טהור rein

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, טהור (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1095/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatul, Wz. טהר‎ I (mas. טָהֹ[ו]ר; she. ṭå̄hor), "pur", "frei von" (+ מן), (kultisch) "rein": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : טהור 1QM 5,10; + ל: לטהור (i.u.K.; od. det. od. qal inf. zu טהר‎ I)

  cs.

  : טהור 1QpHab 5,1

  det.

  : הטהור 4Q403 frg. 1 ii,26; + ו: והטהור 11QTa 52,11; + ל: לטהור[ 4Q512 frg. 40-41,4 (L.u.); CD 6,17

  pl.abs.

  : טהורים 11QTa 47,7; CD 12,9, טהורימ 4Q394 frg. 3-7 i,18 (MMT B,15); + ו: וטהורים 4Q284 frg. 4,4 (ו L.u.)

  cs.

  : טהורי 4Q400 frg. 1 i,15

  det.

  : הטהורים[ 4Q512 frg. 51-55 ii,9

  f.sg.abs.

  : טהורה 11QTa 47,7; + ו: וטהורה 4

  det.

  : הטהורה 11QTa 52,17

  pl.abs.

  : טהורות 11QTa 47,3

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : 4Q365 frg. 12b iii,14 ע[ב]ות זהב טהור "Kordeln aus reinem Gold" (Ex 39,15)

     2. : neben טוב‎ II 11QTa 36,1011 כיור ארז מצופה זהב טהור ודלתותיו מצופות זהב טוב "eine Täfelung aus Zedernholz, die mit reinem Gold überzogen ist, und seine Türflügel sind mit gutem Gold überzogen", vgl. 41,1617 ודלתותיהמה מצופות זהב טהור "und ihre Türflügel überzogen mit reinem Gold" u. par. 4Q365a frg. 2 ii,7 זהב טהו⟦ר⟧≪ב≫ mit Korrektur von טהור in טהוב = טוב‎ II; 11QTa 3,8 ויאת כול כליו יעשו זהב טהו[ר "und all seine Geräte sollen sie aus reinem Gold herstellen", vgl. Z. 9 ה]כפרת אשר עליו זהב טהור[ "die Deckplatte, welche auf ihm ist, ist aus reinem Gold" u. Z. 12 ]ומנקיותיו יהיו זהב טהור "und seine Opferschalen sollen aus reinem Gold sein"

     3. : 1QM 5,10 ושבולת זהב טהור "und eine Ähre aus reinem Gold" als Verzierung auf der Klinge להב‎ II einer Lanze רמח für den Kampf, vgl. auf den כידנים (Schwerter) Z. 1112 ומראי שבולת זהב טהור "und Muster einer Ähre aus reinem Gold"

    1. : i.K. der Tempelarchitektur wahrsch. 11QTa 3,15 נחו]שת טהור "reine Bronze"


    1. : i. Gebet 4Q512 frg. 40-41,34 ותב]דל לנו בין הטמא לטהור[ "und du hast für uns zwischen dem Unreinen und dem Reinen unterschieden"; CD 6,1718 u. 12,1920 ולהבדיל בין הטמא לטהור "und zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen"; i.Bz.a. Flüssigkeiten 4Q394 frg. 8 iv,67 (MMT B,5657) ואף המוצקות אינמ מבדילות בין הטמא [ל]טהור "und auch die Güsse trennen nicht zwischen dem Unreinen und dem Reinen"


     1. : frg. 3-7 i,18 (MMT B,15) להערי[בו]ת השמש להיות טהורימ "untergehen zu lassen die Sonne, damit sie rein werden" (par. 4Q395 frg. 1,10); i.Zshg. v. Speisegeboten 4Q274 frg. 3 ii,4 לטהור "für einen/den Reinen" (od. zu טהר‎ I); i. 4Q414 frg. 1 ii-2 i ]טהורים לפניכה "Reine vor dir" Z. 4 (i.u.K.) u. mit מועד Z. 23 ]טהורי מועדי אורכה[ "die Reinen der festgesetzten Zeiten deines Lichts"

     2. : 11QTa 52,1011 בשעריכה תואכלנו הטמא והטהור בכה יחדיו כצבי וכאיל "in deinen Ortschaften darfst du es essen – der Unreine und der Reine bei dir gleichermaßen – wie die Gazelle und das Damwild" (Dtn 15,22) u. 53,45 ואכלתה בשעריכה והטהור והטמא בכה יחדיו כצבי וכאיל "und du darfst in deinen Ortschaften essen – und zwar der Reine und der Unreine bei dir gleichermaßen – wie (scil. 'entsprechend der Halakha für' od. 'als wäre es') die Gazelle und das Damwild" (vgl. Dtn 12,2122)

