חלל‎ I profanieren, entweihen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חלל‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1806/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḤLL (a/i), eig. aus einem bestimmten Bereich/einer Restriktion "frei sein/werden" › "beginnen" (he. qal nur piyyut.), D eig. "entlassen" › he. spezifisch › "profanieren", "entweihen" (= "aus dem Zustand der Weihung entlassen"; daraus dann bhe., mhe.2 u. vereinz. piyyut. nif. u. mhe.1mhe.2 piyyut. qal i.S.v. "entweiht sein"), hif. "in einen anderen Bereich versetzen" › "in Gebrauch setzen" › "anfangen (lassen)", "beginnen" (he.), vereinz. a. i.S.v. "ungültig machen"

  Formen:

  nif. pf. 3.m.sg.

  : נחל Sir 49,2 (Ms.B 18v,5; weniger wahrsch. zu חיל‎ I)

  impf. 3.f.sg.

  : תחל Sir 42,10 (Ms.Mas 4,18)

  pi. pf. 3.m.sg. + ו

  : וחלל 11Q1 frg. J,4 (für וּלְחַלֵּל Lev 20,3; vgl. , 𝔊; od. inf.cs.)

  + sf. 3.m.sg.

  : חללהו Mas1d 2,8 (für חִלְּלוּהוּ Ez 36,21)

  2.m.sg.

  : חללתה 4Q252 4,5

  1.comm.sg. + ו

  : וחללתי 1QIsaa 39,25 (für חִלַּלְתִּי Jes 47,6)

  pf.cons. 3.m.sg.

  : וחלל CD 15,3

  impf. 3.m.sg.

  : יחלל 4Q270 frg. 2 i,11

  2.m.sg. + ו

  : ותחלל Sir 47,20 (Ms.B 17r,12)

  1.comm.sg. + ו

  : ואחללה 1QIsaa 37,6 (= וַאֲחַלֵּל Jes 43,28)

  3.m.pl.

  : יחללו 4Q493 frg. 1,5

  + sf. 3.m.sg.

  : יחללוהו 11QTa 46,11

  impf.cons. 2.m.sg. + sf. 3.m.sg.

  : ו]תחללהו 1Q2 frg. 5-6,2 (für וַתְּחַלְלֶהָ Ex 20,25; vgl. )

  ptz. m.pl.cs.

  : מחללי 4Q383 frg. A,2

  inf.cs. + ו

  : וחלל 11Q1 frg. J,4 (für וּלְחַלֵּל Lev 20,3; vgl. ; od. pf. 3.m.sg.)

  + ל

  : לחלל 4Q271 frg. 5 i,19; CD 12,4

  + sf. 3.f.sg. + ל

  : לחללה 4Q266 frg. 5 ii,6; + מן: מחללה 1QIsaa 46,12 (für מֵחַלְּלוֹ Jes 56,2)

  + sf. 3.m.pl. + ב

  : בחללם 4Q513 frg. 2 ii,6

  puʿal pf. 3.m.sg.

  : חולל 4Q254 frg. 3+8,11 (4Q254 frg. 3+8,11 + frg. 3,8; i.u.K.; od. zu חול‎ I, חיל‎ I, חיל‎ II od. חלל‎ II)

  ptz. f.pl.abs./det. + ב + ו

  : ובמחוללות 4Q285 frg. 7,5 (weniger wahrsch. zu חלל‎ II od. מחוללה)

  hif. pf. 3.m.sg.

  : החל 4Q513 frg. 2 ii,5

  2.m.sg.

  : ה]חלותה 4Q27 frg. 13 i-14,26 (= החלת Num_SP 20,13[א]) = החלת 4Q31 2,13 (für הַחִלּוֹתָ Dtn 3,24 = החלת )

  1.comm.sg.

  : החלתי 4Q411 frg. 1 ii,4

  3.comm.pl.

  : החלו 1QS 9,10

  impf. 3.m.sg.

