׃
7 (Ms.B 11v,9) על מקום תפקד יד תספורa‏ _____ ומתת ולקחb‏ הכל בכתב ׃ aמפקד יד תחשוב bושואה ותתה
8 (Ms.B 11v,10) על מוסרa‏ פותה וכסיל ושב וישיש ונוטלb‏ עצה בזנותc‏ ׃ (Ms.B 11v,11) והיית זהיר באמת _____ ואיש צנוע לפני כל חי ׃ (Ms.B 11v,12) _____ aמרדות bושואל cושב כושל ועונה בזנ֯ו֯ת
9 (Ms.B 11v,13) בת לאב מטמנתa‏ שקר _____ דאגהb‏ תפר֯י֯ע ש֯[נ]ה֯ (נ֯[○○]ה֯) ׃ (Ms.B 11v,14) בנעוריה פ֯ן תגור _____ ובבתוליה פן [--] ׃ aמטמון bודאגתה
10 (Ms.B 11v,15) בבתוליה פן תפותהa‏ _____ ובבי֯ת֯ [-]ל[-] ל[-] ׃ (Ms.B 11v,16) בבית אביה פן ת֯ז֯נ֯הb‏ _____ ובבית א[יש]ה֯ [--] [תע]צר ׃ aתתפתה bא׳ פחזה
Rd. (Ms.B 11v,r.Rd. B 1) בבית אביה פ֯[ ○○○ ב֯בית בע׳ ל׳ תנשה
Rd. (Ms.B 11v,r.Rd. B 2) בבתוליה פ׳ ת֯ת֯פ֯ת֯ה֯ ובב׳ אי֯ש֯׳ פ׳ ת֯ע֯צ֯ר֯
11 (Ms.B 11v,17) [--] [-]ל [--] [-]ל[-] [--] מ֯ש֯מ֯ר֯ _____ [-- ] שם סרהa‏ ׃ aסרח ׃
Rd. (Ms.B 11v,r.Rd. B 3) בני ע׳ ב׳ החזק משמר פ׳ תע׳ מ֯׳ ל֯א֯׳ (Ms.B 11v,18) דבת ע֯י֯ר֯ וקה֯לת עם _____ והושבתךb‏ ב֯ע֯דת שער ׃ bוהובישתך
Rd. (Ms.B 11v,r.Rd. B 4) דבת ע׳ וק׳ ע׳ והבשת
Rd. (Ms.B 11v,r.Rd. B 5) בעדת שער (Ms.B 12r,1) [מ]קום תגורc‏ אל יהי אשנב _____ ובית מביט מבוא סביב ׃ c[ת]ש֯ב֯
12 (Ms.B 12r,2) לכל זכרa‏ אל תתן תאר _____ ובית נשים אל תסתוידb‏ ׃ a[-] זכר[-] bתסתיד
13 (Ms.B 12r,3) כי מבגד יצא עש _____ ומאשה רעת אשה ׃
14 (Ms.B 12r,4) {מ}טוב רוע איש מטיב (מטו!ב) אשה __ ובת! (ובית) מחרפת תביע אשה ׃
Rd. (Ms.B 12r,r.Rd. 1) טוב רע איש
Rd. (Ms.B 12r,r.Rd. 2) מטוב אשה
Rd. (Ms.B 12r,r.Rd. 3) ובי֯ת מחרפתa‏ aמחפרת
Rd. (Ms.B 12r,r.Rd. 4) תביע חרפה ׃ (Ms.B 12r,5) _____
15 (Ms.B 12r,6) אזכר נא מעשי אל _____ וזה חזיתי ואספרה ׃ (Ms.B 12r,7) באומר אלהים רצ֯ו֯נ֯וa‏ _____ ופועל רצונו לקחוb‏ ׃ aמעשיו bלקח ׃
16 (Ms.B 12r,8) שמש זור[ח]ת על כל נגלתה _____ וכבוד ייי על כל מעשיו ׃
17 (Ms.B 12r,9) לא הספיקו קדושי אל _____ לספר נפלאות יייa‏ ׃ (Ms.B 12r,10) אימץb‏ אלהים צבאיו _____ להתחזקc‏ לפני כבודו ׃ aגבורותיו ׃ bאומץ cלהחזיק
