Versionen

4Q438

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]ת֯י֯ך עמך בבי֯○[ --]
3[-- ]○ לר֯ע֯[ ]ממעי֯[ן --]
frg. 2
1ב֯ט֯ח֯ו֯ בא֯[ --]
2לקהל ר֯ב○[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 3
1ואחזקה (ו֯א֯ד֯בקה) על נפש֯י֯ כ֯[ ]○ _____ [--]
2נדיביכה ובבחיריכה לוא התעברת֯י֯ ו○○○○[ --]
3[ר]בה וצוארי הביאו֯תי בעולך ומ֯ו֯סר֯[ --]
frg. 4a i
1[-- ]ל֯מ֯ד֯תני
2[-- נס]ת֯רות אשר
3[-- ]○[ --]
frg. 4 ii
1[-- ]ב֯מהותלות [-- ]○○
2[-- ולדב]ק֯ בנפשך צו֯יתני יצר סמוך֯[ -- ]הצלחת
3[-- רע להעב]י֯ר֯ ממני֯ ורוב רח[מים -- ]א֯נוש או֯ רוח
4[--] ○○[ ]ע֯[ -- אורח חיים ללכת באה]ב֯ת֯ חסד ובמשפט צדק ולהצניע֯ ללכ֯ת֯
5בדרכי אל [-- ותעביר ממני את רו]ח֯ מ֯ח֯יתה ורוח ישועות הלבשתני על כול
6[--] כ[י] את כבודך
6.1אלה א֯ב֯ר֯[ך --] ○ה֯א֯[ ]ונפלאותיך אשר ה֯צ֯ל֯○[ --]
frg. 5
1[-- ]○[ ]שבועה ה○[ --]
2[-- ]מ֯ו֯ר֯ ע֯ו֯ר֯ף חשק נפשי ו֯אוהבנ֯[י --]
3[-- ]עלי ואטה שכמי[ --]
frg. 6
1[-- ]כתו֯ב א[ ]○○○ק֯ה֯ ב֯י֯ן֯ א֯[ --]
2[-- ]ע֯ליון ובשם קודשו חסו ת֯ו○[ --]
3[-- ]○ך֯ לוא כסו֯תי֯ בל֯[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 7
1[-- ]○○ם֯ ע֯[ ]○○○ט֯○[ --]
2[-- ]עבר ח֯ט֯[א --]
3[-- ]ל[ ]○[ --]
frg. 8
1[-- ]י֯שר֯[ --]
2[-- ת֯אי֯ר ס֯○[ --]
3[-- ]ב֯[ --]
frg. 9
1[--] ויקרא ש○[ --]
2[-- ]ע֯ן֯ [ ] צד֯ק ענו֯○[ --]
frg. 10
1[-- ]ר֯ה֯[ --]
2[-- ]מ֯שענותם אשר
3[-- מש]ר֯תי אמונתכה
frg. 11
1[-- ]ע֯ל רוב[ --]
2[--] ל []ק֯ח[ --]