אשר‎ III in der Spur von, als Ort des

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אשר‎ III (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/13/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatal, Wz. אשר‎ I, he. nur cs. (mas. אֲשֶׁר; she. ēšår), "in der Spur von, als Ort des" zur det. (vgl. HG I, § 32.3 u. HG III, § 115) Nominalisierung eines Satzes od. einer Phrase: bhe., mhe. seltener und meist durch ש‎ II ersetzt, wogegen 4Q110 frg. 1-2,6 = Qoh 1,14 u. 11Q5 24,1 = Ps 144,15 𝔐 ש‎ II qb. als אשר‎ II erscheint

  Formen:

  sg.cs.

  : אשר 1QS 1,4; CD 1,3; Sir 8,9 (Ms.A 3r,17), שר 4Q137 frg. 1,33 (= Schreibf. für אֲשֶׁר Dtn 5,26), ר 4Q140 frg. 1,22 (= Schreibf. für אֲשֶׁר Dtn 5,33); + ב: באשר 1QS 10,12; Sir 15,16 (Ms.A 6r,27); + ב + ו: ובאשר 4Q301 frg. 3a-b,6; + ו: ואשר 1QS 5,10; CD 8,14; Sir 6,37 (Ms.A 2v,6); + כ: כאשר 1,2; CD 2,15; Sir 30,20 (Ms.B 3r,12); + כ + ו: וכאשר 6,16; CD 15,12; + ל: לאשר 1QHa 11,21 (Suk. 3,20); CD 20,21; + ל + ו: ולאשר 4Q266 frg. 10 i,8 (L.u.); CD 14,15; + מן: מאשר 4Q271 frg. 3,12; CD 5,17

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : והאיש אשר יצחה "und der Mann, der anklagt" 1QS 7,4; איש הלצון אשר הטיף "der Mann des Spotts, der gepredigt hat" CD 1,14; וגם שנים עשר הנביאים ... אשר החלימו את יעקב "und auch die zwölf Propheten ..., die Jakob stärkten" Sir 49,10 (Ms.B 18v,1516)

     2. : הנסתרות אשר תעו בם "die verborgenen Dinge, in denen sie sich geirrt haben" 1QS 5,1112; הכוהנים אשר בחר בם אל "die Priester, die Gott erwählt hat" 1QSb 3,2223; i. P. häufig i. פשרו ... אשר, z.B. פשרו על מורה הצדק אשר הודיעו אל "seine Deutung bezieht sich auf den Lehrer der Gerechtigkeit, dem Gott kundgetan hat" 1QpHab 7,4 od. פשרו הקריה היא ירושלם אשר פעל בה "seine Deutung: die 'Stadt' ist Jerusalem, wo er getan hat" 12,78; ]השנה אשר מת בה אברהם "das Jahr, in dem Abraham gestorben war" 4Q219 2,36; המקום אשר אשכין שמי עליו "der Ort, an dem ich meinen Namen wohnen lasse" 11QTa 53,910; הדרך אשר צויתכה ללכת בה "der Weg, auf dem zu wandeln ich dir geboten habe" 54,17; את הדבר אשר לוא דברו יהוה "das Wort, das Jhwh nicht gesprochen hat" 61,23; העת אשר היה כתוב עליה "die Zeit, über die geschrieben steht" CD 1,13; ובניהם אשר כרום ארזים גבהם "und ihre Söhne, deren Höhe wie die Höhe von Zedern war" 2,19; שמעון ... אשר בדורו נפקד הבית "Simeon ..., in dessen Zeit der Tempel untersucht wurde" Sir 50,1 (Ms.B 19r,78)

     3. : כול חוקיו אשר צוה לעשות "all seine Gebote, die er befohlen hat zu tun" 1QS 5,22; גמולו אשר גמל על אביונים "seine Tat, die er an den Armen verübt hat" 1QpHab 12,3; ערי יהודה אשר גזל הון אביונים "die Städte Judas, wo er den Besitz der Armen geraubt hat" 910; כמעשינו אשר הרעונו "wie unsere Werke, mit denen wir gefrevelt haben" 1QM 11,4; כיום הזה אשר נכנע לבנו "wie an diesem Tag, als unser Herz gedemütigt wurde" 4Q504 frg. 1-2R vi,45; דברי אשר ידבר הנבי בשמי "meine Worte, die der Prophet in meinem Namen sprechen wird" 4Q175 1,7; והעיר אשר אקדיש "und die Stadt, die ich heiligen werde" 11QTa 47,34; כול הימים אשר הוא בתוכה מת "die ganze Zeit, in der er (scil. der Fötus) in ihr tot war" 50,1011; מפני רעתמה אשר הפרו בריתי "wegen ihrer Bosheit, in der sie meinen Bund gebrochen haben" 59,8; היום אשר יפקד אל "der Tag, an dem Gott heimsuchen wird" CD 8,23; הדלת אשר אמר אֵל "die Tür, von der Gott gesagt hat" 6,13