18 (Ms.B 12r,11) תהום ולב חקר (ח֔קר) _____ ובכל מערומיהם יתבונן ׃
19 (Ms.B 12r,12) מחוה חליפות נהיותa‏ _____ ומגלה חקר נסתרות ׃ aונהיות
20 (Ms.B 12r,13) ל[א נ]ע֯דר ממנו כל שכל _____ ולא חלפו כל דברa‏ ׃ aחלף מנו כ׳ דבר ׃
21 (Ms.B 12r,14) ג[בור]ת֯a‏ ח֯כ֯מ֯תו תכן _____ אחד הוא מעולםb‏ ׃ (Ms.B 12r,15) ל[א נ]א֯ס֯ף֯ ו֯לא נאצל _____ ולא צריךc‏ לכל מבין ׃ aגבורות bמהעלם (מהעולם) ׃ cצרך
23a (Ms.B 12r,16) הוא [--] ○○○a‏ ○○○? לע֯ד֯ _____ aוקים
25aזה על [ז]ה֯ חלף טובו ׃
Rd. (Ms.B 12r,l.Rd.1) לכל צרוך הכל נשמע ׃ (Ms.B 12r,17) וימי (ו{י}מי) ישב[ע] ל[-] [--] ___ [-- ] ל[טוהר] ׃
43
1a (Ms.B 12r,18) ועצם שמים מ֯ר֯ביט הד֯רו _____
42
23bולכל צ֯ו֯רך [--] י֯ש֯מע ׃
25b
Rd. (Ms.B 12v,r.Rd. A 1) זה על זה חלף טוב[-]
Rd. (Ms.B 12v,r.Rd. A 2) ומי ישבע להביט תואר
43
1b
Rd. (Ms.B 12v,r.Rd. A 3) תואר מרום רקע על טה[ר]
Rd. (Ms.B 12v,r.Rd. A 4) ועצם שמים מביט נהרה
42
24 (Ms.B 12v,1) כלם שונים זה מזה _____ ולא עשה מהם שי[-] ׃
43
2 (Ms.B 12v,2) שמש מביע בצרתוa‏ חמה _____ מה נורא מעשי ייי ׃ aמופיע בצאתו
3 (Ms.B 12v,3) בהצהירו ירתיח תבל _____ לפני חרבו מי יתכלכל ׃
4 (Ms.B 12v,4) כור נפוח מח!ם (מהם) מצוקa‏ _____ שולחb‏ שמש ידליקc‏ הרים ׃ (Ms.B 12v,5) לשאוןd‏ מאור תגמר נושבת _____ ומנורה תכוה עין ׃ aמוצק bשלוח cיסיק dלשון
5 (Ms.B 12v,6) כי גדיל ייי עושהוa‏ _____ ודבריו ינצחb‏ אביריו ׃ aכי גדול עליון עשה bינצה
6 (Ms.B 12v,7) וגם ירח ירח עתות שב!ות (שכות) a‏ _____ מ֯משלת קץ ואות עולם ׃ aעת עת ע֯ד עת
7 (Ms.B 12v,8) בם מועד וזמניa‏ חוק _____ ו֯חפץ עת֯הb‏ בתקופתו ׃ aבו מו׳ וממנו bת֯ע֯
8 (Ms.B 12v,9) חדש בחדשוa‏ הואb‏ מתחדש _____ מה נורא בהשתנותוc‏ ׃ (Ms.B 12v,10) כלי צבא נבלי מרום _____ מרצףd‏ רקיע מזהירתו ׃ aכשמו bוהוא cבתשובתו֯ dמערץ
9 (Ms.B 12v,11) תואר שמים והדר כוכב _____ ואורו מזהיר במרומ֯י אלa‏ ׃ aועדי משריק כׄ אל ׃
10 (Ms.B 12v,12) בדבר אל יעמד חק _____ ולא ישחa‏ באשמרותם ׃ aישון (ישנ!ו!)