  : יחל 4Q274 frg. 1 i,1; CD 11,15

  3.m.pl.

  : יחלו 1QM 9,1

  imp. m.sg.

  : החל 4Q374 frg. 16,3 (mögl. a. pf. 3.m.sg.)

  inf.cs.

  : החיל 4Q251 frg. 1-2,6 (i.u.K.; od. l. החיל u. zu חל‎ I); + ל: להחל 1QM 1,1

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : wahrsch. Sir 49,2 (Ms.B 18v,5) כי נחל על משובתינו "denn er war entweiht wegen unserer Abtrünnigkeit(en)", weniger wahrsch. zu חיל‎ I nif. "er entsetzte sich" (s.d.; cj. mögl. נחל "er war bekümmert", s. zu חלה‎ II); mögl. 4Q451 frg. 1,1 ש]מכה [ה]גדול ואל יחל[ "dein großer Name, und nicht soll er entweiht werden" (i.u.K.; a. andere Ergänzungen und damit andere Formen u. Lemmata mögl.)

   2. : Sir 42,10 (Ms.Mas 4,18) בבתוליה פן תחל "während ihrer Jungfernschaft, dass sie nicht entjungfert werde" (dgg. par. Ms.B 11v,15 בבתוליה פן תפותה "während ihrer Jungfernschaft, dass sie nicht verführt werde")    1. : CD 12,4 לחלל את השבת ואת המועדות "zu entweihen den Sabbat oder die Feste" (par. 4Q271 frg. 5 i,19; s.a. I.2.b); mit ברית 4Q383 frg. A,2 מחללי הברית "die Entweiher des Bundes" (i.u.K.); i.Zshg. mit einem exilierten Priester mit unklarem Bezug 4Q266 frg. 5 ii,6 לחללה בטמאתם "um ihn/sie/es zu entweihen durch ihre (scil. der Fremdvölker) Unreinheit"; 11QTa 46,11 ולוא יחללוהו וקדשו את מקדשי "so dass sie es (scil. das Heiligtum) nicht entweihen, sondern sie mein Heiligtum heiligen" u. 35,7 ולוא יחל[לו את מק]דש אלוהיהמה "so dass sie das Heiligtum ihres Gottes nicht entweihen"; i. Milḥ. i.K. einer Schlacht 4Q493 frg. 1,5 ולוא יחללו שמן כהונתם[ "aber sie dürfen das Öl ihres Priestertums nicht entweihen" (vgl. D.III)


     1. : CD 15,3 ואם ישבע ועבר וחלל את השם "und wenn er schwört und (dann) übertritt, dann entweiht er den Namen" u. 4Q270 frg. 2 i,11 או אשר יחלל את השם "oder der, der entweiht den Namen" (i.u.K.)

     2. : 4Q387 frg. A,1 לחלל את ש[ם "zu entweihen den Namen (? oder Sabbat? vgl. I.1)"

    2. : 4Q252 4,5 אז חללתה יצועיו עלה "damals hast du (scil. Ruben) sein Bett entweiht, das er bestiegen hat" (Zit. Gen 49,4); Sir 47,20 (Ms.B 17r,12) ו[ת]תן מום בכבודך ותחלל את יצועיך "und fügtest deiner (scil. Salomos) Ehre einen Makel zu und hast dein Lager entweiht"

   1. : 4Q513 frg. 2 ii,6 אשמה בחללם "Schuld, wenn sie entweihen" (zu Z. 5 s. D.III); 4Q387 frg. 1,3 ]ותחלל[ו "und ihr habt entweiht"; 4Q179 frg. 3,2 ]חללו[; 4Q469 frg. 3,5 חללו od. l. חללו

