אחרית Ende

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אחרית (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1185/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  אחר‎ I + /īt/ (mas. אַחֲרִית, she. å̄ʾērət, vok.p ʾåḥrît u. ʾaḥ[a]rît, vok.b ʾaḥ[a]rît), als Nominalisierung von אחר‎ I i.S.v. "Ende", auch das, was am Ende liegt ("Hinterteil") od. zum Zeitpunkt des Endes als Rest, Ergebnis od. Zustand vorliegt: bhe., seltener mhe. (mhe.1 meist, mhe.2 häufig in Gebeten), aber mehrfach i.S.v. "Zukunft" od. i.Bz.a. den Zustand/das Ergebnis am Ende (z.B. bSan 70a)

  Formen:

  f.sg.abs.

  : אחרית Sir 7,36 (Ms.A 3r,7); + ב + ו: ובאחרית Sir 34,22b (Ms.B 4v,3)

  cs.

  : אחרית 4Q398 frg. 11-13,4 (MMT C,21); + ב: באחרית 1QSa 1,1; CD 4,4; + ו: ואחרית Sir 11,25 (Ms.A 4v,15); + ל: לאחרית 1QpHab 2,5; + ל + ו: ולאחרית 9,6; + מן: מאחרית Sir 16,3 (Ms.B 2v,11); + מן + ו: ומאחרית Sir 16,3 (Ms.A 6v,7, Ms.B 2v,12)

  + sf. 3.m.sg.

  : אחריתו Sir 3,26 (Ms.A 1r,15); + ב: באחריתו Sir 25,7 (Ms.C 4Av,11); + ב + ו: ובאחריתו Sir 11,28 (Ms.A 4v,18)

  + sf. 2.m.sg. + ו

  : ואחריתכה 4Q416 frg. 2 iii,7; + ב: באחרתך 5Q1 2,9 (= בְּאַחֲרִיתֶךָ Dtn 8,16); + ב + ו: ובאחריתך Sir 35,22a (Ms.B 5v,11; Ms.E 1r,8; Ms.F 1v,13)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : Sir 34,22b (Ms.B 4v,34) שמע בני ... ובאחרית תשיג אמרי שמע בני ... ובאחרית תמצא דברי "höre, mein Sohn ... und am Ende wirst du meine Rede übernehmen; höre, mein Sohn ... und am Ende wirst du meine Rede verstehen"


    1. : Sir 11,28 (Ms.A 4v,1718) לפני מות אל תאשר גבר ובאחריתו ינכר איש "vor dem Tod preise einen Menschen nicht glücklich, aber an seinem Ende wird ein Mensch erkannt"

     1. : im Titel i. 1QSa 1,1 וזה הסרך לכול עדת ישראל באחרית הימים "und dies ist die Ordnung für die ganze Gemeinschaft Israels am Ende der Tage"; עד עמד יורה הצדק באחרית הימים "bis zum Auftreten des Lehrers der Gerechtigkeit am Ende der Tage" CD 6,1011; ובני צדוק הם בחירי ישראל קריאי השם העמדים באחרית הימים "und die Söhne Zadoks sind die Erwählten Israels, die beim Namen Gerufenen, die auftreten am Ende der Tage" 4,34, vgl. i. Ausl. v. Ps 2,12 ]בחירי ישראל באחרית הימים "die Erwählten Israels am Ende der Tage" 4Q174 frg. 1-2 i,19 (i.u.K.); neben עת i. Ausl. v. Ps 17,1 in 4Q177 frg. 1-4,5 באחרית הימים בעת אשר יבקש "am Ende der Tage, in der Zeit, wenn er danach trachtet"; 4Q504 frg. 1-2R iii,1314 ל[קר]תנו הרעה באחרית הימים "dass uns widerfährt das Böse am Ende der Tage" (vgl. Dtn 31,29); in MMT als Zusatz zu Zit. v. Dtn 30,12 והיא כי [יבו]א עליך [כול הדברים] האלה באחרי[ת] הימים "und es wird geschehen, wenn all diese Dinge über dich kommen werden am Ende der Tage" 4Q398 frg. 14-17 i,56 (MMT C,14; par. 4Q397 frg. 14-21,13)

     2. : 1QpHab 2,56 i. Ausl. v. Hab 1,5 פשר הדבר[ על הבו]גדים לאחרית הימים "und ebenso bezieht sich die Deutung des Wortes auf die Abtrünningen am Ende der Tage", 9,67 i. Ausl. v. Hab 2,8 ולאחרית הימים ינתן הונם עם שללם ביד חיל הכתיאים "aber am Ende der Tage wird ihr Besitz samt ihrer Beute in die Hand des Heeres der Kittäer gegeben"; 4Q169 frg. 3-4 ii,2 i. Ausl. v. Nah 3,1 דורשי החלקות לאחרית הימים "die, die nach Glattem suchen am Ende der Tage"

     3. : פשר הדבר לאחרית הימים "die Auslegung der Stelle bezieht sich auf das Ende der Tage" 4Q162 2,1; 4Q163 frg. 4-7 ii,14 (teilw. erg.); frg. 23 ii,10 u. 11Q13 2,4 i. Ausl. v. Dtn 15,2 פשרו ]לאחרית הימים על השבויים "seine Auslegung hinsichtlich des Endes der Tage bezieht sich auf die Gefangenen" (L.u.)

