בהמה Tier, Getier

 • Version: 1.0.1
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בהמה (Version 1.0.1; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1000/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN qatil (mas. בְּהֵמָה, she. bīmma, vok.b vereinz. a. bəhom-, pl. Sec. βημωθ, Hier. beemoth), "Tier, Getier" (a. koll.), bes. größere domestizierte Säugetiere, "Vieh": he., mhe. meist (domestiziertes) "Vieh"

  Formen:

  f.sg.abs.

  : בהמה 4Q270 frg. 2 ii,15; CD 11,13; Sir 7,22 (Ms.A 2v,24; Ms.D 0r,4, L.u.); + ו: ובהמה 4Q271 frg. 3,7 (L.u.); + ב: בבהמה 4Q134 frg. 1,29 (= 4Q130 frg. 1,9 für בְּהֵמָה Ex 13,12); + ב + ו: ובבהמה 11QTa 48,6; + ל + ו: ולבהמה 4Q220 frg. 1,2

  cs. + ב

  : בבהמת[ 5Q10 frg. 1,2 (i.u.K., + sf.?)

  + sf. 3.m.sg.

  : בהמתו 4Q186 frg. 1 ii,9, בהבתו frg. 2 i,9 (L.u., Schreibf.)

  + sf. 3.f.sg.

  : בהמתה 11QTa 55,8

  + sf. 3.m.pl. + ו

  : ובהמתם 4Q422 3,9; + ב + ו: ובבהמתם 1QpHab 3,10; + ל: לבהמתמה 11QTa 60,3

  det.

  : הבהמה 11QTa 52,16; CD 11,5; + ו: והבהמה 4Q251 frg. 10,4; + ב + ו: ובבהמ[ה 4Q365 frg. 3,2 (L.u.)

  pl.abs.

  : בהמות 4Q368 frg. 10 ii,7; + ב (od. det.): ]בבהמות 1Q25 frg. 6,2

  cs.

  : בהמות 1QIsaa 14,32 (= בֶּהֱמַת Jes 18,6); + ל + ו: ולבהמות 1QIsaa 14,31 (= וּלְבֶהֱמַת Jes 18,6)

  + sf. 3.m.pl. + ב + ו

  : ובבהמתם 1QpHab 3,10

  det. + ו

  : והבהמות 1QpHab 12,4

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : neben עוף‎ II, רמש‎ II und דג i.K. des Lobens Gottes durch die Schöpfung 4Q287 frg. 3,3 ב]המות ועוף ורמש ודג [י]מים "Vieh und Vögel und Kriechtiere und Fische der Meere" (L.u.)

    2. : neben אדם‎ II באדם ובבהמ[ה "an den Menschen und dem Vieh" 4Q365 frg. 3,2 (L.u.; Ex 9,10)

    3. : כול נבלה בעוף ובבהמה לוא תואכלו "kein Aas von Vögeln und vom Vieh darfst du essen" 11QTa 48,56 (vgl. Dtn 14,21); אל ימכר איש בהמה ועוף טהורים לגוים בעבור אשר לא יזבחום "keiner soll reines Vieh oder reine Vögel an Fremde verkaufen, damit sie sie nicht opfern" CD 12,89; אל יאכל איש בשר בהמה "niemand soll essen das Fleisch von Vieh ..." 4Q251 frg. 12,3 (i.u.K.); והוא יודע אשר הוא מועל בו באדם ובהמה "und weiß er es, so handelt er unrecht an ihm sowohl in Bezug auf einen Menschen als auch in Bezug auf Vieh" 4Q271 frg. 3,7 (L.u.); i.Zshg. mit Reinheitsbestimmungen für die Stadt Jerusalem 11QTa 47,78 כול עור בהמה טהורה אשר יזבחו בתוך עריהמה לוא יבואו לה "keine Haut vom reinen Vieh, das sie schlachten inmitten ihrer Städte, dürfen sie in sie hineinbringen" u. 52,1617 וכול הבהמה הטהורה אשר יש בה מום בשעריכה תואכלנה רחוק ממקדשי "und jedes reine Tier, an dem es einen Makel gibt, sollst du in deinen Ortschaften essen, fern von meinem Heiligtum"

    4. : והבהמות המה פתאי יהודה עושהי התורה "und die Tiere, sie sind die Einfältigen Judas, die Täter der Tora" 1QpHab 12,45

    5. : [ו]ל[ב]המות בשדה ולעובר ולשב וי[ ... חיות וירמסוויו בהמות הכרת "und für Vieh auf dem Feld und für einen, der hinübergeht und zurückkehrt und ... Tiere und es zertritt ihn (scil. einen Ort od. das Feld?) Vieh, er wird ausgetilgt werden" 4Q368 frg. 10 ii,67


