Versionen

SirM

©

Copyright


39
26 (Ms.Mas 1,1) [--]
27 (Ms.Mas 1,2) [--] _____ [--] לזרה [נהפ]כו ׃
28 (Ms.Mas 1,3) [--] _____ [--] [הר]ים י[עתי]קו ׃ (Ms.Mas 1,4) [--] _____ [--] [-]הם יני֯ח֯ו
29 (Ms.Mas 1,5) [--] _____ [--] [נב]ר֯או ׃
30 (Ms.Mas 1,6) [--] _____ [--] [-]ב֯ם ׃ (Ms.Mas 1,7) [--] _____ [--] [-]ו֯ ׃
31 (Ms.Mas 1,8) [--] _____ [--] [-]ו ׃
32 (Ms.Mas 1,9) [--] _____ [--] [-]י ׃
33 (Ms.Mas 1,10) ()
34 (Ms.Mas 1,11) ()
35 (Ms.Mas 1,12) ()
40
1 (Ms.Mas 1,13) [--] (Ms.Mas 1,14) [--]
2 (Ms.Mas 1,15) [--]
3 (Ms.Mas 1,16) [--]
4 (Ms.Mas 1,17) [--]
5 (Ms.Mas 1,18) [--] (Ms.Mas 1,19) [--]
6 (Ms.Mas 1,20) [--] (Ms.Mas 1,21) [--]
7 (Ms.Mas 1,22) [--]
8 (Ms.Mas 1,23) [--] _____ [--] [-]י֯ם֯ כ֯א֯לה ׃
9 (Ms.Mas 1,24) [--]
10 (Ms.Mas 1,25) [--]
11 (Ms.Mas 2,1) כל מ[-] [--] _____ [ --] ׃
12 (Ms.Mas 2,2) כל מש֯[-] [--] _____ [--] ׃
13 (Ms.Mas 2,3) חיל מעול֯[ (מעול֯) [--] _____ [--] [-]ת ׃
14 (Ms.Mas 2,4) עם שאתו כפ֯[-] [--] _____ [ -- ] ׃
15 (Ms.Mas 2,5) נצר חמס לא י[-] [--] ____ [--] ע֯ל֯ [--] צר ׃
16 (Ms.Mas 2,6) כקרמית ע֯ל גפות נחל[ (נחל) לפני כ]ל֯ (_____ [--]) חצי֯ר֯ (חצ֯[י]ר֯) נדעך ׃
17 (Ms.Mas 2,7) חסד כע֯ד֯ לא תכרת _____ [וצד]קה לע֯ד ת֯כן ׃
18 (Ms.Mas 2,8) חיי יתר ש֯כר ([ש]כר) ימתקו _____ ומ֯ש֯ניהם מ֯ו֯צ֯א֯[○○○○○] (מ֯צ֯א֯[○○○○○] / מ֯ו֯צ֯א֯ [--]) ׃
19 (Ms.Mas 2,9) ילד ו[-] [יעמ]י֯ד֯ו שם _____ ומשניהם מ֯ו֯צ֯[א] [--] ׃ (Ms.Mas 2,10) [--] [-]ו֯ שאר _____ [--] ׃
20 (Ms.Mas 2,11) [--] _____ מ֯[ --]
21 (Ms.Mas 2,12) [-- ]○○[]ל[ --]
22 (Ms.Mas 2,13) [--]
23 (Ms.Mas 2,14) [--]
24 (Ms.Mas 2,15) [--]
25 (Ms.Mas 2,16) [--]
26 (Ms.Mas 2,17) [--] _____ [-]ש֯נ֯י֯ה֯ם֯ [--] ׃ (Ms.Mas 2,18) [--] _____ [-]א֯י֯ן֯ ל֯ב֯קש עמה משען ׃
27 (Ms.Mas 2,19) [--] _____ ועל כל כ֯[-] חפתה ׃
28 (Ms.Mas 2,20) [--] _____ טוב [נא]ס֯ף () (מ֯פני) ממ֯ח֯צף (מ֯ממ֯ח֯צף / חצף / ח֯צף) ׃
29 (Ms.Mas 2,21) [--] _____ [--] [ל]מ֯נ֯ות חיים ׃ (Ms.Mas 2,22) [-- ] מט[עמי] [--] _____ [לאי]ש יוד[ע] י֯סור מעים ׃
30 (Ms.Mas 2,23) בפי עז נ֯פ֯ש ת[-] [--] _____ [-]ו֯ כאש תבער ׃
41
1 (Ms.Mas 2,24) הו֯[י] ל[מות מר י]צ֯ר֯ך֯ ([ז]כ֯ר֯ך֯) _____ לאיש שקט על מכונתו (Ms.Mas 2,25) [גבר ]שלו ומצ֯ל֯י֯ח֯ בכל _____ עוד בו כח לקבל תענוג ׃
2 (Ms.Mas 3,1) הע ([-]ע) למות מה טוב ○[ (ח֯[קך / [--]) _____ ל]אין ([ל]אין) אוינים (או!נים) וחסר עצמ֯ה (עצב֯ה) ׃ (Ms.Mas 3,2) איש כשל ○○○ ונוקש ב[כל] (ב[-]) _____ אפס המרה ואבוד תקוה ׃
3 (Ms.Mas 3,3) אל ת֯פ֯חד ממות ח֯קך _____ זכר קדמון ואחרון עמך ׃
4 (Ms.Mas 3,4) ז֯ה֯ ק֯ץ כל [--] _____ [--] ע֯לי֯ו֯[ן] ׃ (Ms.Mas 3,5) לעשר מאה וא֯ל֯ף֯ (ו[אל]ף) שנים _____ [--] ׃
5 (Ms.Mas 3,6) נין נמאס ת[ולד]ות רעים _____ [--] [ר]ש֯ע ׃
6 (Ms.Mas 3,7) [--] [-]ל֯ תאבד מ֯מ֯ש֯[ל]ה֯ _____ [--] ת֯מ֯י֯[ד] ח֯רפה ׃
7 (Ms.Mas 3,8) [--] ]יקב (יקב) ילד֯ _____ [--] [-]ג֯ל֯לו היו בוז ׃
8 (Ms.Mas 3,9) [--] א֯נ֯ש֯י֯ ע֯ו֯[-] _____ ע֯זבי תורת עליון ׃
9 (Ms.Mas 3,10) [--] [-]ל [--] _____ ואם תולידו לאנחה (לא֯נחה) ׃ (Ms.Mas 3,11) [--] [-]ו ל֯ש֯מחת ע֯ל֯ם֯ _____ ואם תמותו לקללה ׃
10 (Ms.Mas 3,12) [--] ]אפס ([-]אפס) אל אפס ישוב _____ כ֯ן חנף מתהו אל תהו ׃
11 (Ms.Mas 3,13) [-]ל [-- ] _____ [--] ש֯ם ח֯ס֯ד֯ {ל}לא יכ֯ר֯ת֯ ׃
12 (Ms.Mas 3,14) [פ]חד על ש֯ם כי הוא ילוך _____ מא֯ל֯פ֯י֯ [ ]○○○○ ○○○○ה ׃
13 (Ms.Mas 3,15) [ט]ו֯בת חי֯ מ֯ספר ימים _____ וטוב֯ת֯ [--] () אין מספר ׃
14a (Ms.Mas 3,16) [ח]כמה טמונה ושימה מסתרת _____ מה תעלה בשתיהם ׃
15 (Ms.Mas 3,17) ט֯וב איש מטמן֯ (מטמ[ן]) א֯ולתו _____ מאיש מצפן חכמתו ׃
14b (Ms.Mas 3,18) ┓֯ מוסר בשת שמעו בנים ׃ _____
16[והכ]למ֯ו֯ על משפטי ׃ (Ms.Mas 3,19) לא כל בשת נאוה לב֯וש _____ ולא֯ כל הכלם נבחר ׃
17 (Ms.Mas 3,20) בוש מאב ואם על פחז _____ מנשיא ושר על כ֯ח֯ש֯ ׃
18 (Ms.Mas 3,21) מאדון וגבר֯[ת] (וגבי֯[ר]ה֯) על קשר _____ מעדה ועם [ע]ל [פ]ש֯ע ׃ (Ms.Mas 3,22) משותף ורע על מעל _____
19ממקום תגור ע֯[ל] יד ׃ (Ms.Mas 3,23) מהפ֯ר֯ אלה וברית _____ וממטה אציל על לחם ׃ (Ms.Mas 3,24) ממנ֯[ע] מ֯תת שאלה _____
21aומהשיב את פני שארך (Ms.Mas 3,25) מחשא«ו»ת (משאת) מחלקת מ֯נ֯ה ׃ _____
20aמ֯שאל שלום החריש֯ ׃
21b (Ms.Mas 4,1) מהביט א֯[-] (Ms.Mas 4,1) [--] _____
20bו֯מ֯התבונן אל זרה ??? (Ms.Mas 4,1) ׃
22 (Ms.Mas 4,2) מהתעשק ע֯[ם שפ]ח֯ה֯ לך _____ ומהתקומם על יצעיה ׃ (Ms.Mas 4,3) מאהב על דברי חסד _____ ומאחר מתת חרף
42
1 (Ms.Mas 4,4) משנות דב֯ר֯ תשמע _____ ומחשף כל דבר עצה ׃ (Ms.Mas 4,5) ו֯ה֯[י]י֯ת֯ (ו֯ה֯[-]י֯ת֯) בו֯יש (בי֯יש) באמת _____ ומצא חן בעיני כל חי ׃ (Ms.Mas 4,6) [א]ך֯ ([--]) על אלה אל תבוש _____ ואל תשא פנים וחטא ׃
2 (Ms.Mas 4,7) על תורת עליון וחק _____ ועל משפט להצדיק רשע ׃
3 (Ms.Mas 4,8) על חשבון שותף ודרך _____ ועל מחלקת נחלה ויש ׃
4 (Ms.Mas 4,9) על שחקי מזנים ופלס _____ וע֯ל (ו[ע]ל) תמחי איפה ואבן ׃ (Ms.Mas 4,10) על מקנ֯ה֯ בין ר֯ב֯ למ֯[עט] _____
5[--] [מ]מחיר ממכר תגר ׃ (Ms.Mas 4,11) [--] [-]ה _____ ועבד רע וצלע מהלכ֯/מ֯ת ׃
6 (Ms.Mas 4,12) [-- -]ש֯ת (טפ]ש֯ת) חותם _____ ומקום ידים רבות מפתח ׃
7 (Ms.Mas 4,13) ע֯ל֯ [--] ת֯פקיד מספר _____ ש[-] [ומ]ת֯ת הכל בכתב ׃
8 (Ms.Mas 4,14) על מ[-] [פ]ותה וכסיל _____ [ש]ב֯ כ֯ושל ענה בז֯נות ׃ (Ms.Mas 4,15) והיית זהיר באמת _____ [-- ] לפ֯נ֯י כל ח֯י֯ ׃
9 (Ms.Mas 4,16) אשה (בת֯ / ב֯[-]) לאב מטמון שק֯[ר (ש[-]) _____ [-- -]יד נומה ׃ (Ms.Mas 4,17) בנע֯וריה פן תמאס _____ וב֯[-]יה פן֯ [--] ׃
10 (Ms.Mas 4,18) בבתוליה פן תחל _____ ועל אישה֯ [--] תשטה֯ ׃ (Ms.Mas 4,19) בית אב֯י֯ה֯ פן תזריע _____ ובעל֯[-] [-- () ] ׃
11 (Ms.Mas 4,20) [--] ע֯ל֯ בת֯ חז[ק] משמר֯ _____ [פ]ן֯ ת֯[-] [--] ׃ (Ms.Mas 4,21) דבת עיר וקהלת עם _____ [-- ] ׃ (Ms.Mas 4,22) מקום תגור אל יה֯י [--] _____ [--] [-]ב ׃
12 (Ms.Mas 4,23) לכל זכר אל תבן תאר ____ (Ms.Mas 4,23) [--] ׃
13 (Ms.Mas 4,24) כי מבגד יצא סס _____ [-]ה רעת [א]ש֯ה ׃
14 (Ms.Mas 4,25) טוב רע איש מטו֯ב אשה _____ ובת מפחדת מכ֯ול חרפה ׃
15 (Ms.Mas 5,0) (Ms.Mas 5,1) אזכרה נא מעשי אל _____ ו֯זה חזיתי֯ ואשננה ׃
Rd. (Ms.Mas 5,l.Rd. 1) אזכרה נא
Rd. (Ms.Mas 5,l.Rd. 2) מע֯[ש]י֯ ו֯ז֯ה
Rd. (Ms.Mas 5,l.Rd. 3) חז֯י֯ת֯י֯ ואשננה ׃ (Ms.Mas 5,2) באמר אדני מעשיו _____ ו֯פעל רצנו לקחו ׃
16 (Ms.Mas 5,3) שמש זהרת על כל נגלת֯[ה] _____ [וכ]ב֯וד אדני מלא מעשיו ׃