     3. : zur Angabe dessen, wovon man rein ist i.K. des Rituals der roten Kuh 4Q277 frg. 1 ii,2 איש טהור מכול טמאת ערב "ein Mann, rein von jeglicher Unreinheit bis zum Abend"; zur Angabe der Quelle der Unreinheit 1QM 7,56 וכול איש אשר לוא יהיה טהור ממקורו "und jeder Mann, der nicht rein ist von seiner Quelle her"

     4. : i.K. von Totenunreinheit 11QTa 49,89 וכלי חרש יטמאו וכול אשר בהמה לכול איש טהור יטמא "und Gefäße aus gebranntem Ton sind unrein, und alles, was in ihnen ist, ist für jeden reinen Menschen eine Verunreinigungsquelle"

     5. : mögl. 4Q414 frg. 7,3 לעם טה[ור "in Bezug auf ein reines Volk" (L.u.; i.u.K.; od. l. טה[ור "von Reinheit", vgl. במועדי טוהר Z. 6)

     6. : 4Q460 frg. 6,3 וכוהניו טהורי[ם "und seine Priester (sind?) rein" (L.u.; i.u.K.)

    2. : 11QTa 52,1314 לוא תזבח שור ושה ועז טהורים בכול שעריכה קרוב למקדשי דרך שלושת ימים "du darfst kein reines Rind oder Schaf oder Ziege in irgendeinem deiner Tore schlachten, das meinem Heiligtum drei Tagesreisen nahe liegt"; 47,78 כול עור בהמה טהורה אשר יזבחו בתוך עריהמה לוא יבואו לה "keine Haut vom reinen Vieh, das sie schlachten inmitten ihrer Städte, dürfen sie in sie (scil. Jerusalem) hineinbringen" (zum Vorangehenden s. II.4); 52,1617 וכול הבהמה הטהורה אשר יש בה מום בשעריכה תואכלנה רחוק ממקדשי "und jedes reine Tier, an dem es einen Makel gibt, sollst du in deinen Ortschaften essen, fern von meinem Heiligtum"; 4Q366 frg. 5,4 עוף טהור "reiner Vogel" (Dtn 14,20); אל ימכר איש בהמה ועוף טהורים לגוים בעבור אשר לא יזבחום "keiner soll reines Vieh oder reine Vögel an Fremde verkaufen, damit sie sie nicht opfern" CD 12,89

    3. : i.Zshg. mit Reinheitsbestimmungen für die Stadt Jerusalem 11QTa 47,57 כול אשר בתוכה יהיה טהור וכול אשר יבוא לה יהיה טהור יין ושמן וכול אוכל וכול מושקה יהיו טהורים "alles, was in ihr ist, soll rein sein und alles, was zu ihr hineinkommt, soll rein sein; Wein und Öl und jede Speise und jedes Getränk sollen rein sein" (zum Vorangehenden s. II.5, zum Folgenden II.3); 4Q365 frg. 12a-b ii,6 קטורת הסמים טהור "Räucherwerk von Kräutern als Reines" (Ex 37,29)

    4. : 11QTa 47,3 [והיו ]עריהמה טהורות "und ihre Städte sollen rein sein"; von Jerusalem 45 תהיה קודש וטהורה מכול דבר לכול טמאה אשר יטמאו בה "es soll ein Heiligtum sein und rein von jeder Sache in Bezug auf irgendeine Unreinheit, durch die man sich verunreinigen kann" (zum Folgenden s. II.4)

   1. : 4Q403 frg. 1 i,13 טהורי עולמים "ewig Reine" (L.u.); 42 טהורים למקדש קודש[ו] "die Reinen für das Heiligtum seiner (scil. Gottes) Heiligkeit"; 4Q400 frg. 1 i,15 יתקדשו כול קדושי עד ויטהר טהורי "es heiligen sich (od.: "es werden geheiligt") alle ewigen Heiligen und er (scil. Gott) reinigt die Reinen ..."

   2. : i. weisheitl. K. 4Q525 frg. 2 ii+3,1 בלב טהור ולוא רגל על לשונו "... mit einem reinen Herzen und nicht führt er verleumderische Reden auf seiner Zunge" (i.u.K.); 4Q436 frg. 1a+b i,10 ותשם לב טהור תחתיו "und du hast an seine Stelle ein reines Herz gesetzt" (par. 4Q435 frg. 2 i,1 teilw. erg.)

   3. : neben קדוש 4Q185 frg. 1-2 i,4 ]טהור וקדוש[ "rein und heilig" (L.u.); 4Q284 frg. 4,4 וטהורים לפניכה "und Reine vor dir"; 4Q253 frg. 2,3 טהורים מן הבריאה[ "Reine(,) von der Schöpfung (an)"