Versionen

4Q366

©

Copyright


frg. 1
1[-- ? החי וחצ]ו֯ את כספו
2[וגם את המת יחצון או נודע כי -- ? ]מ֯תמול שלשום
 • (4Q158 frg. 10-12,3) וגם [את המת יחצון] א֯ם נוד[ע] כ֯[יא שור נג]ח֯[ --]
 • (Ex 21,35) וְגַ֥ם אֶת־ הַמֵּ֖ת יֽ͏ֶחֱצֽוּן׃ (Ex 21,36) א֣וֹ נוֹדַ֗ע כִּ֠י שׁ֣וֹר נַגָּ֥ח הוּא֙ מִתְּמ֣וֹל שִׁלְשֹׁ֔ם
 • (Ex SP 21,35) וגם את המת יחצון (Ex SP 21,36) או נודע כי בהמה מכה היא מתמול שלשום
3[ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם -- ? והמת י]היה לו
 • (Ex 21,36) וְלֹ֥א יִשְׁמְרֶ֖נּוּ בְּעָלָ֑יו שַׁלֵּ֨ם יְשַׁלֵּ֥ם שׁוֹר֙ תַּ֣חַת הַשּׁ֔וֹר וְהַמֵּ֖ת יִֽהְיֶה־ לּֽוֹ׃ ס
 • (Ex SP 21,36) ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם בהמה תחת בהמה והמת יהיה לו *
4?כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה ]ב֯קר ישלם
5[תחת השור וארבע צאן תחת השה אם במחתרת ]ימצא _____ הגנב
6[והכהו? ומת אין לו דמים אם זרחה השמש עליו] דמים לו שלם ישלם
 • (4Q158 frg. 10-12,5) ]והוכה ומת אין לו דמים אם זרחה השמש עליו דמים[ -- ]
 • (2Q3 frg. 4,3) והוכה ומת אין לו דמים ] (2Q3 frg. 4,4) [אם זרחה הש]מש ע[ליו דמים לו שלם ישלם
 • (Ex 22,1) וְהֻכָּ֣ה וָמֵ֑ת אֵ֥ין ל֖וֹ דָּמִֽים׃ (Ex 22,2) אִם־ זָרְחָ֥ה הַשֶּׁ֛מֶשׁ עָלָ֖יו דָּמִ֣ים ל֑וֹ שַׁלֵּ֣ם יְשַׁלֵּ֔ם
 • (Ex SP 22,1) והכהו ומת אין לו דם (Ex SP 22,2) אם זרחה השמש עליו דם לו שלם ישלם
7[אם אין לו ונמכר בגנבתו _____? אם המצא] תמצא בידו הגנבה
 • (2Q3 frg. 4,4) אם] (2Q3 frg. 4,5) [אין לו לש]לם[ ונמכר בגנבתו -- ]
 • (Ex 22,2) אִם־ אֵ֣ין ל֔וֹ וְנִמְכַּ֖ר בִּגְנֵבָתֽוֹ׃ (Ex 22,3) אִֽם־ הִמָּצֵא֩ תִמָּצֵ֨א בְיָד֜וֹ הַגְּנֵבָ֗ה
 • (Ex SP 22,2) אם אין לו ונמכר בגנבתו (Ex SP 22,3) אם המצא תמצא בידו הגנבה
8[משור עד חמור עד שה -- ? ] _____
9[כי יבעי?ר איש שדה או כרם ושלח את] בעירו ובער בשדה אחר
 • (4Q158 frg. 10-12,6) וכי יבעה[ --]
 • (4Q22 24,11) [וכי יבעיר איש שדה או כרם ו]שלח את ב֯[עירו ובער בשדה] (4Q22 24,12) [אחר
 • (Ex 22,4) כִּ֤י יַבְעֶר־ אִישׁ֙ שָׂדֶ֣ה אוֹ־ כֶ֔רֶם וְשִׁלַּח֙ אֶת־ בעירה (בְּעִיר֔וֹ) וּבִעֵ֖ר בִּשְׂדֵ֣ה אַחֵ֑ר
 • (Ex SP 22,4) וכי יבעיר איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר
10[שלם ישלם משדהו כתבואתה ואם כל השדה י]בער מיטב שדהו ומיטב
 • (4Q158 frg. 10-12,7) כת]בואתו אם כול השדה יבעה מיטוב שדהו ומיטב
 • (Ex 22,4) מֵיטַ֥ב שָׂדֵ֛הוּ וּמֵיטַ֥ב
 • (Ex SP 22,4) שלם ישלם משדהו כתבואתה ואם כל השדה יבעי מיטב שדהו ומיטב
11[כרמו ישלם ] _____
12[כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או (Add PAM-43.691-11,1) ה]ש֯דה שלם[ ישלם]
13 (Add PAM-43.691-11,2) [המבער את הבערה __ כי יתן איש אל רעהו כסף או ]כ֯לים לש[מר וגנב]
frg. 2
1[שן תחת שן כאשר י]ת֯ן [מום באדם כן ינתן בו ומכה בהמה ישלמנה ומכה]
2[אדם יומת משפ]ט אחד יהיה ל֯כ֯ם֯[ כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה]
 • (4Q24 frg. 20 ii+22-25,24) אדם יו֯[מת משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה
 • (Lev 24,21) אָדָ֖ם יוּמָֽת׃ (Lev 24,22) מִשְׁפַּ֤ט אֶחָד֙ יִהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם כַּגֵּ֥ר כָּאֶזְרָ֖ח יִהְיֶ֑ה כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה
 • (Lev SP 24,21) אדם יומת (Lev SP 24,22) משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה
3[אלהיכם ] _____ [ ]
4[וכי ימוך ]א֯חיך עמך ונמכר לך לא ת[עבד בו עבדת עבד כשכיר כתושב]
 • (Lev 25,39) וְכִֽי־ יָמ֥וּךְ אָחִ֛יךָ עִמָּ֖ךְ וְנִמְכַּר־ לָ֑ךְ לֹא־ תַעֲבֹ֥ד בּ֖וֹ עֲבֹ֥דַת עָֽבֶד׃ (Lev 25,40) כְּשָׂכִ֥יר כְּתוֹשָׁ֖ב
 • (Lev SP 25,39) וכי ימך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבד בו עבדת עבד (Lev SP 25,40) כשכיר כתושב
5[יהי]ה֯ עמך עד שנת היובל יעבד עמ[ך ויצא מעמך הוא ובניו עמו]
 • (Lev 25,40) יִהְיֶ֣ה עִמָּ֑ךְ עַד־ שְׁנַ֥ת הַיֹּבֵ֖ל יַעֲבֹ֥ד עִמָּֽךְ׃ (Lev 25,41) וְיָצָא֙ מֵֽעִמָּ֔ךְ ה֖וּא וּבָנָ֣יו עִמּ֑וֹ
 • (Lev SP 25,40) יהיה עמך עד שנת היובל יעבד עמך (Lev SP 25,41) ויצא מעמך הוא ובניו עמו
6[ושב ]אל אחזתו ואל משפחתו ואל א[חזת אבתיו ישוב כי עבדי]
 • (Lev 25,41) וְשָׁב֙ אֶל־ מִשְׁפַּחְתּ֔וֹ וְאֶל־ אֲחֻזַּ֥ת אֲבֹתָ֖יו יָשֽׁוּב׃ (Lev 25,42) כִּֽי־ עֲבָדַ֣י
 • (Lev SP 25,41) ושב אל משפחתו ואל אחזת אבותיו ישוב (Lev SP 25,42) כי עבדי
7[הם אשר הו]צ֯אתי אותם מארץ מצ[רים לא ימכרו ממכרת עבד לא תרדה]
 • (Lev 25,42) הֵ֔ם אֲשֶׁר־ הוֹצֵ֥אתִי אֹתָ֖ם מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לֹ֥א יִמָּכְר֖וּ מִמְכֶּ֥רֶת עָֽבֶד׃ (Lev 25,43) לֹא־ תִרְדֶּ֥ה
 • (Lev SP 25,42) הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד (Lev SP 25,43) לא תרדה
8[בו בפרך ויראת מא]ל[היך --]
 • (Lev 25,43) ב֖וֹ בְּפָ֑רֶךְ וְיָרֵ֖אתָ מֵאֱלֹהֶֽיךָ׃
 • (Lev SP 25,43) בו בפרך ויראת מאלהיך
frg. 3
1[האחד לשני האיל]ם֯[ ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר ה?כבשים ושעיר עזים]
2[אחד חטאת ]מלבד עולת הת֯[מיד ו?מנחתה ונסכה _____]
3[וביום השני ]פ֯רים שנים ע֯[שר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם ]
4[ומנחתם ונס]כ֯יהם לפרים ולאי֯[לם ולכבשים במספרם כמשפט ושעיר עזים אחד חטאת]
5[מלבד עולת התמי]ד֯ מנחתה ונסכה _____
6[וביום השליש]י פרים עשתי עשר[ אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם ]
7[ומנחתם ונסכי]הם לפרים ולא[י]ל֯[ם ולכבשים במספרם כמשפט ושעיר חטאת אחד]
8[מלבד עולת התמיד ומנ]חתה ונסכה [_____]
9[וביום הרביעי ]פ֯רים עשרה[ אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם ]
10[מנחתם ונסכיהם ]ל[פרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט ושעיר עזים אחד]
frg. 4 i
1[וביום השביעי פרים שבעה אילם ש]נ֯[י]ם כ֯בש[ים בני שנה ארבעה עשר תמימם ]
2[ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשי]ם במספר֯[ם כמשפטם? ושע]י֯ר חטאת אחד מלבד֯
3[עולת התמיד מנחתה ונסכה ] _____
4?ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת ע]ב֯ודה לא תעשו והקרבתם עולה ליהוה
5[אשה ריח ניחח פר אחד איל אחד כבשים בני שנ]ה֯ שבעה תמימם ומנחתם ונסכיהם
6[לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט ושעיר ח]טאת אחד מלבד עולת התמיד מנחתה
7[ונסכה אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנד]ר֯יכם ונדבותיכם לעלתיכם ולמנחתיכם
8[ולנסכיכם ולשלמיכם _____ ויאמר משה ]אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה
9[את משה ] _____
10[חג הסכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנ]ך ומיקבך ושמחת בחגך אתה ובנך
frg. 4 ii
7וב֯○ן֯ [--]
8איש כ֯י֯[ ]ב֯ש [--]
9עיני֯ []חים[ ]○○ [--]
10תשמ֯○[ ]ל֯ב֯י֯ת[ ]○○ [--]
frg. 5
1[למינה ואת ]כ֯[ל] ע֯רב[ ל]מי֯נ֯ו֯[ ואת בת היענה ואת התחמו?ס ואת השחף ואת הנץ]
 • (Dtn 14,13) לְמִינָֽהּ׃ (Dtn 14,14) וְאֵ֥ת כָּל־ עֹרֵ֖ב לְמִינֽוֹ׃ (Dtn 14,15) וְאֵת֙ בַּ֣ת הַֽיַּעֲנָ֔ה וְאֶת־ הַתַּחְמָ֖ס וְאֶת־ הַשָּׁ֑חַף וְאֶת־ הַנֵּ֖ץ
 • (Dtn SP 14,13) » למינה (Dtn SP 14,14) ואת כל ערב למינו (Dtn SP 14,15) ואת בת היענה ואת התחמוס ואת השחף למינו ואת הנץ « »
2[ל]מ֯י֯נ֯הו ואת הכוס ואת ה[ינשוף והתנשמת והקאת ואת הרחמה ואת השלך והחסידה]
3וה֯א֯נפה למינה֯ (למינו) ואת ה[דוכיפת והעטלף וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו ]
 • (11QTa 48,1) והאנפה למי]נה והדוכי פת [והעטלף כול שרץ העוף ההולך על?]
 • (4Q45 frg. 21 i-22,1) [וכל שרץ העוף טמא הו]א לכם לא תאוכל
 • (Mas1b 4,22) האנפה] (Mas1b 4,23) [למינה ואת הדוכיפת] ואת֯ [העטלף כל שרץ העוף ההלך על]
 • (Lev 11,19) הָאֲנָפָ֖ה לְמִינָ֑הּ וְאֶת־ הַדּוּכִיפַ֖ת וְאֶת־ הָעֲטַלֵּֽף׃ (Lev 11,20) כֹּ֚ל שֶׁ֣רֶץ הָע֔וֹף
 • (Dtn 14,18) וְהָאֲנָפָ֖ה לְמִינָ֑הּ וְהַדּוּכִיפַ֖ת וְהָעֲטַלֵּֽף׃ (Dtn 14,19) וְכֹל֙ שֶׁ֣רֶץ הָע֔וֹף טָמֵ֥א ה֖וּא לָכֶ֑ם לֹ֖א יֵאָכֵֽלוּ׃
 • (Lev SP 11,19) והאנפה למינה ואת הדגיפת ואת העטלף (Lev SP 11,20) וכל שרץ העוף
 • (Dtn SP 14,18) והאנפה למינה ואת הדגיפת ואת העטלף (Dtn SP 14,19) כל שרץ העוף טמא הוא לכם לא תאכלו מהם
4_____ כל֯ עוף טהור ת֯[אכלו לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה]
 • (11QTa 48,6) נבלה בעוף ובבהמה לוא
 • (4Q45 frg. 21 i-22,2) עוף טהור תאכלו לא תאוכל]ו֯ כל נבלה לגר (4Q45 frg. 21 i-22,3) [אשר בשעריך תתננה
 • (Dtn 14,20) ע֥וֹף טָה֖וֹר תֹּאכֵֽלוּ׃ (Dtn 14,21) לֹ֣א תֹאכְל֣וּ כָל־ נְ֠בֵלָה לַגֵּ֨ר אֲשֶׁר־ בִּשְׁעָרֶ֜יךָ תִּתְּנֶ֣נָּה
 • (Dtn SP 14,20) עוף טהור תאכלו (Dtn SP 14,21) לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה
5[וא]כ֯לה או מכר לנכ֯[רי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו]
 • (11QTa 48,6) תואכלו כי מכור לנוכרי וכול תועבה לוא (11QTa 48,7) תואכלו כי עם קדוש אתה ליהוה אלוהיכה _____ בנים אתמה
 • (1Q4 frg. 11,1) [מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בח]ל֯ב אמו ב[-- ]
 • (4Q45 frg. 21 i-22,3) ואכלה או מכר לנכרי ]כי עם קדוש [א]ת[ה] (4Q45 frg. 21 i-22,4) [ליהוה אלהיך לא תבשל גדי ]ב֯חלב אמו
 • (Dtn 14,21) וַאֲכָלָ֗הּ א֤וֹ מָכֹר֙ לְנָכְרִ֔י כִּ֣י עַ֤ם קָדוֹשׁ֙ אַתָּ֔ה לַיהוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹֽא־ תְבַשֵּׁ֥ל גְּדִ֖י בַּחֲלֵ֥ב אִמּֽוֹ׃ פ
 • (Dtn SP 14,21) ואכלה או מכרה לנכרי כי עם קדש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו *