Versionen

XHev/Se 5

©

Copyright


frg. 1
1וידבר יהוה אל משה לאמר קדש לי כל בכ֯ו֯ר֯ בבני ישראל באדם ובה בהם לי הוא ויאמר משה אל העם זכר את היום הז֯ה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ היום אתם
2יציאים בחדש האביב ››פטר כל רחם‹‹ והיה כי יביאך יהוה אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבותך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזת בחדש הזה שבעת ימים
3תאכל מצת וביום השבעי חג ליהוה מצות יאכל את שבעת הימים ולא ירארה לך חמץ ולא יראה שאר בכל גבלך והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים והיה לך לאות על י֯ד֯י֯ך֯
4ולאזכרון בין עיניך למען תהיה תרות יהוה בפיך כי ביד חזקה הציאך יהוה ממצרים ושמרת את החקה הזת למועדה מימים ימימה והיה כי יבאך יהוה אל ארץ הכנעני כאשר נשבע֯ לך
5ולאבותך ונתנה לך והעברת כל פטר רחם ליהוה וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה הזכרים ליהוה וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבנך תפדה ויהיה כי
6ישאלך בנך מחר לאמר מא זת ואמרת א֯ל֯י֯ו֯ ב֯ח֯ז֯ק֯ י֯ד֯ ה֯ו֯צ֯י֯א֯נ֯ו֯ יהוה ממצרים ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם עד בכר בהמה על כן אני זבח ליהוה
7כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה [ו]ה֯יה לאו֯ת על י֯ד֯כ֯ה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הציאנו יהוה ממצרים
8שמע ישראל יהוה אחד ואהבת֯ א֯ת֯ י֯ה֯ו֯ה֯ א֯ל֯היך בכל לבבך ו֯ב֯כ֯ל֯ נ֯פשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מ○צוך היום על לבבך וש֯ננת לבנך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכת
9בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזוזת
10ביתך ובשערך והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנוכי מצוה
11אתכם היום֯ ל֯א֯הבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבך○ ונתתי מטר
12ארצכם בעתו ויורה ומלקוש ואספת ד֯גנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך
13לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם
14ושרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם
15להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את
frg. 2
1השמים ולא יהיה מטר וה֯אד֯מה לא תתן את יבלה ואבדתם מהרה מעל ה֯א֯ר֯ץ֯
2הטובה אשר יהוה נתן לכם ושמ֯ת֯ם֯ [את] דבר֯י אלה על לבבכם ועל נפשכם
3וקשרתם אתם לאות ע֯ל ידכם והי֯ו֯ [לטוטפת ב]ין עיניך ולמדתם אתם את בניכ֯ם֯ לדבר
4בם בשבתך בביתך ובלכ֯[תך בדרך ובשכבך] ובקומך וכתבתם על מזוזת ביתך
5ובשעריך למען ירבו֯ י֯מ֯י[כם] וימי בנ֯יכם על האדמה אשר נשבע יהוה
6לאב֯ותכם לתת להם֯ כימי השמים על הארץ