    1. : בהמה לך ראה עיניך "Vieh gehört dir? Sieh selbst (nach ihm)" Sir 7,22 (Ms.A 2v,24; Ms.D 0r,4)


     1. : 4Q265 frg. 6,56 אל יעל איש בהמה אשר תפול אל המים ביום השבת "ein Stück Vieh, das am Tag des Sabbats ins Wasser fällt, soll man nicht herausholen" (i.Ggs.z. נפש אדם "Person eines Menschen" ebd.; vgl. i.u.K. 4Q372 frg. 4,6 נפלה בהמה בכל "es fiel ein Vieh in irgendein"); vom Weiden des Viehs am Sabbat אל ילך איש אחר הבהמה לרעותה חוץ מעירו כי אם אלפים באמה "keiner gehe hinter dem Vieh her, um es außerhalb seiner Stadt zu hüten, außer zweitausend Ellen weit" CD 11,56 (par. 4Q271 frg. 5 i,2), vgl. i.Bz.a. den Versöhnungstag לרעות] [א]ת [ה]בהמה ילך אלפים אמה "um zu weiden das Vieh darf er zweitausend Ellen gehen" 4Q265 frg. 7,45; אל יילד איש בהמה ביום השבת "keiner darf einem Vieh am Sabbat Geburtshilfe leisten" CD 11,13 (par. 4Q271 frg. 5 i,8); i.u.K. בהמה ולמשוך מים מבור "Vieh(,) und Wasser aus einer Zisterne zu ziehen" 4Q251 frg. 1-2,3

     2. : 11QTa 60,3 לבהמתמה וכול קודשיהמה אשר יקדישו לי "in Bezug auf ihr Vieh und alle ihre heiligen Gaben, die sie mir weihen"


     1. : i.u.K. 11Q12 frg. 7,2 מאדם עד ]בהמה ועד ח[יה "vom Menschen bis zum Vieh und bis zum Tier" (Jub 5,1-2)

     2. : neben מקנה 4Q422 3,89 ויגוף בדב[ר כול] מקניהםה ובהמתם ל[מו]ת הסגיר "und er schlug mit Beulen all ihren Besitz und ihr Vieh lieferte er dem Tode aus"

     3. : הכה תכה את כול יושבי העיר ההיא לפי חרב החרם אותה ואת כול אשר בה ואת כול בהמתה תכה לפי חרב "erschlage gewiss alle Bewohner jener Stadt mit der Schärfe des Schwerts, vollstrecke den Bann an ihr und allem, was in ihr ist, und all ihr Vieh erschlage mit der Schärfe des Schwertes" 11QTa 55,68 (vgl. Dtn 13,16); ]או שור או שה או כול בהמה "ein Rind, ein Schaf oder irgendein Vieh" 4Q158 frg. 10-12,11 (Ex 22,9); רק הנשים והטף והבהמה וכול אשר יהיה בעיר כול שללה תבוז "nur die Frauen und die (kleinen) Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, alles, was von ihr erbeutet werden kann, sollst du für dich erbeuten" 11QTa 62,910 (Dtn 20,14); neben חיה‎ II i.S.v. "(wildes) Tier" ]ואל ת[אכל כל ד]ם לחיה ולבהמה ולכל עוף "du sollst keinerlei Blut eines Tieres oder eines Viehs oder irgendeines Vogels essen" 4Q220 frg. 1,2; או ישחט בהמה וחיה עבר[ה "oder er schlachtet ein trächtiges Vieh oder Tier" 4Q270 frg. 2 ii,15; s.a. 11QTa 60,25; mit טמאה i.K. der Auslöung der Erstgeburt (Num 18,15) הא]דם והבהמה הטמא[ה ... ]בכור האדם והבהמה הטמאה "des Menschen und des unreinen Viehs ... Erstgeborenes des Menschen und des unreinen Viehs" 4Q251 frg. 10,45 (vgl. i.u.K. frg. 14,1)

   1. : neben סוס, mögl. "Elefant" (Stauffer 1951), i. Ausl. von Hab 1,89 (dort nur סוס) in 1QpHab 3,910 הכתיאים אשר ידושו את הארץ בסוס[יהם] ובבהמתם "die Kittäer, die mit ihren Pferden und ihren Tieren das Land zertreten"

   2. : in astrologischem Zshg. 4Q186 frg. 1 ii,9 וזה בהמתו שור "und dies ist sein Tier: Stier", vgl. בהבתו frg. 2 i,9 (L.u.; i.u.K.; Schreibf.)

   3. : ]בבהמות 1Q25 frg. 6,2; i.Zshg. einer Paraphrase von Mal 1,14 בבהמת[ 5Q10 frg. 1,2