Versionen

4Q13

©

Copyright


frg. 1
1-- --
2-- --
3-- אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה ]את יעקוב אביהם איש [וביתו]
 • (4Q11 frg. 1+39,5) אלה שמות בני יש֯[ראל הבאים מצר]י֯מה֯ [את יעקב איש] (4Q11 frg. 1+39,6) וביתו
 • (Ex 1,1) וְאֵ֗לֶּה שְׁמוֹת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל הַבָּאִ֖ים מִצְרָ֑יְמָה אֵ֣ת יַעֲקֹ֔ב אִ֥ישׁ וּבֵית֖וֹ
 • (Ex SP 1,1) ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו
4[באו ראובן שמעון לוי ויהודה ]יששכר זבולון יוסף ובני[מין ]
 • (4Q1 frg. 17-18,1) ]ו֯י֯שש֯כר ו֯ז֯[בולן ובנימן
 • (4Q11 frg. 1+39,6) באו ר[א]ו֯בן ש[מעון לוי ויהודה ]ו֯יששכר֯[ וזבולן ובנימן ]
 • (Ex 1,1) בָּֽאוּ׃ (Ex 1,2) רְאוּבֵ֣ן שִׁמְע֔וֹן לֵוִ֖י וִיהוּדָֽה׃ (Ex 1,3) יִשָּׂשכָ֥ר זְבוּלֻ֖ן וּבְנְיָמִֽן׃
 • (Ex SP 1,1) באו (Ex SP 1,2) ראובן ושמעון ולוי ויהודה (Ex SP 1,3) ויששכר וזבולן ובנימים
5[דן ונפתלי גד ואשר ויהי כל נפש ליעקוב ]חמש ושבעים נפש וימת[ יוסף]
 • (4Q1 frg. 17-18,1) דן ונפתלי גד ואשר ויהי כל נפש] (4Q1 frg. 17-18,2) [יצאי ירך יעקב שבעים] וחמש נפש ויוס֯ף[ היה במצרים וימת יוסף
 • (4Q11 frg. 1+39,7) דן ונפתלי[ ג]ד ו֯[אשר ויהי כל נפש י]צ֯א֯ ירך י֯[עקב שבעים] (4Q11 frg. 1+39,8) נפש
 • (Ex 1,4) דָּ֥ן וְנַפְתָּלִ֖י גָּ֥ד וְאָשֵֽׁר׃ (Ex 1,5) וֽ͏ַיְהִ֗י כָּל־ נֶ֛פֶשׁ יֹצְאֵ֥י יֶֽרֶךְ־ יַעֲקֹ֖ב שִׁבְעִ֣ים נָ֑פֶשׁ וְיוֹסֵ֖ף הָיָ֥ה בְמִצְרָֽיִם׃ (Ex 1,6) וַיָּ֤מָת יוֹסֵף֙
 • (Ex SP 1,4) דן ונפתלי גד ואשר (Ex SP 1,5) ויהיו כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים (Ex SP 1,6) וימת יוסף
6[וכל אחיו וכל הדור ההוא -- ]○○○ ○○○ ○[ -- ]
frg. 2
1-- ויואמר ביל]ד֯כן [את העבריות וראיתן]
 • (4Q1 frg. 17-18,12) ויאמר בילדכן] (4Q1 frg. 17-18,13) [את העבריות וראיתן
 • (Ex 1,16) וַיֹּ֗אמֶר בְּיַלֶּדְכֶן֙ אֶת־ הָֽעִבְרִיּ֔וֹת וּרְאִיתֶ֖ן
 • (Ex SP 1,16) ויאמר בילדכן את העבריות וראיתין
2[על האבנים אם בן הוא והמיתן אתו ואם בת היא חיי]תנה [ותיראן המילדות]
 • (4Q1 frg. 17-18,13) על האב]נים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת֯[ היא וחיה ] (4Q1 frg. 17-18,14) [ותיראן המילדת
 • (Ex 1,16) עַל־ הָאָבְנָ֑יִם אִם־ בֵּ֥ן הוּא֙ וַהֲמִתֶּ֣ן אֹת֔וֹ וְאִם־ בַּ֥ת הִ֖יא וָחָֽיָה׃ (Ex 1,17) וַתִּירֶ֤אןָ הַֽמְיַלְּדֹת֙
 • (Ex SP 1,16) על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת היא וחיתה (Ex SP 1,17) ותיראנה המילדות
3[את האלוהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים] ותחיין את הילדים
 • (4Q1 frg. 17-18,14) את האלהים ולא ]עשו כאשר דבר אליה֯ן מלך מ֯[צרים ותחיין]
 • (Ex 1,17) אֶת־ הָ֣אֱלֹהִ֔ים וְלֹ֣א עָשׂ֔וּ כַּאֲשֶׁ֛ר דִּבֶּ֥ר אֲלֵיהֶ֖ן מֶ֣לֶךְ מִצְרָ֑יִם וַתְּחַיֶּ֖יןָ אֶת־ הַיְלָדִֽים׃
 • (Ex SP 1,17) את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיינה את הילידים
4[ויקרא מלך מצרים למיל]ד֯ות הע֯בריות ויו֯אמר֯ להן מדוע עש[ית]ן [הדבר הזה]
 • (Ex 1,18) וַיִּקְרָ֤א מֶֽלֶךְ־ מִצְרַ֙יִם֙ לַֽמְיַלְּדֹ֔ת וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֔ן מַדּ֥וּעַ עֲשִׂיתֶ֖ן הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֑ה
 • (Ex SP 1,18) ויקרא פרעה למילדות ויאמר להן מדוע עשיתין את הדבר הזה
5[ותחיין את הילדים ותואמרנה המילדות אל פרעה כי לא כנשים המצ[ריות]
 • (Ex 1,18) וַתְּחַיֶּ֖יןָ אֶת־ הַיְלָדִֽים׃ (Ex 1,19) וַתֹּאמַ֤רְןָ הַֽמְיַלְּדֹת֙ אֶל־ פַּרְעֹ֔ה כִּ֣י לֹ֧א כַנָּשִׁ֛ים הַמִּצְרִיֹּ֖ת
 • (Ex SP 1,18) ותחיינה את הילידים (Ex SP 1,19) ותאמרנה המילדות אל פרעה כי לא כנשים המצריות
6[העבריות כי בטרם ]תבוא אליהנה המילדת וילדו ויטב אלוהים למ[ילדות]
 • (Ex 1,19) הָֽעִבְרִיֹּ֑ת כִּֽי־ חָי֣וֹת הֵ֔נָּה בְּטֶ֨רֶם תָּב֧וֹא אֲלֵהֶ֛ן הַמְיַלֶּ֖דֶת וְיָלָֽדוּ׃ (Ex 1,20) וַיֵּ֥יטֶב אֱלֹהִ֖ים לַֽמְיַלְּדֹ֑ת
