Versionen

SirM

©

Copyright


39
26[--]
27[--] _____ [--] לזרה [נהפ]כו ׃
28[--] _____ [--] [הר]ים י[עתי]קו ׃ [--] _____ [--] [-]הם יני֯ח֯ו
29[--] _____ [--] [נב]ר֯או ׃
30[--] _____ [--] [-]ב֯ם ׃ [--] _____ [--] [-]ו֯ ׃
31[--] _____ [--] [-]ו ׃
32[--] _____ [--] [-]י ׃
33()
34()
35()
40
1[--] [--]
2[--]
3[--]
4[--]
5[--] [--]
6[--] [--]
7[--]
8[--] _____ [--] [-]י֯ם֯ כ֯א֯לה ׃
9[--]
10[--]
11כל מ[-] [--] _____ [ --] ׃
12כל מש֯[-] [--] _____ [--] ׃
13חיל מעול֯[ (מעול֯) [--] _____ [--] [-]ת ׃
14עם שאתו כפ֯[-] [--] _____ [ -- ] ׃
15נצר חמס לא י[-] [--] ____ [--] ע֯ל֯ [--] צר ׃
16כקרמית ע֯ל גפות נחל[ (נחל) לפני כ]ל֯ (_____ [--]) חצי֯ר֯ (חצ֯[י]ר֯) נדעך ׃
17חסד כע֯ד֯ לא תכרת _____ [וצד]קה לע֯ד ת֯כן ׃
18 חיי יתר ש֯כר ([ש]כר) ימתקו _____ ומ֯ש֯ניהם מ֯ו֯צ֯א֯[○○○○○] (מ֯צ֯א֯[○○○○○] / מ֯ו֯צ֯א֯ [--]) ׃
19ילד ו[-] [יעמ]י֯ד֯ו שם _____ ומשניהם מ֯ו֯צ֯[א] [--] ׃ [--] [-]ו֯ שאר _____ [--] ׃
20[--] _____ מ֯[ --]
21[-- ]○○[]ל[ --]
22[--]
23[--]
24[--]
25[--]
26[--] _____ [-]ש֯נ֯י֯ה֯ם֯ [--] ׃ [--] _____ [-]א֯י֯ן֯ ל֯ב֯קש עמה משען ׃
27[--] _____ ועל כל כ֯[-] חפתה ׃
28[--] _____ טוב [נא]ס֯ף () (מ֯פני) ממ֯ח֯צף (מ֯ממ֯ח֯צף / חצף / ח֯צף) ׃
29[--] _____ [--] [ל]מ֯נ֯ות חיים ׃ [-- ] מט[עמי] [--] _____ [לאי]ש יוד[ע] י֯סור מעים ׃
30בפי עז נ֯פ֯ש ת[-] [--] _____ [-]ו֯ כאש תבער ׃
41
1 הו֯[י] ל[מות מר י]צ֯ר֯ך֯ ([ז]כ֯ר֯ך֯) _____ לאיש שקט על מכונתו [גבר ]שלו ומצ֯ל֯י֯ח֯ בכל _____ עוד בו כח לקבל תענוג ׃
2הע ([-]ע) למות מה טוב ○[ (ח֯[קך / [--]) _____ ל]אין ([ל]אין) אוינים (או!נים) וחסר עצמ֯ה (עצב֯ה) ׃ איש כשל ○○○ ונוקש ב[כל] (ב[-]) _____ אפס המרה ואבוד תקוה ׃
3אל ת֯פ֯חד ממות ח֯קך _____ זכר קדמון ואחרון עמך ׃
4ז֯ה֯ ק֯ץ כל [--] _____ [--] ע֯לי֯ו֯[ן] ׃ לעשר מאה וא֯ל֯ף֯ (ו[אל]ף) שנים _____ [--] ׃
5נין נמאס ת[ולד]ות רעים _____ [--] [ר]ש֯ע ׃
