המה‎ II sie

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, המה‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/414/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  /s1*ú-mū/-matu/ › [húmā] › i. Analogie zu הנה‎ II [hímmā] (she. imma) › [hém] (mas. הֵם, Sec. εμ; daraus a. הֵמָּה; vok.b ham[å̂] unter Einfluss des sf. -am = [-æm]), mhe. a. › [hen(nā)]; Personalpronomen 3.m.pl., a. demonstrativ gebraucht: he.

  Formen:

  abs.

  : הם 1QM 7,2; Mas1k 1,6; CD 1,9; Sir 30,22 (Ms.B 3r,15), המה 1QSa 1,3; P. Yadin 46 1,6 (L.u.); + ו: והם 1QHa 12,17 (Suk. 4,16); CD 3,17, והמה 1QpHab 12,14; Sir 39,30 (Ms.B 9v,3); + ש: שהם 4Q396 frg. 1-2 i,5 (MMT B,39); P. Yadin 44 1,20

  det.

  : ההמה 4Q388a frg. 7 ii,3

  qb. Langform המה für הם i.

  1Q7 2,2 (2 Sam 20,78); 1QIsaa 1,3 = 4Q63 frg. 1,4 (Jes 1,2); 4Q22 3,33 (Ex 8,17) u.ö., dgg. Kurzform הם für המה nur 1Q8 24,29 (Jes 56,11 = 1QIsaa 46,25); 28,7 (Jes 65,23 = 1QIsaa 53,6), vgl. aber a. ההםה Mur. 88 2,15 = הָהֵמָּה Joel 3,2

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : המה אנישי עצתו "sie sind die Männer seines Rates" 1QSa 1,3; והמה סוד שוא ועדת בליעל "und sie sind eine Gemeinschaft der Lüge und ein Rat der Bosheit" 1QHa 10,24 (Suk. 2,22); כי המה כור הוריכה "denn sie (scil. die Eltern) sind der Schmelzofen deiner Empfängnis" 4Q416 frg. 2 iii,1617; הם גוי אבד עצות "sie sind ein ratloses Volk" CD 5,17 (vgl. Dtn 32,28); והמה באוצר "und sie sind in der Vorratskammer" Sir 39,30 (Ms.B 9v,3); בכסף זוזין מאה וששים שהם סלעים ארבעין "für Silbergeld (in Höhe von) einhundertsechzig Sus, das sind vierzig Sela" P. Yadin 46 1,89, ähnl. P. Yadin 44 1,20.23; P. Yadin 46 1,11

     2. : כיא המה יתר העמים "denn sie sind der 'Rest der Völker'" 1QpHab 9,7 (Ausl. v. Hab 2,8); הם אשר מאסו את תורת יהוה "sie sind die, die 'die Tora Jhwhs verworfen haben sie'" 4Q162 2,7 (Ausl. v. Jes 5,24); והמה אשר כתוב עליהמה בספר יחזקאל הנביא אשר לו[א יטמאו עוד] [בג]ל[ו]ליהמה "und sie sind die, über die im Buch des Propheten Ezechiel geschrieben ist, dass 'sie sich nicht weiter verunreinigen dürfen an ihren Götzenbildern'" 4Q174 frg. 1-2 i,1617 (Ausl. v. Ez 37,23; vgl. zur Fortführung B.I.2), ähnl. 4Q177 frg. 1-4,7