 • (Ex SP 1,19) העבריות כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המילדות וילדו (Ex SP 1,20) וייטב אלהים למילדות
7[וירב העם ויעצמו מאד וכי יראו המי]ל[דות את הא]ל[והים ויעשו ]ל[הם בתים ]
 • (Ex 1,20) וַיִּ֧רֶב הָעָ֛ם וַיַּֽעַצְמ֖וּ מְאֹֽד׃ (Ex 1,21) וַיְהִ֕י כִּֽי־ יָֽרְא֥וּ הַֽמְיַלְּדֹ֖ת אֶת־ הָאֱלֹהִ֑ים וַיַּ֥עַשׂ לָהֶ֖ם בָּתִּֽים׃
 • (Ex SP 1,20) וירבו העם ויעצמו מאד (Ex SP 1,21) ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים
frg. 3 i-4
1[ותצפנהו שלשה ירח]ים ולא יכלה [עו]ד֯ הצפ֯י֯נ֯ו֯ ו֯ת֯ק֯[ח לו אמו תבת גמא ותחמרה בחמר]
 • (4Q1 frg. 19 i,6) ותצפנהו שלשת ירחים ולא (4Q1 frg. 19 i,7) [יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ]ותחמרה בחמר
 • (Ex 2,2) וַֽתִּצְפְּנֵ֖הוּ שְׁלֹשָׁ֥ה יְרָחִֽים׃ (Ex 2,3) וְלֹא־ יָכְלָ֣ה עוֹד֮ הַצְּפִינוֹ֒ וַתִּֽקַּֽח־ לוֹ֙ תֵּ֣בַת גֹּ֔מֶא וַתַּחְמְרָ֥ה בַחֵמָ֖ר
 • (Ex SP 2,2) ותצפנהו שלשה ירחים (Ex SP 2,3) ולא יכלה עוד הצפנהו ותקח לו אמו תבת גמא ותחמרה בחימר
2[ובזפת ותשים בה את ]הי֯לד ות֯ואמר לשפחתה לכי [ות]שים א֯ו֯ת֯ו֯ ב֯ס֯ו֯ף ע֯ל֯ ש֯פ֯ת ה֯י֯אר
 • (4Q1 frg. 19 i,7) ובזפת ותשם בה את הילד (4Q1 frg. 19 i,8) [ותשם בסוף על שפת היאר
 • (Ex 2,3) וּבַזָּ֑פֶת וַתָּ֤שֶׂם בָּהּ֙ אֶת־ הַיֶּ֔לֶד וַתָּ֥שֶׂם בַּסּ֖וּף עַל־ שְׂפַ֥ת הַיְאֹֽר׃
 • (Ex SP 2,3) ובזפת ותשים בה את הילד ותשים בסף על שפת היאר
3[ותתיצב אחותו מרחק לד]ע֯ת מה יעשה לו ותרד בת פרעה לרחוץ על היאר
 • (4Q1 frg. 19 i,8) ותתצב אחתו מרחק ]לדעת מה יעשה לו ותרד (4Q1 frg. 19 i,9) [בת פרעה לרחץ על היאר
 • (Ex 2,4) וַתֵּתַצַּ֥ב אֲחֹת֖וֹ מֵרָחֹ֑ק לְדֵעָ֕ה מַה־ יֵּעָשֶׂ֖ה לֽוֹ׃ (Ex 2,5) וַתֵּ֤רֶד בַּת־ פַּרְעֹה֙ לִרְחֹ֣ץ עַל־ הַיְאֹ֔ר
 • (Ex SP 2,4) ותתיצב אחותו מרחק לדעת מה יעשה לו (Ex SP 2,5) ותרד בת פרעה לרחץ על היאר
4[ונערותיה הולכות על יד הי]אר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה
 • (4Q1 frg. 19 i,9) ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את ]ה֯תב֯[ה בתוך]
 • (Ex 2,5) וְנַעֲרֹתֶ֥יהָ הֹלְכֹ֖ת עַל־ יַ֣ד הַיְאֹ֑ר וַתֵּ֤רֶא אֶת־ הַתֵּבָה֙ בְּת֣וֹךְ הַסּ֔וּף וַתִּשְׁלַ֥ח אֶת־ אֲמָתָ֖הּ
 • (Ex SP 2,5) ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסף ותשלח את אמתה
5[ותקחה ותפתח ]ו֯תראה את הילד ו֯ה֯[נה] נ֯ע֯ר֯ [בוכה ותחמו]ל ע֯ל֯יו בת פרעה
 • (4Q13 frg. 3 i-4,6) אחו֯תו֯ אל בת פרעה האילך וקראתי֯ לך
 • (Ex 2,5) וַתִּקָּחֶֽהָ (Ex 2,6) וַתִּפְתַּח֙ וַתִּרְאֵ֣הוּ אֶת־ הַיֶּ֔לֶד וְהִנֵּה־ נַ֖עַר בֹּכֶ֑ה וַתַּחְמֹ֣ל עָלָ֔יו (Ex 2,7) בַּת־ פַּרְעֹה֒
 • (Ex SP 2,5) ותקחה (Ex SP 2,6) ותפתחה ותרא את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו (Ex SP 2,7) בת פרעה
6[ותואמר מילדי העברים] זה ותואמר אחו֯תו֯ אל בת פרעה האילך וקראתי֯ לך
 • (4Q13 frg. 3 i-4,5) בת פרעה
 • (Ex 2,6) וַתֹּ֕אמֶר מִיַּלְדֵ֥י הָֽעִבְרִ֖ים זֶֽה׃ (Ex 2,7) וַתֹּ֣אמֶר אֲחֹתוֹ֮ אֶל־ בַּת־ פַּרְעֹה֒ הַאֵלֵ֗ךְ וְקָרָ֤אתִי לָךְ֙
 • (Ex SP 2,6) ותאמר מילידי העברים זה (Ex SP 2,7) ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי ליך
7[אשה מינקת מן העבריות] והינקה לך את הילד ותואמר לה בת פרעה לכי ותלך
 • (Ex 2,7) אִשָּׁ֣ה מֵינֶ֔קֶת מִ֖ן הָעִבְרִיֹּ֑ת וְתֵינִ֥ק לָ֖ךְ אֶת־ הַיָּֽלֶד׃ (Ex 2,8) וַתֹּֽאמֶר־ לָ֥הּ בַּת־ פַּרְעֹ֖ה לֵ֑כִי וַתֵּ֙לֶךְ֙
 • (Ex SP 2,7) אשה מינקת מן העבריות ותניק ליך את הילד (Ex SP 2,8) ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך
8[העלמה ותקרא את אם הי]ל[ד ותואמר] לה֯ [ב]ת֯ פ֯ר֯ע֯ה֯ ה֯○לכ֯○ א֯ת֯ ה֯י֯לד֯ הזה
 • (Ex 2,8) הָֽעַלְמָ֔ה וַתִּקְרָ֖א אֶת־ אֵ֥ם הַיָּֽלֶד׃ (Ex 2,9) וַתֹּ֧אמֶר לָ֣הּ בַּת־ פַּרְעֹ֗ה הֵילִ֜יכִי אֶת־ הַיֶּ֤לֶד הַזֶּה֙
