Versionen

1Q14

©

Copyright


frg. 1-5
1[-- י]ה֯וה [אדני יהי]ה בכם
2[-- לעד אדני מהיכל קדשו כי הנ]ה֯ יה[וה יצא מ]מקומו
3[וירד על במ]ו֯תי האר֯[ץ ונמסו ההרי]ם֯ תח[תיו והעמקים ית]ב֯קע֯[ו]
4[-- כדו]נ֯ג מפ֯נ֯[י הא]ש֯ כ֯[מים מגרים במורד בפשע יעק]ב֯ כול
5[זא]ת֯ ובחט[אות בית ישראל -- ]
frg. 6
1[-- ]○[ --]
2[-- ב]אחרית [הימים --]
3[-- ]○○ה כבודו֯[ --]
4[-- אש]ר֯ עברו[ -- ]
frg. 7
1[-- [--]
2[-- ]הלוא ○[ --]
3[-- ]הפתא[ים --]
4[-- א]שר בו[ --]
5[-- ]○ו ○[ -- ]
frg. 8-10
1[-- ]בפשע
2[יעקב כול זאת ובחטאות בית ישראל מה פשע יע]ק֯ב֯ הלא
3[שומרון ומה במות יהודה הלא יר]וש[לם ושמתי שומרון]
4[לעי השדה למטעי כרם -- ]פשרו על מט֯יף ה֯כזב
5[אשר הואה יתעה את ה]פ֯ת֯אים ומה במות יהודה
6[הלא ירושלם פשרו ע]ל֯ מו֯ר֯י הצדק אשר הואה
7[יורה התורה לעצת]ו ולכ[ו]ל המתנדבים לוסף על בחיר֯י
8[אל עושי התורה] בעצת היחד אשר ינצ֯ל[ו] מיום
9[משפט -- ]לע֯[ -- ]○○[ --
10[-- ואשר אמר ושמתי שומרון ל]ע֯י [ה]שדה
11[למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה וכו]ל [פסי]ל[יה]
frg. 11
1[-- כוהני ירו]ש֯[ל]ם אשר יתע[ו -- ]
2[-- ]אויביו שלל וע[רום -- ]
3[כי באה עד יהודה נגע ע]ד֯ שער עמי עד֯[ ירושלם --]
4[-- י]דין (]דין) או֯יבי֯[ו --]
5[-- ל]בגוד (יבגוד) לו ○[ --]
6[-- ]○○○[ -- ]
frg. 12
1[-- ]○[ -- ]○○[ --]
2[-- ]○○ כבודו משעיר[ --]
3[-- כי]א יצא אל מ֯○[ --]
4[-- ]○○[ -- ]
frg. 13
1[-- ק]רנים[ -- ]
frg. 14
1[-- ]ואדון[ --]
2[-- ]יו ○[ -- ]
frg. 15
1[-- ]מח ○[ --]
2[-- א]שר [-- ]
frg. 16
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ח[ -- ]
frg. 17-19
1[-- ותשיח[ --]
2[-- אתה תזרע ולא] ת֯קצור את֯[ה תדרך זית]
3[ולא תסוך שמן ותירוש ול]א֯ ת֯שתה֯[ י]ין וי[שתמר חוקות עמרי]
4[וכול מעשה בית אחאב ותל]כו במועצותם ל[מען תתי אתך לשמה]
5[ויושביה לשרקה פשרו] על֯ הדור ה[א]חרו[ן --]
6[-- ]ים ובות○[ -- ]
frg. 20-21
1[-- ]○ ○[ הפת]אים [--]
2[-- ]אנש[י בי]תו [-- ]
frg. 22
1[-- ]טתי ○שו[ --]
2[--] והאור[ (והאיר[) --]
3[-- ]י֯ם צר֯ב֯ ○[ --]
4[-- ]בל ○○○[ -- ]
frg. 23
1[-- ]○ וזוחלי [ארץ המה --]