Versionen

SirB

©

Copyright


10
19זרע נקלה מה זרע לאנוש _____ זרע נקלה עובר מצוה ׃
20בין אחים ראשם נכבד _____ וירא אלהים נכבד ממנו ׃
22גר זר נכרי ורש _____ תפארתם יראתa‏ ייי ׃ aביר׳
23אין לבזות דל משכיל _____ ואין לכבד כל איש חמס ׃
24שר שופט ומושל נכבדו _____ וא֯[ין] [ --] ׃
25עבד משכיל חביב כנפש _____ [--] ׃ [-]ד משכיל חביב כנפש _____ [--] ׃ עבד משכיל חורים יעבדוהו _____ וג[-] [--] ׃ עבד משכיל חביב כנפש _____ וגבר מ[-] [--] ׃
26אל תתחכם לעשות חפצךa‏ _____ ואל תתכב֯[ד] [--] ׃ a[-]ר֯כ֯ך
27טוב עובד ויותר הון _____ ממתכב[ד --] ׃ _________________
28בני בענוה כבד נפשך _____ ותן לה֯ טעם כי֯ו֯צ֯[א] [--] ׃
29בני מרשיע נפשו מי יצדיקנו _____ ומי יכבד [--] ׃
30דל נכבד בגלל שכלו _____ ויש איש עשיר נכבד ב֯ג֯ל֯ל֯ [--] ׃
31הנכבד בעיניו ב֯ע֯שרו איככה __ ונקלה בעשרו בעיניו איככה ׃ המתכבד בדלותו בעשרו מתכבד יתר ׃ והנקלה בעשרו בדלותו נקלה יתר ׃
11
1חכמת דל תשא ר֯אשו _____ ו֯ב֯י֯ן֯ נ֯ד֯[י]ב֯[י]ם֯ ת֯ו֯שיבנו ׃
2אל תהלל אד֯ם בתואר֯ו _____ ואל ת֯תעב אדםa‏ מעוכר (מע֯ז֯ב֯ / מש֯ב֯ר֯) b‏ ב֯מ֯ר֯א֯ה֯ו ׃ aאל תתעב֯ א֯ד֯ם֯ bמכוֹעָ[ר]
3קטנה בעוף דבורה _____ וראש תנובות פריה ׃ אליל בעוף דבורה _____ וראש תנובות֯ פ֯ר֯י֯ה ׃
4במעוטף בגדים אל תתפאר _____ ואל תקלס במרורי (כ֯מרירי) יום ׃ בעוטה אזור אל תהתל _____ ואל תקלס ב֯מרירי יום ׃ [ -- ] י]י֯י ([-]י) _____ ונעלם מאנוש פעלו ׃
5[ -- ] ע֯ל כסא _____ ובל על לב עטו צניף ׃ [--] כסא _____ ושפלי לב יעטו צניף ׃
6[-- -]ד֯ _____ ונכבדים נתנו ביד זעירים ׃ [ -- -- נק]לו מאד והושפלו י֯חד ונכבדיםa‏ נתנו ביד ׃ [--] [-]ד֯ והשפלו יחד [--] ביד ׃ [--] [-]אול _____ ובקהל טע֯ם֯ שפוט ׃ aוגם֯
8a[--] אל תשיב _____ ובתוך שיח֯ה֯ אל תדבר ׃
7[--] [תח]ק֯[ור] אל תסלף _____ בקר לפנים ואחר֯ תז֯יף ׃
8b[-- ] תשיב דבר בטרם֯ תשמע _____ ו֯ב֯תוך שיחה אל תדבר ׃
9ב֯א֯[י]ן עצה אל תתור _____ וברי֯ב זדים אל תקומם ׃
10אם תברח לא תדביק _____ ול[א ת]מלטנ֯ו֯ אם תנוס ׃ ____________________________ בני למה֯ [תר]ב֯[ה] ע֯ו֯ש֯ק֯a‏ _____ וא֯ץ להרבו֯ת לא ינקה ׃ בני אם לא תרו֯ץ לא תג֯י֯ע֯ _____ [ו]אם לא תבקש לא תמ֯צ֯א֯ ׃ aעשקך
15
1כי ירא ייי יעשה זאת _____ ותופש תורה יד֯ר֯יכנ֯ה ׃
2וקדמתהו כאם _____ וכאשת נעורים ת֯ק֯ב֯לנו ׃
3והאכילתהו לחם שכל _____ ומי תבונהa‏ תשקנו ׃ aומתבואתה֯
4ונשען עליה ולא ימוט _____ ובה יב[טח ו]ל[א] [--] ׃
5ורוממתהו מרעהוa‏ _____ ובתוך ק֯[-] [--] ׃ aבתוך ריעהו
6ששון ושמחה תמצאa‏ _____ וש[-] [--] ׃ aימצא
7לא ידריכוה מתי שוא _____ ואנש[י] [--] ׃
8רחוקה היא מלצים _____ ואנ֯ש֯[י] [--] ׃
9לא נאתה תהלה בפי רשע _____ כי לא [ --] ׃
10בפי חכם תאמר תחלה֯ _____ ומושל ב֯[ה] [--] ׃
11אל תאמר מאל פ֯שעי כי כל אשר שנא א֯מ֯ר֯ ל֯ך֯ [--] ׃ אל תאמר מה פעלתי _____ כי את אשר שנא לא אעש֯[ה] ׃
12פן תאמר היא התקילני _____ כי אין לי (לו!) חפץa‏ באנשי חמס ׃ aצ֯[ורך]
13a‏ ‹‹ו››תועבה ([רעה ו]תועבה) שנא אלהים _____ ולא יא֯נ֯נ֯ה ל[יר]א֯יו ׃ aרעה
14הוא מראשa‏ ברא אד֯ם וישיתהו ב֯י֯ד֯ [חו]ת֯פ֯ו֯ ([--]) ו֯י֯ת֯נ֯ה֯ו֯ ב֯י֯ד֯ יצ֯ר֯ו ׃ a[א]ל[הי]ם מבראשית
15אם תחפץ תשמר מצוה _____ ואמונה לעשות רצון אלa‏ ׃ [וא]ם֯ ת֯[א]מ֯י֯ן֯ ב֯ו _____ גם֯ אתה֯ ת֯ח֯יה ׃ aותבונה לע׳ רצונו
16מ֯וצק לפ֯ניך מים ואש _____ באשר תחפץ תשלח יד֯י֯ך ׃
17לפני אדם חיים ומות _____ וכל שיחפץ יתןa‏ לו ׃ כי לר֯[ו]ב֯ חכמת ייי _____ אל בגבורה ומביט לכל ׃ aינתן
18ספקה חכמת ייי _____ אמיץ גבורות וחוזה כל ׃
19[-- --]ו מעשיו _____ והוא יכיר כל מפעל אנוש ׃
20[--] לחטא _____ ולא למד שקרים לאנשי כזב ׃ [--] ____ [--] כזב ׃ ולא מרחם על עושה שוא ____ ועל מגלה סוד ׃
16
1[-- ] שוא _____ ואל תשמח על בני עולה ׃
2[--] ת֯ש֯מח בם _____ כי אין אתם יראת ייי ׃
3[-- ב]ח֯י֯י֯הם _____ ואל תבטח בחיליהם [--] [ב]ע֯קבותם _____ כ֯י לא תהיה להם אחרית טובה ׃ [--] א֯חד עושה רצון אל מאלף ומות ערירי מאחרית זדון ׃ [טו]ב מות ערירי ממי שיהיו לו בנים רבים בני עולה ומאחרית זדון ׃
4מאחד ערירי ירא ייי תשב֯ ע֯֯יר __ וממשפחות בוגדים תחר֯ב֯ ׃ מאחד [--] תש[ב] ע֯י֯ר֯ _____ וממשפחת בוגדים תחרב ׃
5רב֯ו֯ת֯ כ֯א֯ל֯ה֯ [--] ע֯י֯נ֯[י] _____ ועצומות כ֯אלה (ב֯אלה) שמעה אזני ׃ ______________________
6בעדת רשע֯י֯ם רשפ֯ה להבהa‏ _____ ובגוי חנף נ֯צ֯ת֯ה [--] ׃ aיוקדת אש
7אשר לא נשא לנסיכי֯ קדם _____ המורדים ב֯ג֯ב֯ו֯רתםa‏ ׃ aבגב[-]
30
11אל תמשילהו בנעוריו _____ ואל תשא לשחיתותיוa‏ ׃ aמש׳
12כפתן על חי תפגע _____ רציץ מתניו שעודנו נער ׃ כיף ראשו בנערותו _____ ובקע מתניו כשהוא קטן ׃ למה יק!ש!ה (ישקה) a‏ ומרה בך _____ ונולדb‏ ממנוc‏ מפח נפש ׃ aיקשיח ישקיח bולך ולוד cממך
13יסר בנך והכבד עולו _____ פן באולתו יתלעבך (יתלע‹ב› בך / יתלע בך) a‏ ׃ aיתעל
14טוב מסכן וחי בעצמו _____ מעשיר ונגע בבשרו ׃
15חיי שרa‏ אויתי מפז _____ ורוח טובה מפנינים ׃ aבשר שאר
16אין עושר על עושר שרa‏ עצם _____ ואין טובה על טוב לבבb‏ ׃ aשאר bשאר
17טוב למות מחיי שוא _____ ונוחת עולם מכאב נאמןa‏ ׃ טוב למות מחיים רעים _____ ולירד שאולb‏ מכאב עומד ׃ aמחיים ר֯עים bולוד ושא׳ ולֵרֵד לשאול
18טובה שפוכה על פהa‏ סתום _____ תנופה מצגת לפני גלולb‏ ׃ aפום bמצגת גלול
19מה יע[- -]לי?לי הגוים _____ אשר לא יאכלון ולא י֯ר֯[-] ׃ כן מי ש֯י֯ש֯ לו עושר ____ ו֯אין נהנה ממ֯נ֯ו֯ ׃ [--]
20בעינ֯ו֯ [ --] כאשר סירים יחבק נערה ומתאנח
20
4כן עושה באונסa‏ משפט כן נאמן לן עם בתולה _____ וייי מבקש מידוb‏ ׃ aבגזל bבידןו
30
21אל תתן לדין נפשך _____ ואל תכשל בעונךa‏ ואל תכשילך עצתך aבעצתך
22שמחת לבב הם חיי איש _____ וגיל אדם האריך אפו ׃
23פת נפשך ופייג לבך _____ וקצפון הרחק ממך ׃ כי ר֯ב֯י֯ם֯ הרג דין _____ ואין תעלה בקצפון ׃
24קנאה ו○○[ (וד֯י֯ן / וא֯[ף) י]קצ֯ר֯ו֯ ימים _____ ובלא עת תזקין דאגה ׃
33
13aשנות לב טוב תחת מטעמים _____ ומאכלו יעלה עליו ׃
34
1שקרa‏ עשיר ימחה שארו _____ דאגת מחיה תפריעb‏ נומה דאגתו תפריג נומה֯ ׃ aשקד bתפריג
2דאגת מחיה תפריג נומה _____ ומחלי חזק תפריעa‏ נומה ׃ רע נאמן תניד (י!ניד) b‏ חרפה _____ ומסתיר סוד אוהב כנפש ׃ aומחלה חז׳ תפריג bתנוד
3עמליa‏ עשיר לקבל הון _____ ואם ינוח לקבל תענוגb‏ ׃ aעמל bעמל
4יגע עני לחסר ביתו _____ ואם ינוח יהיה צריך ׃ עמל עני לחסר כחו _____ ואם ינוח 〈〉 (לא) לא{ }נחה (נחה) לו ׃
5רודף חרוץa‏ לא ינקה _____ ואוהב מחירb‏ בו ישגה ׃ aחריץ bבמח (במחיר)
6רבים היו חבוליa‏ זהב _____ והבוטח על פנינים ׃ ולא מצאו להנצל מרעה _____ וגם להושע ביום עברה ולא מצאו להנצל ביום עברה ולהושיע ביום רעה ׃ aחללי
7כי תקלה הוא לאויל _____ וכל פותהa‏ יוקש בו ׃ aפתח
8אשרי איש נמצאa‏ תמים _____ ואחר ממון לא נלוז ׃ aמצא
9מי הוא זה ונאשרנו _____ כי הפליא לעשות בעמ[ו] מי הוא תאשרנו כי הפליא לעשות ׃
10מי הוא זה שנדבקa‏ בו _____ והיה לו שלום והיה לו תפארהb‏ ׃ כי ברבות שלום חייו _____ אהיה לך לתפארת ׃ מי ברכו וישלם חייו _____ היא לך לתפארתc‏ מי יוכל לסור ולא סר _____ ולהרע רעה ולא א֯ב֯ה֯ ׃ aהנדבק bלתפארה תפארת cאהיה לך להתפאר ׃
11על כן חזק טובו _____ ותהלתו יס[פר] ק֯ה֯ל ׃
12מוסר לחם ויין יחדו ׃ בני אם על שלחןa‏ גדול ישבתה _____ אל תפתח עליו גרנךb‏ ׃ אל תאמר ספוק עליו aאיש bגרון
13זכורa‏ כי רעה עין רעה ׃ רע עין שונא אל _____ ורע ממנו לא ברא ׃ כי זה מפני כל דבר תזועb‏ עין _____ ומפנים דמעה תדמעc‏ ׃ רע מעין לא חלק אלd‏ _____ על כן מפניe‏ כל נס לחה ׃ aדע bתזיע cתת֯יע dרע מ׳ חלק אל eעל כל מלפני
14מקום יביט אל אל תושיטa‏ יד _____ ואל דיחדb‏ עמו בטנא ׃ aתשית bתיחד
15דעהa‏ רעך כנפשך _____ ובכלb‏ ששנאת התבונן ׃ aרעה bוכל אשר
16הסב כאיש אשר נבחר _____ ואל תעט פן תגעל אכל כאיש נכח ואל תעט פןa‏ תגלה֯ (ת֯ג֯לו) ׃ דע שרעך כמוך _____ ואכול כאיש דבר ששם לפניךb‏ aתגלע bולא תהיה גרגרן פן תמאס ׃
17ח֯ד֯ל ר֯א֯ש֯ון בעב֯ו֯ר מ֯ו֯ס֯ר֯ _____ ואל ת֯לע֯ פ֯ן תמאס ׃
18וגם א֯ם֯ בין רבים ישבת _____ לפני רע אל תושט יד ׃
19aהלא די אנוש נבכון (נבכון) מזערa‏ _____ ועל יצועיוb‏ לא ישיק ׃ aנכון מועד bיצוריו
20מכאוב ונדד ישינהa‏ וצער ותשניק ופניb‏ הפוכות עם איש כסיל ׃ שנות חיים על קרב צ֯ו֯לל _____ וקם בבקר ונפשו את֯ו֯ ׃ ש[○○] [-- ] [○○]ש נבכון֯ _____ [--] [י]לין עד בקר ונפשו עמו ׃ aישנה bופנים
21aו֯ג֯ם֯ א֯ם֯ [--] _____ [-]נו ותמצא נחת ׃
21xו֯ג֯ם֯ א֯ם֯ [-- ]○○ [○○○] ○○○○○○ ׃֯
22aבכל מעשיך היה צנוע _____ וכל אסון לא יגע בך ׃
19bהלא די אנוש נבון מזער
21bוגם אם נאנסתה במטעמים קוה קוה וינוח לך ׃
22bשמע בני ואל תבוז לי _____ ובאחרית תשיג אמ֯ר֯י ׃ שמע בני וקח מוסרי ואל תלעיגa‏ עלי _____ ובאחרית תמצא דברי ׃ aתלעג
23טוב על לחם תברך שפה _____ עדות טובו נאמנה ׃
24רע על לחם ירגז בשער _____ רעת (ד֯עת / ד֯/ר֯עת) a‏ רועו נאמנה ׃ aעדות
25וגם על היין אל תתגבר _____ כי רבים הכשיל תירוש ׃
26כור בוחןa‏ מעשה לוטש _____ כן היין למצותb‏ לצים ׃ נבון בוחן מעשה מעשה _____ כן שכר לריב לצים ׃ aביתן bכי היית מצות
27aלמי היין חיים לאנוש _____ אם ישתנו במתכ֯נ֯תו ׃ מה חיים ח֯ס֯ר֯ היין _____ שהוא מ֯ראשי֯ת֯a‏ לש֯מח֯ה֯ נוצרb‏ ׃ aכאר (מאר / כ֯אר) שית bנוצרו
28שמחת לב וששון ועדוי _____ יין נשתה ב֯[ע]ת֯וa‏ וראי ׃ aבעת
27bחיי מה לחסר תירוש _____ והוא לגיל נחלק מראש ׃
29כאב ראש לענה וקלון _____ יין נשתה בתחרה וכעס ׃
30מ֯ר֯בה ח֯מר לכ֯ס֯יל מוקשa‏ _____ מח֯ס֯ר כח ומספק פצעb‏ ׃ aנוקש bפחד
31במשתה היין א֯ל ([א]ל) ת֯[ו]כ֯ח֯ ([--]) ר֯ע _____ ו֯א֯ל ([וא]ל) ת֯ו֯ג֯ה֯ו֯ ([--]) a‏ ב֯ח֯ד֯ו֯ת֯ו֯ ([--]) ׃ דבר חרפה אל [--] _____ [--]b‏ ׃ aתחרפהו bעמו לעיני בני אד[ם]
35
1היה להם כאחד מהם _____ דאג להם ואחר תסוב הכין צרכם ואחרa‏ תרבץ ׃ aובכין
2למען תשמח בכ֯בודם _____ ועל מוסר תשא שכל ׃
3מלל שב כיa‏ הוא לךb‏ _____ והצנע שכלc‏ ואל תמנע שיר ׃ aסבכי bשבכי הולך cלכת
4במקום היין אל תשפך שיח ובלא מזמר מה תשפך שיח _____ ובל עת מה תתחכם ׃
5כחותם על כיס זהב _____ שירa‏ אל על משתה היין ׃ כומז אודם על ניבb‏ זהב _____ משפט שיר על משתה היין ׃ aשירת bנוב זיר
6כרביד זהב ובו נפך וספיר _____a‏ כך נאים דברים יפים על משתה היין ׃ מלואותb‏ פז וחותם ברקת _____ קול מזמור על נועם תירוש ׃ aנ֯הפך ספיר bמלא
7דבר נער אם צריך אתהa‏ _____ בחזק פעמים ושלש אם ישאלךb‏ ׃ aאתך bישא לך
8כל לאמר ומעט הרבה _____ ודמה ליודע ומחריש יחדו ׃
9בין זקנים אל תקומם _____ ושרים אל תרב לטרד ׃
10לפני ברד ינצח ברק _____ ולפני דכא ינצח חן ׃ לפני ברד ינצח ברקa‏ _____ ולפני בוש !י׳! (בושי) חן ׃ aברר ינצח ברר בררי נצח ברד
11בעת מפקד אל תתאחר _____ פטר לביתך ושלם רצון ׃ בעת שלחן אל תרבה דברים _____ ואם עלה על לבך דבר ׃
12[פ]ט֯[ר] ל[○○]ך֯ ושלם רצון ׃ _____ ביראת אל ולא בחסר כל (ל!ב!) ׃
13ו֯ע֯ל ([וע]ל) כ֯ל ([כ]ל) א֯לה ([א]לה) ברך עושך _____ המרוך מטובתו ׃
14ד֯ו֯ר֯ש֯ א֯ל [י]ק֯ו֯ה֯ ר֯צוןa‏ _____ ומתלהלה יוקש בו ׃ דורש אל יקח מוסר _____ ומשחרהו ישיג מענה ׃ דורש חפצי אל יקחb‏ לקח _____ ויענהו בתפלתו ׃ aדרש אל חי ו֯קוה רצוץ bישא
15דורש תורה יפיקנה _____ ומתלהלה יוקש בה ׃
16ירא ייי יבין משפט _____ ותחבולות מנשף יוציא ׃ יראי ייי יבינו משפטו _____ ובהחמות (וכהחמות) a‏ רבות יוציאו מלבם ׃ aוחכמות
17איש חכםa‏ יטה תוכחות _____ ואחרb‏ צרכו ימשךc‏ תורה ׃ aחמס bויאחר cלמשוך
18איש חכם לא יכסה כחמהa‏ _____ ולץ לא ישמר לשונו ׃ איש חכם לא יקח שחד _____ זד ולץ לא ישמר תורה איש חמס לא יקח שכל זד ולץ לא יקח מצוה ׃ aחכמה
19בלא עצה אל תפעל דבר _____ ואחר מעשיך אל תתקצף ׃
20בדרך מוקשת אל תלך _____ ואל תתקל בנגף פעמים ׃
21aאל תבטח בדרך מחתףa‏ _____ aר֯ש֯ע֯י֯ם֯
22aובאחריתך השמרa‏ ׃ aה֯ז֯ה֯ר֯
21bאל תבטח בדרך רשעים _____
22bובארחתיך הזהר ׃
23בכל דרכיך שמור נפשך _____ כי כל עושה אלה שומר מצוהa‏ ׃ בכל מעשיך שמור נפשך _____ כי עושה זה שומר מצוה ׃ aמצות מצותו
24נוצר תורה שומר נפשו _____ ובוטח בייי לא יבוש ׃
36
1ירא ייי לא יפגע רע _____ כי אם בניסוי [--a‏ -]ל[- [׃] aושב
2לא יחכם שונא תורה _____ ומתמוטט כמס֯[○○a‏ [--] ׃֯ aבמסער
3איש נבון יבין דבר _____ ותורתו טט֯[פת] ק֯[○○] ○○○ ׃֯
32
11בכל מע֯שיך (מ[ע]שיך) הא֯ר֯ (ה[א]ר֯) פ֯נ֯ים _____ ובששון הקדש מעשרa‏ ׃ aמעשרך מעשיך
12תן לוa‏ כ֯מ֯תנתוb‏ לך _____ בטוב עין ובהשגתc‏ יד ׃ aלאל bכ֯מתתו cובהגשת ובהגיש
13כי אלוה תשלומות הוא _____ ושבעתים ישיבa‏ לך ׃ מלוה ייי נותן לאביון ומי בעל גמולות כי אם הוא aישלם
14אל תשחד כי לא יקח _____
15ואל תבטח על זבח מעשק ׃ כי אלהי משפט הוא _____ ואין עמו משוא פנים ׃
16לא ישא פ֯נים אל דל _____ ותחנוניa‏ מצוק ישמע ׃ aותחנונים
17לא יטש צעקתa‏ יתום _____ ואלמנה כי תרבהb‏ שיח ׃ aאנקת bתחבט
18הלא דמעה על לחי תרד _____
19ואנחה על מרודיה (מו!ר!דיה) ׃
20תמרורי רצון הנחה _____ וצעקהa‏ ענן חשתה ׃ aצעקתה וצעקתיה
21שועת דל ענן חל עםa‏ _____ ועד תגיעb‏ לא תנוח ועד כי תגע לא תנוח ׃ לא תמוש עד יפקוד אל _____ aע֯בים חלפה bכי
22ושופט צדק יעשהa‏ משפט ׃ גם אלb‏ לא יתמהמה _____ וכגבור לאc‏ יתאפק וגבור מה יתאפק ׃ עד ימחץ מתניd‏ אכזרי _____ aעושה bאדון cמה dמפני
23ולגוים ישיב נקם ׃ עד יוריש שבטa‏ זדון _____ ומטה רשעb‏ גדוע יגדע ׃ aשבטי bרשעים
24עד ישיב לאנוש פעלו _____ וגמול אדם כמזמתו ׃
25ע֯[ד ([--]) י]ר֯י֯ב ([-]ב) ריב ע֯מ֯ו _____ ושמח֯ם֯a‏ בישועתו ׃ aוישמחם
26[--] ב֯[ז]מ֯ן֯ מצוקה _____ כעת (כעב!) חזיזים בעת בצורת ׃
26x[--] _____ ○○○○○ ○○[○○] ○○○[ ○○○○]ך ׃
33
1הושיענו אלהי הכל _____
2[וש]ים֯ פחדך על כל הגוים ׃
3הניףa‏ על עם נכר _____ ויראו את גבורת֯יך ׃ aיד
4כאשר נקדשת לעיניהם בנוa‏ _____ כ֯ן֯ לעיני֯נ֯ו הכב֯ד בנ֯ו֯b‏ כאשר לעיניהם נקדשתה בם כן לעיניהם הכבד בם ׃ aבם bבם
5וידעו כאשר ידענו _____ כי אין אלהים זולתך ׃
6חדש אות ושנה מופת _____
7האדר יד ואמץ זרוע וימין ׃ חדש (חַדֵש) אל (אֵל) ושנה (וְשַנֵה) תמה (תֵֿמַה) האריך יד וזריז ימין! (ימים)
8העיר אף ושפוך חמה _____
9והכניע צ֯ר֯ והדוףa‏ אויב ׃ aו֯ת֯נ֯ד֯וף
10החיש קץ ופקוד מועדa‏ _____ כי מי יאמר לך מה תעשהb‏ ׃ aמצער bתפעל
12השבת ראש פאתי מואבa‏ _____ האומר אין זולתי ׃ aאויב
13bאסוף כל שבטי יעקב _____
36
16ויתנחלו כימי קדם ׃
17רחם על עם נקרא בשמך _____ ישראל בכ֯ו֯ר כיניתה ׃
18רחם על קרית קדשך _____ ירושלם מכון שבתיך ׃
19מלא ציון את הודךa‏ _____ ומכבודך את היכלך ׃ aמהדריך
20תן עדות למראש מעשיך _____ והקם חזון דבר בשמך ׃
21תן את פעלת קוויך _____ ונביאיך יאמינו ׃
22תשמע תפלת עבדיךa‏ _____ כ֯ר֯צונךb‏ על עמך ׃ וידעוc‏ כ֯ל אפסי ארץ _____ כי אתה אל ע֯ו֯ל֯ם֯ ([עו]ל֯[ם]) ׃ aעבדך bברצונך cויראו
23aכל מאכל אוכל גרגרתa‏ _____ אך יש אוכ֯ל [-]ו֯[-]ל [נע]ים כ֯ל֯ [--] ת֯ס֯ו֯ג֯ר֯ ב֯[-] אך יש מא֯כל ממא֯כל י֯נ֯עם֯ (ת֯נ֯עם֯) ׃ a[כ]ר֯ש֯
26[כ]ל ז֯כ֯ר֯ ת֯קב֯ל א֯ש֯ה֯ _____ א֯ך֯ [--] ׃ אך יש אשה יפה
24חיך בוחן מטמעמי דבר _____ ולב מבין מטעמי כזב חך בוחן מטעמי זבד֯ וחן נכון מטעמי זבד ׃
25לב עקוב יתן עצבת _____ ואיש ותיק ישיבנהa‏ בו ׃ aישיבנו
23bכל נכר (נכ֯ד֯ / נכ֯ס֯ / נכס֯/ד֯) תאכל חיה _____ אך יש מכה ממכה תנעם ׃
27תואר אשה והלילa‏ פנים _____ ועל כל מחמד עין יגבר ׃ aיהלל
28ועד אם ישa‏ מרפא לשון _____ אין אִשָׁהּ מבני אדם ׃ aבה
29קנהa‏ אשה ראשית קנין _____ עזר ומבצרb‏ ועמוד משען ׃ aקונה bעיר מבצר
30באין גדיר יבוער כרם _____ ובאין אשה נע ונד ׃
31מי יאמין בגדוד צבא _____ המדלג מעיר אל עיר ׃ כן איש אשר לאa‏ קן _____ המרגיע באשר יערב ׃ a[אש]ר אין לו
37
1aכל אומר אמר אהבתי _____
2aהלא דין מגיע אל מות _____ רע כ֯נפשך נהפך לצר ׃
1bכל אוהב אומר אהבתי אך יש אוהב שם אוהב
2bהלא דין מגיע על מות _____ רע כ֯נפש נהפך לצר ׃
3היו רע שאמר מדוע כן נוצרתיa‏ למלא פ֯ני תב֯ל תרמית ׃ aהוי ריֵע יאמר מ׳ נוצרתי
4מרע אוהב מביט אל שלחןa‏ _____ בעת צוקה מנגדb‏ יעמד ׃ aמדּוע (מ֯דוע) א׳ מ׳ על שחת bמנו֯ב (מנג֯ב / מנו֯/ג֯ב)
5אוהב טוב נלחםa‏ עם זר ונגד ערים יחזיק צנה ׃ aנוחל
6אל תשכח חביר בקרבa‏ ואל תעזבהו בשללך א֯ל֯ תכחש חבר בקרב ונגד ער֯ים יחזיק צנה ׃ aבקבר
7כל יועץ יניף יד _____ אך יש יועץ דרך אל לץ כל יועץ אומ֯ר֯ ח֯וזה (ח֯ז֯ה֯) אך יש יועץ דרך עליו ׃
8מיועץa‏ שמור נפשך _____ ודע לפנים מה צורכו ׃ [--] לנפשוb‏ יחשב _____ למה זה אליו יפול ׃ aמן?ה (מן? ) יועץ ( ה{ }יועץ) bנפשו
9[--] לך֯ מ֯ט֯ו֯ב֯a‏ ד֯רכך _____ ו֯ק֯[-] [--] להביט רישךb‏ ׃ aלהביט bרֹאשֶך
10x[○○○○○○○○○○○○○○○○○]ל֯[○○○○] _____ [○○○○○○○○○○○○○○○]a‏ aא
11עם אשה עלa‏ צרתה _____ ומדר אל מלחמתוb‏ ׃ עם סוחר אל תתגר _____ וממקנהא על ממכרc‏ ׃ עם איש רע אל תגמלd‏ חסד _____ ואכזרי על טוב בשר ׃ פועל שוא על מלאכתו _____ שומר שוא על מוציא רע פועל ש֯כ֯י֯ר [ע]ל מלאכת׳ שכיר ש[-] מצא זרע ׃e‏ aאל bומלוכד ע׳ מל[-] cומקונה ע׳ ממכרו֯ dעל גמילות e○○○○ ז֯ר֯ע֯ ׃֯
12אך אם ישa‏ מפחר תמיד _____ אשר תדע שומר מצוהb‏ ׃ אשר עם לבבוc‏ כלבבך _____ אם תכשל יגיע אליךd‏ ׃ aאיש bמצותיו cכבלבבו dיעכ֯ר בך
13וגם עצת לבב הבין _____ מי יאמין לך אמן ממנו ׃ וגם עצת לבבו כך כי אין! (אם) אמון ממנו ׃
14לב אנוש יגידa‏ שעיותיו _____ משבעה צופים על מצפהb‏ ׃ aמגיד bמשבעים צפים ע׳ שן
15ועם כל אלה עתרa‏ אל אל _____ אשר יכין באמת צעדיך ׃ aהעתר
16ראש כל מעשה דבר _____ וראש כל פועל היא מחשבת ראש כל מעשה מאמר לפני כל פועל היא מחשבת ׃
17עקרתa‏ ת֯חבולות לבב ארבעה שב֯ט֯יםb‏ יפר֯י֯ח֯ו֯ ׃ aעקר bשרביטים
18טוב ורעהa‏ וחיים ומות _____ ומושלתb‏ בם כליל לשון ׃ aורע bומשלח
19יש חכם לרב֯ים נחכם _____ ולנפשו הוא גואלa‏ ׃ aנואל
20ויש חכם בדברו נמאס _____ ומכל מאכל תענוג נבצר ׃
22ויש חכם לנפשו יחכם _____ פרי דעתו על גויתו ׃
23ויש חכם לעמו נחכם֯ פרי דעתו בגויתם ׃
25חיי איש מספר ימים _____ וחיי עם ישראלa‏ [--] ׃ aישור֯ו֯ן
24חכם לנ֯פ֯ש֯ו֯ (ל[-]) י֯ש֯ב֯ע֯ ([-]ע֯) תענוג _____ ו֯י֯א֯ש֯ר֯ו֯ה֯ו [כל רואי]ה֯ו֯ ([--]) ׃ [--] _____ [-- ]○ל[ -- ׃]
27בני בחייךa‏ נס נפשך _____ וראה מה רע לה אל תתן לה ׃ aבחמר
28כי לא הכל לכל טובa‏ _____ לא כל נפש כל זן תבחר ׃ aכי לׄ לכׄ טוב תענוג
29אל תזרעa‏ לכלb‏ תענוג _____ ואל תשפך על כל מטעמים ׃ אל תזרך (תזרו֯) אל תענוג ואל תתחנג אל מטמים ׃ aתזר bאל
30כי ברוב תענוג יקנןa‏ חולי _____ והמרבהb‏ יגיע אל זרא ׃ aאוכל ירון bוהמזיע
31בלא מוסר רבים יגועו ועועוa‏ _____ והנשמרb‏ יוסיף חיים ׃ _____ aיגועו bובהשמר
38
1רעיa‏ רופא לפני צרכוb‏ _____c‏ גם אתו חלק אל רעה רועה רופא לפי צרכך כי גם אותו חלק אל ׃ aרעה bצרכך cכי
2מאת אל יחכם רופא _____ ומאת מלך ישא משאות ׃
3דעת רופ֯א תרים ראשו _____ ולפני נדיביםa‏ יתיצב ׃ aמלכים
4אל מארץ מוציא תרופותa‏ _____ וגבר מבין אל ימאס בם ׃ aברא שׂמים
5הלא בעץa‏ המתיקו מים _____ בעבור להודיע כל אנוש כחוb‏ ׃ aמעץ bכוחם
6ויתן לאנוש בינה _____ להתפאר בגבורתוa‏ ׃ aבגבורתם
7בהם רופא יניח מכאוב וכן רוקחa‏ עושה מרקחת ׃ aקרת֯
8למען לא ישב֯ו֯תa‏ מעשהו _____ ותושיה מבני אדםb‏ ׃ aישכח bמפני מבני ארצו
9בני בחוליa‏ אל תתעבר _____ התפללb‏ אל אל כי הוא ירפא ׃ aבמחלה bפלל
10ס֯○ר֯ ([סו]ר֯) מעול ומהכרa‏ פנים _____ ומכל פשעים טהר לב ׃ aסו֯ר (מ֯סי֯ר) מ׳ והכר
11[--] אזכרהa‏ _____ ודשן ערוךb‏ בכנפי הוניך ׃c‏ aאזכרתה bערך cהונך
12ו֯ג֯ם֯ לר֯ו֯פ֯א֯ ת֯ן֯ מקום _____ ולא ימוש֯ כ֯י֯ ג֯ם֯ ב֯ו֯ צו֯רךa‏ ׃ aואל ימו!ש (ישמש) מאח ( מאת!ך!) כ׳ ג׳ ב׳ צרכיך
13כי יש עת אשר בידו מצלחת _____ עת אשר בידו֯ מ׳
14כי גם הוא אל אל יעתיר ׃ כי הוא אל אל יע֯תיר אשר יצלחa‏ לו פשרה _____ ורפאות למען מחיה ׃ aימנה