 • (Ex SP 2,8) העלמה ותקרא את אם הילד (Ex SP 2,9) ותאמר לה בת פרעה הלכי את הילד הזה
9[והיניקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה הילד ותיניקהו ויגדל הילד ותביאהו]
 • (4Q11 frg. 2 i,4) ויגדל הילד ותבאהו
 • (Ex 2,9) וְהֵינִקִ֣הוּ לִ֔י וַאֲנִ֖י אֶתֵּ֣ן אֶת־ שְׂכָרֵ֑ךְ וַתִּקַּ֧ח הָאִשָּׁ֛ה הַיֶּ֖לֶד וַתְּנִיקֵֽהוּ׃ (Ex 2,10) וַיִגְדַּ֣ל הַיֶּ֗לֶד וַתְּבִאֵ֙הוּ֙
 • (Ex SP 2,9) והינקהו לי ואני אתן את שכריך ותקח האשה את הילד ותינקהו (Ex SP 2,10) ויגדל הנער ותביאהו
10[לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו מושה ותואמר כי מן המי]ם
 • (4Q11 frg. 2 i,4) לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא ]ש֯[מ]ו משה (4Q11 frg. 2 i,5) [ותאמר כי מן המים
 • (Ex 2,10) לְבַת־ פַּרְעֹ֔ה וֽ͏ַיְהִי־ לָ֖הּ לְבֵ֑ן וַתִּקְרָ֤א שְׁמוֹ֙ מֹשֶׁ֔ה וַתֹּ֕אמֶר כִּ֥י מִן־ הַמַּ֖יִם
 • (Ex SP 2,10) אל בת פרעה ויהי לה לבן ותקרא את שמו משה ותאמר כי מן המים
11[משיתיהו -- -- ]
12ויהי בימים ה]ר֯בים ההם [ויגדל מושה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם]
 • (Ex 2,11) וַיְהִ֣י ׀ בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֗ם וַיִּגְדַּ֤ל מֹשֶׁה֙ וַיֵּצֵ֣א אֶל־ אֶחָ֔יו וַיַּ֖רְא בְּסִבְלֹתָ֑ם
 • (Ex SP 2,11) ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם
13[וירא איש מצרי מכה איש ע]ברי מאחיו ו֯י֯פ֯ן כ֯[ה וכה ]ו֯י֯ר֯א [כי אין איש ויך את]
 • (Ex 2,11) וַיַּרְא֙ אִ֣ישׁ מִצְרִ֔י מַכֶּ֥ה אִישׁ־ עִבְרִ֖י מֵאֶחָֽיו׃ (Ex 2,12) וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ וַיַּךְ֙ אֶת־
 • (Ex SP 2,11) וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו (Ex SP 2,12) ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את
14[המצרי ויטמנהו בחול ו֯י֯צ֯א ביום השני וירא ו֯ה֯נה שני אנשים ע֯ב֯ר֯[ים] נ֯צ֯ים [ויואמר]
 • (Ex 2,12) הַמִּצְרִ֔י וַֽיִּטְמְנֵ֖הוּ בַּחֽוֹל׃ (Ex 2,13) וַיֵּצֵא֙ בַּיּ֣וֹם הַשֵּׁנִ֔י וְהִנֵּ֛ה שְׁנֵֽי־ אֲנָשִׁ֥ים עִבְרִ֖ים נִצִּ֑ים וַיֹּ֙אמֶר֙
 • (Ex SP 2,12) המצרי ויטמנהו בחול (Ex SP 2,13) ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר
15[לרשע למה תכה א]ת֯ רעך ויואמר לו֯ מי שמך לאיש שר ולשופט עלינו הלהורגנ[י אתה]
 • (Ex 2,13) לָֽרָשָׁ֔ע לָ֥מָּה תַכֶּ֖ה רֵעֶֽךָ׃ (Ex 2,14) וַ֠יֹּאמֶר מִ֣י שָֽׂמְךָ֞ לְאִ֨ישׁ שַׂ֤ר וְשֹׁפֵט֙ עָלֵ֔ינוּ הַלְהָרְגֵ֙נִי֙ אַתָּ֣ה
 • (Ex SP 2,13) לרשע למה תכה רעך (Ex SP 2,14) ויאמר מי שמך לאיש שר ולשופט עלינו הלהרגני אתה
16[אומר כאשר הרגתה ]את המצרי ויירא מושה מואדה֯ ויואמר אכן נ֯ו֯דע ה֯[דבר הזה ]
 • (Ex 2,14) אֹמֵ֔ר כַּאֲשֶׁ֥ר הָרַ֖גְתָּ אֶת־ הַמִּצְרִ֑י וַיִּירָ֤א מֹשֶׁה֙ וַיֹּאמַ֔ר אָכֵ֖ן נוֹדַ֥ע הַדָּבָֽר׃
 • (Ex SP 2,14) אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר
17[וישמע פרעה את הדבר] הזה ויבקש להרוג את מוש֯ה֯ ו]יב֯רח מו֯שה [מפני פרעה]
 • (Ex 2,15) וַיִּשְׁמַ֤ע פַּרְעֹה֙ אֶת־ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה וַיְבַקֵּ֖שׁ לַהֲרֹ֣ג אֶת־ מֹשֶׁ֑ה וַיִּבְרַ֤ח מֹשֶׁה֙ מִפְּנֵ֣י פַרְעֹ֔ה
 • (Ex SP 2,15) וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה
18[ויבוא בארץ מדין וישב] על הבאר ולכוהן מ[ד]ין שבע בנות ר֯ו֯ע֯[ו]ת֯ [צאנו ותבואנה]
 • (Ex 2,15) וַיֵּ֥שֶׁב בְּאֶֽרֶץ־ מִדְיָ֖ן וַיֵּ֥שֶׁב עַֽל־ הַבְּאֵֽר׃ (Ex 2,16) וּלְכֹהֵ֥ן מִדְיָ֖ן שֶׁ֣בַע בָּנ֑וֹת וַתָּבֹ֣אנָה
 • (Ex SP 2,15) וישב בארץ מדין וישב על הבאר * (Ex SP 2,16) ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה
19[ותדלינה ותמלאנה ]את ה֯ר֯הט֯ים להשקו֯ת את צאן אביהן ויב[ואו הרועים ויגרשום]
 • (Ex 2,16) וַתִּדְלֶ֗נָה וַתְּמַלֶּ֙אנָה֙ אֶת־ הָ֣רְהָטִ֔ים לְהַשְׁק֖וֹת צֹ֥אן אֲבִיהֶֽן׃ (Ex 2,17) וַיָּבֹ֥אוּ הָרֹעִ֖ים וַיְגָרְשׁ֑וּם