11 (Ms.B 12v,13) ראה קשת וברך עושיהa‏ _____ כי מאד נאדרהb‏ ב֯כ֯ב֯וד ([בכ]ב֯וד) ׃ aעושה bנהדרה
12 (Ms.B 12v,14) חוק הקיפה בכבודהa‏ _____ ויד אלb‏ נטתה בגב֯ו֯ר֯[ ] (ב֯ג֯[-]) ׃ aהוד הקיפה בכבודו bלא
13 (Ms.B 12v,15) גבורתו תתוה ברק _____ ותנצח זיקותa‏ ב֯מ֯ש֯[פט ] ([--]) ׃ a[-]נ֯צ֯ח זיקים
Rd. (Ms.B 12v,l.Rd.) גערתו תתוה בקר __ ותזנח יקום במ׳
14 (Ms.B 12v,16) למעןa‏ ברא אוצר֯ (או֯צ֯[ר]) _____ ויעף ע֯ב֯[י]ם֯ ([--]) כ֯ע֯[ִי]ט֯[ -- ׃ aלמענו
15 (Ms.B 12v,17) [ --] [-]ן֯ [-]ל[-] _____ [ --] [-]י֯ש֯ (אלגב]י֯ש֯) ׃
17a (Ms.B 12v,18) קול ר֯ע֯מ֯ו֯ ([ר]ע֯מ֯ו֯) י֯ח֯ו֯ל ארצו _____ ז֯לעפות֯ צ֯פ֯ו֯ן סופה וסערה ׃
Rd. (Ms.B 12v,r.Rd. B 1) קול רעמו יחיל ארצו
16
Rd. (Ms.B 12v,r.Rd. B 2) ובכוחו יזעים הרים ׃
Rd. (Ms.B 12v,r.Rd. B 3) אימתו תחרף תימן
17b
Rd. (Ms.B 12v,r.Rd. B 4) על עול סופה וסערה ׃ (Ms.B 13r,1) [-]ר֯שףa‏ יניף שלגו _____ וכארבה ישכון דרתוb‏ ׃ aכרׄ bרד׳
18 (Ms.B 13r,2) תואר לבנה יגההa‏ עינים _____ וממטרו יהמה לבב ׃ aיהגה
19 (Ms.B 13r,3) וגם כפור כמלח ישכוןa‏ _____ ויציץ כספיר ציצים ׃ aישפך
20 (Ms.B 13r,4) צינת רוח צפון ישיב _____ וכרקב (וכרג!ב) יקפיא מקורוa‏ ׃ (Ms.B 13r,5) על כל מעמד מים יקרים _____ וכשרין ילבש מקוה ׃ aמקוה
21 (Ms.B 13r,6) יבול הרים כחרב ישיק _____ ונוהa‏ צמחים כלהבה ׃ aוצור
22 (Ms.B 13r,7) מרפא כל מערף ענן טל _____ פורעa‏ לדשן שרבb‏ ׃ aטל פורע bרטב
23 (Ms.B 13r,8) מחשבתו֯a‏ [-]שיק רבה _____ ויט בתהום אייםb‏ ׃ aמשובתו bאוצר ׃
24 (Ms.B 13r,9) יורדי הים יספרו קצהו _____ לשמע אזננו נשתומם ׃
25 (Ms.B 13r,10) שם פלאות תמהי מעשהוa‏ _____ מין כל חי וגבורות רבה ׃ aמעשיו
26 (Ms.B 13r,11) למענוa‏ יצלח מלאך _____ ובדבריו יפעל רצון ׃ aלמענהו למען
27 (Ms.B 13r,12) עוד כאלה לא נוסף _____ וקץ דבר הוא הכל ׃
28 (Ms.B 13r,13) [-]להa‏ עוד כי לא נחקור _____ והוא גדול מכל מעשיו ׃ aנגלה
29 (Ms.B 13r,14) נו[-] [--] [מ]אד מאד _____ ונפלאות דבריוa‏ ׃ aגבורתו
30 (Ms.B 13r,15) מ֯[-]ל[-] [--] ה֯רימו קול בכל תוכלו כי יש עוד מרומים תחליפו כח ואל תלאו כי לא ת׳
Rd. (Ms.B 13r,l.Rd.) מ֯ר֯ו֯מ֯מ֯י֯ו֯ ה֯חל֯יפו כח ואל תלאו כי ל֯א֯ תח֯ק֯[רו] (תח֯ק֯ר֯[-])
32 (Ms.B 13r,16) רוב נ֯פ֯[ל֯]א֯ ו֯ח֯ז֯ק֯ מ֯א֯לה ([מ]א֯לה) _____ מעט֯ ראיתי ממעשיו ׃
33 (Ms.B 13r,17) את הכל֯ [--] _____ [-]ל[-] [--] ׃
44
1 (Ms.B 13v,1) _____ שבח אבות עולם ׃ (Ms.B 13v,2) אהללה נא אנשי חסד _____a‏ אבותינו בדורותם ׃ aאת
2 (Ms.B 13v,3) רב כבוד חלקa‏ עליון _____ וגדלו מימות עולם ׃ aלהם
