ארבע vier

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, ארבע (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1264/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN ʾarbaʿ (mas. אַרְבַּע/ ארְבָָּעָה/אַרבָעִים; she. arba/arbā́/arbī́m; Sec. αρβαειμ [1 Sam 4,18; Field I, 494]; Hier. arbaim), "vier": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : ארבע 4Q317 frg. 2,21; Mur. 22 r.i.,1; MzRev_J4 27,rev.; + ו: וארבע 3Q15 8,13

  cs.

  : ארבע 4Q365 frg. 12a-b ii,8; 3Q15 7,7; + ו: וארבע 1QM 6,10; + ל: לארבע 4Q223-224 frg. 2 iv,20 (i.u.K.); + מן: מ[אר]בע 4Q386 frg. 1 ii,9 (L.u.)

  f.sg.abs.

  : ארבעה 4Q252 1,8; CD 10,5; Sir 37,17 (Ms.B 7v,11; Ms.D 1v,7); XHev/Se 49 1,6; + ו: וארבעה 1QM 5,13; + ב: בארבעה 4Q319 4,10; Mur. 29 r.a.,9, בארעה[ 4Q324d frg. 2,2 (Schreibf.)

  cs.

  : ארבעת 11Q5 27,10; P. Yadin 44 1,17 (L.u.); + ו: וארבעת 1QM 6,10; + ב: בארבעת 3Q15 10,17; + ב + ו: ובארבעת 11QTa 37,13; + מן: מארבעת 11Q17 8,5

  comm.pl.abs.

  : ארבעים 1QM 6,14; CD 20,15, ארבעימ 4Q364 frg. 26b ii+e,2, ארבעין 3Q15 1,3; + ו: וארבעים 1QM 6,14, ואבעים 11Q5 27,9 (Schreibf.), ורבעים 11QTa 40,10 (Schreibf.)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : מארבעת מוסדי רקיע הפלא "von den vier Fundamenten des Firmaments des Wunders" 11Q17 8,56; ובארבעת מקצועות החצר "und in den vier Winkeln des Hofes" 11QTa 37,13; א]רבעת הרוחו[ת "vier Richtungen" 4Q491 frg. 1-3,14; ארבע רוחות השמים "vier Winde des Himmels" 4Q385 frg. 2,7, vgl. 4Q448 2,56; ארבע פנותיו "seine vier Ecken" 4Q365 frg. 12a-b ii,8; 11QTa 30,6; על ארבע קרנות מזב[ח] העולה ועל ארבע פנות עזרת המזבח "auf die vier Hörner des Brandopferaltars und an die vier Ecken der Altareinfassung" 11QTa 23,1213; wahrsch. a. ארבעת האנשים הלוו "diese vier Männer" P. Yadin 44 1,17 (L.u.)

    2. : בארבעת מקצועות "in vier Ecken" 3Q15 10,1711,1; ארבע[ת כ]ורין "vier Kor" Mur. 24B 1,17 (zur Erg. vgl. ששת כורין Mur. 24D 1,16)

    3. : ו]ארבעת מועדי "und vier Festzeiten der ..." 4Q512 frg. 33+35,2     1. : ארבע אצבעות ... ארבע גודלים וארבעה טפחים "vier Finger ... vier Daumen, und vier Handbreit" 1QM 5,13; וארבעה כנפים "und vier Flügel" 4Q73 frg. 2,6 (Ez 10,21 mit וְאַרְבַּע); ארבע טבעות "vier Ringe" 4Q365 frg. 12a-b ii,1213; וארבעה שערים "und vier Tore" 11QTa 5,8; ארבעה הינים "vier Hin" 19,14; ארבע אמות "vier Ellen" 11QTa 30,78.910; 31,13; Mas585 1,1; ארבע ערים "vier Städte" 48,1314; ארבעה שרביטי[ם] "vier Zweige" Sir 37,17 (Ms.D 1v,7; par. Sir 37,17 [Ms.B 7v,11] mit שבטים "Stämme" [L.u.] statt שרביטי[ם]); wahrsch. a. ארבעה טורי [אבן "vier Reihen von Edelsteinen" 4Q365 frg. 12b iii,9; ארבע רוחות "vier Winde/Richtungen" 4Q381 frg. 14+5,3; וארבע חיות "und vier Lebewesen" 4Q385 frg. 6,6

     2. : אמות אמות ארבע "vier Ellen" 3Q15 2,14; אסתרין ארבע "vier Stater" 9,3; זוזין ארבעה "vier Sus" XHev/Se 49 1,6; סלעים ארבע "vier Sela" P. Yadin 44 1,21 (!)

     3. : wahrsch. המכר הזה בתחומו והחרובים "dieser Verkauf: in seinen Grenzen sind die vier Johannisbrotbäume" Mur. 22 frg. 20+30r.a.,2 (vgl. Yardeni 2000, 27) od. l. mit DJD II המכר הזה בתחומו והחרובים "dieser Verkauf bezieht sich auf sein Gebiet und die vier Johannisbrotbäume"

    1. : ושיר ... ארבעה "und Lieder, die ...: vier" 11Q5 27,910

    2. : ארבעה למטה לוי "vier vom Stamm Levi" CD 10,5; תגלה ארבע "werden sichtbar vier (scil. Teile des Tages)" 4Q317 frg. 2,21; ההולכים על ארבע "die auf vier (scil. Beinen) laufen" 11QTa 48,4