 • (Ex SP 2,16) ותדלאנה ותמלאנה את הרחטים להשקות את צאן אביהן (Ex SP 2,17) ויבאו הרעים ויגרשום
20[ויקם מושה וישי]ע֯ן֯ וישק את [צאנם ותבואנה א]ל֯ [רעואל אביהן ויואמר]
 • (Ex 2,17) וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־ צֹאנָֽם׃ (Ex 2,18) וַתָּבֹ֕אנָה אֶל־ רְעוּאֵ֖ל אֲבִיהֶ֑ן וַיֹּ֕אמֶר
 • (Ex SP 2,17) ויקם משה ויושיענה וישק את צאנם (Ex SP 2,18) ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר
21[מדוע מהרתן בוא ]הי֯[ום -- ]
 • (Ex 2,18) מַדּ֛וּעַ מִהַרְתֶּ֥ן בֹּ֖א הַיּֽוֹם׃
 • (Ex SP 2,18) מדוע מהרתין בא היום
frg. 3 ii+5-6 i
1[בא אל בני ישראל ואמרתי א]ל֯י֯ה֯ם אל֯ו֯ה֯י֯ [אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה]
 • (4Q1 frg. 19 ii,7) הנה אנכי ב֯א֯ אל בני ישראל ואמרתי להם (4Q1 frg. 19 ii,8) אלהי אבו[תי]כ֯ם שלח֯נ֯י אליכם ואמרו לי מה
 • (Ex 3,13) אָנֹכִ֣י בָא֮ אֶל־ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ וְאָמַרְתִּ֣י לָהֶ֔ם אֱלֹהֵ֥י אֲבוֹתֵיכֶ֖ם שְׁלָחַ֣נִי אֲלֵיכֶ֑ם וְאָֽמְרוּ־ לִ֣י מַה־
 • (Ex SP 3,13) אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה
2[ש]מ֯[ו מה אומר א]ל֯יהם ויואמר אלוהים אל[ מושה אהיה אשר אהיה ויואמר כה]
 • (4Q1 frg. 19 ii,8) שמו מה אמר אלהם ויאמר֯ (4Q1 frg. 19 ii,9) אלהים אל[ משה א]ה֯יה אשר אהיה ויאמר כה
 • (Ex 3,13) שְּׁמ֔וֹ מָ֥ה אֹמַ֖ר אֲלֵהֶֽם׃ (Ex 3,14) וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל־ מֹשֶׁ֔ה אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה וַיֹּ֗אמֶר כֹּ֤ה
 • (Ex SP 3,13) שמו מה אמר אליהם * (Ex SP 3,14) ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה
3תואמר אל בני ישראל אהיה שלחני אליכם --
 • (4Q1 frg. 19 ii,9) תאמר לבני ישראל אהיה (4Q1 frg. 19 ii,10) שלחני אל[יכם
 • (Ex 3,14) תֹאמַר֙ לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶֽהְיֶ֖ה שְׁלָחַ֥נִי אֲלֵיכֶֽם׃
 • (Ex SP 3,14) תאמר אל בני ישראל אהיה שלחני אליכם
4ויואמר אלוהים עוד אל מושה כה תואמר אל בני ישראל יהוה אל[והי אבותיכם אלוהי]
 • (4Q1 frg. 19 ii,10) ו]יאמר עוד אלהים אל משה כי תא[מר ]אל בני יש[ראל יהוה] (4Q1 frg. 19 ii,11) אלהי[ אבתיכם ]אלהי
 • (Ex 3,15) וַיֹּאמֶר֩ ע֨וֹד אֱלֹהִ֜ים אֶל־ מֹשֶׁ֗ה כֹּֽה־ תֹאמַר֮ אֶל־ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ יְהוָ֞ה אֱלֹהֵ֣י אֲבֹתֵיכֶ֗ם אֱלֹהֵ֨י
 • (Ex SP 3,15) ויאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יהוה אלהי אבותיכם אלהי
5אברהם אלוהי ישחק ואלוהי יעקוב שלחני אליכם זה שמי֯ ל֯[עולם וזה זכרי לדור ודור ]
 • (4Q1 frg. 19 ii,11) אברה֯ם ואלהי[ יצחק וא]ל[הי יעקב שלחני אליכם זה שמי] (4Q1 frg. 19 ii,12) [לעלם וזה זכרי לדר דר
 • (Ex 3,15) אַבְרָהָ֜ם אֱלֹהֵ֥י יִצְחָ֛ק וֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹ֖ב שְׁלָחַ֣נִי אֲלֵיכֶ֑ם זֶה־ שְּׁמִ֣י לְעֹלָ֔ם וְזֶ֥ה זִכְרִ֖י לְדֹ֥ר דֹּֽר׃
 • (Ex SP 3,15) אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור
6לך ואספתה את זקני ב֯נ֯י֯ [ישרא]ל [ואמרת]ה אליהם יהוה אלו[הי אבותיכם נראה אלי]
 • (4Q1 frg. 19 ii,12) ]ל[ך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם יהוה אלהי]
 • (Ex 3,16) לֵ֣ךְ וְאָֽסַפְתָּ֞ אֶת־ זִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְאָמַרְתָּ֤ אֲלֵהֶם֙ יְהוָ֞ה אֱלֹהֵ֤י אֲבֹֽתֵיכֶם֙ נִרְאָ֣ה אֵלַ֔י
 • (Ex SP 3,16) לך ואספת את זקני בני ישראל ואמרת אליהם יהוה אלהי אבותיכם נראה אלי
7אלוהי אברהם ואלוהי י֯ש֯[חק ואלוה]י֯ יעקוב לאמור פקוד [פקדתי אתכם ואת העשוי]
 • (Ex 3,16) אֱלֹהֵ֧י אַבְרָהָ֛ם יִצְחָ֥ק וְיַעֲקֹ֖ב לֵאמֹ֑ר פָּקֹ֤ד פָּקַ֙דְתִּי֙ אֶתְכֶ֔ם וְאֶת־ הֶעָשׂ֥וּי
 • (Ex SP 3,16) אלהי אברהם ויצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי
8לכם במצרים ואומרה [אעלה אתכ]ם֯ מעני מצרים א֯ל[ ארץ הכנעני החתי האמורי]
