חיה‎ I leben

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חיה‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/104/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḤYW (ssem.) › ḤYY (i/a) mit /-iw-/ › [-iy-], "leben": he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : חיה 2Q19 frg. 1,4

  3.comm.pl.

  : חיו 1QIsaa 32,8 (für חַיֵּי Jes 38,16); + ו: וחיו 1QIsaa 32,8 (für יִחְיוּ Jes 38,16)

  pf.cons. 3.m.sg.

  : וחיה 4Q266 frg. 11,12; CD 3,16, וחי 4Q504 frg. 6,17

  impf. 3.m.sg.

  : יחיה 4Q413 frg. 1-2,3

  3.f.sg. + ו

  : ותחיה 1QIsaa 45,22 (= וּתְחִי Jes 55,3)

  2.m.sg.

  : תחי Sir 40,28 (Ms.B 10v,3), mögl. a. 8Q3 frg. 26-29,15 (od. l. תחי; s. A.I.1.a); תחיה 11QTa 51,15; Sir 15,15 (Ms.A 6r,27)

  1.comm.sg.

  : אחיה 4Q381 frg. 31,5 (L.u.); + ו: ואחיה[ 1Q45 frg. 4,1 (i.u.K.)

  3.m.pl.

  : יחיו 4Q171 frg. 1+3-4 iii,1

  2.m.pl.

  : תחיו 4Q140 frg. 1,21 (= תִּחְיוּן Dtn 5,33)

  impf.cons. 3.m.sg. + ו

  : ]ויחי 4Q381 frg. 103,2 (od. juss.), ויחיה 1QIsaa 32,16 (für ו͏ַיֶּחֱזָק Jes 39,1)

  inf.cs. + ל

  : לחיות 4Q418 frg. 88 ii,7

  + sf. 3.m.pl.

  : לחיותם CD 7,6

  pi. pf. 2.m.sg.

  : חיית 4Q437 frg. 2 i,13

  impf. 3.m.sg.

  : יחיה 4Q521 frg. 2 ii+4,12; CD 3,17

  + sf. 3.m.pl.

  : יחים 4Q171 frg. 1+3-4 iii,3

  2.m.sg.

  : תחיה 11QTa 62,13

  ptz. m.sg.det.

  : המחיה 4Q521 frg. 7+5 ii,6

  inf.cs. + ל

  : לחיות 1QHa 16,37 (Suk. 8,36)

  pi./hif. inf.cs. + ל i.

  1QIsaa: לחיות 16; + ל + ו: ולחיות 16 (beides für 𝔐 hif. לְהַחֲיוֹת u. וּלְהַחֲיוֹת Jes 57,15, das auch hier vorliegen kann, wenn auch pi. angesichts des qhe. Fehlens von hif. ebenso möglich ist; hif. sonst nur qb. = 𝔐)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : i. Paränesen i. d. Dam. 4Q266 frg. 11,12 אשר יעשה האדם וחיה "damit der Mensch sie tut, so dass er lebt", CD 3,1516 וחפצי רצונו אשר יעשה האדם וחיה בהם "und die Wünsche seines (scil. Gottes) Wollens, die der Mensch ausführen soll, damit er durch sie lebt", mögl. a. Z. 17 ומואסיהם לא יחיה "aber die, die sie ablehnen, werden nicht leben" (od. pi., s. B.IV.2); || zu יטב u. יום 8Q3 frg. 26-29,1415 אתה הנזף למען תחי וייטבו ימים בארץ אשר אתם באים שם "du, lass dich zurechtweisen, damit du lebst und gut sind die Tage in dem Land, wohin ihr kommt" (für Dtn 11,8; od. l. תחי וייטבו "... ihr lebt und ...")

     2. : i. halakh. K. 4Q251 frg. 12,4 וטרפה אשר לא חיה "und Gerissenes, das nicht (mehr) lebt"; neben אסף‎ I nif. "umkommen" i. weisheitl. K. Sir 40,28 (Ms.B 10v,3) חיי מתן אל תחי טוב נאסף ממסתולל "ein Bettlerleben sollst du nicht leben; besser dran ist einer, der umkommt, als einer, der sich aufspielt (?)"


