גבול Gebiet, Grenze

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גבול (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1342/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  wahrsch. PrN qu/itūl (vgl. HG II, § 37.6, dgg. BL, § 61cβ: qatūl; mas. גְּבוּל; she. gēbol; vok.p gebûlô; Hier. gebul; dgg. mhe.1 a. gôba/ål, vgl. Birnbaum 2008, 163–4), "Gebiet", "Grenze": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : גבול 4Q266 frg. 1a-b,4; CD 1,16

  sg.cs.

  : גבול 4Q416 frg. 2 iv,6; CD 20,25 (L.u.); + ב: בגבול 1QHa 10,10 (Suk. 2,8); + ל: לגבול 4Q408 frg. 3+3a,8

  + sf. 3.m.sg.

  : גבולו[ 4Q420 frg. 1a ii-b,7; + מן: מגבולו 4Q405 frg. 23 i,11

  + sf. 3.f.sg.

  : גבולה 4Q298 frg. 3-4 ii,3

  + sf. 2.m.sg.

  : גבולכה 4Q416 frg. 2 iii,9

  + sf. 2.f.sg. + ב

  : בגבולך 1Q8 26,27 (für בִּגְבוּלָיִךְ Jes 60,18; 1QIsaa 49,21)

  + sf. 1.comm.sg.

  : גבולי 1QS 10,11

  + sf. 3.m.pl.

  : גבולם 4Q422 3,10; גבולמה 11QTa 58,9; + ב: בגבולם 4Q400 frg. 1 i,13

  det.

  : הגבול CD 5,20

  pl.cs.

  : גבולי 4Q403 frg. 1 ii,21

  + sf. 2.m./f.sg.

  : גבליך 4Q464 frg. 5 ii,3 (L. ך unsich.; i.u.K.)

  + sf. 2.f.sg.

  : גבוליך 1QIsaa 45,12 (für גְּבוּלֵךְ Jes 54,12; vgl. Kutscher 1974, 396)

  + sf. 3.m.pl. + ב

  : בגבוליהם 4Q511 frg. 1,6
  [pl.f. s. גבולה]

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : ושתי הידות יהיו שומרים את עריהמה ואת גבולמה אשר לוא יבוא גדוד אל תוך ארצמה "und zwei Teile (scil. der Armee) sollen ihre Städte und ihre Grenze bewachen, dass keine Heerschar ins Innere ihres Landes eindringe" 11QTa 58,89

    2. : ]ועד גבול ירושלים[ "und bis zur Grenze Jerusalems" 4Q161 frg. 5-6,13


    1. : אביון אתה אל תתאו זולת נחלתכה ואל תתבלע בה פן תסיג גבולכה "ein Armer bist du – begehre nichts außer deinem Besitz und lass dich dadurch nicht tangieren, damit du nicht deine Grenze versetzt" 4Q416 frg. 2 iii,89; בעל ריב לכול מסיגי גבול "jemand, der einen Rechtsstreit führt gegen alle, die die Grenze verrücken" 4Q424 frg. 3,9

    2. : ואשר ימשול בה זולתכה הסיג גבול חייהו "und wer abgesehen von dir über sie (scil. deine Frau) herrscht, hat die Grenze seines Lebens versetzt" 4Q416 frg. 2 iv,6


    1. : 1QS 10,1011 ובהיותם אשים גבולי לבלתי שוב "und darin, dass sie (scil. die Gebote) sind, setze ich meine Grenze, um nicht abtrünnig zu werden"

    2. : i.A.v. Dtn 19,14 ולסיע גבול אשר גבלו ראשנים בנחלתם "und um eine Grenze zu entfernen, die die Früheren in ihrem Erbteil gezogen haben" CD 1,16 (par. 4Q266 frg. 2 i,1920)

    3. : ובקץ חרבן הארץ עמדו מסיגי הגבול "und während der Zeit der Verwüstung des Landes sind solche aufgestanden, die die Grenze verrücken" CD 5,20 (par. 4Q266 frg. 3 ii,7; 4Q267 frg. 2,4; vgl. Z. 21); vgl. die Ausl. von Hos 5,10 היו שרי יהודה כמשיגי גבול "die Fürsten Judas sind wie solche geworden, die eine Grenze verrücken" i. CD 19,1521 (Zit. Z. 1516); 4Q266 frg. 1a-b,4 (i.u.K.)

    4. : וכל אשר פרצו את גבול התורה מבאי הברית בהופע כבוד אל לישראל יכרתו מקרב המחנה "und alle, die die Grenze der Tora durchbrochen haben von denen, die eingetreten sind in den Bund, werden, wenn die Herrlichkeit Gottes für Israel strahlend sichtbar wird, aus der Mitte des Lagers ausgerottet werden" CD 20,2526

  1. : mögl. || ב‎ I i.S.v. "bei, unter" 4Q511 frg. 1,67 כיא א[ין] משחית בגבוליהם ורוחי רשע לו יתהלכו בם "wahrlich, es gibt keinen, der Unheil anrichtet(,) in ihrem Bereich, und Frevelgeister wandeln nicht unter ihnen", od. pl. zu C "... in ihren Gebieten", wobei sich das sf. von בם auch auf die Gebiete beziehen kann ("... in ihnen"); יהוה שם גבליך "Jahwe hat festgesetzt deine Grenzen" 4Q464 frg. 5 ii,3 (Feldman/Feldman 2018, 138-9)    1. : ]כול גבול ישרא[ל] "das ganze Gebiet Israels" 4Q169 frg. 5,2 (i.u.K.)

    2. : חסל כבד בכול גבולם "eine schwere Vernichtung (war) in ihrem ganzen Gebiet" 4Q422 3,10 (od. "eine Vernichtung war schwer ...")


    1. : בגבולם ובנחלתם "in ihrem Gebiet und in ihrem Erbteil" 4Q400 frg. 1 i,13 (i.u.K.)

    2. : שבעת גבולי פלא "sieben wunderbare Gebiete" 4Q403 frg. 1 ii,21 (i.u.K.) u. שבע רזי דעת ברז הפלא לשבעת גבולי קוד[ש קדשים "sieben Geheimnisse der Erkenntnis im Geheimnis des Wunders gemäß/für sieben Gebiete(n) von Hochheiligkeit" 4Q403 frg. 1 ii,27 (i.u.K.), vgl. mögl. ähnl. 4Q405 frg. 44,1

    3. : מגבולו לוא ירומו ממשלוחתו לוא ישפל[ו] "aus seinem (scil. das durch den himml. König festgelegte) Gebiet erheben sie (scil. die himml. Wesen) sich nicht, aus seiner Sendung erniedrigen sie sich nicht" 4Q405 frg. 23 i,1112 (vgl. Maier 1995b), od. mit Bezug nach vorne לוא ירוצו מדרך ולוא יתמהמהו מגבולו "nicht laufen sie weg vom Weg oder zaudern vor seinem Gebiet" (vgl. DJD XI)

   1. : ברתה את הבקר אות להופיע ממשלת אור לגבול יומם "du hast den Morgen geschaffen als Zeichen für das Sichtbarwerden der Herrschaft des Lichts für das Gebiet des Tages" 4Q408 frg. 3+3a,8


    1. : ובערמת דעת אשוכ בעדה גבול סמוכ לשמור אמנים ומשפט עוז לצדקת אל "und mit Erkenntnisklugheit will ich sie (scil. die Erkenntnis) umzäunen als ein festes Gebiet, um Treue zu bewahren und starkes Recht gemäß Gottes Gerechtigkeit" 1QS 10,25, weniger wahrsch. zu A i.S.v. "mit einer festen Grenze" (vgl. Study Edition) od. zu גבל i.S.v. "fest umgrenzt" (Maier 1995b)

    2. : i.K. des Lobpreises des Gerechten ותעמד פעמי בגבול רשעה "und du hast meine Schritte gestellt in ein Gebiet des Frevels" 1QHa 10,10 (Suk. 2,8); כיא התיצבתי בגבול רשעה ועם חלכאים בגורל "wahrlich, ich habe mich hingestellt in ein Gebiet des Frevels und mit Schurken in ein Los" 1QHa 11,2526 (Suk. 3,2425)


    1. : i.K. des Lobpreises des Gerechten להתהלך לפניך בגבול [חי]ים "um zu wandeln vor dir im Gebiet der Lebenden" 1QHa 15,1718 (Suk. 7,1415)


  2. : 1Q69 frg. 40,1; 4Q298 frg. 3-4 ii,3; 4Q420 frg. 1a ii-b,7