     1. : והוא יודע אשר הוא מועל "und er weiß, dass er unrecht handelt" 4Q271 frg. 3,7

     2. : Sir 44,9 (Ms.B 13v,12) ויש מהם אשר אין לו זכר "und es gibt unter ihnen den, für den es kein Gedenken gibt"

   1. : אשר חוטא לפני עושהו "der, der vor seinem Schöpfer sündigt" 38,15 (Ms.B 8v,3)

   2. : והכוהנים וה[לויי]ם אשר אתו "und die Priester und Leviten bei ihm" 1QM 18,56; אנשי הלצון אשר בירושלים "die Männer des Spotts in Jerusalem" 4Q162 2,67.10; למבקר אשר במחנה "für den im Lager befindlichen Aufseher" CD 13,16 (L.u.); ריעיכה אשר כנפשכה "dein Freund, der (dir) wie du selbst ist" 11QTa 54,20 (Dtn 13,7); אותות ראשי המחנות אשר לשלושת השבטים "die Feldzeichen der Häupter der Lager für die drei Stämme" 1QM 3,14; המבקר אשר למחנה "der für das Lager (zuständige) Aufseher" CD 13,13; סוכותיהמה אשר מעל הגג "ihre Hütten auf dem Dach" 11QTa 44,67; וחסדיו אשר מעולם "und seine Gnadenerweise, die von Ewigkeit an sind" Sir 51,8 (Ms.B 20v,3); החלב אשר עליהן "das auf ihnen befindliche Fett" 4Q219 1,35 (vgl. 4Q220 frg. 1,7; 11QTa 16,7)    1. : s. A.I.1.a–b

    2. : s. A.I.2     1. : ולאהוב כול אשר בחר ולשנוא את כול אשר מאס "und alles zu lieben, was er erwählt hat, und zu hassen alles, was er verworfen hat" 1QS 1,34; מכול אשר שנא "von allem, was er hasst" 4Q418 frg. 81+81a,2; מכול אשר יש לישראל "von allem, was Israel gehört" 11QTa 58,34; qb. וקח לך מכול אשר תאוה "und nimm dir von allem, was du begehrst" 4Q51 3a-e,2 für וְקַח־ לְךָ כַּאֲשֶׁר תְּאַוֶּה 1 Sam 2,16; mit expliziter Aufnahme והאדם כול אשר היה בבית וכול אשר בא אל הבית "und der Mensch – jeder, der im Haus gewesen ist, und jeder, der ins Haus hineingegangen ist" 11QTa 49,1617; וכל אשר הובאו בברית "und alle, die in den Bund hineingebracht wurden" CD 6,11; וכל גבא בסלע אשר אין בו די מרעיל "und jedes Wasserloch in einem Fels, worin nicht genug ist, um zu bedecken" 10,1213

     2. : וחזקה מכל אשר בתבל "und stärker als alles auf dem Erdkeis" 4Q372 frg. 1,18

    1. : מכל איש אשר לוא ידעתה "von irgendeinem, den du nicht kennst" 4Q416 frg. 2 iii,5; כל אשם מושב אשר אין בעלים "jegliche zu restituierende Schuld, die herrenlos ist" CD 9,13


     1. : ולוא ידעו מה אשר יבוא עליהמה "und nicht wissen sie, was auch immer über sie kommen wird" 1Q27 frg. 1 i,34

     2. : איש אשר ישקר בהון "jemand, der in Bezug auf Besitz gelogen hat" 1QS 6,2425; איש אשר לוא השיגה ידו "jemand, der nicht vermag" 4Q274 frg. 2 i,6; כאיש אשר אמו תנחמנו "wie jemand, den seine Mutter tröstet" 4Q434 frg. 2,6 (Jes 66,13); איש אשר ישביע "jemand, der schwören lässt" CD 9,9; הסב כאיש אשר נבחר "leg dich zu Tisch wie jemand, an dem man Gefallen findet" Sir 34,16 (Ms.B 4r,9); כן איש אשר אין לו קן "so ist jemand, der kein Nest hat" Sir 36,31 (Ms.D 1r,34)

