Versionen

Mas1k

©

Copyright


1
1[חדשות פלא כול אלה ]עשה֯ פלא במ֯זמת֯ ח֯ס֯דו (ח֯ס֯דובל) ובל
2[-- ]○ כול דב֯ר֯י֯ ד֯עת נהיו כ[ו]ל הוי עד ומדעתו
3[ומזמו]ת֯י֯ו֯ היו֯ כול תעודות עולמים ע֯ו֯שה ראישונות
4[לעתו]ת֯יהם ואחרונות למועדיהם ואין בידעים נגלי
5[פלא ]להבין לפני עשותו ובעשותו לא ישכילו כול
6[אלוהי]ם מה יזום כיא ממעשי כבודו הם לפני היותם
7[ממחשב]ת֯ו _____
8[למשכיל ]ש֯י֯ר֯ עולת השבת הששית בתשעה לחודש
9[השני הללו (_____) הללו א]ל[וה]י֯ אלים יושבי מרומי רומים
10[-- ק]ו֯דש קדשים ורוממו כבודו
11[-- ד]עת אלי עולמים
12[-- ]ק֯רואי֯ רום רומים
13[-- ]ב֯כול קודש
14[--]
15[--]
16[--]
17[-- ]י֯○[ ○○ ]יו
18[--
19[--]
20[--]ת
21[--]
2
1ל[א]ל֯ו֯ה֯[י עולמים בשבעה ברכות פלאיה וברך]
2למ֯ל֯[ך כול קדושי עולמים שבעה בשבעה]
3ד֯בר֯י֯[ ברכות פלׂא תהלת גדל בלשון השני למלך]
4אמת֯ו֯[צדק בשבעה גדולות פלאיה וגדל לאל]
5כול אל[והי נועדי צדק שבעה בשבעה דברי]
6גדול[ות פלא תהלת רומם בלשון השלישי לנשיאי]
7רו֯ש[ רומם אמתו למלך מלאכים בשבעה רומי פלאה]
8רומ[ם לאלוהי מלאכי רום שבעה בשבעה דברי רומי]
9פלא[ תהלת שבח בלשון הרביעי לגבור על כול]
10אלהים[ בשבע גבורות פלאה ושבח לאלוהי גבורות]
11שבעה ב֯[שבעה דברי תשבוחות פלא תהלת הודות]
12בלשון החמישי ל֯[מלך הכבוד בשבעת הודות פלאיה]
13יודו לאל הכבוד שבע֯[ה בשבעה דברי הדות פלא]
14[תה]לת רנן בלשון הששי ל֯[אל הטוב בשבעה רנות]
15[פלאיה ורנן] למלך הטוב שבע[ה בשבעה דברי רנות]
16פ[לא -- תה]לת זמר בלשון השב[יעי לנשיאי רוש]
17זמר עוז לאלוהי קודש בשבע[ה זמרי נפלאותיה]
18וזמר למלך הקודש שבעה בש֯[בעה דברי זמרי]
19פלא שבע תהלי ברכותיו שבע ת[הלי גדל צדקו]
20שבע תהלי רום מלכותו שבע תהלי ת֯[שבחות כבודו]
21שבע תהלי הודות נפלאותיו שבע תה[לי רנות עוזו]
22[שב]ע֯ תהלי זמיר[ו]ת קודשו תולדות ○○[ --]
23[-- ש]ב֯עה֯ בשבעה דברי פלא דב[רי --]
24[לנשיאי רוש יבר]ך֯ בשם כבוד אלוהים לכ֯[ול --]
25[-- בשבעה ד]ב֯רי פלא לברך כול סודי֯[הם במקדש]
26[קודשו בשבעה דברי פלא וב]ם֯ לידעי עולמים֯[ --]