 • (Ex 3,16) לָכֶ֖ם בְּמִצְרָֽיִם׃ (Ex 3,17) וָאֹמַ֗ר אַעֲלֶ֣ה אֶתְכֶם֮ מֵעֳנִ֣י מִצְרַיִם֒ אֶל־ אֶ֤רֶץ הַֽכְּנַעֲנִי֙ וְהַ֣חִתִּ֔י וְהָֽאֱמֹרִי֙
 • (Ex SP 3,16) לכם במצרים (Ex SP 3,17) ואמרה אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני החתי והאמרי
9הפרזי החוי והיבוס[י והגרגשי] אל ארץ זבת חלב ודב֯[ש ושמעו לקולך ובאתה אתה]
 • (4Q11 frg. 2 ii,1) ו֯דבש֯ ושמעו֯ ל[קולך ובאת אתה
 • (Ex 3,17) וְהַפְּרִזִּ֔י וְהַחִוִּ֖י וְהַיְבוּסִ֑י אֶל־ אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב וּדְבָֽשׁ׃ (Ex 3,18) וְשָׁמְע֖וּ לְקֹלֶ֑ךָ וּבָאתָ֡ אַתָּה֩
 • (Ex SP 3,17) והפרזי והגרגשי והחוי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש
10וזקני בני ישראל אל מל֯[ך מצרים] ו֯אמרתם אליו יהוה אלוה[י העבריים נקרה עלינו]
 • (4Q11 frg. 2 ii,1) וזקני ישראל אל מלך ] (4Q11 frg. 2 ii,2) רים ו֯[אמרתם אליו יהוה אלהי העבריים נקרה עלינו
 • (Ex 3,18) וְזִקְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל אֶל־ מֶ֣לֶךְ מִצְרַ֗יִם וַאֲמַרְתֶּ֤ם אֵלָיו֙ יְהוָ֞ה אֱלֹהֵ֤י הָֽעִבְרִיִּים֙ נִקְרָ֣ה עָלֵ֔ינוּ
11ועתה נלכה נא ד[רך שלושת ימי]ם במדבר [ו]נ֯זבחה ליהוה א[לוהינו ואני ידעתי כי לא]
 • (4Q1 frg. 20,1) [נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ]ליהו[ה אלהינו ואני ידעתי כי] (4Q1 frg. 20,2) [לא
 • (4Q11 frg. 2 ii,2) ועתה] (4Q11 frg. 2 ii,3) נלכה[ נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו ואני] (4Q11 frg. 2 ii,4) י֯ד֯ע[תי כי לא
 • (Ex 3,18) וְעַתָּ֗ה נֵֽלֲכָה־ נָּ֞א דֶּ֣רֶךְ שְׁלֹ֤שֶׁת יָמִים֙ בַּמִּדְבָּ֔ר וְנִזְבְּחָ֖ה לַֽיהוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ׃ (Ex 3,19) וַאֲנִ֣י יָדַ֔עְתִּי כִּ֠י לֹֽא־
 • (Ex SP 3,19) ואני ידעתי כי לא
12יתן אתכם מלך [מצרים ל]ל֯כת כי אם ביד חזקה ושלחתי א[ת ידי והכיתי את מצרים]
 • (4Q1 frg. 20,2) יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא בי]ד֯ חזק֯[ה ושלחתי את ידי והכיתי] (4Q1 frg. 20,3) [את מצרים
 • (4Q11 frg. 2 ii,4) יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה ] (4Q11 frg. 2 ii,5) ושלחת֯י֯[ את ידי והכיתי את מצרים
 • (Ex 3,19) יִתֵּ֥ן אֶתְכֶ֛ם מֶ֥לֶךְ מִצְרַ֖יִם לַהֲלֹ֑ךְ וְלֹ֖א בְּיָ֥ד חֲזָקָֽה׃ (Ex 3,20) וְשָׁלַחְתִּ֤י אֶת־ יָדִי֙ וְהִכֵּיתִ֣י אֶת־ מִצְרַ֔יִם
 • (Ex SP 3,19) יתן אתכם מלך מצרים להלך הלוא ביד חזקה (Ex SP 3,20) ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים
13ב֯כ֯ל נ֯פ֯לא֯ו֯תי֯ [אשר אעשה ]ב֯קרבו ואחרי כן ישלח אתכם וכן֯[ נתתי את חן העם הזה]
 • (4Q1 frg. 20,3) בכל נפלאתי אשר אעשה בקר]בו וא[חרי כן ישלח אתכם ונתתי] (4Q1 frg. 20,4) [את חן העם הזה
 • (4Q11 frg. 2 ii,5) בכל נפלאתי אשר ] (4Q11 frg. 2 ii,6) שה ב[קרבו ואחרי כן ישלח אתכם ונתתי את חן העם הזה
 • (Ex 3,20) בְּכֹל֙ נִפְלְאֹתַ֔י אֲשֶׁ֥ר אֽ͏ֶעֱשֶׂ֖ה בְּקִרְבּ֑וֹ וְאַחֲרֵי־ כֵ֖ן יְשַׁלַּ֥ח אֶתְכֶֽם׃ (Ex 3,21) וְנָתַתִּ֛י אֶת־ חֵ֥ן הָֽעָם־ הַזֶּ֖ה
 • (Ex SP 3,20) בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם (Ex SP 3,21) ונתתי את חן העם הזה
14[בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה]
 • (4Q1 frg. 20,4) בעיני מצרים והיה כי] תלכון[ לא תלכו ריקם ]
 • (4Q11 frg. 2 ii,6) בעיני] (4Q11 frg. 2 ii,7) מצר֯[ים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם ]
 • (Ex 3,21) בְּעֵינֵ֣י מִצְרָ֑יִם וְהָיָה֙ כִּ֣י תֵֽלֵכ֔וּן לֹ֥א תֵלְכ֖וּ רֵיקָֽם׃ (Ex 3,22) וְשָׁאֲלָ֨ה אִשָּׁ֤ה מִשְּׁכֶנְתָּהּ֙ וּמִגָּרַ֣ת בֵּיתָ֔הּ
 • (Ex SP 3,21) בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכון רקים (Ex SP 3,22) ושאל איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה משכינתה ומגירת ביתה