3 (Ms.B 13v,4) דוריa‏ ארץ במלכותם _____ ואנשי שם בגבורתםb‏ ׃ (Ms.B 13v,5) היועציםc‏ בתבונתם _____ וחוזי כל בנבואתם ׃ aרודי bבגבורם cיו׳
4 (Ms.B 13v,6) שרי גוים במזמתם _____ ורוזנים במחקרותם ׃ (Ms.B 13v,7) חכמי שיח בספרתםa‏ _____ ומושלים במשמר֯ותם ׃ aבמס׳
5 (Ms.B 13v,8) חוקרי מזמור על חוקa‏ _____ נושאי משל בכתב ׃ aח֯קו
6 (Ms.B 13v,9) אנשי חיל וסומכי כח _____ ושוקטים על מכונתם ׃
7 (Ms.B 13v,10) כל אלה בדורםa‏ _____ ומימיהםb‏ תפארתם ׃ aנכבדו bובימיהם
8 (Ms.B 13v,11) יש מהם הניחו שם _____ להשתענותa‏ בנחלתם ׃ aלהשתעות להשעות
9 (Ms.B 13v,12) ויש מהם אשר אין לו זכר _____ וישבתו כאשר שבתו ׃ (Ms.B 13v,13) כאשר לא היו היו _____ ובניהם מאחריהם
10 (Ms.B 13v,14) ואולם אלה אנשי חסד _____ ותקותם לא֯ (ל[א]) [-]ת ׃
11 (Ms.B 13v,15) עם זרעם נאמן טובם _____ ונחלתם ל[-] [--] ׃
13 (Ms.B 13v,16) עד עולם יעמד זכרם _____ וצדקתם֯ ל[א] [--] ׃
14 (Ms.B 13v,17) [--] [-]ל[-] [--] _____ [--] ל[-] () ו֯דור ׃
15
Rd. (Ms.B 13v,l.Rd. 1) חכמתם תשנה֯ עדה
Rd. (Ms.B 13v,l.Rd. 2) ותהלתם יספר! (יספד) קהל ׃
16 (Ms.B 13v,18) חנוך נ֯מ֯צ֯א תמים והתהלך עם ייי ונ֯לקח אות דעת לדור ודור ׃
17 (Ms.B 14r,1) [נ]ח֯ צדיק נמצא תמים _____ לעתa‏ כלה היה תחליף ׃ (Ms.B 14r,2) בעבורו היה שארית _____ ובבריתו חדל מבול ׃ aב׳
18 (Ms.B 14r,3) באות עולם נכרתa‏ עמו _____ לבלתי השחית כל בשר ׃ aכרת
19 (Ms.B 14r,4) אברהם אב המון גוים _____ לא נתן בכבודוa‏ מום ׃ aדופי
20 (Ms.B 14r,5) אשר שמר מצות עליון _____ ובא בברית עמו ׃ (Ms.B 14r,6) בבשרו כרת לו חק _____ ובניסוי נמצא נאמן ׃
21 (Ms.B 14r,7) על כן בש[בו]עה הקים לו _____ לברך בזרעו גוים ׃ (Ms.B 14r,8) להנחילם מ֯ים ועד ים _____ ומנהר ועד אפסי ארץ ׃
22 (Ms.B 14r,9) וגם ליצחק הקים בןa‏ _____ בעבור אברהם אביו ׃ (Ms.B 14r,10) ברית כל ראשון נתנו _____ aכן
23וברכה נחה על ראש ישראל ׃ (Ms.B 14r,11) ויכוננהו בברכהa‏ _____ ויתן לו נחלתו ׃ (Ms.B 14r,12) ויציבהו לשבטים _____ לחלק שנים עשרb‏ ׃ (Ms.B 14r,13) ו֯י֯ו֯צ֯י֯א ממנו איש _____ מוצאc‏ חן בעיני כל חי ׃ aויכנהו בבכורה bל֯שּ֯׳ cומצא
45
1 (Ms.B 14r,14) [--] [א]להים ואנשים _____ משה זכר֯ו לטובה ׃
2 (Ms.B 14r,15) [--] א֯להים ([-]א֯להים) a‏ _____ ויאמצהו במרומיםb‏ ׃ aויכ׳ ייי bבמוראים
3 (Ms.B 14r,16) בד֯[-]a‏ [--] מהר _____ ויחזקהו לפני מלך ׃ (Ms.B 14r,17) ויצוהו [א]ל [--] _____ ו֯י֯ר֯[-] [--] ׃ aבדברו
4 (Ms.B 14r,18) באמונתו ובע֯נותוa‏ _____ בחר בו מכל ב֯[-] ׃ aובענותנותו