     3. : וכול איש אשר יש אתו דבר לדבר "und jeder, der etwas vorzubringen hat" 1QS 6,12; וכול ... איש אשר מום עולם בבשרו "und jeder ... Mann, an dessen Leib ein dauerhafter Makel ist" 1QM 7,4; וכול איש אשר לוא יהיה טהור ממקורו "und jeder Mann, der nicht rein ist von seiner Quelle her" 56; וכול איש אשר יטהר מזובו "und jeder, der sich reinigt von seinem Ausfluss" 11QTa 45,15; כל איש אשר ימשלו בו "und jeder, über den herrschen" CD 12,2


     1. : אלוהים אחרים אשר לוא ידעתמה "andere Götter, die du nicht kennst" 11QTa 54,10; שור ושה אשר יהיה בו כול מום רע "irgendein Rind oder Schaf opfern, an dem ein schlimmer Makel ist" 52,4; נסתרות אשר תעו בם כל ישראל "verborgene Dinge, in denen sich ganz Israel irrte" CD 3,14; רשעים אשר אמר אל עליהם "Frevler, über die Gott gesagt hat" 8,9 (par. 19,2122); שמץ תענוג אשר פי שנים רישו "das bisschen Genuss, dessen Armut ein doppelter Anteil ist" Sir 18,32 (Ms.C 4r,12)

     2. : דבר אשר לו "eine ihn betreffende Sache" 1QS 7,1; לרוח אדם אשר יצרת "für den menschlichen Geist, den du erschaffen hast" 1QHa 9,17 (Suk. 1,15); הצו הוא מטיף אשר אמר "das Zaw ist der Prediger, (von dem) er gesagt hat" CD 4,1920; ואמנה אשר קימו בארץ דמשק "die Vereinbarung, die sie im Land Damaskus aufgestellt haben" 20,12; SirDבשמיעת ( בשמיעות)שׂבים אשר שמעו מאבתם "auf die Lehre (SirD: Lehren) der Alten, die sie von ihren Vätern gehört haben" Sir 8,9 (Ms.A 3r,1617; Ms.D 0v,910 teilw. erg.)


    1. : כיא הוא אשר אמר "denn das ist es, was er gesagt hat:" 1QpHab 3,2; CD 10,16; והמה אשר כתוב עליהמה "und sie sind die, über die geschrieben steht:" 4Q174 frg. 1-2 i,16; הם אשר מאסו את תורת יהוה "sie sind die, die die Tora Jhwhs verworfen haben" 4Q162 2,7; vgl. CD 19,2526 כי הולך רוח ... ומטיף אדם לכזב אשר חרה אף אל בכל עדתו "denn der, der mit dem Wind geht ... und den Menschen lügnerisch predigt, ist der, über dessen ganze Gemeinde Gottes Zorn entbrannt ist" (i.A.v. Mi 2,11)


     1. : meist פשרו אשר "seine Auslegung ist, dass ..." 1QpHab 4,1; פשר הדבר אשר "die Auslegung des Wortes ist, dass ..." 1QpHab 5,3, als Neueinsatz nach vorangehender Auslegung פשר הדבר על הכוהן הרשע ... אשר ישופטנו אל לכלה "die Auslegung des Wortes bezieht sich auf den Frevelpriester ...; dass ihn Gott zur Vernichtung verurteilen wird" 1QpHab 12,25

     2. : ואשר אמר לדויד והניחותי לכה מכול אויביכה אשר יניח להמה "und dass er zu David 'und ich will dir Ruhe verschaffen vor allen deinen Feinden' gesagt hat, bedeutet, dass er ihnen Ruhe verschaffen wird" 4Q174 frg. 1-2 i,7

     3. : בוני החיץ אשר הלכו אחרי צו "die Erbauer der Mauer sind die, die hinter dem Zaw hergehen" CD 4,19 (i.A.v. Ez 13,10; vgl. Lohse 1971), od. i.S.v. "die Erbauer der Mauer, die ..." zu A.I.1.a (vgl. Maier 1995a; Study Edition)

    2. : ומה אשר יפצה מידו "und was ist es, was aus seiner Hand herausgerissen werden könnte" 4Q200 frg. 6,7; וזה א]שר נשיב לכה "und dies ist, was wir dir antworten" 4Q508 frg. 1,3 (erg. nach 1Q34bis frg. 3 i,7); הוא אשר הכ[ה] שאול "jener war es, den Saul schlug" 4Q252 4,12

