דגלVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דגל (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1570/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qatl, Wz. *DGL "(hin)­schau­en (auf)" (mas. דֶּגֶל; she. dēgəl), "Feldzeichen" (auf das man schaut u. nach dem man sich ausrichtet) › "Fähnlein", "Abteilung": he.

Formen:

sg.det.

: הדגל 1QM 6,1; + ו: והדגל 1QM 6,5

m.pl.abs.

: דגלים 1QM 9,4

cs.

: דגלי 4Q503 frg. 10,2, דקלי 4Q503 frg. 51-55,8; + ו: ודגלי 4Q286 frg. 1 ii,9

+ sf. 3.m.pl. + ל

: לדגליהמה 4Q491 frg. 13,4

det.

: הדגלים 11QTa 21,5

Semantik:

Alles zeigen   1. : im Heer des Königs von Israel 11QTa 57,23 מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה לדגליהמה "vom Zwanzigjährigen bis Sechzigjährigen entsprechend ihrer Einheiten"; in kult. Zshg. 11QTa 21,5 נשיאי הדגלים "die Befehlshaber der Einheiten" (par. 11Q20 5,9); 4Q252 5,3 [ואל]פי ישראל המה הדגלים "und die Tausendschaften Israels sind 'die Einheiten'" als Ausl. zu Gen 49,10 דגליו (anders 𝔐 רַגְלָיו)


    1. : 1QM 6,45 הדגל הראישון מחזיק חנית ומגן והדגל השני מחזיקי מגן וכידן "die erste Einheit hält Speer und Schild und die zweite Einheit hält Schild und Waffe"; 1QM 8,14 יתקעו ה[כו]הנים לשלושת הדגלים "und die Priester sollen für die drei Einheiten Lärm blasen"; 4Q491 frg. 13,4 ובעומדם לדגליהמה "und wenn sie sich gemäß ihrer Einheiten aufstellen" (i.u.K.)

    2. : auf Kriegstrompeten 1QM 3,6 סדרי דגלי אל "Ordnungen der Einheiten Gottes"; als Aufschrift auf Feldzeichen 1QM 4,10 דגלי אל "Einheiten Gottes"

    3. : 1QM 5,3 סרך לסדר דגלי המלחמה בהמלא צבאם להשלים מערכת פנים "Ordnung, um die Kampfeinheiten zu ordnen, wenn ihr Heer vollzählig ist, um eine Schlachtreihe der Front vollständig zu bilden"; 1QM 17,10 יתקעו הכוהנים להם לסדר דגלי המערכה "die Priester sollen für sie blasen, um die Einheiten der Schlachtreihe zu ordnen"; s.a. 2.b und 2.f

    4. : ואחריהם יצאו שלושה דגלי בינים "und nach ihnen sollen drei Einheiten der Vorkämpfer ausziehen" 1QM 6,1 u. ואחריהם יצאו שני דגלי בינים "und nach ihnen sollen zwei Einheiten der Vorkämpfer ausziehen" Z. 4; ähnl. 8,4; statt דגלי 1QM 1,14 lies ונופלי (L.u.; i.u.K.)

    5. : 1QM 9,4 ועמדו ששה דגלים והדגל המתקרב "und es stellen sich auf sechs Einheiten und die Einheit, die angreift"

    6. : 1QM 9,10 סרך לשנות סדר דגלי המלחמה "Ordnung, um zu verändern die Ordnung der Kampfeinheiten"; s.a. 2.c


   1. : 4Q405 frg. 20 ii-22,14 מבין כול דגליה[ם] "von zwischen all ihren Scharen hervor"

   2. : ]עם דגלי אור "mit Scharen des Lichts" 4Q503 frg. 10,2; עם כול דגלי "mit allen Scharen von ..." frg. 7-9,4; mögl. a. ]ל דקלי או[ר "(mit allen?) Scharen des Lichts" 4Q503 frg. 51-55,8


  1. : 4Q286 frg. 1 ii,9 ושבועי קודש בתכונמה ודגלי חודשים "und Wochen von Heiligkeit nach ihrer Bestimmung und Zeichen von Monaten/der Neumonde", vgl. a. 4Q502 frg. 27,34 ]עם כול דגלי יר[חים --] עם כוכב[ השמים "mit allen Zeichen der Monate (?) ... mit den Sternen des Himmels (?)" (i.u.K.)

  2. : 4Q503 frg. 29-32,19 ]דגלי לילה[ "Zeichen/Scharen der Nacht" (L.u.; i.u.K.); 4Q503 frg. 29-32,11 [ד]גלי לילה "Zeichen/Scharen der Nacht" (L.u.; i.u.K.); 4Q503 frg. 67,2 ]דגל שמיני[ "Zeichen/Schar, achte ..." (i.u.K.; mögl. a. ]דגל שמוני[ם "... achtzig ...")

 1. : 4Q487 frg. 2,3 דגלי