   1. : ו]בארבעה לשבוע הח[מישי] "aber am Vierten der fünften Woche" 11Q12 frg. 1,4; בארבעה לשבת "am Vierten der Woche" 4Q317 frg. 2,17 (L.u.); בארבעה בשב[ת "am Vierten in der Woche" 4Q319 4,10; בארבעה באלישיב "am Vierten in (der Dienstwoche des) Eljaschib" 4Q321 3,4; בארבעה לחודש הראישון "am Vierten im ersten Monat" 4Q400 frg. 1 i,1; בארבעה בתשיעי "am Vierten im neunten (Monat)" 4Q321 3,5; בארבעה בוא "am Vierten in ihm (scil. dem Monat)" 2,3

   2. : nach cs. שנת ארבע "des vierten Jahrs" Mur. 22 r.i.,1; Mur. 30 r.a.,8; MzRev_J4 27,rev.; 29,rev.; 30,rev. (wörtl. "Jahr der Vier")
     1. : ארבע עשרה אמה "vierzehn Ellen" 1QM 4,15

     2. : ארבע עשרה באמה "vierzehn Ellen" 11QTa 36,8.10; 41,14

    1. : כבשים [א]רבעה עשר "vierzehn Lämmer" 11QTa 28,7 (vgl. Num 29,20); כבשים בני שנה ארבעה עשר "vierzehn einjährige Lämmer" 10 (Num 29,23; s.a. 11Q20 4,1213); אמות ארבע[ ע]סרה "vierzehn Ellen" 3Q15 4,4

    2. : ארבע עשרא וחצי[ "vierzehn und ein halbes" 4Q317 frg. 3,33, s.a. 4Q317 frg. 2,15.1 u. A.II.3


    1. : עד יום ארבעה עשר "bis zum vierzehnten Tag" 4Q252 1,8

    2. : בארבעה עשר בתשיעי "am Vierzehnten im neunten (Monat)" 4Q321 2,5; [בארב]עה עשר בחודש הראישון "am Vierzehnten im ersten Monat" 11QTa 17,6 (vgl. Lev 23,5 ohne Monatsangabe); בארבעה עשר לאלול "am Vierzehnten des Elul" Mur. 29 r.a.,9    1. : ארבע וחמשים נשכה "vierundfünfzig Hallen" 11QTa 44,8

    2. : באר[בעה] וע[שרי]ם בו[א] "am Vierundzwanzigsten in ihm (scil. dem Monat)" 4Q321 4,1 (L.u.)

    3. : בא]רבע ועשרים "in vierundzwanzig" 4Q365a frg. 5 i,5


    1. : אמות עשרין וארבע "vierundzwanzig Ellen" 3Q15 7,6 (teilw. erg.); 8,1213; i.K. einer größeren Zahl לימים שלוש מאות ששים וארבעה "von dreihundertvierundsechzig Tagen" 4Q252 2,3

    2. : ויכתוב תהלים שלושת אלפים ושש מאות ושיר ... לכול ימי השנה ארבעה וששים ושלוש מאות "er verfasste dreitausendsechshundert Psalmen und Lied(er) ... für alle Tage des Jahres: dreihundertvierundsechzig" 11Q5 27,47


   1. : das Gezählte i. pl.abs. vorangehend ככר+«י»+ן ארבע מאות "vierhundert Talente" 3Q15 7,7


    1. : הכול שש מאות וארבעת אלפים "insgesamt sind es viertausendsechshundert" 1QM 6,10

    2. : ויהי הכול ארבעת אלפים וחמשים "und die Gesamtheit betrug viertausendfünfzig" 11Q5 27,10; ויהי כול השיר אשר דבר ששה ואבעים וארבע מאות "und die Gesamtheit der Lieder, die er vorgetragen hatte, betrug vierhundertsechsundvierzig" 9

    3. : ואלף וארבע מאות רכב "und tausendvierhundert Reiter" 1QM 6,10

    4. : שמונים וארבע מאות באמה "vierhundertachtzig Ellen" 11QTa 38,13

    5. : [ב]שנת ארבע מאות ושמונים "im vierhundertachtzigsten Jahr" 4Q252 1,1    1. : מבן ארבעים שנה "von einem Vierzigjährigen" 1QM 6,14; 7,1.2; ]ארבעים יום "vierzig Tage" 2Q19 frg. 1,2; ארבעים יום וארבעים לילה "vierzig Tage und vierzig Nächte" 4Q252 1,6; ארבעין [כ]כר "vierzig Talente" 3Q15 1,1415; סלעים ארבעין "vierzig Sela" P. Yadin 46 1,9

    2. : i. P. i. Ausl. zu Ps 37,10 i.Bz.a. einen konkreten Zeitabschnitt לסוף ארבעים השנה "am Ende der vierzig Jahre" 4Q171 frg. 1-2 ii,67

    3. : אמות אריח ארבעין "vierzig Halbziegel-Ellen" 3Q15 1,23; כשנים ארבעים "etwa vierzig Jahre" CD 20,15


    1. : תשעה וארבעים יום "neunundvierzig Tage" 11QTa 21,1213 (L.u.)

    2. : תשע ורבעים באמה "neunundvierzig Ellen" 40,910

    3. : ת]שעה וארבעים גורלות אור "neunundvierzig Teile des Lichts" 4Q440 frg. 1,2

    4. : מבן שלושים שנה עד בן חמש וארבעים "von einem Dreißigjährigen bis zu einem Fünfundvierzigjährigen" 1QM 6,14

    5. : ויהי כול השיר אשר דבר ששה ואבעים וארבע מאות "und die Gesamtheit der Lieder, die er vorgetragen hatte, betrug vierhundertsechsundvierzig" 11Q5 27,9