בגד‎ II Kleidung(sstück)

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בגד‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/391/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN nach qit(a)l, teilw.qatl (mas. בֶּגֶד, paus. בָּגֶד, mit sf. בִּגְד־; she. bēgåd), "Kleidung(sstück)": he. (bhe. selten f., qhe. immer, soweit erkennbar, m., vgl. 4Q265 frg. 6,3.7; 4Q274 frg. 2 i,5.7; CD 11,3)

  Formen:

  m.sg.abs.

  : בגד 1QIsaa 48,2 (Zusatz in Jes 58,7); + ו: ובגד 4Q271 frg. 2,10; Sir 39,26 (Ms.B 9r,15); + כ: כבגד 4Q172 frg. 2,2; Sir 14,17 (Ms.A 6r,7); + מן: מבגד Sir 42,13 (Ms.Mas 4,24; Ms.B 12r,3)

  cs. + sf. 3.m.sg.

  : בגדו 1QS 7,13

  det.

  : הבגד 4Q274 frg. 2 i,7; + ו: והבגד 5

  pl.abs.

  : בגדים CD 11,3; Sir 11,4 (Ms.B 1v,3); + ב: בבגדים 4Q265 frg. 6,3; + ו: ובגדים 11QTa 49,16

  cs.

  : בגדי 1QM 7,10; Sir 6,29 (Ms.A 2r,28); + ב: בבגדי 11QTa 33,7; + ו: ובגדי 4Q161 frg. 8-10,19

  + sf. 3.m.sg.

  : בגדיו 4Q274 frg. 1 i,3

  + sf. 3.f.sg.

  : בגדיה 4Q274 frg. 1 i,5; + ו: ובגדיה[ 4Q462 frg. 1,16

  + sf. 3.m.pl.

  : בגדיהם 1QM 14,2, בגדיהמה 4Q365 frg. 9b ii,3

  + sf. 2.m.pl.

  : בגדיכם 4Q270 frg. 7 i,19

  det.

  : הבגדים 4Q276 frg. 1,2

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : מים ואש וברזל ומלח [--] [ח]לב ודבש דם ענב יצהר ובגד "Wasser und Feuer und Eisen und Salz ... Milch und Honig, Rebensaft, Öl und Kleidung" Sir 39,26 (Ms.B 9r,1415); qb. כיא תראה ערום וכסיתו בגד "wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn mit Kleidung" 1QIsaa 48,12 (Jes 58,7; 𝔐, 1Q8 25,15 u. 𝔊 ohne בגד)


     1. : ואשר יוציא ידו מתוחת בגדו והואה פוח ונראתה ערותו ונענש שלושים יום "und wer seine Hand aus seiner Kleidung herauszieht, so dass er entblößt und seine Scham sichtbar wird, soll bestraft werden mit dreißig Tagen" 1QS 7,1314 (par. 4Q259 1,12; 4Q261 frg. 5a-c,8; s. zu פוח‎ II)

     2. : i.K. der Verunreinigung durch Sperma והבגד אשר תהיה עליו והכלי אשר ישאנה יטבול [במי]ם "und die Kleidung, auf der es sich befindet, und die Gerätschaft, die ihn aufnimmt, soll er eintauchen ins Wasser" 4Q274 frg. 2 i,56, vgl. Z. 7 הבגד אשר לוא נגעה בו "die Kleidung, die es nicht berührt hat"; i.K. der Verunreinigung durch einen Leichnam 4Q271 frg. 2,1011 אל יב[א איש ]כול עור ובגד ומן כל הכל[י "niemand soll hereinbringen irgendeine Haut oder Kleidung oder irgendein Gerät" (s.a. pl.)

     3. : ואם נפש אדם היא אשר תפול אל המים [ביום] השבת ישלח לו את בגדו להעלותו בו וכלי לא ישא "aber wenn es ein menschliches Wesen ist, das am Tag des Sabbats ins Wasser fällt, soll man ihm seine Kleidung zuwerfen, um ihn damit herauszuholen, aber ein Gerät soll man nicht nehmen" 4Q265 frg. 6,67


     1. : Sir 14,17 (Ms.A 6r,67) כל הבשר כבגד יבלה "alles Fleisch zerfällt wie ein Kleid"

     2. : Sir 42,13 (Ms.B 12r,3) כי מבגד יצא עש ומאשה רעת אשה "denn von einem Kleid geht eine Motte aus, und von einer Frau das Böse einer Frau" (par. Sir 42,13 [Ms.Mas 4,24])     1. : 45,10 (Ms.B 14v,11) בגדי קדש "heilige Kleider" u. בבגדי הקודש "mit den heiligen Kleidern" 11QTa 33,7 (vgl. Ex 28,2; 40,13 u.ö.); von einem Bereich im Tempel (mögl. i.Bz.a. Alltagskleidung) [אשר] יהיו מניחים [ש]ם עליהמה את בגדיהמה "wo sie dort auf ihnen ihre Kleider ablegen" 11QTa 32,1011; i.K. d. Einsetzung לל[בו]ש את הבגדים תחת אבי[הו "um anzuziehen die Kleider anstelle seines Vaters" 15,16 (par. 11Q20 1,22), s.a. 4Q365 frg. 9b ii,3 (vgl. Ex 29,21); vom Hohepriester Simeon בעטותו בגדי כבוד והתלבשו בגדי תפארת "wenn er sich hüllt in herrliche Kleider und er sich anzieht prächtige Kleider" Sir 50,11 (Ms.B 19v,1)