     4. : 4Q177 frg. 1-4,7 והמה אשר כתוב עליהם באחרית [הימים "und sie sind es, über die geschrieben steht in Bezug auf das Ende der Tage"; 4Q174 frg. 1-2 i,15 אשר כתוב בספר ישעיה הנביא לאחרית הימים "wovon geschrieben steht im Buch des Propheten Jesaja in Bezug auf das Ende der Tage"; mögl. a. ]לאחרית ה[י]מים אשר אמר דויד "in Bezug auf das Ende der Tage, wovon David gesagt hat" 4Q177 frg. 12-13 i,2 (i.u.K.); ähnlich כאשר דבר למושה באחרית הימים "wie er sprach zu Mose in Bezug auf das Ende der Tage" 4Q252 4,2

     5. : 4Q161 frg. 5-6,10 ]פתגם לאחרית הימים לבוא ־[ (i. Ausl. v. Jes 10,32); באחרית הימים[ 4Q509 frg. 7,5; wahrsch. weitere Belege im MidrEschat 4Q174 frg. 14,2; 4Q177 frg. 9,2; frg. 12-13 ii,3; ]אחרית הימים על 4Q182 frg. 1,1; לאחרית הי[מי]ם[ frg. 2,1

    1. : 4Q398 frg. 14-17 ii,6 (MMT C,30) בשל שתשמח באחרית העת "damit du dich freust am Ende der Zeit" (vgl. 1.b)

    2. : 4Q169 frg. 3-4 iii,3 i. Ausl. v. Nah 3,67 באחרית הקץ יגלו מעשיהם הרעים לכול ישראל "am Ende der Zeit werden ihre bösen Taten offenbar für ganz Israel"; 4Q173 frg. 1,5 כו]הן לאחרית הק[ץ "Priester am Ende der Zeit" (i.u.K.), vgl. ]קץ אחרית[ "Zeit (, /des) Ende(s)" 5Q16 frg. 3,5 (L.u., i.u.K.)


    1. : Zit. v. Ps 37,38 in 4Q171 frg. 3-10 iv,18 (teilw. erg.) ואחר[ית רשעים נכרתה "und die Zukunft der Frevler wird abgeschnitten" (od. i.d.B. "Nachkommenschaft" s.u. B)

    2. : ברוח גבורה חזה אחרית "durch den Geist der Stärke schaute er das Ende" Sir 48,24 (Ms.B 18v,1)

   2. : ודע אחרית קנאה "und bedenke das Ende der Eifersucht" Sir 12,11 (Ms.A 5r,1011); לב כבד תבאש אחריתו "ein verstockter Sinn – sein Ende wird schlimm werden" 3,26 (Ms.A 1r,1415); טֹובַת יוםט תְשַׁכַּח רעה ורעת יו[ם] תשכח טובה ואחרית אאדם תהיה עליו "das Gute eines Tages lässt vergessen Schlimmes, und das Schlimme eines Tages lässt vergessen Gutes, und das Ende eines Menschen wird über ihm sein" 11,25 (Ms.A 4v,1415); כי לא תהיה להם אחרית טובה "denn nicht wird ihnen ein gutes Ende zuteil" Sir 16,3 (Ms.B 2v,10 par. Ms.A 6v,5); ובאחריתך היה זהיר "und wegen deines Endes sei vorsichtig" Sir 35,21 (Ms.F 1v,13), par. Ms.E 1r,8; Ms.B 5v,11 a.Rd. הזהר für היה זהיר (L.u.; dgg. im Haupttext השמר); Sir 7,36 (Ms.A 3r,67) בכל מעשיך זכור אחרית ולעולם לא תשחת "bei all deinen Handlungen bedenke das Ende, so wirst du niemals Unheil anrichten"

  1. : ובמותכה יפר[ח לעו]לם זכרכה ואחריתכה תנחל שמחה "und wenn du tot bist, wird dein Gedächtnis für immer blühen und deine Nachkommenschaft wird Freude erben" 4Q416 frg. 2 iii,78 (in Erg. mit 4Q418 frg. 9+9a-c,6 ובמותכה יפרח [לעו]ל[ם] זכרכה[); Sir 16,3 (Ms.B 2v,11) ומות ערירי מאחרית זדון "und der Tod eines Kinderlosen (ist besser) als eine vermessene Nachkommenschaft" u. Var. ebd. (Z. 12) [טו]ב מות ערירי ממי שיהיו לו בנים רבים בני עולה ומאחרית זדון "besser ist der Tod eines Kinderlosen als desjenigen, der als viele Söhne boshafte Söhne und eine vermessene Nachkommenschaft hat", par. Ms.A 6v,57