Versionen

4Q99

©

Copyright


frg. 1
1[ומה אעשה כי י]ק֯[ו]ם֯[ אל ]ו֯כי יפקד מ[ה אשיבנו]
 • (Hi 31,14) וּמָ֣ה אֶֽ֭עֱשֶׂה כִּֽי־ יָק֣וּם אֵ֑ל וְכִֽי־ יִ֝פְקֹ֗ד מָ֣ה אֲשִׁיבֶֽנּוּ׃
2הלא עשני בבטן עשהו ויכננו בר֯חם [אחד]
 • (Hi 31,15) הֲ‍ֽ֝לֹא־ בַ֭בֶּטֶן עֹשֵׂ֣נִי עָשָׂ֑הוּ וַ֝יְכֻנֶ֗נּוּ בָּרֶ֥חֶם אֶחָֽד׃
3אם אמנע מח֯פ֯ץ דלים ועיני אלמ֯[נה אכלה]
 • (Hi 31,16) אִם־ אֶ֭מְנַע מֵחֵ֣פֶץ דַּלִּ֑ים וְעֵינֵ֖י אַלְמָנָ֣ה אֲכַלֶּֽה׃
4ואכל פתי לבדי ולא אכל י֯ת֯ו֯ם֯[ ממנה]
 • (Hi 31,17) וְאֹכַ֣ל פִּתִּ֣י לְבַדִּ֑י וְלֹא־ אָכַ֖ל יָת֣וֹם מִמֶּֽנָּה׃
5כי מנעור֯י גדלני֯ כ֯א֯ב֯ ו֯מ֯ב֯ט֯[ן אמי אנחנה]
 • (Hi 31,18) כִּ֣י מִ֭נְּעוּרַי גְּדֵלַ֣נִי כְאָ֑ב וּמִבֶּ֖טֶן אִמִּ֣י אַנְחֶֽנָּה׃
6אם אראה֯[ אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון]
 • (Hi 31,19) אִם־ אֶרְאֶ֣ה א֭וֹבֵד מִבְּלִ֣י לְב֑וּשׁ וְאֵ֥ין כְּ֝ס֗וּת לָאֶבְיֽוֹן׃
frg. 2
1אשר לא מצאו מענה וי֯[רשיעו את -- ]
 • (Hi 32,3) אֲשֶׁ֣ר לֹא־ מָצְא֣וּ מַעֲנֶ֑ה וַ֝יַּרְשִׁ֗יעוּ אֶת־ אִיּֽוֹב׃
2ואליהוא חכה את[ איוב בדברים]
 • (Hi 32,4) וֶֽאֱלִיה֗וּ חִכָּ֣ה אֶת־ אִ֭יּוֹב בִּדְבָרִ֑ים
3כי זקנים המה ממ֯[נו לימים -- ]
 • (Hi 32,4) כִּ֤י זְֽקֵנִים־ הֵ֖מָּה מִמֶּ֣נּוּ לְיָמִֽים׃
frg. 3
1[הן תנואות עלי ימ]צ֯א יחש[בני לאויב לו]
 • (Hi 33,10) הֵ֣ן תְּ֭נוּאוֹת עָלַ֣י יִמְצָ֑א יַחְשְׁבֵ֖נִי לְאוֹיֵ֣ב לֽוֹ׃
2[ישם בסד רגלי ]שמר כל[ ארחתי]
 • (Hi 33,11) יָשֵׂ֣ם בַּסַּ֣ד רַגְלָ֑י יִ֝שְׁמֹ֗ר כָּל־ אָרְחֹתָֽי׃
frg. 4-5
1[ויחננו ויא]מ֯ר֯[ פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר]
 • (Hi 33,24) וַיְחֻנֶּ֗נּוּ וַיֹּ֗אמֶר פְּ֭דָעֵהוּ מֵרֶ֥דֶת שָׁ֗חַת מָצָ֥אתִי כֹֽפֶר׃
2]○○ בשרו מנער֯[ ישוב לימי עלומיו]
 • (Hi 33,25) בְּשָׂר֣וֹ מִנֹּ֑עַר יָ֝שׁ֗וּב לִימֵ֥י עֲלוּמָֽיו׃
3[יעתר] אל אל וירצה֯[ו וירא פניו בתרועה]
 • (Hi 33,26) יֶעְתַּ֤ר אֶל־ אֱל֨וֹהַּ ׀ וַיִּרְצֵ֗הוּ וַיַּ֣רְא פָּ֭נָיו בִּתְרוּעָ֑ה
4[וישב [אנ]ש֯ צ֯ד֯ק֯[תו ישר על אנשים ויאמר]
 • (Hi 33,26) וַיָּ֥שֶׁב לֶ֝אֱנ֗וֹשׁ צִדְקָתֽוֹ׃ (Hi 33,27) יָשֹׁ֤ר ׀ עַל־ אֲנָשִׁ֗ים וַיֹּ֗אמֶר
5[חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי]
 • (Hi 33,27) חָ֭טָאתִי וְיָשָׁ֥ר הֶעֱוֵ֗יתִי וְלֹא־ שָׁ֥וָה לִֽי׃
6[פד]ה֯ נ֯פ֯[שי מעבר בשחת וחיתי באור תראה]
 • (2Q15 frg. 1,1) [פדה נפשי מ]עבר֯[ בשחת וחיתי באור תראה
 • (Hi 33,28) פָּדָ֣ה נפשי (נַ֭פְשׁוֹ) מֵעֲבֹ֣ר בַּשָּׁ֑חַת וחיתי (וְ֝חַיָּתוֹ) בָּא֥וֹר תִּרְאֶֽה׃
7הן כל אלה֯[ יפעל אל פעמים שלוש עם גבר]
 • (2Q15 frg. 1,1) הן כל אלה] (2Q15 frg. 1,2) [יפעל א]ל פעמים [שלוש עם גבר
 • (Hi 33,29) הֶן־ כָּל־ אֵ֭לֶּה יִפְעַל־ אֵ֑ל פַּעֲמַ֖יִם שָׁל֣וֹשׁ עִם־ גָּֽבֶר׃
8להשיב֯[ נפשו מני שחת לאור באור החיים]
 • (2Q15 frg. 1,2) להשיב נפשו מני שחת] (2Q15 frg. 1,3) [לאור ]באור ה֯[חיים -- ]
 • (Hi 33,30) לְהָשִׁ֣יב נַ֭פְשׁוֹ מִנִּי־ שָׁ֑חַת לֵ֝א֗וֹר בְּא֣וֹר הַֽחַיִּים׃
frg. 6
3[ואיוב הבל יפצה פיהו ב]בלי דעת מלין י[כבר ]
 • (Hi 35,16) וְ֭אִיּוֹב הֶ֣בֶל יִפְצֶה־ פִּ֑יהוּ בִּבְלִי־ דַ֝֗עַת מִלִּ֥ין יַכְבִּֽר׃ פ
4-- --
frg. 7 i+8-11
10[לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכי]ם֯ ב֯כסא
 • (Hi 36,7) לֹֽא־ יִגְרַ֥ע מִצַּדִּ֗יק עֵ֫ינָ֥יו וְאֶת־ מְלָכִ֥ים לַכִּסֵּ֑א
11[וישיבם לנצח ויגבהו ]
 • (Hi 36,7) וַיֹּשִׁיבֵ֥ם לָ֝נֶ֗צַח וַיִּגְבָּֽהוּ׃
12[ואם אסורים בז]ק֯[ים ילכדו]ן֯ בחבלי עני
 • (Hi 36,8) וְאִם־ אֲסוּרִ֥ים בַּזִּקִּ֑ים יִ֝לָּכְד֗וּן בְּחַבְלֵי־ עֹֽנִי׃
13[ויגד ל]ה֯ם פעלם ופשע֯[י]ה֯ם כי י֯ת֯ג֯בר֯ו֯
 • (Hi 36,9) וַיַּגֵּ֣ד לָהֶ֣ם פָּעֳלָ֑ם וּ֝פִשְׁעֵיהֶ֗ם כִּ֣י יִתְגַּבָּֽרוּ׃
14[ויגל אזנ]ם למוסר [ויאמ]ר֯ כי ישבון מאו֯[ן]
 • (Hi 36,10) וַיִּ֣גֶל אָ֭זְנָם לַמּוּסָ֑ר וַ֝יֹּ֗אמֶר כִּֽי־ יְשֻׁב֥וּן מֵאָֽוֶן׃
15[אם ישמעו ויעבדו] יכלו ימיה[ם בטוב]
 • (Hi 36,11) אִֽם־ יִשְׁמְע֗וּ וְֽיַ֫עֲבֹ֥דוּ יְכַלּ֣וּ יְמֵיהֶ֣ם בַּטּ֑וֹב
16[ושני]הם בנעמים[ -- ]
 • (Hi 36,11) וּ֝שְׁנֵיהֶ֗ם בַּנְּעִימִֽים׃
frg. 7 ii+12-16 i
1--
2[וחנפי לב י]ש֯ימו א֯ף[ לא ישועו כי אסרם]
 • (Hi 36,13) וְֽחַנְפֵי־ לֵ֭ב יָשִׂ֣ימוּ אָ֑ף לֹ֥א יְ֝שַׁוְּע֗וּ כִּ֣י אֲסָרָֽם׃
3[תמת בנער ]נ֯פ֯שם וחית[ם בקדשים]
 • (Hi 36,14) תָּמֹ֣ת בַּנֹּ֣עַר נַפְשָׁ֑ם וְ֝חַיָּתָ֗ם בַּקְּדֵשִֽׁים׃
4[יחלץ עני בעניו ויג]ל בלח֯[ץ אזנם]
 • (Hi 36,15) יְחַלֵּ֣ץ עָנִ֣י בְעָנְי֑וֹ וְיִ֖גֶל בַּלַּ֣חַץ אָזְנָֽם׃
5[ואף הס]י֯תך מפי צר רחב ל֯[א מוצק]
 • (Hi 36,16) וְאַ֤ף הֲסִיתְךָ֨ ׀ מִפִּי־ צָ֗ר רַ֭חַב לֹא־ מוּצָ֣ק
6[תחתיה ]ונחת שלחנך מלא דש[ן]
 • (Hi 36,16) תַּחְתֶּ֑יהָ וְנַ֥חַת שֻׁ֝לְחָנְךָ֗ מָ֣לֵא דָֽשֶׁן׃
7[ודין רשע מ]ל[את דין ומשפט יתמכו]
 • (Hi 36,17) וְדִין־ רָשָׁ֥ע מָלֵ֑אתָ דִּ֖ין וּמִשְׁפָּ֣ט יִתְמֹֽכוּ׃
8[כי ]ח֯מה פן יסיתך [בספק ורב כפר]
 • (Hi 36,18) כִּֽי־ חֵ֭מָה פֶּן־ יְסִֽיתְךָ֣ בְסָ֑פֶק וְרָב־ כֹּ֝֗פֶר
9אל יטכה היערך (Add PAM-43.682-frg.29,1) ש[ועך לא בצר]
 • (Hi 36,18) אַל־ יַטֶּֽךָּ׃ (Hi 36,19) הֲיַעֲרֹ֣ךְ שׁ֭וּעֲךָ לֹ֣א בְצָ֑ר
10וכל מאמצי כח
 • (Hi 36,19) וְ֝כֹ֗ל מַאֲמַצֵּי־ כֹֽחַ׃
11אל תשאף הלילה ל[עלות עמים תח]ת֯ם
 • (Hi 36,20) אַל־ תִּשְׁאַ֥ף הַלָּ֑יְלָה לַעֲל֖וֹת עַמִּ֣ים תַּחְתָּֽם׃
12[השמ]ר אל תפן [אל און]
 • (Hi 36,21) הִ֭שָּׁמֶר אַל־ תֵּ֣פֶן אֶל־ אָ֑וֶן
13[כי ע]ל זה בחרת מ֯[עני ה]נ֯ה֯[ ]א֯ל֯[ ישגיב בכחו]
 • (Hi 36,21) כִּֽי־ עַל־ זֶ֝֗ה בָּחַ֥רְתָּ מֵעֹֽנִי׃ (Hi 36,22) הֶן־ אֵ֭ל יַשְׂגִּ֣יב בְּכֹח֑וֹ
14מי כמה֯ו מורה מי פקד עליו דרכ[ו]
 • (Hi 36,22) מִ֖י כָמֹ֣הוּ מוֹרֶֽה׃ (Hi 36,23) מִֽי־ פָקַ֣ד עָלָ֣יו דַּרְכּ֑וֹ
15ומי יאמר פעלתה עולה
 • (Hi 36,23) וּמִֽי־ אָ֝מַ֗ר פָּעַ֥לְתָּ עַוְלָֽה׃
16זכר כי תשג[יא פ]ע֯לו אשר שרר[ו אנשים]
 • (Hi 36,24) זְ֭כֹר כִּֽי־ תַשְׂגִּ֣יא פָעֳל֑וֹ אֲשֶׁ֖ר שֹׁרְר֣וּ אֲנָשִֽׁים׃
frg. 17-18
1[כל אדם ]ח֯ז֯ו בו אנוש֯[ יביט מרחוק]
 • (Hi 36,25) כָּל־ אָדָ֥ם חָֽזוּ־ ב֑וֹ אֱ֝נ֗וֹשׁ יַבִּ֥יט מֵרָחֽוֹק׃
2[הן א]ל שגיא ולו֯א ני֯ד֯[ע מספר שניו ולא חקר]
 • (Hi 36,26) הֶן־ אֵ֣ל שַׂ֭גִּיא וְלֹ֣א נֵדָ֑ע מִסְפַּ֖ר שָׁנָ֣יו וְלֹא־ חֵֽקֶר׃
3[כי יגר]ע֯[ נטפי מ]י֯ם וזקו֯[ מטר לאדו]
 • (Hi 36,27) כִּ֭י יְגָרַ֣ע נִטְפֵי־ מָ֑יִם יָזֹ֖קּוּ מָטָ֣ר לְאֵדֽוֹ׃
frg. 16 ii
8-- אם[ -- ]
9יגיד ○[ ]רעיו מקנה א[ף על עולה]
 • (Hi 36,33) יַגִּ֣יד עָלָ֣יו רֵע֑וֹ מִ֝קְנֶ֗ה אַ֣ף עַל־ עוֹלֶֽה׃
10אף לזאת לא יחרד ל○ יתר○[ -- ]
 • (Hi 37,1) אַף־ לְ֭זֹאת יֶחֱרַ֣ד לִבִּ֑י וְ֝יִתַּ֗ר מִמְּקוֹמֽוֹ׃
11שמ֯ע שמע ברגז קלו ובגה֯[ מפיו יצא]
 • (Hi 37,2) שִׁמְע֤וּ שָׁמ֣וֹעַ בְּרֹ֣גֶז קֹל֑וֹ וְ֝הֶ֗גֶה מִפִּ֥יו יֵצֵֽא׃
12[ת]ח֯ת כל השמים יש[רהו]
 • (Hi 37,3) תַּֽחַת־ כָּל־ הַשָּׁמַ֥יִם יִשְׁרֵ֑הוּ
13ו֯אורו על כנפות הארץ[ אחריו ישאג קול]
 • (Hi 37,3) וְ֝אוֹר֗וֹ עַל־ כַּנְפ֥וֹת הָאָֽרֶץ׃ (Hi 37,4) אַחֲרָ֤יו ׀ יִשְׁאַג־ ק֗וֹל
14[ירעם] בקול גאונו ולא יעק֯[בם]
 • (Hi 37,4) יַ֭רְעֵם בְּק֣וֹל גְּאוֹנ֑וֹ וְלֹ֥א יְ֝עַקְּבֵ֗ם
15[כי ישמ]ע קולו ירעם על בק֯[ולו נפלאות]
 • (Hi 37,4) כִּֽי־ יִשָּׁמַ֥ע קוֹלֽוֹ׃ (Hi 37,5) יַרְעֵ֤ם אֵ֣ל בְּ֭קוֹלוֹ נִפְלָא֑וֹת
16[עשה גדלות ]ו֯לא נד[ע -- ]
 • (Hi 37,5) עֹשֶׂ֥ה גְ֝דֹל֗וֹת וְלֹ֣א נֵדָֽע׃
frg. 19
1[עמ]ו֯ד֯ הת[בונן (4Q99 frg. 22,1 + Add B-368410,1) ]נפלאות֯[ אל ]
 • (4Q99 frg. 22,1) ]נפלאות֯[ -- ] ]נפלאות֯[
 • (Hi 37,14) עֲ֝מֹ֗ד וְהִתְבּוֹנֵ֤ן ׀ נִפְלְא֬וֹת אֵֽל׃
2[ה]ת֯דע ב֯שו[ם (4Q99 frg. 22,2 + Add B-368410,2) א]לוה֯[ עליהם והופיע אור עננו]
 • (4Q99 frg. 22,2) א]לוה֯[ -- ] א]לוה֯[
 • (Hi 37,15) הֲ֭תֵדַע בְּשׂוּם־ אֱל֣וֹהַּ עֲלֵיהֶ֑ם וְ֝הוֹפִ֗יעַ א֣וֹר עֲנָנֽוֹ׃
frg. 20
1-- ]אם לחס[ -- ]
 • (Hi 37,13) אִם־ לְ֝חֶ֗סֶד יַמְצִאֵֽהוּ׃
frg. 21
1-- (Add B-368408,1 + B-368407,1 + PAM-43.161-X,1) ]ח֯מים בה֯[שקט -- ]
 • (Hi 37,17) חַמִּ֑ים בְּהַשְׁקִ֥ט אֶ֝֗רֶץ מִדָּרֽוֹם׃
2-- (Add B-368408,2 + B-368407,2 + PAM-43.161-X,1) לשח]ק֯י֯ם֯[ -- ]
 • (Hi 37,18) לִשְׁחָקִ֑ים חֲ֝זָקִ֗ים כִּרְאִ֥י מוּצָֽק׃
frg. 22
1-- (Add B-368410,2 + B-368409,1) ]נפלאות֯[ -- ] (4Q99 frg. 19,1 + Add B-368410,1) ]נפלאות֯[
2-- (Add B-368410,2) א]לוה֯[ -- ] (4Q99 frg. 19,2 + Add B-368410,2) א]לוה֯[
frg. 23
1-- ]○ת ענפים ת[ -- ]
2-- ]○ן --
3-- ]לל[ -- ]
frg. 24
1 (4Q256 1,9) ]ב֯ני חשך
 • (1QS 1,10) בני חושך איש כאשמתו
 • (Hi 37,19) נַ֝עֲרֹ֗ךְ מִפְּנֵי־ חֹֽשֶׁךְ׃
frg. 27
1 (PAM 43.682 frg. 29,1) [-- לא בצ[ --]
frg.25-26
1 (4Q100 frg. 5-6,1) [חלציו ומגז כבשי ית]חמם [אם הניפותי]
 • (Hi 31,20) חלצו (חֲלָצָ֑יו) וּמִגֵּ֥ז כְּ֝בָשַׂי יִתְחַמָּֽם׃ (Hi 31,21) אִם־ הֲנִיפ֣וֹתִי
2 (4Q100 frg. 5-6,2) [על יתום ידי כי אראה] בשער עזרתי֯[ -- ]
 • (Hi 31,21) עַל־ יָת֣וֹם יָדִ֑י כִּֽי־ אֶרְאֶ֥ה בַ֝שַּׁ֗עַר עֶזְרָתִֽי׃
3 (4Q100 frg. 5-6,3) [כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה (4Q100 frg. 5-6,3 + Add PAM-43.638-3.v.o.r.,2) ת]ש֯בר