Versionen

SirF

©

Copyright


34
24[-- ]בשער[ --]
25[-- תתג]ב֯ר ˙ _____ [כי] ר֯ב֯ים [--]
26[--] מעשה לוטש ˙ _____ כן היין למצ[ות --]
27[--] חיים לא֯נ֯ו֯ש ˙ _____ אם ישתנו [--] [מה חיי]ם֯ ח֯ס֯ר֯ היין ˙ _____ שה[וא] מרא[שית --]
28[○○○○ ]לב֯ וששון ועדוי ˙ _____ יין נשת֯ה֯ ב[ --] חיים למה יחסר תירוש ˙ _____ והוא לגיל [--]
29כאב ראש לענה ורוש ˙ _____ יין נשתה בחר֯[י]
30מרבה חמר לכסיל נוקש ˙ _____ מחסר כח ומספיק [○○○]
31במשתה יין אל תוכח רֵעַ ˙ _____ ואל תוגֵהו בחדותו ׃ דבר חרפה אל תאמר לו ˙ ואל תקמיעהו בנגשה ואל תר֯יב עמו לעיני כל אדם ׃
35
1ראש סמוך אל תותר ˙ ובראש עשירים אל תסתורה והיה לך כאחד מהם ׃ דאג להם ואחר תסוב ˙ _____ הבו צרכם ובכן תרבץ ׃
2למען תשמח בכבודם ˙ _____ ועל מוסר תשא שכל ׃
3מלל שבט הוא לך ˙ _____ והצנע שכל וא֯ל֯ תמנע שיר ׃
4במקום שכל אל תשפך שיח ˙ _____ ובלא מזמור אל שיח תשפך ׃
5כחותם על כיס זהב ˙ _____ שירת אל על משתה היין ׃ כומז אדם על טס זהוב ˙ _____ משפט שיר על משתה היין ׃
6כדביר זהב בו נופך וספיר ˙ _____ נואי דברים על מש֙ היין֯ ׃ כל מלא פז וחותם ברקת ˙ _____ קול מזמור על נועם תירוש ׃ _____
7[דבר ]נ֯ער צורך אותך ˙ _____ פעמים ושלש אם ישאלך ׃
x[-- ]○[ --] ˙ _____ [--]?
12[○○○○ ]ב֯יתך ושל֯ם֯[ ר]צ֯ון ˙ _____ ביר֯א֯[ת --]
13[○○○○ א]לה ברך עושך ˙ _____ המרוך מט[ובתו --]
14[○○○○○ ]חי וקוה רצון ˙ _____ וגם מתלהלה י[וקש בו ׃] [דורש ח]פצי[ אל י]מ֯צא (]מ֯וצא) לקח ˙ _____ ויענהו בכל ת[פלתו ׃]
16[ירא ייי י]ב֯ין משפט ˙ _____ ותחבולות מנש֯ף֯[ יוציא ׃] [יראי] יָ͡ו [י]בינו משפטו ˙ _____ וחכמות יוציאו מל֯ב֯ם֯ ׃֯
17איש חמס יטה תוכחות ˙ _____ ויאחר צרכו למשך תורה ׃
18איש לא יכסה חכמה ˙ _____ ולץ לא ישמור לשונו ׃ איש חמס לא יקח שכל ˙ _____ זר (זד!) ולץ לא יקח מצוה ׃
19בלא עצה אל תפעל דבר ˙ _____ ואחר מעשיך אל תתקפץ ׃
20בדרך מוקשת אל תלך ˙ _____ ואל תתקל בדרך נגף ׃
21אל תתחר בדרך רשעים ˙ _____ ובאחריתך היה זהיר ׃
36
1ירא יָ͡ו לא יפגע רע ˙ _____ כי אם בניסוי ישוב ונמלט ׃
35
24נוצר תורה נוצר נפשו ˙ _____ ובוטח ביָ͡ו לא יבוש ׃
36
2לא יחכם שונא תורה ˙ _____ ומתמוטט כמסערה אזנו (או!ני!) ׃
4הכין אומר ואחר תעשה ˙ _____ ובית מנוח ואחר תגיה ׃
5גלגל קל לב נבל ˙ _____ ואופן חוזר מחש֯בותו ׃
6כסוס מוכן אוהב שונא ˙ _____ תחת כל אוהב יצהל ׃
7מה על יום יום כי כלו ˙ _____ אור שונה על שמש ׃
8אבל בחכמת יָ͡ו נשפטו ˙ _____ ויש מהם מוע[דים ׃]