Versionen

4Q23

©

Copyright


frg. 1
1[ה]כ֯[הן את הנגע ביום השביעי והנה לא פשה הנתק ולא היה בו שער צהב]
 • (Lev 13,32) הַכֹּהֵ֣ן אֶת־ הַנֶּגַע֮ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִי֒ וְהִנֵּה֙ לֹא־ פָשָׂ֣ה הַנֶּ֔תֶק וְלֹא־ הָ֥יָה ב֖וֹ שֵׂעָ֣ר צָהֹ֑ב
 • (Lev SP 13,32) הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פשה הנתק ולא היה בו שער צהב
2ומרא[ה הנתק אין עמק מן העור והתגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן]
 • (Lev 13,32) וּמַרְאֵ֣ה הַנֶּ֔תֶק אֵ֥ין עָמֹ֖ק מִן־ הָעֽוֹר׃ (Lev 13,33) וְהִ֨תְגַּלָּ֔ח וְאֶת־ הַנֶּ֖תֶק לֹ֣א יְגַלֵּ֑חַ וְהִסְגִּ֨יר הַכֹּהֵ֧ן
 • (Lev SP 13,32) ומראה הנתק אין עמק מן העור (Lev SP 13,33) והתגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן
3את הנת֯[ק שבעת ימים שנית ]
 • (Lev 13,33) אֶת־ הַנֶּ֛תֶק שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים שֵׁנִֽית׃
 • (Lev SP 13,33) את הנתק שבעת ימים שנית
frg. 2-3
1[ושתי תרים או שני ]בני יונה֯ א֯ש֯[ר ]תש֯יג֯ י֯[דו והיה אחד חטאת והאחד עלה ]
 • (Lev 14,22) וּשְׁתֵּ֣י תֹרִ֗ים א֤וֹ שְׁנֵי֙ בְּנֵ֣י יוֹנָ֔ה אֲשֶׁ֥ר תַּשִּׂ֖יג יָד֑וֹ וְהָיָ֤ה אֶחָד֙ חַטָּ֔את וְהָאֶחָ֖ד עֹלָֽה׃
 • (Lev SP 14,22) ושתי תרים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת ואחד עלה
2[והביא אתם ביו]ם הש֯מ֯[יני] לטהרת֯[ו אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני יהוה ]
 • (Lev 14,23) וְהֵבִ֨יא אֹתָ֜ם בַּיּ֧וֹם הַשְּׁמִינִ֛י לְטָהֳרָת֖וֹ אֶל־ הַכֹּהֵ֑ן אֶל־ פֶּ֥תַח אֹֽהֶל־ מוֹעֵ֖ד לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
 • (Lev SP 14,23) והביא אתם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני יהוה
3[ושחט את כבש ה]אשם ולקח הכהן[ מד]ם֯ הא֯[שם ונתן על תנוך אזן המטהר]
 • (Lev 14,25) וְשָׁחַט֮ אֶת־ כֶּ֣בֶשׂ הָֽאָשָׁם֒ וְלָקַ֤ח הַכֹּהֵן֙ מִדַּ֣ם הָֽאָשָׁ֔ם וְנָתַ֛ן עַל־ תְּנ֥וּךְ אֹֽזֶן־ הַמִטַּהֵ֖ר
 • (Lev SP 14,25) ושחט את כבש האשם * ולקח הכהן מדם האשם ונתן על תנך אזן המטהר
4[הימנית ועל בהן ]י֯דו הימנית ועל בהן רגלו ה֯[ימנית ומן השמן יצק הכהן]
 • (Lev 14,25) הַיְמָנִ֑ית וְעַל־ בֹּ֤הֶן יָדוֹ֙ הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֥הֶן רַגְל֖וֹ הַיְמָנִֽית׃ (Lev 14,26) וּמִן־ הַשֶּׁ֖מֶן יִצֹ֣ק הַכֹּהֵ֑ן
 • (Lev SP 14,25) הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית (Lev SP 14,26) ומן השמן יצק הכהן
5[על כף הכהן השמא]לית והז֯[ה הכ]ה֯ן֯ ב֯אצ֯ב֯ע֯[ו הימנית מן השמן אשר על כפו]
 • (4Q26 frg. 1,1) והזה הכהן באצבעו הימנית] (4Q26 frg. 1,2) [מ]ן השמן א֯[שר על כפו
 • (Lev 14,26) עַל־ כַּ֥ף הַכֹּהֵ֖ן הַשְּׂמָאלִֽית׃ (Lev 14,27) וְהִזָּ֤ה הַכֹּהֵן֙ בְּאֶצְבָּע֣וֹ הַיְמָנִ֔ית מִן־ הַשֶּׁ֕מֶן אֲשֶׁ֥ר עַל־ כַּפּ֖וֹ
 • (Lev SP 14,26) על כף הכהן השמאלית (Lev SP 14,27) והזה הכהן באצבעו הימינית מן השמן אשר על כפו
6[השמאלית שבע פעמים ל]פ֯ני יהוה[ ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על]
 • (4Q26 frg. 1,2) השמאלית שבע פעמים לפני יהוה ] (4Q26 frg. 1,3) [ונתן הכהן מן השמ]ן אשר על כפו ע[ל
 • (Lev 14,27) הַשְּׂמָאלִ֑ית שֶׁ֥בַע פְּעָמִ֖ים לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃ (Lev 14,28) וְנָתַ֨ן הַכֹּהֵ֜ן מִן־ הַשֶּׁ֣מֶן ׀ אֲשֶׁ֣ר עַל־ כַּפּ֗וֹ עַל־
 • (Lev SP 14,27) השמאלית שבע פעמים לפני יהוה (Lev SP 14,28) ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על
7[תנוך אזן המטהר הימני]ת֯ ועל ב[הן רגלו הימנית על מקום דם האשם והנותר]
 • (4Q26 frg. 1,3) תנוך אזן המטהר הימנית] (4Q26 frg. 1,4) [ועל בוהן ]ידו הימנית ועל בוה[ן] רג[לו הימנית על מקום דם] (4Q26 frg. 1,5) [האשם וה]נ֯ו֯ת֯ר֯
 • (Lev 14,28) תְּנ֞וּךְ אֹ֤זֶן הַמִּטַּהֵר֙ הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֤הֶן יָדוֹ֙ הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֥הֶן רַגְל֖וֹ הַיְמָנִ֑ית עַל־ מְק֖וֹם דַּ֥ם הָאָשָֽׁם׃ (Lev 14,29) וְהַנּוֹתָ֗ר
 • (Lev SP 14,28) תנך אזן המטהר הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית על מקום דם האשם (Lev SP 14,29) והנותר
8[מן השמן אשר על כף הכ]ה֯ן יתן ע֯[ל ראש המטהר לכפר עליו לפני יהוה ]
 • (4Q26 frg. 1,5) מ֯ן השמן אשר ע[ל כף הכהן יתן על ראש המטהר] (4Q26 frg. 1,6) [לכפר עליו לפני יהוה ]
 • (Lev 14,29) מִן־ הַשֶּׁ֙מֶן֙ אֲשֶׁר֙ עַל־ כַּ֣ף הַכֹּהֵ֔ן יִתֵּ֖ן עַל־ רֹ֣אשׁ הַמִּטַּהֵ֑ר לְכַפֵּ֥ר עָלָ֖יו לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
 • (Lev SP 14,29) בשמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני יהוה
9[ועשה את האחד מן התרי]ם או מ[ן בני היונה מאשר תשיג ידו את אשר תשיג]
 • (Lev 14,30) וְעָשָׂ֤ה אֶת־ הָֽאֶחָד֙ מִן־ הַתֹּרִ֔ים א֖וֹ מִן־ בְּנֵ֣י הַיּוֹנָ֑ה מֵאֲשֶׁ֥ר תַּשִּׂ֖יג יָדֽוֹ׃ (Lev 14,31) אֵ֣ת אֲשֶׁר־ תַּשִּׂ֞יג
 • (Lev SP 14,30) ועשה את האחד מן התרים או מבני היונה מאשר תשיג ידו (Lev SP 14,31) את אשר תשיג
10[ידו את האחד חטאת ואת ]הא[חד עלה על ]המנח֯ה וכפר הכ֯[הן על המטהר לפני]
 • (Lev 14,31) יָד֗וֹ אֶת־ הָאֶחָ֥ד חַטָּ֛את וְאֶת־ הָאֶחָ֥ד עֹלָ֖ה עַל־ הַמִּנְחָ֑ה וְכִפֶּ֧ר הַכֹּהֵ֛ן עַ֥ל הַמִּטַּהֵ֖ר לִפְנֵ֥י
 • (Lev SP 14,31) ידו את האחד חטאת ואת האחד עלה על המנחה וכפר « » על המטהר לפני
11[יהוה זאת תורת אשר בו נגע צרעת א]ש֯ר֯ לא תשיג ידו[ בטהרתו ]
 • (Lev 14,31) יְהוָֽה׃ (Lev 14,32) זֹ֣את תּוֹרַ֔ת אֲשֶׁר־ בּ֖וֹ נֶ֣גַע צָרָ֑עַת אֲשֶׁ֛ר לֹֽא־ תַשִּׂ֥יג יָד֖וֹ בְּטָהֳרָתֽוֹ׃ פ
 • (Lev SP 14,31) יהוה (Lev SP 14,32) זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בטהרתו *
12[וידבר יהוה אל משה ואל אהרן ל]א֯מ֯ר֯ כי תב֯[או אל ארץ כנען אשר אני נתן]
 • (4Q26 frg. 2,1) [ואל א]ה֯רון ל֯א֯מ֯ור כ֯[י תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי]
