Versionen

4Q366

©

Copyright


frg. 1
1[-- ? החי וחצ]ו֯ את כספו
2[וגם את המת יחצון או נודע כי -- ? ]מ֯תמול שלשום
3[ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם -- ? והמת י]היה לו
4?כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה ]ב֯קר ישלם
5[תחת השור וארבע צאן תחת השה אם במחתרת ]ימצא _____ הגנב
6[והכהו? ומת אין לו דמים אם זרחה השמש עליו] דמים לו שלם ישלם
7[אם אין לו ונמכר בגנבתו _____? אם המצא] תמצא בידו הגנבה
8[משור עד חמור עד שה -- ? ] _____
9[כי יבעי?ר איש שדה או כרם ושלח את] בעירו ובער בשדה אחר
10[שלם ישלם משדהו כתבואתה ואם כל השדה י]בער מיטב שדהו ומיטב
11[כרמו ישלם ] _____
12[כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או ה]ש֯דה שלם[ ישלם]
13[המבער את הבערה __ כי יתן איש אל רעהו כסף או ]כ֯לים לש[מר וגנב]
frg. 2
1[שן תחת שן כאשר י]ת֯ן [מום באדם כן ינתן בו ומכה בהמה ישלמנה ומכה]
2[אדם יומת משפ]ט אחד יהיה ל֯כ֯ם֯[ כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה]
3[אלהיכם ] _____ [ ]
4[וכי ימוך ]א֯חיך עמך ונמכר לך לא ת[עבד בו עבדת עבד כשכיר כתושב]
5[יהי]ה֯ עמך עד שנת היובל יעבד עמ[ך ויצא מעמך הוא ובניו עמו]
6[ושב ]אל אחזתו ואל משפחתו ואל א[חזת אבתיו ישוב כי עבדי]
7[הם אשר הו]צ֯אתי אותם מארץ מצ[רים לא ימכרו ממכרת עבד לא תרדה]
8[בו בפרך ויראת מא]ל[היך --]
frg. 3
1[האחד לשני האיל]ם֯[ ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר ה?כבשים ושעיר עזים]
2[אחד חטאת ]מלבד עולת הת֯[מיד ו?מנחתה ונסכה _____]
3[וביום השני ]פ֯רים שנים ע֯[שר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם ]
4[ומנחתם ונס]כ֯יהם לפרים ולאי֯[לם ולכבשים במספרם כמשפט ושעיר עזים אחד חטאת]
5[מלבד עולת התמי]ד֯ מנחתה ונסכה _____
6[וביום השליש]י פרים עשתי עשר[ אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם ]
7[ומנחתם ונסכי]הם לפרים ולא[י]ל֯[ם ולכבשים במספרם כמשפט ושעיר חטאת אחד]
8[מלבד עולת התמיד ומנ]חתה ונסכה [_____]
9[וביום הרביעי ]פ֯רים עשרה[ אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם ]
10[מנחתם ונסכיהם ]ל[פרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט ושעיר עזים אחד]
frg. 4 i
1[וביום השביעי פרים שבעה אילם ש]נ֯[י]ם כ֯בש[ים בני שנה ארבעה עשר תמימם ]
2[ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשי]ם במספר֯[ם כמשפטם? ושע]י֯ר חטאת אחד מלבד֯
3[עולת התמיד מנחתה ונסכה ] _____
4?ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת ע]ב֯ודה לא תעשו והקרבתם עולה ליהוה
5[אשה ריח ניחח פר אחד איל אחד כבשים בני שנ]ה֯ שבעה תמימם ומנחתם ונסכיהם
6[לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט ושעיר ח]טאת אחד מלבד עולת התמיד מנחתה
7[ונסכה אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנד]ר֯יכם ונדבותיכם לעלתיכם ולמנחתיכם
8[ולנסכיכם ולשלמיכם _____ ויאמר משה ]אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה
9[את משה ] _____
10[חג הסכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנ]ך ומיקבך ושמחת בחגך אתה ובנך
frg. 4 ii
7וב֯○ן֯ [--]
8איש כ֯י֯[ ]ב֯ש [--]
9עיני֯ []חים[ ]○○ [--]
10תשמ֯○[ ]ל֯ב֯י֯ת[ ]○○ [--]
frg. 5
1[למינה ואת ]כ֯[ל] ע֯רב[ ל]מי֯נ֯ו֯[ ואת בת היענה ואת התחמו?ס ואת השחף ואת הנץ]
2[ל]מ֯י֯נ֯הו ואת הכוס ואת ה[ינשוף והתנשמת והקאת ואת הרחמה ואת השלך והחסידה]
3וה֯א֯נפה למינה֯ (למינו) ואת ה[דוכיפת והעטלף וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו ]
4_____ כל֯ עוף טהור ת֯[אכלו לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה]
5[וא]כ֯לה או מכר לנכ֯[רי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו]