Versionen

SirD

©

Copyright


7
18[אוה]ב במחיר ואח תלוי בזהב אופיר ׃ __
19אל [תמאס אשה משכ]לת וטובת חן מ֯פנינים ׃
20[א]ל ת֯רע֯ [ע]ו֯ב֯[ד] ע֯בד [אמת וכן ]ש֯ו֯כ֯ר֯ נ֯ו֯ת֯ן נפשו ׃
21עבד מש[כ]י֯ל ח֯בב /// [כנ]פ֯ש֯ אל תמנע ממנו חפש ׃
22בהמה֯ [לך] ראה עיניך [וא]ם֯ אמנה היא העמידה ׃
23בני֯ם֯ לך [י]ס֯ר אותם ושא֯ [לה]ם נשים בנעוריהם ׃
24בנות֯ לך֯ [נ]צ֯ו֯ר֯ שא[רם ואל ת]א֯י֯ר֯ אלהם פנים֯ ׃
25ה֯[וצא בת ויצא עסק וא]ל֯ נבון גבר חברה ׃
26אשה [לך אל תתעבה ושנואה אל] תאמן בה ׃
29בכל לבך פחד א֯ל ואת כהנ[יו ה]ק֯[דיש ׃]
30[בכל] מא֯ודך אהוב עושך [וא]ת֯ [מ]ש֯ר֯תיו לא [ת]ע֯ז֯ב֯ ׃
31כ֯ב֯[ד אל והדר כהן] ות[ן] חלק֯ם֯ כאשר צוותה ׃ לחם אבירי[ם ותר]ומתה [– צ]ד֯ק֯ [ותר]ו֯מת [קוד]ש ׃
32וגם לאביו הושיטה יד למען תשלם ברכתך ׃
33תן מ֯ת֯ן לפני כל חי וגם ממת [א]ל תמנע חסד ׃
34אל תתא֯חר מבוכים ועם אבלים התאבל ׃
35א֯ל֯ [תשא לב מאוהב כי ממנו תאהב ׃]
36[בכ]ל [מעשיך זכור אחרית ולעו]לם֯ לא֯ ת֯ש֯[חת ׃]
8
1א֯ל֯ [ת]ר֯[יב עם איש גדול] ל[מה] תשוב על יד֯[ו] (יד֯[יו]) אל ת֯ריב ע֯[ם קש]ה֯ ממך למה תפול בידו ׃
2אל תחרוש ע֯[ל] אי֯ש֯ לו הן פ֯ן [יש]ק֯ל [מ]ח֯י֯ר֯ך֯ ואבדת ׃ כי ר֯[ב]י֯ם֯ הפ֯ח֯[יז זהב] וה֯ן֯ מש֯ג֯ה֯ לבות נ֯דיבים ׃
3אל תינץ עם א֯י֯ש֯[ לשו]ן֯ ו֯א֯[ל תתן] על אש עצים ׃
4א֯ל֯ תרגיל עם איש אויל פן יבוז לנ֯ד֯יב[י]ם֯[ ׃]
5א֯ל֯ ת֯כלים א[י]ש֯ שב מפ֯שע זכר כי כלנו חייבי֯ם֯ ׃
6א֯[ל תבייש אנוש י]ש֯[י]ש֯ כ֯[י] נמנה מזקנים ׃
7אל תתהלל ע[ל גוע זכר כלנו נאספים ׃]
8אל ת֯טש שיחת֯ ח֯כ֯מ֯י[ם ובחידתיהם התרטש ׃ ]כ֯י ממנו תלמוד לקח [להתיצב לפני שרים ׃]
9[אל תמאס] ב֯שמיעות ש֯[בי]ם אשר [שמעו מאבתם ׃ כי ממנו תקח] ש֯כ֯ל ב[עת צורך להשי֯ב֯ פ֯[תגם ׃]
10א֯ל ת[צלח] מי [נחלת רשע פן ]ת֯ב֯ע֯ר֯ ב֯ש֯ב[יב אשו ׃
11אל תזוח מפני ]ל֯ץ֯[ להושיבו כאורב לפני]ך ׃
12[אל תלוה ]א֯י֯ש֯ ח֯ז֯ק֯ [ממך] ו֯א֯ם֯ ה֯לוית כמא֯[בד]
13אל תערב י[תר] ממך ואם ער֯ב֯ת כמשלם ׃
14bאל תשפוט עם שופט כי כרצונו ישפט ׃
15עם אכזרי אל תלך פן תכביד את רע[ת]ך ׃ כי ה֯[ו]א֯ נ֯כח פניו ילך ו֯ב֯א֯ולתו תספה ׃
16עם֯ בעל אף אל תעיז מ[צח ואל תרכב עמו בדרך ׃ כי קל בעיניו דמי]ם֯ ובאין֯ מ֯צ֯י֯ל ישחיתך ׃
17[עם פותה אל תסתייד כי לא] יוכל לכסות סודך ׃
18לפני זר אל ת֯ע֯[ש רז כי לא] ת֯ד֯ע֯
36
29[ -- ] [-]ן֯ עיר מבצר ועמ֯ו֯ד֯ מ֯[שע]ן֯ ׃
30באין גדר יב[וע]ר֯ כר[ם] ובאין אשת נע ונד _׃_
31מי יאמין בגדוד צבא המדלג מ֯עיר אל עיר _׃_ כן איש אשר אין לו קן המרגיע באשר יערב _׃_
37
1כל אוהב אומר אהבתי אך יש אהב שם אהב _׃_
2הלא דין מגיע עד מות ריע כנפש נהפך לצר _׃_
3הוֹי רַ֭ע יֹאמַ֣ר +«מדוע»+ נוצָרתי לְמַלֵּא פְנֵי תֵבֵל [ת]רְמִית _׃_
4מרע אוהב מביט על שחת ובעת צוקה מנֹוב יעמוד
5אוהב טוב נלחם עם זר ונגד ערים יחזיק צנה
6אל תשכח חבר בְקֶרֶב ואל תעזבהו בשללך _׃_
7כל יועץ אומר חזה אך יש יועץ דרך עליו _׃_
8מ֯יועץ שמר נפסשך ודע לפנים מה צרכו _׃_ כי גם הוא נפשו יחשב למה זה אליו יפול _׃_
9ויאמר לך להביט דרכיך וקם מנגד להביט ראשך
10אל תועץ עם חמיך וממקנא העלי֯ם֯ ס֯ו֯ד֯ ׃
11עם אשה אל צרתה ומלוכד על מלחמה _׃_ עם סוחר אל מ֯כ֯כ֯ תתגרו ומקונה על ממכרו _׃_ עם (עלם) איש רע על גמילות חסד ואכזרי על טוב בשר _׃_ פועל שכיר על מ֯לאכת֯ו֯ שכיר שנה על מוצא זרע ׃_
12אך אם איש מפחד֯ תמיד [--] ת֯[ד]ע֯ שומר מצוה _׃_ אשר֯ [--] ב֯לבבו כלב֯ב֯ך ואם יכשל יעבד בך _׃_
13וגם עצת לבב֯ך֯ כך כי אין! (אם) אמון ממנו ׃
14לב אנוש מגיד שעיותיו משבעה צפים על שן _׃_
15ועם כל אלה העתר אל אֵל (אל) אשר יכין באמת צעדך _׃_
16ראש כל מעשה מאמר לפני כל פעל היא מחשבת _׃_
17עקר תחבולות לבב ארבעה שרביטי[ם] יפריח _׃_
18טוב ורע מות וחיים ומשלח בם כליל לשון _׃_
19יש חכם לרבים נחכם ולנפשו הוא נואל _׃_
20ויש חכם בדברו ימאס ומכל מאכל תענוג נבצר _׃_
22ויש חכם לנפשו נ֯ח֯כם ו֯פ֯רי דעתו על גויתו _׃_
23ויש חכם לעמו יחכם פרי דעתו ב֯גויתם _׃_
25חיי אנוש ימים מספר וחיי ישרון ימי אין מספר֯ _׃_ גויתהן מספר יש ל֯י֯מ֯ים וגוית שם ימי אין מספר
24חכם לנפשו ישבע תענוג ויאשריהו (ויאשרו!הו) כל רואיהו _׃_
26חכם עם ינחל כבוד ושמו עומד בחיי עולם _׃_
27בני בחמר נס נפשך וראה מה רע לה ואל תתן לה _׃_
28כי לא לכל טוב תענוג ולא לכל נפש כל זן תבחר _׃_
29אל תזד אל תענוג ואל ╱╱╱ תתחנג על מטעמים ׃
30כי ברב אוכל יקנין חולי והמזיע יגוע על זרא _׃_
31בלא מוסר רבים גועו וחנשמר יוסיף חיים _׃_
38
1רעה֯ רועה רופא לפי [--] ׃