    3. : אברהם ... אשר שמר מצות עליון "Abraham ... er war der, der das Gebot des Höchsten hielt" Sir 44,1920 (Ms.B 14r,45)


    1. : ואשר אמר לדויד והניחותי לכה מכול אויביכה אשר יניח להמה "und dass er zu David 'und ich will dir Ruhe verschaffen vor allen deinen Feinden' gesagt hat, bedeutet, dass er ihnen Ruhe verschaffen wird" 4Q174 frg. 1-2 i,7; על השבועה אשר אמר לא תושיעך ידך לך "hinsichtlich des Schwurs (gilt), dass er 'Nicht soll deine Hand dir helfen' gesagt hat" CD 9,89

    2. : יבואו ... אשר גדפו "es werden kommen ..., die gelästert haben" 1QpHab 10,1213; ואשר ימשול בה זולתכה הסיג "und wer abgesehen von dir über sie herrscht, der hat versetzt" 4Q416 frg. 2 iv,6; ואל יקובל עי!ד לשופטים ... אשר לא מלאו ימיו "und nicht darf als Zeuge von den Richtern derjenige angenommen werden ..., dessen Tage noch nicht vollzählig sind" CD 9,2310,1; בה נאחזו אשר לא שמרו מצות אל "darin hatten sich die verfangen, die nicht die Gebote Gottes bewahrt haben" 2,18; אשר יחפץ ינתן לו "das, was er will, wird ihm gegeben" Sir 15,17 (Ms.A 6r,28)

     1. : אשר חוטא לפני עושהו יסתוגר על ידי רופא "der, der vor seinem Schöpfer sündigt, wird in die Hände des Arztes ausgeliefert" Sir 38,15 (Ms.B 8v,3)

     2. : ואשר כנפשכה יעמודו לפניכה "und die nach deinem Willen werden vor dir Stand haben" 1QHa 12,22 (Suk. 4,21); כל מארץ אל ארץ ישוב ואשר ממרום אל מרום "alles von der Erde kehrt zur Erde zurück, aber das vom Himmel zum Himmel" Sir 40,11 (Ms.B 10r,3; a.Rd. "und der Rechtschaffene" für ואשר); ואשר כ[מו]ך יתפאר "und der dir Gleiche mag sich rühmen" 48,4 (Ms.B 17v,8)


     1. : ואשר יכחס במדעו ונענש ששה חודשים "und der, der bewusst leugnet, der soll mit sechs Monaten bestraft werden" 1QS 7,34; ואשר ידבר בפיה[ו] דבר נבל ונענש ע[שר]ים [יום "und der, der mit seinem Mund ein törichtes Wort spricht, soll bestraft werden mit zwanzig Tagen" 4Q266 frg. 10 ii,34 (par. CD 14,21), vgl. elliptisch ואשר ידבר בפיהו דבר נבל שלושה חודשים "und der, der mit seinem Mund ein törichtes Wort spricht: drei Monate" 1QS 7,9 (ähnl. Z. 10); ואשר יקר[ב] לזנות לאשתו ... ויצא "und der, der sich seiner Frau nähert, um unzüchtig zu verkehren ..., der soll hinausgehen" 4Q270 frg. 7 i,1213

     2. : ואשר ידבר הנביא ... הוא הדבר "das, was der Prophet sagt ..., das ist das Wort" 11QTa 61,34 (Dtn 18,22)


    1. : מי גוי חפץ אשר יעושקנו חזק ממנו "welches Volk möchte, dass ein stärkeres als es selbst es bedrückt?" 1Q27 frg. 1 i,10; תן אשר לו "gib, was ihm gehört" 4Q416 frg. 2 ii,56; ויצום את אשר יעשו "und er befahl ihnen, was sie tun sollten" 4Q385a frg. 18 ia-c,7; שם תשים עליכה מלך אשר אבחר בו "dann sollst du über dich den als König einsetzen, den ich erwählen werde" 11QTa 56,14 (vgl. Dtn 17,15); ויודע ... את אשר עשה "und er tat kund ..., was er getan hatte" CD 1,1112; ישביע ... אשר לא לפנים השפטים או מאמרם "der ... das, was nicht den Richtern oder ihrer Anweisung gemäß ist, schwören lässt" 9,910; ואשר איותה יחכמך "und das, was du begehrst, wird er dich lehren" Sir 6,37 (Ms.A 2v,6); כי את אשר שנא לא עשה "denn nicht hat er gemacht, was er hasst" 15,11 (Ms.A 6r,22)