     2. : שבעה כוהנים מבני אהרון לובשים בגדי שש לבן "sieben Priester von den Söhnen Aarons, die Kleider aus weißem Leinen angezogen haben" 1QM 7,910 u. Z. 1112 als Zusammenfassung d. Beschreib. d. Kleidungsstücke בגדי מלחמה ואל המקדש לוא יביאום "Kleider des Kriegs, und zum Heiligtum darf man sie nicht bringen", vgl. 4Q491 frg. 1-3,18 ]כ[יא ]אלה בגדי מל[חמה] "denn dies sind die Kleider des Kriegs"

    1. : i. P. zu Jes 11,15 כ]סא כבוד נזר ק[ודש] ובגדי רוקמו[ת "ein Thron von Herrlichkeit, ein Diadem von Heiligkeit und Kleider mit Ornamenten" 4Q161 frg. 8-10,19 u. ]עמו יצא אחד מכוהני השם ובידו בגדי[ "mit ihm soll einer der angesehenen Priester ausziehen und in seiner Hand sind Kleider von ..." Z. 24


     1. : nach Verunreinigung durch Hautkrankheit ורחץ במים ויכבס בגדיו "und er soll sich in Wasser waschen und er reinige seine Kleider" 4Q274 frg. 1 i,3, blutigen Ausfluss ואם נגעה תכבס בגדיה ורחצה "und wenn sie etwas berührt hat, soll sie ihre Kleider reinigen und sich waschen" Z. 5, Sperma (s.a. I.2.b) 11QTa 45,8.9 u. Ausflüsse allg. Z. 1516; i.K. der Totenunreinheit 11QTa 49,1617 ובגדים ושקים ועורות יתכבסו והאדם כול אשר היה בבית וכול אשר בא אל הבית ירחץ במים ויכבס בגדיו ביום הראישון "sowohl Kleider als auch Säcke und Häute sollen gereinigt werden und der Mensch – jeder, der im Haus gewesen ist, und jeder, der zum Haus hineingegangen ist – soll sich waschen und seine Kleider waschen am ersten Tag" u. Z. 20 ויכבסו בגדיהמה וכליהמה "und sie sollen ihre Kleider und Geräte reinigen" (dgg. Z. 18 סלמותמה), ferner 11QTa 50,8.1317; 51,35

     2. : nach der Rückkehr vom Kampf יכבסו בגדיהם ורחצו מדם פגרי האשמה "sollen sie ihre Kleider reinigen und waschen vom Blut der Leichname der Schuld" 1QM 14,23

     3. : 4Q276 frg. 1,2; 4Q512 frg. 1-6,5

     4. : אל יקח איש עליו בגדים צואים או מובאים בגז "man soll keine schmutzige oder solche Kleider tragen, die in einen Abort (?) gebracht worden ist" CD 11,3 (vgl. 4Q265 frg. 6,3 אל י[תלב]ש איש בבגדים א[שר ]בהם עפר או [ -- ] "man soll sich nicht bekleiden mit Kleidern, an denen Staub ist oder ...")

    2. : והיתה לך ... וחבלתה בגדי כתם "und dir werden ... ihre Fesseln zu Kleider von Gold" Sir 6,29 (Ms.A 2r,2728), par. 2Q18 frg. 2,10 (teilw. erg.) u. בגדי כבוד תלבשנה ועטרת תפארת תעטרנה "als herrliche Kleider wirst du sie anziehen und als eine prächtige Krone sie aufsetzen" 31 (Ms.A 2v,1)

    3. : i. Vgl. von reich und arm במעוטף בגדים אל תתפאר ... בעוטה אזור אל תהתל "als einer, der sich in Kleider hüllt, sollst du nicht herrlich auftreten ... über einen, der einen Schurz trägt, spotte nicht" Sir 11,4 (Ms.B 1v,34)


    4. : יכבס בגדי[ו] במים "er soll seine Kleider mit Wasser waschen" 4Q512 frg. 51-55 ii,7 (mögl. zu II.1 od. II.3.a); i.Bz.a. kostbare Kleidung עם כול בגדי "mit allen Kleidern von" 4Q525 frg. 2 iii,6; ]בגדיה[ם/ן "ihre Kleider" PAM 43.690 frg. 2,1