15[כלי כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים ]
 • (Ex 3,22) כְּלֵי־ כֶ֛סֶף וּכְלֵ֥י זָהָ֖ב וּשְׂמָלֹ֑ת וְשַׂמְתֶּ֗ם עַל־ בְּנֵיכֶם֙ וְעַל־ בְּנֹ֣תֵיכֶ֔ם וְנִצַּלְתֶּ֖ם אֶת־ מִצְרָֽיִם׃
 • (Ex SP 3,22) כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים
16-- ויען]
17[מושה ויואמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי ]יואמר֯ו֯ [ל]א֯ נ֯ר֯[אה אלי]ך [יהוה ]
 • (Ex 4,1) מֹשֶׁה֙ וַיֹּ֔אמֶר וְהֵן֙ לֹֽא־ יַאֲמִ֣ינוּ לִ֔י וְלֹ֥א יִשְׁמְע֖וּ בְּקֹלִ֑י כִּ֣י יֹֽאמְר֔וּ לֹֽא־ נִרְאָ֥ה אֵלֶ֖יךָ יְהוָֽה׃
 • (Ex SP 4,1) משה ויאמר והן לא יאמנו לי ולא ישמעו לקולי כי יאמרו לא נראה אליך יהוה *
18[ויואמר אליו יהוה מ זה בידך ויואמר מטה ויואמר הש]ליכהו נא ארצה וישליכהו
 • (Ex 4,2) וַיֹּ֧אמֶר אֵלָ֛יו יְהוָ֖ה מזה (מַה־ זֶּ֣ה) בְיָדֶ֑ךָ וַיֹּ֖אמֶר מַטֶּֽה׃ (Ex 4,3) וַיֹּ֙אמֶר֙ הַשְׁלִיכֵ֣הוּ אַ֔רְצָה וַיַּשְׁלִיכֵ֥הוּ
 • (Ex SP 4,2) ויאמר אליו יהוה מה זה בידך ויאמר מטה (Ex SP 4,3) ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו
19[ארצה ויהי לנחש וינס מושה מפניו ויואמר יהוה אל מושה ]ש֯לח ידך והחזק בזנבו
 • (4Q1 frg. 21-22 i,1) ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו] וישלח [ידו] (4Q1 frg. 21-22 i,2) [ויחזק
 • (4Q13 frg. 3 ii+5-6 i,20) ויחזק
 • (Ex 4,3) אַ֖רְצָה וַיְהִ֣י לְנָחָ֑שׁ וַיָּ֥נָס מֹשֶׁ֖ה מִפָּנָֽיו׃ (Ex 4,4) וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ מֹשֶׁ֔ה שְׁלַח֙ יָֽדְךָ֔ וֶאֱחֹ֖ז בִּזְנָב֑וֹ וַיִּשְׁלַ֤ח יָדוֹ֙ וַיַּ֣חֲזֶק
 • (Ex SP 4,3) ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו (Ex SP 4,4) ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק
20[וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו למען יאמינו כי נרא]ה֯ אליך יהוה אלוהי
 • (4Q1 frg. 21-22 i,1) וישלח [ידו] (4Q1 frg. 21-22 i,2) [ויחזק בו ויהי למטה בכפו למען יאמינו כ]י נראה א֯ל[יך יהו]ה (4Q1 frg. 21-22 i,3) [אלהי
 • (4Q13 frg. 3 ii+5-6 i,19) והחזק בזנבו
 • (Ex 4,4) וַיִּשְׁלַ֤ח יָדוֹ֙ וַיַּ֣חֲזֶק בּ֔וֹ וַיְהִ֥י לְמַטֶּ֖ה בְּכַפּֽוֹ׃ (Ex 4,5) לְמַ֣עַן יַאֲמִ֔ינוּ כִּֽי־ נִרְאָ֥ה אֵלֶ֛יךָ יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י
 • (Ex SP 4,4) וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו (Ex SP 4,5) למען יאמנו כי נראה אליך יהוה אלהי
21[אבותם אלוהי אברהם אלוהי ישחק ואלוהי יעקוב ויואמר יה]וה אליו עוד הבא
 • (4Q1 frg. 21-22 i,3) אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעק]ו֯ב ויאמ[ר יהוה לו עו]ד֯ (4Q1 frg. 21-22 i,4) [הבא
 • (Ex 4,5) אֲבֹתָ֑ם אֱלֹהֵ֧י אַבְרָהָ֛ם אֱלֹהֵ֥י יִצְחָ֖ק וֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב׃ (Ex 4,6) וַיֹּאמֶר֩ יְהוָ֨ה ל֜וֹ ע֗וֹד הָֽבֵא־
 • (Ex SP 4,5) אבותם אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב * (Ex SP 4,6) ויאמר יהוה לו עוד הבא
22[נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה מחיקו והנה ידו מצרעת] כשלג ויואמר
 • (4Q1 frg. 21-22 i,4) נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה ]מחיקו ו֯הנ֯[ה ידו מצר]עת (4Q1 frg. 21-22 i,5) [כשלג ויאמר
 • (4Q13 frg. 3 ii+5-6 i,22) בחיקו ויוצאה מחיקו
 • (Ex 4,6) נָ֤א יָֽדְךָ֙ בְּחֵיקֶ֔ךָ וַיָּבֵ֥א יָד֖וֹ בְּחֵיק֑וֹ וַיּ֣וֹצִאָ֔הּ וְהִנֵּ֥ה יָד֖וֹ מְצֹרַ֥עַת כַּשָּֽׁלֶג׃ (Ex 4,7) וַיֹּ֗אמֶר
 • (Ex SP 4,6) נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוציאה מחיקו והנה ידו מצרעת כשלג (Ex SP 4,7) ויאמר
23[השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו למען ]
 • (4Q1 frg. 21-22 i,5) השב ידך אל חיקך וישב ידו א]ל ח֯[יק]ו֯[ ויוצאה מחיק]ו
 • (Ex 4,7) הָשֵׁ֤ב יָֽדְךָ֙ אֶל־ חֵיקֶ֔ךָ וַיָּ֥שֶׁב יָד֖וֹ אֶל־ חֵיק֑וֹ וַיּֽוֹצִאָהּ֙ מֵֽחֵיק֔וֹ וְהִנֵּה־ שָׁ֖בָה כִּבְשָׂרֽוֹ׃
 • (Ex SP 4,7) השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו
frg. 6 ii
1[עלינו נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזב]חה ליהוה אלו[הינו פן יפגענו בדבר]
 • (2Q4 frg. 1,1) נלכה[ נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו פן יפגענו בדבר
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,1) נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה] (4Q1 frg. 22 ii+26,2) לי֯[הוה אלהינו פן יפגענו בדבר
 • (Mur. 1 frg. 4-5 i,13) עלינו נל]כה נא דרך (Mur. 1 frg. 4-5 i,14) [שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה א]ל[ה]י֯נ֯ו֯ פן
 • (Ex 5,3) עָלֵ֑ינוּ נֵ֣לֲכָה נָּ֡א דֶּרֶךְ֩ שְׁלֹ֨שֶׁת יָמִ֜ים בַּמִּדְבָּ֗ר וְנִזְבְּחָה֙ לַֽיהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ פֶּ֨ן־ יִפְגָּעֵ֔נוּ בַּדֶּ֖בֶר
 • (Ex SP 5,3) עלינו נלכה נא המדברה דרך שלשת ימים « » ונזבחה ליהוה אלהינו פן יפגענו בדבר
2[או בחרב ויואמר אליהם מלך מצרים] למה מושה ואהרון תפרידו[ את העם ממעשיו]
 • (2Q4 frg. 1,1) או] (2Q4 frg. 1,2) בחר֯ב[ ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,2) או בחרב ויאמר אלהם] (4Q1 frg. 22 ii+26,3) מלך מ[צרים ]למה מש[ה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו
 • (Ex 5,3) א֥וֹ בֶחָֽרֶב׃ (Ex 5,4) וַיֹּ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ מֶ֣לֶךְ מִצְרַ֔יִם לָ֚מָּה מֹשֶׁ֣ה וְאַהֲרֹ֔ן תַּפְרִ֥יעוּ אֶת־ הָעָ֖ם מִמַּֽעֲשָׂ֑יו
 • (Ex SP 5,3) או בחרב (Ex SP 5,4) ויאמר אליהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפרידו את העם ממעשיו
3[לכו לסבלותיכם ויואמר פרעה הן֯ [רבים ע]ת֯ה עם האר[ץ והשבתם אותם מסבלותם ]
 • (2Q4 frg. 1,2) לכו לסבלתיכם ] (2Q4 frg. 1,3) [ו]יאמ֯[ר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם ]
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,3) לכו לסבלתיכם ] (4Q1 frg. 22 ii+26,4) ויאמר פר֯ע֯ה הן רבים[ עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם ]
 • (Ex 5,4) לְכ֖וּ לְסִבְלֹתֵיכֶֽם׃ (Ex 5,5) וַיֹּ֣אמֶר פַּרְעֹ֔ה הֵן־ רַבִּ֥ים עַתָּ֖ה עַ֣ם הָאָ֑רֶץ וְהִשְׁבַּתֶּ֥ם אֹתָ֖ם מִסִּבְלֹתָֽם׃
 • (Ex SP 5,4) לכו לסבלתיכם (Ex SP 5,5) ויאמר פרעה הן רבים עתה מעם הארץ והשבתם אתם מסבלותם *
4ויצו פרעה ביום ההוא את הנוגשים בעם [ואת] שטריו לאמור [לא תואסיפו לתת]
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,5) [וי]צו[ פרע]ה ביום ההוא[ את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר לא] (4Q1 frg. 22 ii+26,6) [תאספון לת]ת
 • (Ex 5,6) וַיְצַ֥ו פַּרְעֹ֖ה בַּיּ֣וֹם הַה֑וּא אֶת־ הַנֹּגְשִׂ֣ים בָּעָ֔ם וְאֶת־ שֹׁטְרָ֖יו לֵאמֹֽר׃ (Ex 5,7) לֹ֣א תֹאסִפ֞וּן לָתֵ֨ת
 • (Ex SP 5,6) ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שוטריו לאמר (Ex SP 5,7) לא תוסיפון לתת
5תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלש[ם] הם ילכו֯ ו֯[קוששו להם תבן ]
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,6) תבן לעם ללבן[ הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו] (4Q1 frg. 22 ii+26,7) [להם תבן
 • (Ex 5,7) תֶּ֧בֶן לָעָ֛ם לִלְבֹּ֥ן הַלְּבֵנִ֖ים כִּתְמ֣וֹל שִׁלְשֹׁ֑ם הֵ֚ם יֵֽלְכ֔וּ וְקֹשְׁשׁ֥וּ לָהֶ֖ם תֶּֽבֶן׃
 • (Ex SP 5,7) תבן לעם ללבן לבנים כתמול שלשום הם ילכו ויקששו להם תבן
6ואת מתכנת הלבנים אשר המ עושים כאתמול שלשום תשימ[ו עליהם לא]
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,7) ו]את מתכנת הלבני֯[ם אשר הם עשים תמול שלשם תשימו] (4Q1 frg. 22 ii+26,8) [עליהם לא
 • (Ex 5,8) וְאֶת־ מַתְכֹּ֨נֶת הַלְּבֵנִ֜ים אֲשֶׁ֣ר הֵם֩ עֹשִׂ֨ים תְּמ֤וֹל שִׁלְשֹׁם֙ תָּשִׂ֣ימוּ עֲלֵיהֶ֔ם לֹ֥א
 • (Ex SP 5,8) ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשום תשימו עליהם לא
7תגרעו ממנו דבר֯ [כי נרפי]ם הם על כן הם הצ֯[ועקי]ם֯ לאמור נלכה ו֯נ֯[זבחה לאלוהינו ]
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,8) ]ת֯גרעו ממ֯נ֯[ו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר] (4Q1 frg. 22 ii+26,9) נלכה ו֯נז֯בחה לאלהינו
 • (Ex 5,8) תִגְרְע֖וּ מִמֶּ֑נּוּ כִּֽי־ נִרְפִּ֣ים הֵ֔ם עַל־ כֵּ֗ן הֵ֤ם צֹֽעֲקִים֙ לֵאמֹ֔ר נֵלְכָ֖ה נִזְבְּחָ֥ה לֵאלֹהֵֽינוּ׃
 • (Ex SP 5,8) תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו
8תכבד העב֯[ודה] ע֯ל֯ ה[אנשים] ו֯ישעו בה ו֯א[ל ישע]ו֯ בדברי שק֯[ר ויצאו נוגשי העם]
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,9) תכ֯[בד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל] (4Q1 frg. 22 ii+26,10) י֯שעו בדברי שקר ויצא[ו נגשי] העם
 • (Ex 5,9) תִּכְבַּ֧ד הָעֲבֹדָ֛ה עַל־ הָאֲנָשִׁ֖ים וְיַעֲשׂוּ־ בָ֑הּ וְאַל־ יִשְׁע֖וּ בְּדִבְרֵי־ שָֽׁקֶר׃ (Ex 5,10) וַיֵּ֨צְא֜וּ נֹגְשֵׂ֤י הָעָם֙
 • (Ex SP 5,9) תכבד העבדה על האנשים וישעו בה ולא ישעו בדברי שקר * (Ex SP 5,10) ויצאו נגשי העם
9ושוטריו וידברו אל העם לאמור [כה אמר פר]עה א[יננ]י֯ נות[ן לכם תבן אתם לכו]
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,10) ושט[ריו ויאמרו אל העם לאמר] (4Q1 frg. 22 ii+26,11) [כה א]מ֯ר פרעה איננ֯[י נ]תן לכם תבן אתם [לכו
 • (Ex 5,10) וְשֹׁ֣טְרָ֔יו וַיֹּאמְר֥וּ אֶל־ הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר פַּרְעֹ֔ה אֵינֶ֛נִּי נֹתֵ֥ן לָכֶ֖ם תֶּֽבֶן׃ (Ex 5,11) אַתֶּ֗ם לְכ֨וּ
 • (Ex SP 5,10) ושוטריו וידברו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן (Ex SP 5,11) אתם לכו
10וקחו לכם תבן מאשר תמצאו כי א֯[ין נגרע מעבודתכם ד]בר ויפץ֯[ העם בכל ארץ]
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,11) קחו לכם תבן] (4Q1 frg. 22 ii+26,12) [מאשר ]ת֯מצאו כי אין נ[ג]רע מעבדתכם דב[ר ויפץ העם בכל] (4Q1 frg. 22 ii+26,13) [ארץ
 • (Ex 5,11) קְח֤וּ לָכֶם֙ תֶּ֔בֶן מֵאֲשֶׁ֖ר תִּמְצָ֑אוּ כִּ֣י אֵ֥ין נִגְרָ֛ע מֵעֲבֹדַתְכֶ֖ם דָּבָֽר׃ (Ex 5,12) וַיָּ֥פֶץ הָעָ֖ם בְּכָל־ אֶ֣רֶץ
 • (Ex SP 5,11) קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר (Ex SP 5,12) ויפץ העם בכל ארץ
11מצרים לקשש קש לתבן והנוגשים [אצים את עם ישראל לאמור כלו מעשיכם דבר]
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,13) מצרים] לקשש קש לתבן והנגשים א[צים לאמר כלו מעשיכם] (4Q1 frg. 22 ii+26,14) [דבר
 • (Ex 5,12) מִצְרָ֑יִם לְקֹשֵׁ֥שׁ קַ֖שׁ לַתֶּֽבֶן׃ (Ex 5,13) וְהַנֹּגְשִׂ֖ים אָצִ֣ים לֵאמֹ֑ר כַּלּ֤וּ מַעֲשֵׂיכֶם֙ דְּבַר־
 • (Ex SP 5,12) מצרים לקשש קש לתבן (Ex SP 5,13) והנגשים אצוים בעם לאמר כלו מעשיכם דבר
12יום ביומו כ֯א֯שר בהיו֯[ת התבן נתן לכם ויכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם]
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,14) יום בי]ומו כאשר בהיות התבן נ֯[תן לכם ויכו שטרי בני] (4Q1 frg. 22 ii+26,15) [ישראל [ש]ר֯[ שמו ע]לה֯ם֯[
 • (Ex 5,13) י֣וֹם בְּיוֹמ֔וֹ כַּאֲשֶׁ֖ר בִּהְי֥וֹת הַתֶּֽבֶן׃ (Ex 5,14) וַיֻּכּ֗וּ שֹֽׁטְרֵי֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁר־ שָׂ֣מוּ עֲלֵהֶ֔ם
 • (Ex SP 5,13) יום ביומו כאשר בהיות התבן נתן לכם (Ex SP 5,14) ויכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם
13נוגשי פרעה֯[ לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום ]
 • (4Q1 frg. 22 ii+26,15) נג]שי֯[ פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן] (4Q1 frg. 27,1) כת[מול שלשם גם תמול גם היום
 • (Ex 5,14) נֹגְשֵׂ֥י פַרְעֹ֖ה לֵאמֹ֑ר מַדּ֡וּעַ לֹא֩ כִלִּיתֶ֨ם חָקְכֶ֤ם לִלְבֹּן֙ כִּתְמ֣וֹל שִׁלְשֹׁ֔ם גַּם־ תְּמ֖וֹל גַּם־ הַיּֽוֹם׃
 • (Ex SP 5,14) נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשום גם תמול גם היום *