 • (Lev 14,33) וַיְדַבֵּ֣ר יְהוָ֔ה אֶל־ מֹשֶׁ֥ה וְאֶֽל־ אַהֲרֹ֖ן לֵאמֹֽר׃ (Lev 14,34) כִּ֤י תָבֹ֙אוּ֙ אֶל־ אֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֛י נֹתֵ֥ן
 • (Lev SP 14,33) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר (Lev SP 14,34) כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן
frg. 4
1[אתהן אל מחוץ לעיר אל ]מ֯ק֯ו֯ם֯[ טמא ואת הבית יקצע מבית סביב ושפכו]
 • (Lev 14,40) אֶתְהֶן֙ אֶל־ מִח֣וּץ לָעִ֔יר אֶל־ מָק֖וֹם טָמֵֽא׃ (Lev 14,41) וְאֶת־ הַבַּ֛יִת יַקְצִ֥עַ מִבַּ֖יִת סָבִ֑יב וְשָׁפְכ֗וּ
 • (Lev SP 14,40) אתהן אל מחוץ לעיר אל מקום טמא (Lev SP 14,41) ואת הבית יקצעו מבית סביב ושפכו
2[את העפר אשר הקצ]ו֯ אל מחוץ לעיר אל מקום ט֯מ֯[א ולקחו אבנים אחרות]
 • (Lev 14,41) אֶת־ הֶֽעָפָר֙ אֲשֶׁ֣ר הִקְצ֔וּ אֶל־ מִח֣וּץ לָעִ֔יר אֶל־ מָק֖וֹם טָמֵֽא׃ (Lev 14,42) וְלָקְחוּ֙ אֲבָנִ֣ים אֲחֵר֔וֹת
 • (Lev SP 14,41) את העפר אשר הקיצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא (Lev SP 14,42) ולקחו אבנים אחרות
3[והביאו אל תחת ]האבנים ועפר אחר יקחו וטחו א[ת הבית ואם ישוב]
 • (Lev 14,42) וְהֵבִ֖יאוּ אֶל־ תַּ֣חַת הָאֲבָנִ֑ים וְעָפָ֥ר אַחֵ֛ר יִקַּ֖ח וְטָ֥ח אֶת־ הַבָּֽיִת׃ (Lev 14,43) וְאִם־ יָשׁ֤וּב
 • (Lev SP 14,42) והביאו אל תחת האבנים ועפר אחר יקחו וטחו את הבית * (Lev SP 14,43) ואם ישוב
4[הנגע ופרח בב]ית אחרי חליץ את ה[אב]נ֯י֯ם ואחר הטו֯[ח את הבית ובא]
 • (Lev 14,43) הַנֶּ֙גַע֙ וּפָרַ֣ח בַּבַּ֔יִת אַחַ֖ר חִלֵּ֣ץ אֶת־ הָאֲבָנִ֑ים וְאַחֲרֵ֛י הִקְצ֥וֹת אֶת־ הַבַּ֖יִת וְאַחֲרֵ֥י הִטּֽוֹחַ׃ (Lev 14,44) וּבָא֙
 • (Lev SP 14,43) הנגע ופרח בבית אחרי חלצו את האבנים ואחרי הקצות את הבית ואחרי הטח (Lev SP 14,44) ובא
5[הכהן ור]א֯ה והנה פשה הנגע בבי֯[ת צרעת ממארת ]ה֯י֯[א בבית טמא הוא ]
 • (Lev 14,44) הַכֹּהֵ֔ן וְרָאָ֕ה וְהִנֵּ֛ה פָּשָׂ֥ה הַנֶּ֖גַע בַּבָּ֑יִת צָרַ֨עַת מַמְאֶ֥רֶת הִ֛וא בַּבַּ֖יִת טָמֵ֥א הֽוּא׃
 • (Lev SP 14,44) הכהן וראה והנה פרח הנגע בבית צרעת ממראת « » בבית טמא הוא
6[ו]נ֯ת֯צ֯ו֯ א֯ת֯ הבית את אב֯נה ואת ע֯צ֯[ ואת כל עפר הבית והוציאו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא] והבא אל הבית כל י[מי הסג]י֯ר֯ו֯[ יטמא עד הערב והשכב בבית יכבס]
 • (Lev 14,45) וְנָתַ֣ץ אֶת־ הַבַּ֗יִת אֶת־ אֲבָנָיו֙ וְאֶת־ עֵצָ֔יו וְאֵ֖ת כָּל־ עֲפַ֣ר הַבָּ֑יִת וְהוֹצִיא֙ אֶל־ מִח֣וּץ לָעִ֔יר אֶל־ מָק֖וֹם טָמֵֽא׃ (Lev 14,46) וְהַבָּא֙ אֶל־ הַבַּ֔יִת כָּל־ יְמֵ֖י הִסְגִּ֣יר אֹת֑וֹ יִטְמָ֖א עַד־ הָעָֽרֶב׃ (Lev 14,47) וְהַשֹּׁכֵ֣ב בַּבַּ֔יִת יְכַבֵּ֖ס
 • (Lev SP 14,45) ונתצו את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציאו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא (Lev SP 14,46) והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו יטמא עד הערב (Lev SP 14,47) והשכב בבית יכבס « »
7את בגדיו והאכל בבית יכ[בס את בגדיו ואם בא יבא הכהן וראה והנה]
 • (Lev 14,47) אֶת־ בְּגָדָ֑יו וְהָאֹכֵ֣ל בַּבַּ֔יִת יְכַבֵּ֖ס אֶת־ בְּגָדָֽיו׃ (Lev 14,48) וְאִם־ בֹּ֨א יָבֹ֜א הַכֹּהֵ֗ן וְרָאָה֙ וְ֠הִנֵּה
 • (Lev SP 14,47) בגדיו והאכל בבית יכבס « » בגדיו (Lev SP 14,48) ואם בא יבוא הכהן וראה והנה
8לא פשה הנגע בבית א[חרי הטח את הבית וטהר הכהן את הבית כי]
 • (Lev 14,48) לֹא־ פָשָׂ֤ה הַנֶּ֙גַע֙ בַּבַּ֔יִת אַחֲרֵ֖י הִטֹּ֣חַ אֶת־ הַבָּ֑יִת וְטִהַ֤ר הַכֹּהֵן֙ אֶת־ הַבַּ֔יִת כִּ֥י
 • (Lev SP 14,48) לא פרח הנגע בבית אחרי הטח את הבית וטהר הכהן את הבית כי
9[נ]רפא הנגע לקח לטהר את[ הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת]
 • (Lev 14,48) נִרְפָּ֖א הַנָּֽגַע׃ (Lev 14,49) וְלָקַ֛ח לְחַטֵּ֥א אֶת־ הַבַּ֖יִת שְׁתֵּ֣י צִפֳּרִ֑ים וְעֵ֣ץ אֶ֔רֶז וּשְׁנִ֥י תוֹלַ֖עַת
 • (Lev SP 14,48) נרפא הנגע׃ -- (Lev SP 14,49) ולקחו לחטא את הבית שתי צפורים ועץ ארז ושני תולעת
10[וא]ז֯וב ושחטו את הצפור האחת[ אל כלי חרש על מים חיים ולקח]
frg. 5
1[את עץ הארז ו]א֯ת֯ האזוב ואת שני התולע֯ת[ ואת הצפר החיה וטבל אתם בדם]
 • (Lev 14,51) אֶת־ עֵֽץ־ הָ֠אֶרֶז וְאֶת־ הָ֨אֵזֹ֜ב וְאֵ֣ת ׀ שְׁנִ֣י הַתּוֹלַ֗עַת וְאֵת֮ הַצִּפֹּ֣ר הֽ͏ַחַיָּה֒ וְטָבַ֣ל אֹתָ֗ם בְּדַם֙
 • (Lev SP 14,51) את עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב ואת הצפור החיה וטבל אתם בדם
2[הצפר הש]ח֯וטה ובמים החיים והזה על[ הבית שבע פעמים וחטא את הבית]
 • (11Q1 frg. G i,1) [וחטא את הבית
 • (Lev 14,51) הַצִּפֹּ֣ר הַשְּׁחוּטָ֔ה וּבַמַּ֖יִם הַֽחַיִּ֑ים וְהִזָּ֥ה אֶל־ הַבַּ֖יִת שֶׁ֥בַע פְּעָמִֽים׃ (Lev 14,52) וְחִטֵּ֣א אֶת־ הַבַּ֔יִת
 • (Lev SP 14,51) הצפור השחוטה ובמים החיים והזה על הבית שבע פעמים (Lev SP 14,52) וחטא את הבית
3[בדם הצפור ]ובמים החיים ובצפר החיה[ ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת ]
 • (11QTa 49,3) ובעץ ארז ובאזוב ובח[וט שני תולעת? --]
 • (11Q1 frg. G i,1) בדמ הצפור ובמימ החיימ וב]צ[פר החיה] (11Q1 frg. G i,2) [ובעצ הארז ובאזב ובשני התולעת
 • (Lev 14,52) בְּדַם֙ הַצִּפּ֔וֹר וּבַמַּ֖יִם הַֽחַיִּ֑ים וּבַצִּפֹּ֣ר הַחַיָּ֗ה וּבְעֵ֥ץ הָאֶ֛רֶז וּבָאֵזֹ֖ב וּבִשְׁנִ֥י הַתּוֹלָֽעַת׃
 • (Lev SP 14,52) בדם הצפור ובמים החיים ובצפור החיה ובעץ הארז ובשני התולעת ובאזוב
4[ושלח ]א֯ת הצפור החיה אל מחוץ לעיר֯[ אל פני השדה וכפר על הבית וטהר ]
 • (11Q1 frg. G i,2) ושלח את הצפר החיה אל] מחוצ לעיר (11Q1 frg. G i,3) [אל פני השדה וכפר על הבית וטהר
 • (Lev 14,53) וְשִׁלַּ֞ח אֶת־ הַצִפֹּ֧ר הַֽחַיָּ֛ה אֶל־ מִח֥וּץ לָעִ֖יר אֶל־ פְּנֵ֣י הַשָּׂדֶ֑ה וְכִפֶּ֥ר עַל־ הַבַּ֖יִת וְטָהֵֽר׃
 • (Lev SP 14,53) ושלח את הצפור החיה אל מחוץ לעיר על פני השדה וכפר על הבית וטהר
5[זאת התורה ]לכל נגע הצ֯רע֯[ת ]ו֯ל[נתק ]
 • (11Q1 frg. G i,3) זאת התורה לכל נגע ה]צרעת ולנתק ו
 • (Lev 14,54) זֹ֖את הַתּוֹרָ֑ה לְכָל־ נֶ֥גַע הַצָּרַ֖עַת וְלַנָּֽתֶק׃
 • (Lev SP 14,54) זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק
frg. 6
1תחתיו יטמ֯[א עד הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד]
 • (Lev 15,10) תַחְתָּ֔יו יִטְמָ֖א עַד־ הָעָ֑רֶב וְהַנּוֹשֵׂ֣א אוֹתָ֔ם יְכַבֵּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֖יִם וְטָמֵ֥א עַד־
 • (Lev SP 15,10) תחתיו יטמא עד הערב והנשא אתם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד
2הערב וכל אש[ר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים וכבס בגדיו ורחץ]
 • (Lev 15,10) הָעָֽרֶב׃ (Lev 15,11) וְכֹ֨ל אֲשֶׁ֤ר יִגַּע־ בּוֹ֙ הַזָּ֔ב וְיָדָ֖יו לֹא־ שָׁטַ֣ף בַּמָּ֑יִם וְכִבֶּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ
 • (Lev SP 15,10) הערב (Lev SP 15,11) וכל אשר יגע בו הזב וידו לא שטף במים יכבס בגדיו ורחץ
frg. 7
1[הערב ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה שבעת ימים תהי]ה בנדתה
 • (11Q2 frg. 5+6,1) במים וטמאו עד הערב ] (11Q2 frg. 5+6,2) ואשה כיא֯[ תהיה ]זבה דם[ יהיה זבה בבשרה]
 • (Lev 15,18) הָעָֽרֶב׃ (Lev 15,19) וְאִשָּׁה֙ כִּֽי־ תִהְיֶ֣ה זָבָ֔ה דָּ֛ם יִהְיֶ֥ה זֹבָ֖הּ בִּבְשָׂרָ֑הּ שִׁבְעַ֤ת יָמִים֙ תִּהְיֶ֣ה בְנִדָּתָ֔הּ
 • (Lev SP 15,18) הערב * (Lev SP 15,19) ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה
2[וכל הנגע בה יטמא עד הערב וכל אשר תשכב עליו בנדתה י]טמא וכל אש[ר]
 • (4Q26 frg. 3,1) [יטמא וכול ]א֯ש֯[ר
 • (Lev 15,19) וְכָל־ הַנֹּגֵ֥עַ בָּ֖הּ יִטְמָ֥א עַד־ הָעָֽרֶב׃ (Lev 15,20) וְכֹל֩ אֲשֶׁ֨ר תִּשְׁכַּ֥ב עָלָ֛יו בְּנִדָּתָ֖הּ יִטְמָ֑א וְכֹ֛ל אֲשֶׁר־
 • (Lev SP 15,19) כל הנגע בה יטמא עד הערב (Lev SP 15,20) וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא וכל אשר
3[תשב עליו יטמא וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במי]ם וטמא עד הע[רב ]
 • (4Q26 frg. 3,1) תשב עליו יטמא וכול הנגע במשכבה יכבס בגדיו] (4Q26 frg. 3,2) [ורחץ במים וט]מא עד הערב
 • (Lev 15,20) תֵּשֵׁ֥ב עָלָ֖יו יִטְמָֽא׃ (Lev 15,21) וְכָל־ הַנֹּגֵ֖עַ בְּמִשְׁכָּבָ֑הּ יְכַבֵּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֖יִם וְטָמֵ֥א עַד־ הָעָֽרֶב׃
 • (Lev SP 15,20) תשב עליו יטמא (Lev SP 15,21) וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
4[וכל הנגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים ו]טמא עד הערב
 • (4Q26 frg. 3,2) וכול הנ֯ג֯[ע בכול כלי אשר תשב עליו] (4Q26 frg. 3,3) [יכבס בג]ד֯[יו ורחץ ]במ[ים ]ו֯ט֯מ֯א עד הע֯[רב
 • (Lev 15,22) וְכָל־ הַנֹּגֵ֔עַ בְּכָל־ כְּלִ֖י אֲשֶׁר־ תֵּשֵׁ֣ב עָלָ֑יו יְכַבֵּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֖יִם וְטָמֵ֥א עַד־ הָעָֽרֶב׃
 • (Lev SP 15,22) וכל הנגע בכל הכלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
5[ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר היא ישבת עליו (4Q23 frg. 90,1) בנגעו ]בו יטמא עד (4Q23 frg. 90,1) ]מ֯עו֯[
 • (4Q26 frg. 3,3) ואם על המשכב הוא או על] (4Q26 frg. 3,4) [הכלי אשר הוא ישבת עליו בנגעו בו יטמא עד
 • (Lev 15,23) וְאִ֨ם עַֽל־ הַמִּשְׁכָּ֜ב ה֗וּא א֧וֹ עַֽל־ הַכְּלִ֛י אֲשֶׁר־ הִ֥וא יֹשֶֽׁבֶת־ עָלָ֖יו בְּנָגְעוֹ־ ב֑וֹ יִטְמָ֖א עַד־
 • (Lev SP 15,23) ואם על המשכבה היא או על הכלי אשר היא ישבת עליו בנגעו בו יטמא עד
6[הערב ואם שכב ישכב איש אתה ותהי נדתה עליו וטמא (4Q23 frg. 90,2) שבעת ]י֯מ֯י֯[ם וכ]ל (4Q23 frg. 90,2) ]שבע○[
 • (4Q26 frg. 3,4) הער]ב֯ ו֯[א]ם ש[כב ישכב]
 • (Lev 15,23) הָעָֽרֶב׃ (Lev 15,24) וְאִ֡ם שָׁכֹב֩ יִשְׁכַּ֨ב אִ֜ישׁ אֹתָ֗הּ וּתְהִ֤י נִדָּתָהּ֙ עָלָ֔יו וְטָמֵ֖א שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים וְכָל־
 • (Lev SP 15,23) הערב (Lev SP 15,24) ואם שכב ישכב אישה אתה ותהיה נדתה עליו יטמא שבעת ימים וכל
frg. 8-14 i
1[ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אתו על הכפרת ו]ל֯פ֯נ֯[י הכפרת וכפר על הקדש]
 • (11QTa 26,6) בי[דו וע]שה לד[מו כאשר עשה לדם] (11QTa 26,7) הפר
 • (Lev 16,15) וְעָשָׂ֣ה אֶת־ דָּמ֗וֹ כַּאֲשֶׁ֤ר עָשָׂה֙ לְדַ֣ם הַפָּ֔ר וְהִזָּ֥ה אֹת֛וֹ עַל־ הַכַּפֹּ֖רֶת וְלִפְנֵ֥י הַכַּפֹּֽרֶת׃ (Lev 16,16) וְכִפֶּ֣ר עַל־ הַקֹּ֗דֶשׁ
 • (Lev SP 16,15) ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אתו על הכפרת ולפני הכפרת (Lev SP 16,16) וכפר על הקדש
2[מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל ]מועד[ השכן אתם בתוך טמאתם ]
 • (Lev 16,16) מִטֻּמְאֹת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וּמִפִּשְׁעֵיהֶ֖ם לְכָל־ חַטֹּאתָ֑ם וְכֵ֤ן יַעֲשֶׂה֙ לְאֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד הַשֹּׁכֵ֣ן אִתָּ֔ם בְּת֖וֹךְ טֻמְאֹתָֽם׃
 • (Lev SP 16,16) מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם
3[וכל אדם לא יהיה באהל ]מועד ב[באו לכפר בקדש עד ]צ֯אתו וכפר בע֯[דו ובעד ביתו ובעד]
 • (Lev 16,17) וְכָל־ אָדָ֞ם לֹא־ יִהְיֶ֣ה ׀ בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֗ד בְּבֹא֛וֹ לְכַפֵּ֥ר בַּקֹּ֖דֶשׁ עַד־ צֵאת֑וֹ וְכִפֶּ֤ר בַּעֲדוֹ֙ וּבְעַ֣ד בֵּית֔וֹ וּבְעַ֖ד
 • (Lev SP 16,17) וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד
4[כל קהל ישראל ויצא אל ]המזבח אשר֯[ לפני יהוה וכפר עליו ו]ל[ק]ח֯ מדם הפ[ר ומדם השעיר]
 • (Lev 16,17) כָּל־ קְהַ֥ל יִשְׂרָאֵֽל׃ (Lev 16,18) וְיָצָ֗א אֶל־ הַמִּזְבֵּ֛חַ אֲשֶׁ֥ר לִפְנֵֽי־ יְהוָ֖ה וְכִפֶּ֣ר עָלָ֑יו וְלָקַ֞ח מִדַּ֤ם הַפָּר֙ וּמִדַּ֣ם הַשָּׂעִ֔יר
 • (Lev SP 16,17) כל קהל ישראל (Lev SP 16,18) ויצא אל המזבח אשר לפני יהוה וכפר עליו * ולקח מדם הפר ומדם השעיר
5[ונתן על קרנות המזבח סביב והז]ה֯ ע֯ליו מ֯[ן הדם באצבעו שבע פעמים וט]ה֯רו֯ [וקדשו מטמאת בני]
 • (Lev 16,18) וְנָתַ֛ן עַל־ קַרְנ֥וֹת הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִֽיב׃ (Lev 16,19) וְהִזָּ֨ה עָלָ֧יו מִן־ הַדָּ֛ם בְּאֶצְבָּע֖וֹ שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים וְטִהֲר֣וֹ וְקִדְּשׁ֔וֹ מִטֻּמְאֹ֖ת בְּנֵ֥י