5 (Ms.B 14v,1) וישמיעהו את קולו _____ ויגישהו לערפל ׃ (Ms.B 14v,2) וישםa‏ בידו מצוה _____ תורת חיים ותבונה ׃ (Ms.B 14v,3) ללמד ביעקבb‏ חקיו _____ ועדותיו ומשפטיו לישראל ׃ aויתן bלי׳
6 (Ms.B 14v,4) וירם קדוש את אהרן למטה לוי _____
7וישימהו לחק עולם ׃ (Ms.B 14v,5) ויתן עליו הודa‏ _____ וישרתהו (ויא!שרהו) בכבודוb‏ ׃ (Ms.B 14v,6) ויאזרהו בתועפות ראםc‏ _____ וילבישהו פעמוניםd‏ ׃ aלו הודו bבברכה cתואר dתעופה
8 (Ms.B 14v,7) וילבישהו כליל תפארתa‏ _____ ויפארהו בכ֯[ב]ו֯ד ועוז ׃ (Ms.B 14v,8) מכנסים כתנות ומעיל _____ aתפארתו
9ויקיפה֯ו פעמונים ׃ (Ms.B 14v,9) ורמונים המון סביב _____ לתת נעימה בצעדיו ׃ (Ms.B 14v,10) להשמיע בדביר קולו _____ לזכרון לבני עמו ׃
10 (Ms.B 14v,11) בגדי קדש זהב תכלת וארגמן _____ מעשה חשב ׃ (Ms.B 14v,12) חשן משפט אפוד ואזור _____
11ושני תולעת מעשה אורג ׃ (Ms.B 14v,13) אבני חפץ על החשן _____ פתוחי חותם במלו֯[אי]ם֯ (במל[ואים]) ׃ (Ms.B 14v,14) כל אבן יקרה לזכרון בכתב חרות _____ למספר ש֯ב֯ט֯י֯[ (ש֯ב֯[טי) יש]ר֯אל ׃
12 (Ms.B 14v,15) עטרת פז מעיל ומצנפת _____ וציץ֯ [--] () קדש ׃ (Ms.B 14v,16) הוד כבוד ותהלת עז _____ מחמ֯[ד -- () י]ופי ׃
13 (Ms.B 14v,17) ל[-] ל[-] [--] _____ [--] [ל]ע֯ו֯לם֯ ל[-] [--] זר ׃ (Ms.B 14v,18) ה֯א֯מ֯ן֯ [--] לבניו כז֯ה֯ _____ וכן בניו ל֯ד֯ו֯ר֯ותם ׃
14 (Ms.B 15r,1) [מנ]חתו כליל תקטר _____ וכל יום תמיד פעמים ׃
15 (Ms.B 15r,2) [וי]מלא משה את ידו _____ וימשחהו בשמן הקדש ׃ (Ms.B 15r,3) ותהי לו ברית עולם _____ ולזרעו כימי שמים ׃ (Ms.B 15r,4) לשרת ולכהן לו _____ ולברך את עמו בשמו ׃
16 (Ms.B 15r,5) ויבחר בו מכל חי _____ להגיש עלה וחלבים ׃ (Ms.B 15r,6) ולהקטיר ריח ניחח ואזכרה _____ ולכפר על בני ישראל ׃
17 (Ms.B 15r,7) ויתן לו מצותיו _____ וימשילהו בחוק ומשפט ׃ (Ms.B 15r,8) וילמד את עמו חק _____ ומשפט את בני ישראל ׃
18 (Ms.B 15r,9) ויחרו בו זרים _____ ויקנאו בו במדבר ׃ (Ms.B 15r,10) אנשי דתן ואבירם _____ ועדת קרח בעזוז אפם ׃
19 (Ms.B 15r,11) וירא ייי ויתאנף _____ ויכלם בחרון אפו ׃ (Ms.B 15r,12) ויבא להם אות _____ ויאכלם בשביב אשו ׃
20a (Ms.B 15r,13) ו֯[-] לאהרן כבודו _____ ויתן לו נחלתו ׃ (Ms.B 15r,14) ת֯[-] () ק֯ד֯ש נתן לו לחם _____
21אשי ייי יאכלון ׃
20b (Ms.B 15r,15) [--] ח֯לקו ׃ _____
21ומתנה לו ולזרעו ׃
22 (Ms.B 15r,16) אך֯ [-- ] לא֯ ינ֯חל _____ ובתוכם לא יחלק נחלה ׃ (Ms.B 15r,17) אשי י[יי [-]ל[-] [-]ל[-] _____ [-- ] י֯ש֯ר֯א֯ל ׃