6[--] [-]ל֯ תאבד מ֯מ֯ש֯[ל]ה֯ _____ [--] ת֯מ֯י֯[ד] ח֯רפה ׃
7[--] ]יקב (יקב) ילד֯ _____ [--] [-]ג֯ל֯לו היו בוז ׃
8[--] א֯נ֯ש֯י֯ ע֯ו֯[-] _____ ע֯זבי תורת עליון ׃
9[--] [-]ל [--] _____ ואם תולידו לאנחה (לא֯נחה) ׃ [--] [-]ו ל֯ש֯מחת ע֯ל֯ם֯ _____ ואם תמותו לקללה ׃
10[--] ]אפס ([-]אפס) אל אפס ישוב _____ כ֯ן חנף מתהו אל תהו ׃
11[-]ל [-- ] _____ [--] ש֯ם ח֯ס֯ד֯ {ל}לא יכ֯ר֯ת֯ ׃
12[פ]חד על ש֯ם כי הוא ילוך _____ מא֯ל֯פ֯י֯ [ ]○○○○ ○○○○ה ׃
13[ט]ו֯בת חי֯ מ֯ספר ימים _____ וטוב֯ת֯ [--] () אין מספר ׃
14a[ח]כמה טמונה ושימה מסתרת _____ מה תעלה בשתיהם ׃
15ט֯וב איש מטמן֯ (מטמ[ן]) א֯ולתו _____ מאיש מצפן חכמתו ׃
14b┓֯ מוסר בשת שמעו בנים ׃ _____
16[והכ]למ֯ו֯ על משפטי ׃ לא כל בשת נאוה לב֯וש _____ ולא֯ כל הכלם נבחר ׃
17בוש מאב ואם על פחז _____ מנשיא ושר על כ֯ח֯ש֯ ׃
18מאדון וגבר֯[ת] (וגבי֯[ר]ה֯) על קשר _____ מעדה ועם [ע]ל [פ]ש֯ע ׃ משותף ורע על מעל _____
19ממקום תגור ע֯[ל] יד ׃ מהפ֯ר֯ אלה וברית _____ וממטה אציל על לחם ׃ ממנ֯[ע] מ֯תת שאלה _____
21aומהשיב את פני שארך מחשא«ו»ת (משאת) מחלקת מ֯נ֯ה ׃ _____
20aמ֯שאל שלום החריש֯ ׃
21bמהביט א֯[-] [--] _____
20bו֯מ֯התבונן אל זרה ??? ׃
22מהתעשק ע֯[ם שפ]ח֯ה֯ לך _____ ומהתקומם על יצעיה ׃ מאהב על דברי חסד _____ ומאחר מתת חרף
42
1משנות דב֯ר֯ תשמע _____ ומחשף כל דבר עצה ׃ ו֯ה֯[י]י֯ת֯ (ו֯ה֯[-]י֯ת֯) בו֯יש (בי֯יש) באמת _____ ומצא חן בעיני כל חי ׃ [א]ך֯ ([--]) על אלה אל תבוש _____ ואל תשא פנים וחטא ׃
2על תורת עליון וחק _____ ועל משפט להצדיק רשע ׃
3על חשבון שותף ודרך _____ ועל מחלקת נחלה ויש ׃
4על שחקי מזנים ופלס _____ וע֯ל (ו[ע]ל) תמחי איפה ואבן ׃ על מקנ֯ה֯ בין ר֯ב֯ למ֯[עט] _____
5[--] [מ]מחיר ממכר תגר ׃ [--] [-]ה _____ ועבד רע וצלע מהלכ֯/מ֯ת ׃
6[-- -]ש֯ת (טפ]ש֯ת) חותם _____ ומקום ידים רבות מפתח ׃
7ע֯ל֯ [--] ת֯פקיד מספר _____ ש[-] [ומ]ת֯ת הכל בכתב ׃
8על מ[-] [פ]ותה וכסיל _____ [ש]ב֯ כ֯ושל ענה בז֯נות ׃ והיית זהיר באמת _____ [-- ] לפ֯נ֯י כל ח֯י֯ ׃
9 אשה (בת֯ / ב֯[-]) לאב מטמון שק֯[ר (ש[-]) _____ [-- -]יד נומה ׃ בנע֯וריה פן תמאס _____ וב֯[-]יה פן֯ [--] ׃
10בבתוליה פן תחל _____ ועל אישה֯ [--] תשטה֯ ׃ בית אב֯י֯ה֯ פן תזריע _____ ובעל֯[-] [-- () ] ׃
11[--] ע֯ל֯ בת֯ חז[ק] משמר֯ _____ [פ]ן֯ ת֯[-] [--] ׃ דבת עיר וקהלת עם _____ [-- ] ׃ מקום תגור אל יה֯י [--] _____ [--] [-]ב ׃
12לכל זכר אל תבן תאר ____ [--] ׃
13כי מבגד יצא סס _____ [-]ה רעת [א]ש֯ה ׃
14טוב רע איש מטו֯ב אשה _____ ובת מפחדת מכ֯ול חרפה ׃
15 אזכרה נא מעשי אל _____ ו֯זה חזיתי֯ ואשננה ׃ אזכרה נא מע֯[ש]י֯ ו֯ז֯ה חז֯י֯ת֯י֯ ואשננה ׃ באמר אדני מעשיו _____ ו֯פעל רצנו לקחו ׃
16שמש זהרת על כל נגלת֯[ה] _____ [וכ]ב֯וד אדני מלא מעשיו ׃
17לא השפיקו֯ קדשי אל _____ לספר כל נפלאתיו ׃ אמץ אדני צ֯ב֯איו _____ להתחזק לפני כבודו ׃
18תהום ולב חקר _____ וב֯מ֯ערמיהם יתבונן ׃ כי ידע לעליון כ֯ל֯ [--] _____ [ו]מ֯ביט אתיות עולם ׃
19מחוה חליפ֯ות [--] _____ [ו]מ֯ג֯לה ח֯קר נ֯ס֯ת֯רות ׃
20לא נעדר מפ֯נ֯י֯ו֯ שכל֯ _____ ול[א] ע֯ב֯[ר]ו כל דב֯ר ׃
21גבורת חכ֯מ֯[תו] [-] _____ אחד ה֯[ו]א֯ [מע]ו֯לם ׃ לא נאסף [--] ○○[ () [ו]ל[א] [--] ל֯כ֯ל מבין ׃
22הלוא כל מעשיו נחמד֯[ים] _____ עד ניצ֯ו֯ץ֯ וחזות מראה ׃
23הכל חי ו֯ע֯ו֯[מד] לעד _____ [ו]כ֯ל ([ב]כ֯ל) צרך והכל נשמר ׃
24כלם [--] לעמת זה _____ ולא עשה מ֯ה֯ם֯ [--] ׃
25זה על זה חלף טובם _____ [ו]מי ישמבע להב֯יט הודם֯ ׃
43
1תאר מרום ורקיע לטהר _____ ע֯צם֯ שמים מ֯[-] [-]ר֯ו֯ ׃
2שמש מופיע֯ בצאתו נכסה _____ כלי נורא מעשי֯ [ע]ליון ׃
3בהצהירו יר֯[תי]ח תבל _____ ולפני חרב מי ית֯כ֯ו֯לל ׃
4[כ]ו֯ר֯ [נ]פ֯וח֯ מע֯שי מוצק _____ של[וח ש]מ֯ש֯ [--] ׃ לשון מאור ת[ג]מיר (ת[ג]מור) נושבת _____ [--] ׃
5כ֯י֯ גדול אדני֯ עשהו _____ ודב[ריו] [--] ׃
6וגם֯ [י]ר֯ח יאריח עתות _____ מ[-] [--] ׃
7לו מ֯ו֯[ע]ד֯ וממנו חג _____ [--] ׃
8[ח]ד֯ש כשמו הוא מ֯ת֯[-] _____ [--] ׃ כלי צבא נבלי מרום _____ מ[ר]צ֯ף֯ [--] ׃
9תור שמים והוד כוכב _____ עדי {ו}משריק במר֯ו֯[- --] ׃
10בדבר אדני יעמד חק _____ ו֯לא ישח ב֯אשמרתם ׃
11ראה קשת וברך עשיה _____ כי מא֯ד (מ[א]ד) נהדר ז֯ה֯ר֯ה֯ ([--]) ׃
12ח֯ו֯ג֯ [--] בכבודה _____ [ו]יד אל נטת֯ה בגב[ורה] ׃
13גערתו [-]ה֯ ברד (ברק!) _____ ותנצח זיקות משפט ׃
14למענו פרע אוצר _____ ויעף עבים כע֯י֯ט ׃
15גבורתו חזק (תחזק) ענן _____ ותגדע א֯ב֯ני (א֯[ב]ני) ברד ׃
17aקול רעמו יחיל ארצו _____
16ובכחו יניף הרים _____ אמר֯ת֯ו֯ תחריף תימן ׃
17bעלעול סופה וסערה ׃ כרשף יפרח שלגו _____ וכארבה ישכן רדתו ׃
18תור לבנו יהג עינים _____ ומ֯מטרו יתמיה לבב ׃
19[--] [-]ר כמלח ישפך _____ ויצמח כסנה צצים ׃
20[--] [-]ן֯ ישו֯ב _____ וכרגב יקפיא מקור ׃ [-- ] [מע]מד מ֯ימ יקר֯[ים] _____ [--] ׃
21[--] [-]ם ח֯ר֯ב֯ יש֯[-] _____ [--] ׃
22[--]
23[--] ____ [--] ]א֯יים (א֯יים) ׃
24[--] _____ [ל]שמע אזנינו נשמתם ׃
25[--] _____ [-- ] ג֯ב֯ו֯ר֯ת ר֯ה֯ב֯ ׃
26[-- _____ ]○ --]
27[--]
28[--]
29[-- ]○ו
30[-- אל [--]
31[--]
32[--]
33[--] _____?
44
1[אהללה ([--) נ]א֯ (]) א֯נ֯[ש]י֯ (()) חסד _____ את אב[ותינו (אב[-]) [--] ׃
2רב כבוד חל֯ק֯ עליון _____ וגדלה מי[-] [--] ׃
3ויעצים בתבונתם _____ וחזי כל בנב[ואתם] ׃
4שרי גוי במז֯מ֯ת֯ם֯ _____ ורזנ֯ים במחקק֯[תם] ׃ חכמי שיח בספרתם _____ ומשלים במ֯[-] ׃
5חק֯רי מזמור על קו _____ ונשאי מש[ל] [--] ׃
6אנשי חיל וסמכי כח _____ ושק֯[טים] [--] ׃
7כל אלה בדרם נכבדו _____ [--] ׃
8יש מהם הניחו שם֯ _____ לה[-] [--] ׃
9ויש מהם שאין לו זכר _____ [--] ׃ כאשר לא היו היו _____ [--] ׃
10אולם אלה אנשי חסד _____ וצ֯[-] [--] ׃
11אם זרעם נאמן טובם _____ ונח[-] [--] ׃
12בבריתם עמד זרעם _____ וצאצאיהם֯ [--] ׃
13ע֯ד֯ עולם יעמד זרעם _____ וכבודם לא ימח֯[ה] ׃
14ו֯ג֯[וית]ם֯ בשלום נאספה _____ [ו]שמם חי לדור ודו֯ר֯ ׃
15[-- ] עדה _____ ותהלתם יספר קהל ׃ _____
17נוח צדיק֯ נ֯מצא תמים _____ ב֯[-] [--] () ׃