  1. : 4Q254 frg. 3+8,11 (4Q254 frg. 3+8,11 + frg. 3,8) חולל "er/sie/es wurde entweiht" (od. zu חלל‎ II, חיל‎ I, חיל‎ II, חול‎ I); 4Q285 frg. 7,5 ובמחוללות "und durch Entweihte" (od. zu חלל‎ II, מחוללה)    1. : zu Beginn von Milḥ. ראשית משלוח יד בני אור להחל בגורל בני חושך "der Beginn ist das Ausstrecken der Hand der Söhne des Lichts, um anzufangen mit der Gefolgschaft der Söhne der Finsternis" 1QM 1,1


     1. : ונשפטו במשפטים הרשונים אשר החלו אנשי היחד לתיסר בם "und sie sollen gerichtet werden nach den ursprünglichen Bestimmungen, mit denen sich zu unterweisen die Männer der Gemeinschaft begonnen hatten" 1QS 9,10; יחל להפיל את תחנונו "er soll anfangen, sein Flehen vorzubringen" 4Q274 frg. 1 i,1

     2. : יחלו להפיל בחלליהם "sie sollen anfangen, unter ihren Verwundeten/Erschlagenen niederzuwerfen" 1QM 17,14 (vgl. D.II); mögl. וחללי הבינים יחלו לנפול ברזי אל "und die Erschlagenen/Verwundeten der Vorkämpfer werden anfangen, zu fallen (weniger wahrsch. i.S.v. "erschlagen, um zu fallen" zu חלל‎ II) durch die Geheimnisse Gottes" 16,11 (par. 4Q491 frg. 11 ii,910), mögl. a. יחלו אנשי הבינ[י]ם[ "es sollen anfangen die Vorkämpfer ..." 4Q491 frg. 10 ii,9 (i.u.K.)

     3. : יחלו לשתות יין חדש "sie sollen beginnen, neuen Wein zu trinken" 11Q20 5,10; i.Bz.a. einen Zustand ואל] יאכל[ איש ]אשר לא החל לטהור "niemand soll essen, der nicht angefangen hat, rein zu werden" 4Q514 frg. 1 i,34, ähnl. Z. 7

     4. : [י]חל להגלות בארבעה לשבת "er (scil. der Mond) beginnt sichtbar zu werden am vierten (Tag) der Woche" frg. 2,17; וכן יחל לה[כסות "und so beginnt er (scil. der Mond) sich zu verbergen" frg. 1+1a ii,29

   1. : mit einer kriegerischen Handlung beginnen, i. Milḥ. (vgl. I.2.b) יחלו ידם להפיל בחללים "sie lassen ihre Hand anfangen, unter den Verwundeten/Erschlagenen niederzuwerfen" 1QM 9,1; ähnl. 1QM 16,8 (par. 4Q491 frg. 11 ii,7)

   2. : i. Milḥ. i.K. einer Schlacht [לו]א יחלו שמן משיחת כהונתם בדם גוי הבל "sie dürfen das Salböl ihres Priestertums nicht durch das Blut nichtiger Völker entweihen" 89 (vgl. B.I.1); נשא עוון כי החל כהונתו "er hat Schuld auf sich geladen, denn er hat sein Priestertum entweiht" 4Q513 frg. 2 ii,5 (i.u.K.); אל יחל איש את השבת על הון ובצע "niemand soll den Sabbat entweihen wegen Besitz oder Gewinn" CD 11,15

   3. : i.Bz.a. ein Gelübde od. einen Eid i.S.v. "das Wort brechen" ולוא יחל דבריו "dann darf er seine Worte nicht ungültig machen" 11QTa 53,15 (Num 30,3)

   4. : ]ויפרעו ביד רמה להחל[ "und sie werden freien Lauf lassen/zuchtlos werden mit erhobener Hand, um anzufangen/zu entweihen" 4Q182 frg. 1,3; ]יחלו 4Q249 frg. 13,7; החל יא־[ 4Q374 frg. 16,3 (od. zu חל‎ I); החיל 4Q251 frg. 1-2,6 (i.u.K.; od. l. החיל zu חל‎ I); הנא החלתי "siehe, ich habe angefangen" 4Q411 frg. 1 ii,4

  Ableitungen:

  חל‎ I