23 (Ms.B 15r,18) וגם פינחס ב֯ן ([ב]ן) אלעזר _____ בגבורה֯ נ֯[-] [--] ׃ (Ms.B 15v,1) בקנאו לאלוהי (לאלוה) כל _____ ויעמד בפרץ עמו ׃ (Ms.B 15v,2) אשר נדבו לבו _____ ויכפר על בני ישראל ׃
24 (Ms.B 15v,3) לכן גם לו הקים חק _____ ברית שלום לכלכל מקדש ׃ (Ms.B 15v,4) אשר תהיה לו ולזרעו _____ כהונה גדולה עד עולם ׃
25 (Ms.B 15v,5) וגם בריתו עם דוד _____ בן ישי למטה יהודה ׃ (Ms.B 15v,6) נחלת אש לפני כבודו _____ נחלת אהרן לכל זרעו ׃ (Ms.B 15v,7) ועתה ברכו נא את ייי הטוב _____ המעטר אתכם כבוד ׃
26 (Ms.B 15v,8) ויתן לכם חכמת לב ׃ למען לא ישכח טובכם א֯מורתכם לדורות עולם ׃
46
1 (Ms.B 15v,9) גבור בן חיל יהושע בן נון _____ משרת משה בנבואה ׃ (Ms.B 15v,10) אשר נוצר להיות בימיו _____ תשועה גדלה לבחיריו ׃ (Ms.B 15v,11) להנקם נקמי אויב _____ ולהנחיל את ישראל ׃
2 (Ms.B 15v,12) מה נהדר בנטותו יד _____ בהניפו כידון על עיר ׃
3 (Ms.B 15v,13) מי הוא לפניו יתיצב _____ כי מלחמות ייי נ֯ל[חם] ׃
4 (Ms.B 15v,14) הלא בידו עמד השמש _____ יום אחד [--] ׃
5 (Ms.B 15v,15) כי קרא אל אל עליון _____ כאכפה ל[-] [--] ׃ (Ms.B 15v,16) ויענהו אל עליון באבני ____ ב֯ר֯ד֯ ([--]) ו֯א֯לג֯[בי]ש֯ ([-]ל[-]) ׃
6 (Ms.B 15v,17) [--] () [-]ל [--] _____ [--] [-]ע֯ן֯ ׃ (Ms.B 15v,18) למען [דע]ת כל גוי חרם _____ כי צופה ייי מלחמתם ׃ (Ms.B 16r,1) ו֯ג֯[ם] כי מלא אחרי אל _____
7ובימי משה עשה חסד ׃ (Ms.B 16r,2) ה֯וא וכלב בן יפנה _____ להתיצב בפרע קהל ׃ (Ms.B 16r,3) להשיב חרון מעדה _____ ולהשבית דבה רעה ׃
8 (Ms.B 16r,4) לכם גם הם בשנים נאצלו _____ משש מאות אלף רגלי ׃ (Ms.B 16r,5) להביאם אל נחלתם ארץ זבת חלב ודבש ׃
9 (Ms.B 16r,6) ויתן לכלב עצמה _____ ועד שיבה עמדה עמו ׃ (Ms.B 16r,7) להדריכם על ב֯מ֯תי ארץ _____ וגם זרעו ירש נחלה ׃
10 (Ms.B 16r,8) למען דעת כל זרע יעקב _____ כי טוב למלא אחרי ייי ׃
11 (Ms.B 16r,9) והשופטים איש בשמו _____ כל אשר לא נשא לבו ׃ (Ms.B 16r,10) ולא נסוג מאחרי אל ___ יהי זכרם לברכה ׃
12ושמם תחליף לבניהם ׃
13 (Ms.B 16r,11) אוהב עמו ורצוי עושהו _____ המשואל מבטן אמו ׃ (Ms.B 16r,12) נזיר ייי בנבואה _____ שמואל שופט ומכהן ׃ (Ms.B 16r,13) ב֯[-] אל הכין ממלכת _____ וימשח נגידים על עם ׃
14 (Ms.B 16r,14) ב[-] צ֯ו֯ה עדה _____ ויפקד אלהי יעקב ׃
15 (Ms.B 16r,15) ב[-] [--] [ד]ר֯ו֯ש חזה _____ וגם בדברו נאמן רוא!ה (רועה) ׃
16 (Ms.B 16r,16) וגם ה֯[-] [--] [א]ל [א]ל _____ [-- ]ל[ו (ל[ו) א]ו֯י֯ביו מסביב ׃ (Ms.B 16r,17) בעלתו [--] [-]ל[-] ׃
17[-- ייי] (Ms.B 16r,18) בפקע אדיר נשמע קולו ׃
18ויכנע נציבי צר _____ ויאב֯ד֯ (ויא[בד]) א֯[ת] ([○○○]) כ֯ל֯ ס֯ר֯נ֯י֯ פלשתים ׃