     3. : כיא קדושים המה "denn heilig sind sie (scil. die Priester)" 1QM 9,8; וזעומים המה "und verwünscht seien sie (scil. die Geister der Gefolgschaft Belials)" 13,5 (par. 4Q286 frg. 7 ii,4); בכורים הם "eine Erstlingsabgabe ist es" 4Q251 frg. 9,5; וידעו כי אשמים המה "und sie erkannten, dass sie schuldig waren" 4Q266 frg. 2 i,1213 (par. CD 1,89); ]הכאנוש הם "sind sie (scil. die Engel) wie ein Mensch?" 4Q418 frg. 55,11; אתכה המה "mit dir sind sie (scil. Verstand und Wahrheit)" frg. 81+81a,10; כי טמאים המה "denn unrein sind sie (scil. die Gefäße)" 11QTa 50,18; כי תועבה המה לי "denn ein Gräuel sind sie (scil. ein makelhaftes Rind oder Schaf) für mich" 52,45 (Dtn 17,1 dgg. mit auf den Sachverhalt verweisendes הוא), ähnl. Z. 5; כי תועבה המה לפני כול עושה אלה "denn ein Gräuel sind sie (scil. die Zauberer o.Ä.) vor mir, jeder der dieses tut" 60,1920 (Dtn 18,12 dgg. תוֹעֲבַת יְהוָה für תועבה המה לפני mit כָּל־ עֹשֵׂה אֵלֶּה als Subj.); כיא ממעשי כבודו הם "denn zu den Werken seiner Herrlichkeit gehören sie (scil. Gottes Handlungen)" Mas1k 1,6; ואם שנים הם "und wenn zwei sie sind" CD 9,20


     1. : mit ו‎ II 11QTa 52,5 ולוא תזבח לי שור ושה ועז והמה מלאות "und du darfst mir kein Rind oder Schaf oder Ziege opfern, die trächtig sind", ähnl. CD 9,20 u. והמה באימ לטה[ר]ת המקדש "aber sie (scil. die Tauben) haben Zugang zur Reinheit des Tempels" 4Q394 frg. 8 iv,4 (MMT B,54); mit ש‎ II Z. 89 (MMT B,5859) שהם אוכלימ מקצת [ע]צמות המק[דש "denn sie (die Hunde) fressen etwas von den Knochen des Heiligtums" u. שהם באים [בקהל "die in die Gemeinde kommen" 4Q396 frg. 1-2 i,56 (MMT B,3940; erg. mit par. 4Q394 frg. 8 iii,10); mit אשר‎ III CD 5,67 אשר אין הם מבדיל כתורה "indem sie nicht gemäß der Tora unterscheiden" (zum vorangehenden Text vgl. 2.d); asyndetisch כאשר הגויים עושים בכול מקום המה קוברים את מתיהמה וגם בתוך בתיהמה המה קוברים "wie die Völker tun – an jedem Ort begraben sie ihre Toten und sogar im Inneren ihrer Häuser begraben sie (ihre Toten)" 11QTa 48,1112, ähnl. 51,1920

     2. : פשרו אשר המה זבחים לאותותם "seine Auslegung ist, dass sie ihren Feldzeichen opfern" 1QpHab 6,34 (Ausl. v. Hab 1,16; zum folgenden Text vgl. II.1), ähnl. Z. 6

     3. : nach Nebensatz ובכול זה יהיו עריהמה לשומה ... והיו אויביהמה שוממים במה והמה בארצות אויביהמה מתאנחים "und in all diesem werden ihre Städte zur Wüstenei ..., so dass ihre Feinde wegen ihnen erschauern; und sie (werden) in den Ländern ihrer Feinde seufzen" 11QTa 59,45; nach erklärendem Einschub בוני החיץ אשר הלכו אחרי צו הצו הוא ... הם ניתפשים בשתים בזנות "die Erbauer der Mauer sind die, die dem Zaw folgen – das Zaw ist ... – sie sind in zweierlei Hinsicht in Unzucht gefangen" CD 4,1920; textlich fraglich (vgl. Rabin 1958) בה תעו! בני נח ומשפחותיהם בה הם נכרתים "darin irrten die Söhne Noachs und ihre Sippen, darin sind sie ausgerottet" 3,1; qb. והמה צרים על ה[עיר "und sie belagern die Stadt" 1Q6 frg. 5-6,4 für וְהִנָּם צָרִים אֶת־ הָעִיר Ri 9,31; המה זובחים "sie opfern" 1QIsaa 51,29 wie 𝔊 für זֹבְחִים Jes 65,3 als Adverb

     4. : וגם מטמאים הם את המקדש "und ferner verunreinigen sie das Heiligtum" CD 5,6 (zum folgenden Text vgl. 2.a); אם נאמנים הם "sofern sie glaubwürdig sind" 9,2122