     1. : 2Q19 frg. 1,4 אבר]הם שלושה יובלים חיה "Abraham hatte drei Jubiläen (lang) gelebt"

     2. : CD 7,6 לחיותם אלף דור "so dass sie tausend Generationen (lang) leben" (ähnlich par. CD 19,1) u. i. P. zu Ps 37,19 4Q171 frg. 1+3-4 iii,1 יחיו אלף דור בישרה "sie werden tausend Generationen (lang) in Redlichkeit leben"

     3. : 4Q442 frg. 1,1 יחיה לעולם "er wird für immer leben" (i.u.K.)

     4. : 4Q221 frg. 4,7 [כי]א אין לו לחיות ים[ אחד יום אחד בארץ "denn er darf keinen Tag (länger) auf der Erde leben" (vgl. Jub 33,14; od. zu A.II)

   1. : 4Q413 frg. 1-2,23 וכפי גועלו כל רע[ ההולך אחר מ]שמע אוזניו ומראה עינו בל יחיה "aber entsprechend seiner (scil. Gottes) Abscheu gegenüber jedem Bösen wird derjenige, der wandelt gemäß dem, was seine Ohren hören und was sein Auge sieht, nicht am Leben bleiben"; 11QTa 51,1516 צדק צדק תרדוף למען תחיה ובאתה וירשתה את הארץ "Gerechtigkeit, Gerechtigkeit sollst du verfolgen, damit du am Leben bleibst und kommst und das Land erbst" (vgl. Dtn 16,20); Sir 15,15 (Ms.A 6r,2627) אם תאמין בו גם אתה תחיה "wenn du ihm vertraust, wirst auch du am Leben bleiben" (par. Ms.B 2r,17); mögl. 4Q381 frg. 31,5 כי אחיה [--] "fürwahr, ich werde am Leben bleiben"

   2. : 1Q45 frg. 4,1 ואחיה[ "und ich werde leben"; 4Q200 frg. 1 i,3 לחיות "zu leben"; 4Q418 frg. 88 ii,67 --] בידכה לחיות "in deiner Hand, um zu leben"; 4Q381 frg. 103,2 ]ויחי בכל[ "und er lebte in (?) allen"


   1. : 4Q521 frg. 7+5 ii,6 המחיה את מתי עמו "der, der die Toten seines Volkes lebendig macht" (s.a. B.IV.1.b)

   2. : 1QHa 16,37 (Suk. 8,36) לחיות רוח כושלים ולעות לעאף דבר "um den Geist der Strauchelnden zu beleben und um dem Erschöpften zu helfen durch ein Wort/ein Wort zu bereiten" (s. עות‎ II/עות‎ III); 4Q437 frg. 2 i,1213 ובילדי צדק נחמתני ועל קו מ[שפ]ט שמחת [את נפשי ובמשקל ]צדקה חיית את רוחי "und mit Kindern der Gerechtigkeit hast du mich getröstet und gemäß der Richtschnur des Rechts hast du meinen Seele erfreut und gemäß der Menge an Gerechtigkeit hast du meinen Geist aufleben lassen" (erg. nach par. 4Q435 frg. 5,3)

   3. : 11QTa 62,1314 לוא תחיה כול נשמה כי החרם תחרים את החתי ואת האמורי והכנעני "du darfst keine Seele am Leben lassen, sondern, fürwahr, du sollst den Bann vollstrecken am Hetiter und Amoriter und Kanaaniter" (vgl. Dtn 20,1617)     1. : 4Q171 frg. 1+3-4 iii,3 i. Ausl. v. Ps 37,20 יחים ברעב במועד ה[תע]נית "er wird sie während der Hungersnot in der Zeit des Fastens am Leben erhalten"

     2. : ירפא חללים ומתים יחיה "er wird Verwundete heilen und Sterbende am Leben erhalten" 4Q521 frg. 2 ii+4,12 (s.a. B.I)

    1. : CD 3,17 ומואסיהם לא יחיה "aber die, die es (scil. das Wasser) ablehnen, wird er (scil. der Brunnen = Tora) nicht am Leben erhalten"

  Ableitungen:

  חיה‎ II