19 (Ms.B 16v,1) ועת נוחו על משכבו העיד ייי ומשיחו ׃ כופר ונעלם ממ[י (ממ[י]) ○○○]○ת֯י ([-]תי)
Rd. (Ms.B 16v,r.Rd.) וכל א֯ד֯ם֯ לא֯
Rd. (Ms.B 17r,r.Rd.) ע֯נ֯ה֯ ב֯ו֯ ׃
20 (Ms.B 16v,2) וגם עד עת קצו נבון נמצא בעיני ייי ובע֯י֯ני כל חי ׃ (Ms.B 16v,3) וגם אחרי מותו נדרש __ ויגד למלך דרכיו ׃ וישא מארץa‏ aקולו
Rd. (Ms.B 16v,3 + 17r,r.Rd.) בנבוא[ה]
Rd. (Ms.B 17r,r.Rd.) ׃
47
1 (Ms.B 16v,4) וגם אחריו עמד נתן _____ להתיצב לפני דוד ׃
2 (Ms.B 16v,5) כי כחלב מורם מקדש _____ כן דויד מישראל ׃
3 (Ms.B 16v,6) לכפירים שחק כגדי _____ ולדובים כבני בשן ׃
4 (Ms.B 16v,7) בנעוריו הכה ג֯בור _____ ויסר֯ [הר]פ֯ת֯ ע֯[ו]לם ׃ (Ms.B 16v,8) בהניפו ידו על קלע _____ וישבר תפ֯א֯רת גלית ׃
5 (Ms.B 16v,9) כי קרא אל אל עליון _____ ויתן בימינו עז ׃ (Ms.B 16v,10) להדף את איש יודע מלחמות _____ ולהרים את קרן עמו ׃
6 (Ms.B 16v,11) על כן ענו לו בנות _____ ויכנוהו ברבבה ׃ (Ms.B 16v,12) בעטותו צניף נלחם _____
7ומסביב הכניע צר ׃ (Ms.B 16v,13) ויתן בפלשתים ערים _____ ועד היום שבר֯ קר֯[נם] ׃ ()
8 (Ms.B 16v,14) בכל מעשהו נתן הודות _____ לאל עליון [--] [כ]ב֯וד ׃ (Ms.B 16v,15) a‏ בכל לבו אוהב עושהו _____ ובכל י֯[-] [--] [-]י֯ד֯ ׃ aדויד
9 (Ms.B 16v,16) נגינות שירa‏ ל[-] [-]ח֯ _____ וקו֯ל מ֯[-] ל֯[-]ל֯יםb‏ תיקן ׃ aהכין bנבל
Rd. (Ms.B 16v,l.Rd.) ק֯ו֯ל֯ מ֯ז֯מ֯ר֯ ה֯נ֯ע֯י֯ם֯
10 (Ms.B 16v,17) [--] ל[-] [--] _____ [--] [-]ש֯נה ׃ (Ms.B 16v,18) בהל[לו א]ת שם קדשו _____ לפני בקר֯ ירון משפט מקדש ׃
11 (Ms.B 17r,1) ג֯[ם] ייי העביר פשעו _____ וירם לעולם קרנו ׃ (Ms.B 17r,2) ו֯י֯ת֯ן לו֯ חק מ֯מלכת _____ וכסאו הכין על ירושלם ׃
12 (Ms.B 17r,3) ו֯בע֯ב֯ו֯רו עמד אחריו _____ בן משכיל שוכן לבטח ׃
13 (Ms.B 17r,4) שלמה מלך בימי שלוה _____ ואל הניח לו מסביב ׃ (Ms.B 17r,5) אשר הכין בית לשמו _____ ויצב לעד מקדש ׃
14 (Ms.B 17r,6) מה חכמת בנעריך _____ ותצף כיאר מוסר ׃
15 (Ms.B 17r,7) ארץ כ֯ס֯י֯ת֯ ○○○○[○?]ך (ב֯נ֯פ֯ש֯ך / ב֯נ֯פ֯ש֯ך) _____ ותקלט֯ (ותקלס֯) ○מר○○○? (ב֯מרום) שירה ׃
17 (Ms.B 17r,8) בשיר מ֯[ש]ל חידה ומליצה _____ עמים הסערתה ׃
18 (Ms.B 17r,9) נקראת בשם הנכבד _____ הנקרא על ישראל ׃ (Ms.B 17r,10) ותצבר כברזל זהב _____ וכעפרת הרבית כסף ׃
19 (Ms.B 17r,11) ותתן לנשים כסליך _____ ותמשילם בגויתך ׃
20 (Ms.B 17r,12) ו[ת]תן מום בכבודך _____ ותחלל את יצועיך ׃ (Ms.B 17r,13) [--] אף על צאצאיך _____ ואנחה אל משכבך ׃
21 (Ms.B 17r,14) [--] לשני שבטים _____ ומאפרים ממלכת חמס ׃