17 (Ms.Mas 5,4) לא השפיקו֯ קדשי אל _____ לספר כל נפלאתיו ׃ (Ms.Mas 5,5) אמץ אדני צ֯ב֯איו _____ להתחזק לפני כבודו ׃
18 (Ms.Mas 5,6) תהום ולב חקר _____ וב֯מ֯ערמיהם יתבונן ׃ (Ms.Mas 5,7) כי ידע לעליון כ֯ל֯ [--] _____ [ו]מ֯ביט אתיות עולם ׃
19 (Ms.Mas 5,8) מחוה חליפ֯ות [--] _____ [ו]מ֯ג֯לה ח֯קר נ֯ס֯ת֯רות ׃
20 (Ms.Mas 5,9) לא נעדר מפ֯נ֯י֯ו֯ שכל֯ _____ ול[א] ע֯ב֯[ר]ו כל דב֯ר ׃
21 (Ms.Mas 5,10) גבורת חכ֯מ֯[תו] [-] _____ אחד ה֯[ו]א֯ [מע]ו֯לם ׃ (Ms.Mas 5,11) לא נאסף [--] ○○[ () [ו]ל[א] [--] ל֯כ֯ל מבין ׃
22 (Ms.Mas 5,12) הלוא כל מעשיו נחמד֯[ים] _____ עד ניצ֯ו֯ץ֯ וחזות מראה ׃
23 (Ms.Mas 5,13) הכל חי ו֯ע֯ו֯[מד] לעד _____ [ו]כ֯ל ([ב]כ֯ל) צרך והכל נשמר ׃
24 (Ms.Mas 5,14) כלם [--] לעמת זה _____ (Ms.Mas 5,15) ולא עשה מ֯ה֯ם֯ [--] ׃
25 (Ms.Mas 5,16) זה על זה חלף טובם _____ [ו]מי ישמבע להב֯יט הודם֯ ׃
43
1 (Ms.Mas 5,17) תאר מרום ורקיע לטהר _____ ע֯צם֯ שמים מ֯[-] [-]ר֯ו֯ ׃
2 (Ms.Mas 5,18) שמש מופיע֯ בצאתו נכסה _____ כלי נורא מעשי֯ [ע]ליון ׃
3 (Ms.Mas 5,19) בהצהירו יר֯[תי]ח תבל _____ ולפני חרב מי ית֯כ֯ו֯לל ׃
4 (Ms.Mas 5,20) [כ]ו֯ר֯ [נ]פ֯וח֯ מע֯שי מוצק _____ של[וח ש]מ֯ש֯ [--] ׃ (Ms.Mas 5,21) לשון מאור ת[ג]מיר (ת[ג]מור) נושבת _____ [--] ׃
5 (Ms.Mas 5,22) כ֯י֯ גדול אדני֯ עשהו _____ ודב[ריו] [--] ׃
6 (Ms.Mas 5,23) וגם֯ [י]ר֯ח יאריח עתות _____ מ[-] [--] ׃
7 (Ms.Mas 5,24) לו מ֯ו֯[ע]ד֯ וממנו חג _____ [--] ׃
8 (Ms.Mas 5,25) [ח]ד֯ש כשמו הוא מ֯ת֯[-] _____ [--] ׃ (Ms.Mas 6,1) כלי צבא נבלי מרום _____ מ[ר]צ֯ף֯ [--] ׃
9 (Ms.Mas 6,2) תור שמים והוד כוכב _____ עדי {ו}משריק במר֯ו֯[- --] ׃
10 (Ms.Mas 6,3) בדבר אדני יעמד חק _____ ו֯לא ישח ב֯אשמרתם ׃
11 (Ms.Mas 6,4) ראה קשת וברך עשיה _____ כי מא֯ד (מ[א]ד) נהדר ז֯ה֯ר֯ה֯ ([--]) ׃
12 (Ms.Mas 6,5) ח֯ו֯ג֯ [--] בכבודה _____ [ו]יד אל נטת֯ה בגב[ורה] ׃
13 (Ms.Mas 6,6) גערתו [-]ה֯ ברד (ברק!) _____ ותנצח זיקות משפט ׃
14 (Ms.Mas 6,7) למענו פרע אוצר _____ ויעף עבים כע֯י֯ט ׃
15 (Ms.Mas 6,8) גבורתו חזק (תחזק) ענן _____ ותגדע א֯ב֯ני (א֯[ב]ני) ברד ׃
17a (Ms.Mas 6,9) קול רעמו יחיל ארצו _____