     1. : ולעד הם ישרתוך "und für immer dienen sie dir" 1QHa 7,37 (Suk. 15,24); והמה לוא ימשולו בו "und sie sollen nicht über ihn herrschen" 11QTa 59,20; והמה יתלו אותו העץ "und man soll ihn ans Holz hängen" 64,9; אם לא נמצא לה בעלים הם ישמרו "wenn dafür kein Eigentümer gefunden wurde, sollen sie (es) aufbewahren" CD 9,16; ואם נתקל גם הם יהדפוהו "und wenn er stolpert, stößt man ihn auch noch" Sir 13,23 (Ms.A 5v,1718)

     2. : וקואי יהוה המה ירשו ארץ "und die auf Jhwh hoffen, sie werden das Land in Besitz nehmen" 4Q171 frg. 1-2 ii,4 (Zit. Ps 37,9 i. P.) u. ערמה ודעת הם ישרתוהו "Klugheit und Erkenntnis, sie dienen ihm" CD 2,4; mögl. a. ושבעה סדרי פרשים יעמודו גם המה wörtl. "und sieben Abteilungen Berittener – es sollen sich aufstellen auch sie" 1QM 6,8, ähnl. 7,12

     3. : והם [ב]ל[ו]עג שפה ולשון אחרת ידברו לעמך "und sie, mit spottender Lippe und anderer Zunge sprechen sie zu deinem Volk" 1QHa 12,17 (Suk. 4,16); והמה הוות לבם יחשובו "aber sie, Verderben ihres Herzens planen sie" 13,28 (Suk. 5,26); mit ptz. erweitert והמה נעלמים זמות בליעל יחשובו "und sie, die hinterlistig sind, Ränke von Bosheit planen sie" 12,1415 (Suk. 4,1314)


     1. : והמה מאתכה גרו על נפשי "und sie haben von dir her mich selbst angegriffen" 10,2526 (Suk. 2,2324) u. Z. 31 (Suk. 2,29) והם רשת פרשו לי "und sie haben für mich ein Netz ausgespannt"; והני הם אז עשו הרע בעיני "aber siehe, sie haben da das, was böse ist in meinen Augen, getan" 4Q370 frg. 1 i,2; והם התגוללו בפשע אנוש "sie aber hatten sich in der Sünde des Menschen gewälzt" CD 3,17

     2. : והיו המה תומהים מברכים "aber sie waren sprachlos priesen" 4Q200 frg. 6,2; ]כאשר עשו הם ומלכיהם כהניהם "wie sie und ihre Könige und ihre Priester getan hatten" 4Q385a frg. 18 ia-c,10; ויבינו בכול אשר עזבו הם ואבותיהם "und sie werden auf alles achtgeben, was sie und ihre Vorfahren nicht beachtet haben" 4Q390 frg. 1,67


    1. : וכלי מלחמותם המה מוראם "und ihre Kriegsgeräte sind (Gegenstand) ihrer Ehrfurcht" 1QpHab 6,45 (Ausl. v. Hab 1,16; zum vorangehenden Text vgl. I.2.b), vgl. [ואל]פי ישראל המה הדגלים "und die Tausendschaften Israels sind 'die Einheiten'" als Ausl. zu Gen 49,10 דגליו (anders 𝔐 רַגְלָיו); ספרי התורה הם סוכת המלך "die Bücher der Tora sind die Hütte des Königs" CD 7,1516 (Ausl. v. סִכּוּת מַלְכְּכֶם Amos 5,26; zur Fortsetzung vgl. II.2.b); והשומרים אותו הם עניי הצאן "und die, die ihn bewahren, sind die Armen/Demütigen der Herde" 19,9 (i.A.v. Sach 13,7); qb. [כי משח]תימ המ מומ במ "denn Entstellungen sind der Makel an ihnen" 11Q1 1+L ii,7 (für כִּי מָשְׁחָתָם בָּהֶם מוּם בָּם Lev 22,25)


     1. : שמחת לבב הם חיי איש "die Freude des Herzens ist das Leben des Menschen" Sir 30,22 (Ms.B 3r,15)