22 (Ms.B 17r,15) [--] [א]ל לא יטוש חסד _____ ולא יפיל מדבריו ארצה ׃ (Ms.B 17r,16) לא֯ [--] [-]ו נין ונכד _____ [○○○? (()) או]ה֯ב֯יו ([ואוה]ב֯יו) לא ישמיד ׃ (Ms.B 17r,17) ויתן ל[-] [--] _____ ולב֯[ית] [--] [-]ש֯ ׃
23 (Ms.B 17r,18) וישכב שלמה֯ מיואש _____ ויעזב אח֯ר֯[יו (אח֯[ריו]) ]מ֯נ֯ו֯ן (מ֯נ֯ו֯ן) ׃ (Ms.B 17v,1) רחב אולת וחסר בינה _____ רחבעם הפריע בעצ֯[תו] ע֯ם ׃ (Ms.B 17v,2) עד אשר קם אל יהי לו זכר ׃ ירבעם בן נבט אשר חט֯א֯ _____ ו֯[יח]ט֯י֯א֯ א֯ת֯ י֯ש֯ר֯א֯ל֯ ׃ (Ms.B 17v,3) ויתן לאפרים מכשול _____
24להדיחם [מ]אדמת֯ם (Ms.B 17v,4) ותגדל חטאתו מאד _____
25ולכל רעה התמכ֯ר֯ ׃
48
1 (Ms.B 17v,5) עד אשר קם נביא כאש _____ ודבריו כתנור בוער ׃
2 (Ms.B 17v,6) וישבר להם מטה לחם _____ ובקנאתו המעיטם ׃
3 (Ms.B 17v,7) בדבר אל ע֯[צ]ר֯ שמים _____ ג֯ם֯ [--] ש֯ל֯ש֯ א֯שות ׃
4 (Ms.B 17v,8) מה נור֯א֯ אתה֯ אליהו _____ ו֯אשר כ[מו]ך יתפאר ׃
5 (Ms.B 17v,9) המקים גוע ממות _____ ומשאול כרצון ייי ׃
6 (Ms.B 17v,10) המוריד מלכים על שחת _____ ונכבדים מ֯מטותם ׃
8 (Ms.B 17v,11) המושח מלא תשלומות _____ ונביא תחליף תחתיך ׃
7 (Ms.B 17v,12) והשמיע בסיני תוכחות _____ ובחורב משפטי נקם֯ ׃
9 (Ms.B 17v,13) הנלקח בסערה מעלה _____ ובגדודי אש֯ [ -- ] ׃
10 (Ms.B 17v,14) הכתוב נכון לעת _____ להשבית אף לפנ[י] [--] ׃ (Ms.B 17v,15) להשיב לב אבות על בנים _____ ולהכין ש֯[-] [-]ל ׃
11 (Ms.B 17v,16) אשר ראך ומת֯ _____ [-]ך֯ [--] [-]יה ׃
12 (Ms.B 17v,17) []ל[ [--] _____ [-]ל[-] [א]ל֯[יש]ע֯ ׃ (Ms.B 17v,18) פי ש[נים] (ש֯[-]) א֯ו֯ת֯ו֯ת֯ (א֯ת֯ו֯ת֯) ה֯ר֯בה _____ ומופ֯תים כל מוצא פיהו ׃ (Ms.B 18r,1) מימיו לא זע מכל _____ ולא משל ברוחו כל בשר ׃
13 (Ms.B 18r,2) כל דבר לא נפלא ממנו _____ ומתחתיו נברא (נברא) בשרו ׃
14 (Ms.B 18r,3) בחייו עשה נפלאות _____ ובמותו תמהי מעשה ׃
15 (Ms.B 18r,4) בכל זאת לא שב העם _____ ולא חדלו מחטאתם ׃ (Ms.B 18r,5) עד אשר נסחו מארצם _____ ויפצו בכל הארץ ׃ (Ms.B 18r,6) וישאר ליהודה מזער _____ ועוד לבית דוד קצין ׃
16 (Ms.B 18r,7) יש מהם עשו יושר _____ ויש מהם הפליאו מעל ׃
17 (Ms.B 18r,8) יחזקיהו חזק עירו _____ בהטות אל תוכה מים ׃ (Ms.B 18r,9) ויחצב ב!נחשת (כנחשת) צורים _____ ויחסום הרים מקוה ׃
18 (Ms.B 18r,10) בימיו עלה סנחריב _____ וישלח את רב שקה ׃ (Ms.B 18r,11) ויט ידו על ציון _____ ויגדף אל בגאונו ׃
19 (Ms.B 18r,12) [--] [נ]מוגו בגאון לבם _____ ויחילו כיולדה ׃
20 (Ms.B 18r,13) ו֯י֯[קר]א֯ו אל אל עליון _____ ויפרשו אליו כפים ׃ (Ms.B 18r,14) ו֯י֯ש֯[מע] ]ב֯קול תפלתם _____ ויושיעם ביד ישעיהו ׃