16ובכחו יניף הרים _____ (Ms.Mas 6,10) אמר֯ת֯ו֯ תחריף תימן ׃
17bעלעול סופה וסערה ׃ (Ms.Mas 6,11) כרשף יפרח שלגו _____ וכארבה ישכן רדתו ׃
18 (Ms.Mas 6,12) תור לבנו יהג עינים _____ ומ֯מטרו יתמיה לבב ׃
19 (Ms.Mas 6,13) [--] [-]ר כמלח ישפך _____ ויצמח כסנה צצים ׃
20 (Ms.Mas 6,14) [--] [-]ן֯ ישו֯ב _____ וכרגב יקפיא מקור ׃ (Ms.Mas 6,15) [-- ] [מע]מד מ֯ימ יקר֯[ים] _____ [--] ׃
21 (Ms.Mas 6,16) [--] [-]ם ח֯ר֯ב֯ יש֯[-] _____ [--] ׃
22 (Ms.Mas 6,17) [--]
23 (Ms.Mas 6,18) [--] ____ [--] ]א֯יים (א֯יים) ׃
24 (Ms.Mas 6,19) [--] _____ [ל]שמע אזנינו נשמתם ׃
25 (Ms.Mas 6,20) [--] _____ [-- ] ג֯ב֯ו֯ר֯ת ר֯ה֯ב֯ ׃
26 (Ms.Mas 6,21) [-- _____ ]○ --]
27 (Ms.Mas 6,22) [--]
28 (Ms.Mas 6,23) [--]
29 (Ms.Mas 6,24) [-- ]○ו
30 (Ms.Mas 6,25) [-- אל (Ms.Mas 7,1) [--]
31 (Ms.Mas 7,2) [--]
32 (Ms.Mas 7,3) [--]
33 (Ms.Mas 7,4) [--] (Ms.Mas 7,5) _____?
44
1 (Ms.Mas 7,6) [אהללה ([--) נ]א֯ (]) א֯נ֯[ש]י֯ (()) חסד _____ את אב[ותינו (אב[-]) [--] ׃
2 (Ms.Mas 7,7) רב כבוד חל֯ק֯ עליון _____ וגדלה מי[-] [--] ׃
3 (Ms.Mas 7,8) ויעצים בתבונתם _____ וחזי כל בנב[ואתם] ׃
4 (Ms.Mas 7,9) שרי גוי במז֯מ֯ת֯ם֯ _____ ורזנ֯ים במחקק֯[תם] ׃ (Ms.Mas 7,10) חכמי שיח בספרתם _____ ומשלים במ֯[-] ׃
5 (Ms.Mas 7,11) חק֯רי מזמור על קו _____ ונשאי מש[ל] [--] ׃
6 (Ms.Mas 7,12) אנשי חיל וסמכי כח _____ ושק֯[טים] [--] ׃
7 (Ms.Mas 7,13) כל אלה בדרם נכבדו _____ [--] ׃
8 (Ms.Mas 7,14) יש מהם הניחו שם֯ _____ לה[-] [--] ׃
9 (Ms.Mas 7,15) ויש מהם שאין לו זכר _____ [--] ׃ (Ms.Mas 7,16) כאשר לא היו היו _____ [--] ׃
10 (Ms.Mas 7,17) אולם אלה אנשי חסד _____ וצ֯[-] [--] ׃
11 (Ms.Mas 7,18) אם זרעם נאמן טובם _____ ונח[-] [--] ׃
12 (Ms.Mas 7,19) בבריתם עמד זרעם _____ וצאצאיהם֯ [--] ׃
13 (Ms.Mas 7,20) ע֯ד֯ עולם יעמד זרעם _____ וכבודם לא ימח֯[ה] ׃
14 (Ms.Mas 7,21) ו֯ג֯[וית]ם֯ בשלום נאספה _____ [ו]שמם חי לדור ודו֯ר֯ ׃
15 (Ms.Mas 7,22) [-- ] עדה _____ ותהלתם יספר קהל ׃ (Ms.Mas 7,23) _____
17 (Ms.Mas 7,24) נוח צדיק֯ נ֯מצא תמים _____ ב֯[-] [--] (Ms.Mas 7,25) () ׃