 • (Lev SP 16,18) ונתן על קרנות המזבח סביב (Lev SP 16,19) והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני
6[יש]ראל וכלה מכ֯[פר את ]ה֯ק֯[דש ואת אהל מועד ואת ה]מ֯ז֯ב֯ח וה[קריב את השעיר החי וסמך]
 • (Lev 16,19) יִשְׂרָאֵֽל׃ (Lev 16,20) וְכִלָּה֙ מִכַּפֵּ֣ר אֶת־ הַקֹּ֔דֶשׁ וְאֶת־ אֹ֥הֶל מוֹעֵ֖ד וְאֶת־ הַמִּזְבֵּ֑חַ וְהִקְרִ֖יב אֶת־ הַשָּׂעִ֥יר הֶחָֽי׃ (Lev 16,21) וְסָמַ֨ךְ
 • (Lev SP 16,19) ישראל (Lev SP 16,20) וכלה מכפר את הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי (Lev SP 16,21) וסמך
7[אהרן א]ת שתי (4Q23 frg. 89,1) יד○[ ע]ל֯ ראש השע[יר החי והתודה עליו ]א֯ת כל עונת[ בני ישראל ואת כל פשעיהם]
 • (11QTa 26,11) השעיר החי והתודה על רואשו את כול עוונות בני ישראל עם
 • (Lev 16,21) אַהֲרֹ֜ן אֶת־ שְׁתֵּ֣י ידו (יָדָ֗יו) עַ֨ל רֹ֣אשׁ הַשָּׂעִיר֮ הַחַי֒ וְהִתְוַדָּ֣ה עָלָ֗יו אֶת־ כָּל־ עֲוֺנֹת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶת־ כָּל־ פִּשְׁעֵיהֶ֖ם
 • (Lev SP 16,21) אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם
8לכל[ חטא]תם ונתן א֯תם על ראש ה֯[שעיר ושלח ביד איש עתי ה]מ֯דבר֯[ה ונשא השעיר עליו את כל]
 • (11QTa 26,12) לכול חטאתמה ונתנמה על רואש השעיר ושלחו (11QTa 26,13) לעזזאל המדבר ביד איש עתי ונשא השעיר את כול
 • (Lev 16,21) לְכָל־ חַטֹּאתָ֑ם וְנָתַ֤ן אֹתָם֙ עַל־ רֹ֣אשׁ הַשָּׂעִ֔יר וְשִׁלַּ֛ח בְּיַד־ אִ֥ישׁ עִתִּ֖י הַמִּדְבָּֽרָה׃ (Lev 16,22) וְנָשָׂ֨א הַשָּׂעִ֥יר עָלָ֛יו אֶת־ כָּל־
 • (Lev SP 16,21) לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה (Lev SP 16,22) ונשא השעיר עליו את כל
9עונתם א֯[ל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד]
 • (11QTa 26,13) עוונות
 • (Lev 16,22) עֲוֺנֹתָ֖ם אֶל־ אֶ֣רֶץ גְּזֵרָ֑ה וְשִׁלַּ֥ח אֶת־ הַשָּׂעִ֖יר בַּמִּדְבָּֽר׃ (Lev 16,23) וּבָ֤א אַהֲרֹן֙ אֶל־ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד וּפָשַׁט֙ אֶת־ בִּגְדֵ֣י הַבָּ֔ד
 • (Lev SP 16,22) עונותם אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר (Lev SP 16,23) ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד
10אשר לבש וב֯[א אל הקדש ו]הניחם שם [ורחץ את בשרו במים -- ועשה את עלתו]
 • (Lev 16,23) אֲשֶׁ֥ר לָבַ֖שׁ בְּבֹא֣וֹ אֶל־ הַקֹּ֑דֶשׁ וְהִנִּיחָ֖ם שָֽׁם׃ (Lev 16,24) וְרָחַ֨ץ אֶת־ בְּשָׂר֤וֹ בַמַּ֙יִם֙ וְעָשָׂ֤ה אֶת־ עֹֽלָתוֹ֙
 • (Lev SP 16,23) אשר לבש בבאו אל הקדש והניחם שם (Lev SP 16,24) ורחץ את בשרו במים ועשה את עלתו
11ואת עלת ה[עם וכפר בעדו ובעד ה]ע֯ם֯ ואת֯[ חלב החטאת יקטיר המזבחה והמשל]ח֯ א֯ת
 • (Lev 16,24) וְאֶת־ עֹלַ֣ת הָעָ֔ם וְכִפֶּ֥ר בַּעֲד֖וֹ וּבְעַ֥ד הָעָֽם׃ (Lev 16,25) וְאֵ֛ת חֵ֥לֶב הַֽחַטָּ֖את יַקְטִ֥יר הַמִּזְבֵּֽחָה׃ (Lev 16,26) וְהַֽמְשַׁלֵּ֤חַ אֶת־
 • (Lev SP 16,24) ואת עלת העם וכפר בעדו ובעד העם (Lev SP 16,25) ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה * (Lev SP 16,26) והמשלח את
12השעיר[ לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה ואת ]פר החטאת
 • (Lev 16,26) הַשָּׂעִיר֙ לַֽעֲזָאזֵ֔ל יְכַבֵּ֣ס בְּגָדָ֔יו וְרָחַ֥ץ אֶת־ בְּשָׂר֖וֹ בַּמָּ֑יִם וְאַחֲרֵי־ כֵ֖ן יָב֥וֹא אֶל־ הַֽמַּחֲנֶֽה׃ (Lev 16,27) וְאֵת֩ פַּ֨ר הֽ͏ַחַטָּ֜את
 • (Lev SP 16,26) השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה (Lev SP 16,27) ואת פר החטאת
13ואת שע֯י֯[ר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקדש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו ]ב֯אש את
 • (Lev 16,27) וְאֵ֣ת ׀ שְׂעִ֣יר הַֽחַטָּ֗את אֲשֶׁ֨ר הוּבָ֤א אֶת־ דָּמָם֙ לְכַפֵּ֣ר בַּקֹּ֔דֶשׁ יוֹצִ֖יא אֶל־ מִח֣וּץ לַֽמַּחֲנֶ֑ה וְשָׂרְפ֣וּ בָאֵ֔שׁ אֶת־
 • (Lev SP 16,27) ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקדש יוצא אל מחוץ למחנה ושרף באש את
14ערתם [ואת בשרם ואת פרשם והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחר]י֯ כן
 • (Lev 16,27) עֹרֹתָ֥ם וְאֶת־ בְּשָׂרָ֖ם וְאֶת־ פִּרְשָֽׁם׃ (Lev 16,28) וְהַשֹּׂרֵ֣ף אֹתָ֔ם יְכַבֵּ֣ס בְּגָדָ֔יו וְרָחַ֥ץ אֶת־ בְּשָׂר֖וֹ בַּמָּ֑יִם וְאַחֲרֵי־ כֵ֖ן
 • (Lev SP 16,27) עורתם ואת בשרם ואת פרשם (Lev SP 16,28) והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן
15יבוא אל֯[ המחנה והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם]
 • (Lev 16,28) יָב֥וֹא אֶל־ הַֽמַּחֲנֶֽה׃ (Lev 16,29) וְהָיְתָ֥ה לָכֶ֖ם לְחֻקַּ֣ת עוֹלָ֑ם בַּחֹ֣דֶשׁ הַ֠שְּׁבִיעִי בֶּֽעָשׂ֨וֹר לַחֹ֜דֶשׁ תְּעַנּ֣וּ אֶת־ נַפְשֹֽׁתֵיכֶ֗ם
 • (Lev SP 16,28) יבוא אל המחנה (Lev SP 16,29) והיתה לכם לחקת עולם * בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם
16[וכ]ל֯[ מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם ]
 • (Lev 16,29) וְכָל־ מְלָאכָה֙ לֹ֣א תַעֲשׂ֔וּ הָֽאֶזְרָ֔ח וְהַגֵּ֖ר הַגָּ֥ר בְּתוֹכְכֶֽם׃
 • (Lev SP 16,29) וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם
frg. 14 ii-15
10[א]ח֯יך לא תגלה ערו[ת אחיך היא ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה]
 • (Lev 18,16) אָחִ֖יךָ לֹ֣א תְגַלֵּ֑ה עֶרְוַ֥ת אָחִ֖יךָ הִֽוא׃ ס (Lev 18,17) עֶרְוַ֥ת אִשָּׁ֛ה וּבִתָּ֖הּ לֹ֣א תְגַלֵּ֑ה אֶֽת־ בַּת־ בְּנָ֞הּ וְאֶת־ בַּת־ בִּתָּ֗הּ
 • (Lev SP 18,16) אחיך לא תגלה ערות אחיך היא (Lev SP 18,17) ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה
11לא[ ]תקח לגלות ערות[ה שארה הנה זמה היא ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות]
 • (Lev 18,17) לֹ֤א תִקַּח֙ לְגַלּ֣וֹת עֶרְוָתָ֔הּ שַׁאֲרָ֥ה הֵ֖נָּה זִמָּ֥ה הִֽוא (Lev 18,18) וְאִשָּׁ֥ה אֶל־ אֲחֹתָ֖הּ לֹ֣א תִקָּ֑ח לִצְרֹ֗ר לְגַלּ֧וֹת
 • (Lev SP 18,17) לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה היא (Lev SP 18,18) ואשה על אחותה לא תקח לצרר לגלות
12ערותה עליה בח֯[ייה ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה ואל אשת עמיתך]
 • (Lev 18,18) עֶרְוָתָ֛הּ עָלֶ֖יהָ בְּחַיֶּֽיהָ׃ (Lev 18,19) וְאֶל־ אִשָּׁ֖ה בְּנִדַּ֣ת טֻמְאָתָ֑הּ לֹ֣א תִקְרַ֔ב לְגַלּ֖וֹת עֶרְוָתָֽהּ׃ (Lev 18,20) וְאֶל־ אֵ֙שֶׁת֙ עֲמִֽיתְךָ֔
 • (Lev SP 18,18) ערותה עליה בחייה (Lev SP 18,19) ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה (Lev SP 18,20) ואל אשת עמיתך
13ל֯[א תתן שכבתך לזרע לטמאה בה ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך]
 • (Lev 18,20) לֹא־ תִתֵּ֥ן שְׁכָבְתְּךָ֖ לְזָ֑רַע לְטָמְאָה־ בָֽהּ׃ (Lev 18,21) וּמִֽזַּרְעֲךָ֥ לֹא־ תִתֵּ֖ן לְהַעֲבִ֣יר לַמֹּ֑לֶךְ וְלֹ֧א תְחַלֵּ֛ל אֶת־ שֵׁ֥ם אֱלֹהֶ֖יךָ
 • (Lev SP 18,20) לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה (Lev SP 18,21) ומזרעך לא תתן להעביד למלך ולא תחלל את שם אלהיך
14א֯נ֯י֯[ יהוה ]
frg. 16-19
1[וא]ת֯ ש֯בת֯[תי תשמרו אני י]ה֯ו֯ה֯ א֯[להי]כ֯ם [אל ]ת֯פ֯נ֯ו֯[ אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו]
 • (4Q367 frg. 2a-b,5) תיראו ואת שבתתי תשמרו] (4Q367 frg. 2a-b,6) [אני יהוה א]ל[הי]כ֯ם אל ת֯[פנו אל האלילי?ם ואלהי מסכה לא תעשו
 • (11Q1 frg. I,9) ואת שבתותי[ תשמרו אני יה]וה אלהיכמ אל תפנו
 • (Lev 19,3) וְאֶת־ שַׁבְּתֹתַ֖י תִּשְׁמֹ֑רוּ אֲנִ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃ (Lev 19,4) אַל־ תִּפְנוּ֙ אֶל־ הָ֣אֱלִילִ֔ים וֵֽאלֹהֵי֙ מַסֵּכָ֔ה לֹ֥א תַעֲשׂ֖וּ
 • (Lev SP 19,3) ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם (Lev SP 19,4) אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו
2ל֯כם אני יה֯[וה אלהיכם ]ו֯כי תזבחו ז֯[בח ]שלמים ליהוה ל֯[רצנכם תזבחהו ביום זבחכם יאכל]
 • (4Q367 frg. 2a-b,6) לכם אני] (4Q367 frg. 2a-b,7) [יהוה אלהיכ]ם֯
 • (Lev 19,4) לָכֶ֑ם אֲנִ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃ (Lev 19,5) וְכִ֧י תִזְבְּח֛וּ זֶ֥בַח שְׁלָמִ֖ים לַיהוָ֑ה לִֽרְצֹנְכֶ֖ם תִּזְבָּחֻֽהוּ׃ (Lev 19,6) בְּי֧וֹם זִבְחֲכֶ֛ם יֵאָכֵ֖ל
 • (Lev SP 19,4) לכם אני יהוה אלהיכם (Lev SP 19,5) וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצונכם תזבחהו (Lev SP 19,6) ביום זבחכם יאכל
3וממחרת [והנותר עד יו]ם֯ השלישי באש יש[רף ]ו֯אם ה[אכל יאכל ביום השלישי פגול]
 • (Lev 19,6) וּמִֽמָּחֳרָ֑ת וְהַנּוֹתָר֙ עַד־ י֣וֹם הַשְּׁלִישִׁ֔י בָּאֵ֖שׁ יִשָּׂרֵֽף׃ (Lev 19,7) וְאִ֛ם הֵאָכֹ֥ל יֵאָכֵ֖ל בַּיּ֣וֹם הַשְּׁלִישִׁ֑י פִּגּ֥וּל
 • (Lev SP 19,6) וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף (Lev SP 19,7) ואם אכל יאכל ביום השלישי פגול
4[הו]א֯ ל[א ירצה ואכליו ]ע֯ונו ישא֯[ ]כי את [קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה ]
 • (Lev 19,7) ה֖וּא לֹ֥א יֵרָצֶֽה׃ (Lev 19,8) וְאֹֽכְלָיו֙ עֲוֺנ֣וֹ יִשָּׂ֔א כִּֽי־ אֶת־ קֹ֥דֶשׁ יְהוָ֖ה חִלֵּ֑ל וְנִכְרְתָ֛ה הַנֶּ֥פֶשׁ הַהִ֖וא מֵעַמֶּֽיהָ׃
 • (Lev SP 19,7) הוא לא ירצה (Lev SP 19,8) ואכלו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההיא מעמיה *
frg. 20
1[אל ]משה וש[ם אמו שלמית בת דברי למטה דן ויניחהו במשמר לפרש להם]
 • (4Q24 frg. 20 ii+22-25,16) אל משה ושם אמו] (4Q24 frg. 20 ii+22-25,17) שלמ֯ית בת דב֯[רי למט]ה֯ דן ו֯[יניחהו במשמר לפרש להם
 • (11Q1 3,7) ל משה ושמ אמו שלמית בת דברי למטה דנ ויניחו (11Q1 3,8) תו במשמר לפרש להמ
 • (Lev 24,11) אֶל־ מֹשֶׁ֑ה וְשֵׁ֥ם אִמּ֛וֹ שְׁלֹמִ֥ית בַּת־ דִּבְרִ֖י לְמַטֵּה־ דָֽן׃ (Lev 24,12) וַיַּנִּיחֻ֖הוּ בַּמִּשְׁמָ֑ר לִפְרֹ֥שׁ לָהֶ֖ם
 • (Lev SP 24,11) אל משה ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן (Lev SP 24,12) ויניחהו במשמר לפרש להם
2על פי יהוה[ ]
frg. 21 i
1-- בשברי לכם מטה לח]ם֯[ ואפ]ו֯
2[עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ול]א֯ תשבעו
 • (4Q365 frg. 25a-c,10) עשר] (4Q365 frg. 25a-c,11) [נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו? לחמ]כם ב֯משקל ואכלתם[ ולוא תשבעו]
 • (Lev 26,26) עֶ֣שֶׂר נָשִׁ֤ים לַחְמְכֶם֙ בְּתַנּ֣וּר אֶחָ֔ד וְהֵשִׁ֥יבוּ לַחְמְכֶ֖ם בַּמִּשְׁקָ֑ל וַאֲכַלְתֶּ֖ם וְלֹ֥א תִשְׂבָּֽעוּ׃ ס
 • (Lev SP 26,26) עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיב לחמכם במשקול ואכלתם ולא תשבעו *
3[ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי והלכתי ע]מכם בחמת קרי
 • (4Q365 frg. 25a-c,12) ואם בזואת לוא תשמעו ל]י֯ והלכתם עמי בקרי והלכת֯[י? --] (4Q365 frg. 25a-c,13) [ ?-- עמכם בחמת קרי
 • (Lev 26,27) וְאִ֨ם־ בְּזֹ֔את לֹ֥א תִשְׁמְע֖וּ לִ֑י וַהֲלַכְתֶּ֥ם עִמִּ֖י בְּקֶֽרִי׃ (Lev 26,28) וְהָלַכְתִּ֥י עִמָּכֶ֖ם בַּחֲמַת־ קֶ֑רִי
 • (Lev SP 26,27) ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי קרי (Lev SP 26,28) והלכתי עמכם בחמת קרי
4[ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם ואכלתם בש]ר בניכם ובשר
 • (4Q365 frg. 25a-c,13) ויסרתי ]אתכמה שבע על חטאותיכם[ ואכלתם] (4Q365 frg. 25a-c,14) [בשר בניכם ובשר
 • (Lev 26,28) וְיִסַּרְתִּ֤י אֶתְכֶם֙ אַף־ אָ֔נִי שֶׁ֖בַע עַל־ חַטֹּאתֵיכֶם׃ (Lev 26,29) וַאֲכַלְתֶּ֖ם בְּשַׂ֣ר בְּנֵיכֶ֑ם וּבְשַׂ֥ר
 • (Lev SP 26,28) ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם (Lev SP 26,29) ואכלתם בשר בניכם ובשר
5[בנתיכם תאכלו והשמדתי את במתיכם והכר]ת֯י֯[ ]את חמניכם ונתתי
 • (4Q365 frg. 25a-c,14) בנותיכם תואכלו והש]מותי את במותיכם והכרתי את[ חמניכם] (4Q365 frg. 25a-c,15) [ונתתי
 • (Lev 26,29) בְּנֹתֵיכֶ֖ם תֹּאכֵֽלוּ׃ (Lev 26,30) וְהִשְׁמַדְתִּ֞י אֶת־ בָּמֹֽתֵיכֶ֗ם וְהִכְרַתִּי֙ אֶת־ חַמָּ֣נֵיכֶ֔ם וְנָֽתַתִּי֙
 • (Lev SP 26,29) בנתיכם תאכלו (Lev SP 26,30) והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי
6[את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נ]פ֯שי אתכם ונתתי את עריכם
 • (4Q365 frg. 25a-c,15) את פגריכם על פגרי גלו?ליכ]ם֯ וגעלה נפשי אתכם ונתתי א֯[ת עריכם
 • (Lev 26,30) אֶת־ פִּגְרֵיכֶ֔ם עַל־ פִּגְרֵ֖י גִּלּוּלֵיכֶ֑ם וְגָעֲלָ֥ה נַפְשִׁ֖י אֶתְכֶֽם׃ (Lev 26,31) וְנָתַתִּ֤י אֶת־ עָֽרֵיכֶם֙
 • (Lev SP 26,30) את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם (Lev SP 26,31) ונתתי את עריכם
7[חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח ב]ריח ניחחכם ו֯ה֯שמתי אני
 • (4Q365 frg. 25a-c,15) חורבה] (4Q365 frg. 25a-c,16) [והשמותי את מקדשיכם ולוא אריח ב]ר֯י֯ח֯ ניחוחכם והשמותי אני֯[
 • (Lev 26,31) חָרְבָּ֔ה וַהֲשִׁמּוֹתִ֖י אֶת־ מִקְדְּשֵׁיכֶ֑ם וְלֹ֣א אָרִ֔יחַ בְּרֵ֖יחַ נִיחֹֽחֲכֶֽם׃ (Lev 26,32) וַהֲשִׁמֹּתִ֥י אֲנִ֖י
 • (Lev SP 26,31) חרבה והשמתי את מקדשכם ולא אריח בריח ניחחכם (Lev SP 26,32) והשמתי אני
8[את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים] בה ואתכם א֯ז֯רה בגוים
 • (4Q365 frg. 25a-c,16) את הארץ]
 • (Lev 26,32) אֶת־ הָאָ֑רֶץ וְשָֽׁמְמ֤וּ עָלֶ֙יהָ֙ אֹֽיְבֵיכֶ֔ם הַיֹּשְׁבִ֖ים בָּֽהּ׃ (Lev 26,33) וְאֶתְכֶם֙ אֱזָרֶ֣ה בַגּוֹיִ֔ם
 • (Lev SP 26,32) את הארץ ושממו עליה איביכם היושבים בה (Lev SP 26,33) ואתכם אזרה בגוים
9[והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם ש]ממה ועריכם יהיו חרבה
 • (Lev 26,33) וַהֲרִיקֹתִ֥י אַחֲרֵיכֶ֖ם חָ֑רֶב וְהָיְתָ֤ה אַרְצְכֶם֙ שְׁמָמָ֔ה וְעָרֵיכֶ֖ם יִהְי֥וּ חָרְבָּֽה׃
 • (Lev SP 26,33) והרקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה
frg. 21 ii-23
1[ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלי]ם֯ ואם מב[ן]
 • (Lev 27,5) עֶרְכְּךָ֛ הַזָּכָ֖ר עֶשְׂרִ֣ים שְׁקָלִ֑ים וְלַנְּקֵבָ֖ה עֲשֶׂ֥רֶת שְׁקָלִֽים׃ (Lev 27,6) וְאִ֣ם מִבֶּן־
 • (Lev SP 27,5) ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים (Lev SP 27,6) ואם מבן
2[חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים]
 • (Lev 27,6) חֹ֗דֶשׁ וְעַד֙ בֶּן־ חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְהָיָ֤ה עֶרְכְּךָ֙ הַזָּכָ֔ר חֲמִשָּׁ֥ה שְׁקָלִ֖ים
 • (Lev SP 27,6) חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים
3[כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף ואם מבן ששים ]שנה֯[ ]
 • (Lev 27,6) כָּ֑סֶף וְלַנְּקֵבָ֣ה עֶרְכְּךָ֔ שְׁלֹ֥שֶׁת שְׁקָלִ֖ים כָּֽסֶף׃ (Lev 27,7) וְ֠אִם מִבֶּן־ שִׁשִּׁ֨ים שָׁנָ֤ה
 • (Lev SP 27,6) כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף (Lev SP 27,7) ואם מבן ששים שנה
4[ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה] שקלים[ ]
 • (Lev 27,7) וָמַ֙עְלָה֙ אִם־ זָכָ֔ר וְהָיָ֣ה עֶרְכְּךָ֔ חֲמִשָּׁ֥ה עָשָׂ֖ר שָׁ֑קֶל וְלַנְּקֵבָ֖ה עֲשָׂרָ֥ה שְׁקָלִֽים׃
 • (Lev SP 27,7) ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרת שקלים
5[ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על פי]
 • (Lev 27,8) וְאִם־ מָ֥ךְ הוּא֙ מֵֽעֶרְכֶּ֔ךָ וְהֶֽעֱמִידוֹ֙ לִפְנֵ֣י הַכֹּהֵ֔ן וְהֶעֱרִ֥יךְ אֹת֖וֹ הַכֹּהֵ֑ן עַל־ פִּ֗י
 • (Lev SP 27,8) ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על פי
6[אשר תשיג י]ד֯ הנ֯ד֯[ר יעריכ]נ֯ו֯ הכהן֯[ ואם בהמה אשר]
 • (Lev 27,8) אֲשֶׁ֤ר תַּשִּׂיג֙ יַ֣ד הַנֹּדֵ֔ר יַעֲרִיכֶ֖נּוּ הַכֹּהֵֽן׃ ס (Lev 27,9) וְאִם־ בְּהֵמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר
 • (Lev SP 27,8) אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן * (Lev SP 27,9) ואם בהמה אשר
7יקר[יבו] ממנה קר֯[בן ל]י֯הוה כל א[שר יתן ממנו ליהוה יהיה]
 • (Lev 27,9) יַקְרִ֧יבוּ מִמֶּ֛נָּה קָרְבָּ֖ן לַֽיהוָ֑ה כֹּל֩ אֲשֶׁ֨ר יִתֵּ֥ן מִמֶּ֛נּוּ לַיהוָ֖ה יִֽהְיֶה־
 • (Lev SP 27,9) יקריב ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה
8קד֯ש֯[ ל]א֯[ ]י֯חליפנו [ולא ]ימיר אתו֯[ טוב ברע או רע בטוב ואם]
 • (Lev 27,9) קֹּֽדֶשׁ׃ (Lev 27,10) לֹ֣א יַחֲלִיפֶ֗נּוּ וְלֹֽא־ יָמִ֥יר אֹת֛וֹ ט֥וֹב בְּרָ֖ע אוֹ־ רַ֣ע בְּט֑וֹב וְאִם־
 • (Lev SP 27,9) קדש (Lev SP 27,10) לא יחלפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואם
9המר ימיר בהמה֯[ (4Q23 frg. 85,1) בבהמה והיה (4Q23 frg. 85,1) הוא ותמורתו יהיה קדש ואם]
 • (Lev 27,10) הָמֵ֨ר יָמִ֤יר בְּהֵמָה֙ בִּבְהֵמָ֔ה וְהָֽיָה־ ה֥וּא וּתְמוּרָת֖וֹ יִֽהְיֶה־ קֹּֽדֶשׁ׃ (Lev 27,11) וְאִם֙
 • (Lev SP 27,10) המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמירתו יהיה קדש * (Lev SP 27,11) ואם
10כל בהמה טמאה אשר֯[ (4Q23 frg. 85,2) לא יקריבו ממנה קרבן ליהוה]
 • (11Q1 6,1) [ליהוה
 • (Lev 27,11) כָּל־ בְּהֵמָ֣ה טְמֵאָ֔ה אֲ֠שֶׁר לֹא־ יַקְרִ֧יבוּ מִמֶּ֛נָּה קָרְבָּ֖ן לַֽיהוָ֑ה
 • (Lev SP 27,11) כל בהמה טמאה אשר לא יקריב ממנה קרבן ליהוה
11והעמיד את הבה֯מה לפני ה֯[כהן והעריך הכהן אתה בין]
 • (11Q1 6,1) והע]מיד את ה[בה]מה[ ל]פני[ ]הכהנ[ ]וה[ער]יכ[ ]הכהנ[ ]אתה[ ]בינ
 • (Lev 27,11) וְהֽ͏ֶעֱמִ֥יד אֶת־ הַבְּהֵמָ֖ה לִפְנֵ֥י הַכֹּהֵֽן׃ (Lev 27,12) וְהֶעֱרִ֤יךְ הַכֹּהֵן֙ אֹתָ֔הּ בֵּ֥ין
 • (Lev SP 27,11) והעמיד את הבהמה לפני הכהן (Lev SP 27,12) והעריך הכהן אתו בין
12[טו]ב֯ ובין רע כ[ערכך הכהן כן יהיה ואם גאל יגאלנה]
 • (11Q1 6,1) טוב[ ]ובינ (11Q1 6,2) רע כערככ הכהנ כנ יהיה ואמ גאל יגאלנו
 • (Lev 27,12) ט֖וֹב וּבֵ֣ין רָ֑ע כְּעֶרְכְּךָ֥ הַכֹּהֵ֖ן כֵּ֥ן יִהְיֶֽה׃ (Lev 27,13) וְאִם־ גָּאֹ֖ל יִגְאָלֶ֑נָּה
 • (Lev SP 27,12) טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה (Lev SP 27,13) ואם גאל יגאלנו
13[ויסף] חמישתו[ על ערכך ]
 • (11Q1 6,2) ויספ חמישיתו על ערככ וא|יש
 • (Lev 27,13) וְיָסַ֥ף חֲמִישִׁת֖וֹ עַל־ עֶרְכֶּֽךָ׃
 • (Lev SP 27,13) ויסף חמישתו על ערכך *
frg. 24-26
1[ליהו]ה֯ ו֯ה֯ע֯ר֯י֯כ֯[ו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן ]כן יקום ואם ה֯מקדיש
 • (11Q1 6,3) קדש ליהוה והעריכו הכהנ בינ טוב ובינ רע (11Q1 6,4) כאשר יעריכ אתו הכהנ כנ יקומ [ו]אמ [ה]מקדיש
 • (Lev 27,14) קֹ֙דֶשׁ֙ לַֽיהוָ֔ה וְהֶעֱרִיכוֹ֙ הַכֹּהֵ֔ן בֵּ֥ין ט֖וֹב וּבֵ֣ין רָ֑ע כַּאֲשֶׁ֨ר יַעֲרִ֥יךְ אֹת֛וֹ הַכֹּהֵ֖ן כֵּ֥ן יָקֽוּם׃ (Lev 27,15) וְאִ֨ם־ הַמַּקְדִּ֔ישׁ
 • (Lev SP 27,14) קדש ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום (Lev SP 27,15) ואם המקדיש
2[י]ג֯אל את ביתו֯[ ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו ואם מ]ש֯דה אחזתו [י]קדיש א֯[י]ש֯
 • (11Q1 6,4) יגאל את ביתו ויספ (11Q1 6,5) חמשית כספ ערככ עליו והיה לו ואמ משדה אחזתו יקדיש איש
 • (Lev 27,15) יִגְאַ֖ל אֶת־ בֵּית֑וֹ וְ֠יָסַף חֲמִישִׁ֧ית כֶּֽסֶף־ עֶרְכְּךָ֛ עָלָ֖יו וְהָ֥יָה לֽוֹ׃ (Lev 27,16) וְאִ֣ם ׀ מִשְּׂדֵ֣ה אֲחֻזָּת֗וֹ יַקְדִּ֥ישׁ אִישׁ֙
 • (Lev SP 27,15) יגאל את ביתו ויסף חמישת כסף ערכך עליו והיה לו * (Lev SP 27,16) ואם משדה אחזתו יקדיש איש
3[ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שק]ל כסף ואם משנת הי֯[בל]
 • (11Q1 6,5) ל|יהוה (11Q1 6,6) () והיה ערככ לפי זרעו זרע חמר שערימ בחמשימ שקל כספ אמ מ|שנת (11Q1 6,7) () היובל
 • (Lev 27,16) לַֽיהוָ֔ה וְהָיָ֥ה עֶרְכְּךָ֖ לְפִ֣י זַרְע֑וֹ זֶ֚רַע חֹ֣מֶר שְׂעֹרִ֔ים בַּחֲמִשִּׁ֖ים שֶׁ֥קֶל כָּֽסֶף׃ (Lev 27,17) אִם־ מִשְּׁנַ֥ת הַיֹּבֵ֖ל
 • (Lev SP 27,16) ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף (Lev SP 27,17) ואם משנת היובל
4[יקדיש שדהו כערכך יקום ואם אחר היבל יקדיש שדהו וח]ש֯ב לו הכהן את ה[כסף]
 • (11Q1 6,7) יקדיש שדהו כערככ יקומ ואמ אחר היובל יקדיש ש|דהו (11Q1 6,8) () וחשב לו הכהנ את הכספ
 • (Lev 27,17) יַקְדִּ֣ישׁ שָׂדֵ֑הוּ כְּעֶרְכְּךָ֖ יָקֽוּם׃ (Lev 27,18) וְאִם־ אַחַ֣ר הַיֹּבֵל֮ יַקְדִּ֣ישׁ שָׂדֵהוּ֒ וְחִשַּׁב־ ל֨וֹ הַכֹּהֵ֜ן אֶת־ הַכֶּ֗סֶף
 • (Lev SP 27,17) יקדיש שדהו כערכך יקום (Lev SP 27,18) ואם אחר היובל יקדיש שדהו וחשב לו הכהן את הכסף
5[על פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך ואם גאל יגא]ל[ א]ת השדה ה[מקדיש]
 • (11Q1 6,8) על פי השנימ הנתרות עד שנת היובל ו|נגרע (11Q1 6,9) () מערככ ואמ [ג]אל יגאל ת את השדה המקדיש[
 • (Lev 27,18) עַל־ פִּ֤י הַשָּׁנִים֙ הַנּ֣וֹתָרֹ֔ת עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֑ל וְנִגְרַ֖ע מֵֽעֶרְכֶּֽךָ׃ (Lev 27,19) וְאִם־ גָּאֹ֤ל יִגְאַל֙ אֶת־ הַשָּׂדֶ֔ה הַמַּקְדִּ֖ישׁ
 • (Lev SP 27,18) על פי השנים הנותרת עד שנת היובל ונגרע מערכך (Lev SP 27,19) ואם גאל יגאל את השדה המקדיש
6[אתו ויסף חמשית כסף ערכך עליו וקם לו ואם לא יגאל את השדה וא]ם֯ מכ֯ר א֯[ת השדה]
 • (11Q1 6,9) ]אתו ויספ את חמשית כספ
 • (Lev 27,19) אֹת֑וֹ וְ֠יָסַף חֲמִשִׁ֧ית כֶּֽסֶף־ עֶרְכְּךָ֛ עָלָ֖יו וְקָ֥ם לֽוֹ׃ (Lev 27,20) וְאִם־ לֹ֤א יִגְאַל֙ אֶת־ הַשָּׂדֶ֔ה וְאִם־ מָכַ֥ר אֶת־ הַשָּׂדֶ֖ה
 • (Lev SP 27,19) אתו ויסף חמישת כסף ערכך עליו וקם לו (Lev SP 27,20) ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה
7[לאיש אחר לא יגא]ל֯ עוד ו֯ה֯[יה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה]
 • (Lev 27,20) לְאִ֣ישׁ אַחֵ֑ר לֹ֥א יִגָּאֵ֖ל עֽוֹד׃ (Lev 27,21) וְהָיָ֨ה הַשָּׂדֶ֜ה בְּצֵאת֣וֹ בַיֹּבֵ֗ל קֹ֛דֶשׁ לַֽיהוָ֖ה כִּשְׂדֵ֣ה הַחֵ֑רֶם לַכֹּהֵ֖ן תִּהְיֶ֥ה
 • (Lev SP 27,20) לאיש אחר לא יגאל עוד (Lev SP 27,21) והיה השדה בצאתו ביובל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה
8[אחזתו ואם את ]שדה מק[נתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש ליהוה ]
 • (Lev 27,21) אֲחֻזָּתֽוֹ׃ (Lev 27,22) וְאִם֙ אֶת־ שְׂדֵ֣ה מִקְנָת֔וֹ אֲשֶׁ֕ר לֹ֖א מִשְּׂדֵ֣ה אֲחֻזָּת֑וֹ יַקְדִּ֖ישׁ לַֽיהוָֽה׃
 • (Lev SP 27,21) אחזתו * (Lev SP 27,22) ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש איש ליהוה
frg. 27
24[וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית]
 • (4Q365 frg. 26a-b,4) [וידבר יהוה אל מושה ב]מ֯דבר סיני באוהל מועד באח֯[ד לחודש השני] (4Q365 frg. 26a-b,5) [בשנה השנית
 • (Num 1,1) וַיְדַבֵּ֨ר יְהוָ֧ה אֶל־ מֹשֶׁ֛ה בְּמִדְבַּ֥ר סִינַ֖י בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד בְּאֶחָד֩ לַחֹ֨דֶשׁ הַשֵּׁנִ֜י בַּשָּׁנָ֣ה הַשֵּׁנִ֗ית
 • (Num SP 1,1) וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית
25לצאתם מארץ [מצרים לאמר שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם]
 • (4Q365 frg. 26a-b,5) לצאתם מ]א֯צ֯ר מצרים לאמור שא את רו֯[א]ש עדת ב֯[ני ישראל] (4Q365 frg. 26a-b,6) [למשפחותם לבית אבות]ם֯
 • (Num 1,1) לְצֵאתָ֛ם מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם לֵאמֹֽר׃ (Num 1,2) שְׂא֗וּ אֶת־ רֹאשׁ֙ כָּל־ עֲדַ֣ת בְּנֵֽי־ יִשְׂרָאֵ֔ל לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם
 • (Num SP 1,1) לצאתם מארץ מצרים לאמר (Num SP 1,2) שאו את ראש « » עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם
26במספר שמות כ[ל זכר לגלגלתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו]
 • (4Q365 frg. 26a-b,6) במספר כתב שמות לגולגלותם מבן עשר[ים שנה ומעלה] (4Q365 frg. 26a-b,7) [כול יוצא צבא בי]ש֯ר֯א֯ל ת֯פקוד
 • (Num 1,2) בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמ֔וֹת כָּל־ זָכָ֖ר לְגֻלְגְּלֹתָֽם׃ (Num 1,3) מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כָּל־ יֹצֵ֥א צָבָ֖א בְּיִשְׂרָאֵ֑ל תִּפְקְד֥וּ
 • (Num SP 1,2) במספר שמות כל זכר לגלגלתם (Num SP 1,3) מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקד
27אתם לצבא[תם אתה ואהרן ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו]
 • (4Q365 frg. 26a-b,7) אותם לצבאותם אתה ואהרון וא֯[תכם] (4Q365 frg. 26a-b,8) [יהיו איש איש] למטה איש֯ רואש לבית אבותו
 • (Num 1,3) אֹתָ֛ם לְצִבְאֹתָ֖ם אַתָּ֥ה וְאַהֲרֹֽן׃ (Num 1,4) וְאִתְּכֶ֣ם יִהְי֔וּ אִ֥ישׁ אִ֖ישׁ לַמַּטֶּ֑ה אִ֛ישׁ רֹ֥אשׁ לְבֵית־ אֲבֹתָ֖יו
 • (Num SP 1,3) אתם לצבאתם אתה ואהרן (Num SP 1,4) ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו
28הו֯א֯ ו֯א֯ל[ה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור ]
 • (4Q365 frg. 26a-b,8) יה[י]ו֯[ וא]ל֯[ה שמות]
 • (Num 1,4) הֽוּא׃ (Num 1,5) וְאֵ֙לֶּה֙ שְׁמ֣וֹת הָֽאֲנָשִׁ֔ים אֲשֶׁ֥ר יַֽעַמְד֖וּ אִתְּכֶ֑ם לִרְאוּבֵ֕ן אֱלִיצ֖וּר בֶּן־ שְׁדֵיאֽוּר׃
 • (Num SP 1,4) הוא (Num SP 1,5) ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור
frg. 28
38-- פקדיהם למטה ראובן ששה] וארבע[ים]
 • (Num 1,21) פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה רְאוּבֵ֑ן שִׁשָּׁ֧ה וְאַרְבָּעִ֛ים
 • (Num SP 1,21) פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים
39[אלף וחמש מאות לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פק]ד֯י֯ו֯ במספ[ר]
 • (Num 1,21) אֶ֖לֶף וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת׃ פ (Num 1,22) לִבְנֵ֣י שִׁמְע֔וֹן תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם פְּקֻדָ֗יו בְּמִסְפַּ֤ר
 • (Num SP 1,21) אלף וחמש מאות * (Num SP 1,22) לבני שמעון תולדתם למשפחותם לבית אבותם פקדיהם במספר
frg. 29
1י֯צא צבא פ֯[קדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות ]
 • (Num 1,36) יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ (Num 1,37) פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה בִנְיָמִ֑ן חֲמִשָּׁ֧ה וּשְׁלֹשִׁ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֽוֹת׃ פ
 • (Num SP 1,36) יצא צבא (Num SP 1,37) פקדיהם למטה בנימים חמשה ושלשים אלף וארבע מאות *
2לבן דן תולדתם למש[פחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא]
 • (Num 1,38) לִבְנֵ֣י דָ֔ן תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמֹ֗ת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א
 • (Num SP 1,38) לבני דן תולדתם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא
3צ֯בא פקדיהם ל[מטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות ]
 • (Num 1,38) צָבָֽא׃ (Num 1,39) פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה דָ֑ן שְׁנַ֧יִם וְשִׁשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וּשְׁבַ֥ע מֵאֽוֹת׃ פ
 • (Num SP 1,38) צבא (Num SP 1,39) פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות *
4לבני֯ א֯[שר תו]ל[דתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל]
 • (Num 1,40) לִבְנֵ֣י אָשֵׁ֔ר תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמֹ֗ת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃
 • (Num SP 1,40) לבני אשר תולדתם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
frg. 30
1-- לצבאת]ם ימה ונשיא[ לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד -- ]
 • (Num 2,18) לְצִבְאֹתָ֖ם יָ֑מָּה וְנָשִׂיא֙ לִבְנֵ֣י אֶפְרַ֔יִם אֱלִישָׁמָ֖ע בֶּן־ עַמִּיהֽוּד׃
 • (Num SP 2,18) לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד
2-- וע]ל[יו מטה מנשה -- ]
 • (Num 2,20) וְעָלָ֖יו מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֑ה
 • (Num SP 2,20) ועליו מטה מנשה
frg. 31-32 i+33
1מאות לאחרנה י֯[סעו לדגליהם אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת]
 • (Num 2,31) מֵא֑וֹת לָאַחֲרֹנָ֥ה יִסְע֖וּ לְדִגְלֵיהֶֽם׃ פ (Num 2,32) אֵ֛לֶּה פְּקוּדֵ֥י בְנֵֽי־ יִשְׂרָאֵ֖ל לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם כָּל־ פְּקוּדֵ֤י הַֽמַּחֲנֹת֙
 • (Num SP 2,31) מאות לאחרנה יסעו לדגליהם * (Num SP 2,32) אלה פקדי בני ישראל לבית אבותם כל פקדי המחנות
2לצבאת[ם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים ]
 • (Num 2,32) לְצִבְאֹתָ֔ם שֵׁשׁ־ מֵא֥וֹת אֶ֙לֶף֙ וּשְׁלֹ֣שֶׁת אֲלָפִ֔ים וַחֲמֵ֥שׁ מֵא֖וֹת וַחֲמִשִּֽׁים׃
 • (Num SP 2,32) לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים
3--
4--
5--
6-- אלה שמות בני אהרן הכהנים המשח]י֯ם[ אשר מל]א֯ו ידם ל֯[כה]ן
 • (Num 3,3) אֵ֗לֶּה שְׁמוֹת֙ בְּנֵ֣י אַהֲרֹ֔ן הַכֹּהֲנִ֖ים הַמְּשֻׁחִ֑ים אֲשֶׁר־ מִלֵּ֥א יָדָ֖ם לְכַהֵֽן׃
 • (Num SP 3,3) אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן
7[וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה ]במדבר ס֯יני ו֯ב֯נ֯ים לא היו להם
 • (Num 3,4) וַיָּ֣מָת נָדָ֣ב וַאֲבִיה֣וּא לִפְנֵ֣י יְהוָ֡ה בְּֽהַקְרִבָם֩ אֵ֨שׁ זָרָ֜ה לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ בְּמִדְבַּ֣ר סִינַ֔י וּבָנִ֖ים לֹא־ הָי֣וּ לָהֶ֑ם
 • (Num SP 3,4) וימת נדב ואביהוא « » בהקריבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם
8[ויכהן] אלעז֯ר֯[ ואיתמר על פני אהרן אביהם ]
 • (Num 3,4) וַיְכַהֵ֤ן אֶלְעָזָר֙ וְאִ֣יתָמָ֔ר עַל־ פְּנֵ֖י אַהֲרֹ֥ן אֲבִיהֶֽם׃ פ
 • (Num SP 3,4) ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם *
9[ויד]בר יהוה אל משה [ל]אמ֯ר֯ ה֯[קרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני ]אהרן הכהן ושרתו אתו
 • (Num 3,5) וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־ מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ (Num 3,6) הַקְרֵב֙ אֶת־ מַטֵּ֣ה לֵוִ֔י וְהֽ͏ַעֲמַדְתָּ֣ אֹת֔וֹ לִפְנֵ֖י אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֑ן וְשֵׁרְת֖וּ אֹתֽוֹ׃
 • (Num SP 3,5) וידבר יהוה אל משה לאמר (Num SP 3,6) הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו
10ושמרו את משמרתו ו֯א֯[ת מ]ש֯מרת כל [העדה לפני אהל מועד לעבד את ]עבדת המשכן ושמ[רו]
 • (Num 3,7) וְשָׁמְר֣וּ אֶת־ מִשְׁמַרְתּ֗וֹ וְאֶת־ מִשְׁמֶ֙רֶת֙ כָּל־ הָ֣עֵדָ֔ה לִפְנֵ֖י אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד לַעֲבֹ֖ד אֶת־ עֲבֹדַ֥ת הַמִּשְׁכָּֽן׃ (Num 3,8) וְשָׁמְר֗וּ
 • (Num SP 3,7) ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן (Num SP 3,8) ושמרו
11[את] כל כלי אה֯[ל מועד ואת משמרת