     2. : i. Ausl. v. Hab 2,17 והבהמות המה פתאי יהודה "und die 'Tiere' sind die Einfältigen Judas" 1QpHab 12,4 u. Z. 9 וחמס ארץ המה ערי יהודה "und 'Gewalttat am Land' sind die Städte Judas"; גוע[ר] בים ויוב[ישהו פ]שרו הים הם כל הכ[תיים "'er bedroht das Meer und trocknet es aus.' Seine Deutung (ist): 'das Meer' sind all die Kittäer" 4Q169 frg. 1-2,3 (Ausl. v. Nah 1,4); ומלאכיו הם צירו אשר לא ישמע קולם עוד בגוים "und seine 'Boten' sind seine Gesandten, deren Stimme nicht mehr unter den Völkern gehört wird" frg. 3-4 ii,1 (Ausl. v. Nah 2,14), ähnl. frg. 3-4 i,1011; פשרו אמון הם מנשה והיארים הם גד[ו]לי מנשה "seine Deutung (ist): 'Amon' ist (der Stamm) Manasse und die 'Ströme' sind die Vornehmen von Manasse" frg. 3-4 iii,9 (Ausl. v. Nah 3,8); וכיון הצלמים הם ספרי הנביאים und "der 'KYWN der Bilder' sind die Bücher der Propheten" CD 7,17 (par. 4Q266 frg. 3 iii,18; i.Bz.a. כִּיּוּן צַלְמֵיכֶם Amos 5,26; zum vorangehenden Text vgl. II.1); התנינים הם מלכי העמים "die 'Drachen' sind die Könige der Völker" CD 8,10 (Ausl. v. Dtn 32,33); vgl. אלה הם אנשי הלצון "diese sind die Männer der Frechheit" 4Q162 2,6 (Ausl. v. Jes 5,1314)

    2. : halakh. i. אשר-Phrase: אשר לוא מערי הגואים האלה המה "(die Städte), die nicht zu den Städten dieser Völker gehören" 11QTa 62,1213

   1. : mögl. המה לתהו ולבהו תשוקתם "sie – nach Nichtigem und Leere ist ihr Verlangen" 1QM 17,4 (i.A.v. betont an den Satzanfang gestelltem ואתם ebd.)
     1. : נקיאים הם "frei (von Schuld) sollen diese sein" 4Q266 frg. 8 i,34; ויעשו גם הם את הרע בעיני "und es werden auch diese das, was böse in meinen Augen ist, tun" 4Q390 frg. 1,4

     2. : mögl. המה נכבדים "diese sind geehrt" 4Q401 frg. 14 i,8 (od. zu A.I.2.c)

     3. : והמה לוא יצילום "aber diese (scil. die Götzenbilder) werden sie nicht retten" 1QpHab 12,14; והמה לוא יושיעום "aber diese (scil. die Völker) werden sie nicht retten" 4Q166 2,1314; הם יגישו לי חלב ודם "diese sollen mir Fett und Blut darbringen" CD 4,2 (vgl. Ez 44,15); לכם גם הם בשנים נאצלו "darum wurden auch diese, als die beiden (einzigen), ausgenommen" Sir 46,8 (Ms.B 16r,4)

    1. : חילה ים ומים ח[ו]מותיה _____ [פ]שרו הם אנשי [ח]ילה "'ihr Heer ist ein Meer und Wasser ihre Mauern.' Seine (sg.!) Deutung (ist): diese (scil. der Stamm Manasse) sind die Männer ihres Heeres" 4Q169 frg. 3-4 iii,1011 (Ausl. v. Nah 3,8), ähnl. frg. 3-4 iv,1; וקואי יהוה המה ירשו ארץ פשרו המה עדת בחירו "'aber die auf Jhwh hoffen, sie werden das Land erben.' Seine Deutung (ist): diese sind die Gemeinde seines/seiner Erwählten" 4Q171 frg. 1-2 ii,45 (Ausl. v. Ps 37,9), ähnl. frg. 1+3-4 iii,12; המה בני צדוק "diese sind die Söhne Zadoks" 4Q174 frg. 1-2 i,17 (Ausl. v. Ez 37,23; vgl. zum vorangehenden Text A.I.1.b)

   1. : כתועבות הגויים ההמה "entsprechend der Gräuel jener Völker" 11QTa 60,17 (Dtn 18,9); בימים ההמה "in jenen Tagen" 4Q387 frg. 2 ii,78; 11QTa 61,9 (Dtn 19,17)