    2. : החלב המכסה את הקרב ואת אשר על הקרבים ... ואת החלב אשר עליהמה ואת אשר על הכסלים "das Fett, das das Leibesinnere bedeckt, und das, was auf den Eingeweiden ist; ... das Fett, das auf ihnen ist, und das, was auf den Lendenstücken ist" 11QTa 23,1416; ויקרב את אשר [ל]כוהנים ברישונה[ "und er bringe zuerst den (scil. Stier) für die Priester dar" 11Q20 1,23

    3. : ויש מהם אשר אין לו זכר "und es gibt unter ihnen den, für den es kein Gedenken gibt" Sir 44,9 (Ms.B 13v,12)     1. : ואשר יקים "und dass er aufrichtet" 1QS 5,10; ואשר לוא ייחד "und dass er sich nicht zusammentut" Z. 14; אשר לוא ישפוט "dass er nicht richtet" 8,25

     2. : ואשר לוא להוכיח "und dass er nicht zurechtweise" 9,16

    1. : אשר לא נשא "dass er nicht verzieh" Sir 16,7 (Ms.A 6v,10)


    1. : לעשות אמת ... אשר לוא ילכ איש בשרירות לבו "zu tun Wahrhaftigkeit ..., damit keiner in der Verstocktheit seines Herzens wandle" 1QS 5,34; בדר]כי אשר אנוכי מצוך אשר תעיד בהם "auf meinen Wegen, die ich dir befehle, damit du sie warnst" 4Q390 frg. 1,34; ובכול עיר ועיר תעשו מקומות למנוגעים בצרעת ובנגע ובנתק אשר לוא יבואו לעריכמה וטמאום "und in jeder einzelnen Stadt sollt ihr für die mit Aussatz oder Ausschlag oder Krätze Geschlagenen Orte einrichten, damit sie nicht zu euren Städten kommen und sie verunreinigen" 11QTa 48,1415

    2. : מיא כמוכה ... אשר יעשה כמעשיכה הגדולים "wer ist wie du ..., dass er entsprechend deiner großen Taten handeln würde" 1QM 10,8; כי שוקל רוח ומטיף כזב הטיף להם אשר חרה אף אל "denn einer, der Wind abwägt und Lüge predigt, hat ihnen gepredigt, so dass der Zorn Gottes entbrannte" CD 8,1213; ויקם לו ברית פינחס אשר לא יכרת לו ולזרעו "und er möge für ihn den Bund des Pinhas aufrechterhalten, so dass er für ihn und seine Nachkommenschaft nicht zunichte wird" Sir 50,24 (Ms.B 20r,34)

    3. : 4Q252 4,56 הוכיחו אשר שכב עם בלהה "er hat ihn zurechtgewiesen, weil er mit Bilha geschlafen hatte"; אברך שמך בחיי אשר הצלתני "ich will deinen Namen mein Leben lang preisen, weil du mich gerettet hast" 4Q437 frg. 2 i,4; וכול הגוים ראו את כבודכה אשבר נקדשתה "und alle Völker haben deine Herrlichkeit erblickt, weil du dich geheiligt hast" 4Q504 frg. 1-2R iv,89;

    4. : מה יגאה עפר ואפר אשר בחייו יורם גִּּוְיֹו "was überhebt sich Staub und Dreck, wo doch zu seinen Lebzeiten seine Eingeweide verfaulen" Sir 10,9 (Ms.A 3v,2526), ähnl. 13,2 (Ms.A 5r,24)

  1. : הדריכה בדרך אשר תלך בה "der dich hat wandeln lassen auf dem Weg, den du gehen sollst" 1QIsaa 40,23 für מַדְרִיכֲךָ בְּדֶרֶךְ תֵּלֵךְ Jes 48,17 (= 1Q8 21,2; 4Q58 4,2); הלוא זה הצום אשר אבחרהו "ist nicht dies das Fasten, das ich erwähle" 1QIsaa 47,2829 für הֲלוֹא זֶה צוֹם אֶבְחָרֵהוּ Jes 58,6; הדרך אשר ילכו בה "der Weg, den sie gehen sollen" 4Q11 frg. 20,6 (L.u.; par. 4Q22 18,32) für הַדֶּרֶךְ יֵלְכוּ בָהּ Ex 18,20; vgl. a. qhe. אשר מחזה שדי יחזה "der die Vision Schaddais sieht" 4Q175 1,1011 für Num 24,16 ohne אשר