15אשר חוטא לפני עושהו _____ יתגבר לפניa‏ רופא ׃ aיסתוגר על ידי
16בני על מ«ה»מת הזיב דמעה _____ התמרר ונההa‏ קינה ׃ כמשפטו אסוף שארוb‏ _____ ואל תתעלם בגויעתםc‏ ׃ aהתמרמר ונהי֯ (ונהג֯) bכמשפט׳ א (א׳) שאדם ( שארם) cתתחר בגויתם (בגויעם)
17המר בניa‏ והתם (והח!ם) b‏ מספד _____ ושית אבלו כיוצא בו ׃ יום ושנים בעבור דמעה _____ והנחם בעבור עון ׃ aבכי bוהה֔ם
18מדין יוצא אסון _____ כן רע לבב יבנה עצבה ׃
20אל תשיב אליוa‏ לב עוד _____ פרע זכרו וזכורb‏ אחרית ׃ aתשית עליו bוהכר
22זכור חקו כי הואa‏ חקך _____ לו אתמול ולך היום ׃ aכן
21אל תזכרהו כי אין לו תקוה _____ מה תועיל ולך תריע ׃
23מושבת מת ושבת (מתושבת) זכרוa‏ _____ והנחם עם צאת נפשו ׃ _____________ aכשבות מת ישבות ז׳
24חכמת סופר תרבה חכמה _____ וחסר֯ עסק הוא יתח֯כ֯ם֯ ׃
25מה יתחכם תומך מלמד _____ ומתפאר בחנית מרעיד֯ ׃ באלוף ינהג ישובב לשדד (ולשדד) בשורa‏ _____ ושעיותיו עם֯ בנ֯י֯ ב֯ק֯ר֯ aוישובב בשיר
26ושקידתו לכלות מרבק _____ לֵבֿ יָׁשִׁיתֿ לשדד֯ ○○○ ○○○ ׃
27אף עשה ח֯[רש וחו]שב _____ אשר ליל[ה] [--]a‏ ׃ aינהג
39
15[בשי]רות נ֯ב֯ל ו֯כ֯לי֯ מיני֯ם֯ _____ וכן תאמר בתרועה ׃
16[--] (מ֯ע֯[ש]י֯) אל כלםa‏ טובים _____ וכל צורך בעתו יספיקb‏ ׃ a[○○○] (ה֯כ֯ל֯) bלכל צריך ב׳ יספיקו
17ב֯[ד]ב֯ר֯ו֯ י֯עריך נ֯ר֯ [--] _____ ו֯מוצא פיו אוצרו ׃
18תחתו (תנ֯נ֯ת֯ו֯) רצונו יצליח _____ ו֯א֯י֯ן מעצו֯ר לתשועתו ׃
19מעשה כל בשר נג֯ד֯ו _____ וא[ין] נסתרa‏ מנגד עיניו ׃ aמסותר
20מ֯ע֯ו֯לם ועד עו֯לם י֯ביט _____ ע֯ל֯ כ֯ן֯ ל֯א֯ מ֯ס֯פ֯ר֯ לתשועתו ׃ אין קטן ומעט עמו _____ ו֯א֯י֯ן נפלא֯ ו֯חזק ממנו ׃
21אין לאמר זה למה זה _____ כ֯י֯ הכל לצרכו נ֯ב֯ח֯ר֯a‏ ׃ אין לאמ֯ר ז֯ה רע מז֯ה֯ _____ כי הכל בעתו י֯גבר ׃ aבעתו יגבר
22ברכות (ברכת!ו!) כיאר הציפה _____ וכנהר תב֯ל ריותה ׃
23כן֯ זעמו גוים יורישa‏ _____ ויהפך למלח משקה ׃ aה֯ו֯ר֯י֯ש֯
24[-]ת תמיםa‏ יי֯שרוb‏ _____ כ֯ן֯ לזרים (לזד!ים) י֯ס֯תוללו ׃ aא֯ר֯ח֯ו֯ת֯י֯ו֯ ב֯׳ bב֯מ֯י֯ש֯[רים]
25[-] לט֯ו֯ב֯ חלק מראש _____ כן לרע֯ים טוב ורע֯a‏ ׃ aל֯ר֯ע
26[○○○ ([--]) ]כל ([כ]ל) ח֯י֯י ([--]) אדם _____ מים ואש וברזל ומלח ׃ [--] [ח]לב ודבש _____ דם ענב יצהר ובגד ׃
27כל [--] ל[ט]ו֯ב֯י֯ם ייטיבו _____ כן לרעים לרעהa‏ נהפכו ׃ aלזרא
28י֯ש֯ [ -- ] _____ [-- ] [הר]ים יעתי[קו] ׃
28x[--]
29אש וברד רע (רעב!) ודבר _____ גם אלה למשפט נב֯[ראו] ׃
30חית שן עקרב ופתן _____ וחרב נקמות להחריםa‏ [--] [--] ל֯ה֯[○○○ (○○○) ]○○ם֯ (○○פט ר○○֯) כלb‏ אלה לצורכם נבראוc‏ _____ והמה באוצר ולעתd‏ יפקדו ׃ aלה֯ר֯י֯ם֯ bגם cנבחרו dבא֯ו֯צ֯ר֯ו֯ לעת֯
31בצותו אתם ישישו _____ ובחקם לא ימרו פיו֯a‏ ׃ aפיהו
32על כן מראש התי֯צ֯ב֯תי _____ והתב֯וננתי ובכתב הנחתי ׃
33מעשה אל כלםa‏ טוב֯י֯ם _____ לכל צורךb‏ בעתו י֯ס֯פ֯וק ׃ aהכל bצרוך
34אלa‏ לאמר זה רע מה זהb‏ _____ כי הכל בעתו יגב֯ירc‏ ׃ aאין bמזה cיגבר
35ע֯ת֯ה֯ בכל לבa‏ הרנינו _____ וברכו א֯ת֯ שם ה֯ק֯ד֯ו֯ש֯b‏ ׃ aו֯פה bקדשו
40
1עסק גדול חלק אלa‏ _____ ועול כבד על בני אדם ׃ מיום צאתו מרחם אמו _____ עד יום שובו אל אםb‏ כל חי ׃ aעליון bאל (ארץ֯)
3מ֯י֯ושבa‏ כסא לגבה _____ עד לשובb‏ עפר ואפר ׃ aמ֯ש֯ו֯כ֯ן֯ bלובש לבש
4מעוטה צניף וציץ _____ ועד עוטהa‏ שמלת [--] ׃ aע֯ד֯ ע֯ט֯
5אך קנאה דאגה ופחד _____ אימת מות תהרה֯ [--]a‏ ׃ ועת נ֯ו֯ח֯ו֯ על משכבו _____ שינת לילה ת֯שנ֯ה֯ ([ת]ש֯[נה]) [--]b‏ ׃ aמ׳ תח׳ ו֯ר֯י֯ב֯ bת֯׳ ר֯עת֯ו֯ (ד֯עת֯ו֯)
6מעט לחוק (ל«ח»ח«ל»וק / לריק / לרוק) a‏ כרגע ישקוט _____ ומבין ב֯ח֯למ֯ו֯ת֯[ [-]ש ׃ מע֯ט טעמ (טעם) חזון (מחזון) נפשו _____ כשריד ב֯[-] [--] רודף ׃ aלק֯ח֯
7[--] ע֯ודך [--] _____ [--] מנ֯ו֯ם֯ ׃
8 [--] _____ [--] עם֯ כל ב֯[- --] אף עם֯[ (ע֯ם֯) --] ([--]) ׃
9[דב]ר֯ ודם חרחר וחרב _____ שד ושבר רעה ומות֯ ׃
10על רשע נבראה רעה _____ ובעבורa‏ תמוש כלהb‏ ׃ aובשכר֯ו bובעבורו ת׳ רעה ׃
11כל מארץ אל ארץ ישוב _____ ואשרa‏ ממרום אל מרום ׃ aויש׳
13מחול אל חולa‏ כנחל איתן _____ ומאפיקb‏ אדיר בחזיז קולות ׃ aחיל מחיל bוכאפיק
14עם עם שאתוa‏ כפים יגילו _____ כי פתאם לנצח יתם ׃ aעם שאתו
15נוצר מחמס לא ינקה _____ כי שורש חנף על שן סלע נצר חמס לא יכה בו __ ושורש חנף ען (על!) שן צור ׃
16כקר{ד}מי!ת (כקרדמות) על גפת נ֯ח֯ל _____ מפניa‏ כ֯ל מטר נדעכוb‏ ׃ aלפני bנדעכה
17וחסד לעולם֯ לא ימוט _____ וצדקה לעד תכון ׃
18חיי יין ושכרa‏ ימתקו _____ ומשניהם מוצא אוצרb‏ ׃ aי֯ותר שכל bסימה
19ילד ועיר יעמידו שם _____ ומשניהם מוצא חכמה ׃ שגר ונטע יפריחו שם֯ _____ ומשניהם אשה נחשקת ׃
20[יי]ן֯ ושכר יעליצו לב _____ ומשניהם אהבת דודים ׃
21[ח]ל[י]לa‏ ונבל יעריבו שיר _____ ומשניהם לשון ברה ׃ aו֯ח֯ליל
22[--] [יע]מידו עין _____ ומשניהם צמחי שדהa‏ ׃ aשדי
23[--] [-]ת ינהגו _____ ומשניהם אשה משכלת ׃
24אח [--] צ֯ר֯ה _____ ומשניהם צדקa‏ מצלת ׃ aצדקה
25זהב וכסף֯ [--] [-]ל _____ ומש[ניהם] [--] ׃
exTalmudis
1כל ימי עני רעים בן סירא אומ׳ אף בלילה֯ בשפל גגים גגו במרום הרים כרמו ׃ ממטר גגים לגגו מעפר כרמו לכרמים ˙
40
26חיל וכח יג[-] ל֯ב _____ ומשניהם [יר]א֯ת֯ אלהים ׃ אין ביראת ייי מחסור _____ ואין לבקש עמה מ֯[ש]ע֯ן ׃
27יראת אלהים כעדן ברכה _____ וכן כל כבוד חפתה ׃
28מניa‏ חיי מתן אל תחי _____ טוב נאסף ממסתולל ׃ aבני
29איש משגיח על שלחן זר _____ אין חייו למנות חיים ׃ מעגל נפש מטעמוa‏ _____ לאיש יודע סוד מעיםb‏ ׃ aמעגל נפשו מטעמי זבד bיסור מז֯עים
30לאיש עוז נפש תמתיקa‏ שאלה ___ ובקרבו תבער כמו אשb‏ ׃ aעז נפשות ממתיק bכאש בוערת
41
1חייםa‏ למות מהמ֯ר (מה [מ]ר) יברך _____ לאי֯ש֯ שוקט על מכונתו ׃ איש שליו ומצ֯ליח בכל _____ ועוד בו֯ (ב[ו) ח֯י֯ל (ח]י֯ל) לקבל תענוג ׃ aהוי
2האח למות כי טוב חקיךa‏ _____ לאיש אונים וחסר עצמה ׃ איש כושל ינקשb‏ בכל _____ סרב ואבד תקוה איש כושל ונוקש בכל אפ֯ס המראה ואבד תקוה איש נוקש ומושל (וכ!ושל) בכל אפס המראה ואבד תקוה ׃ aחוק חזק חוקו bונוקש
3אל תפחד ממות חוקיך _____ ז[כו]ר֯ כי ראשנים ואחרנים עמך ׃
4זה חלק כל בשר מאל _____ ומה תמאס בתורת עלי[ון] ׃ לאלף שנים מאה ועשר _____ אישa‏ תוכחות בש֯[אול] חיים ׃ aאין
5ניןa‏ נמאס דבר רעים עריםb‏ _____ ונכד אויל [--] [רש]ע ׃ aכי bכן נמאס דבת ערים
6מבן עולa‏ ממשלת רע _____ [--] רישם זר[עו] [-- ] ׃ aמבין ערל
7אב רשע יקוב֯ (יקו[ב) י֯לד (י]לד֯) _____ כ֯י֯ [-]לל[-] [--] ׃
8[--] [-]ל[-] [--] _____ [--] [-]ון ׃
9אם֯ [--]a‏ [--] ידי אסון _____ [--] ת֯ולידו ([ת]ולידו) לאנחה אם תפרו על יד אסון ואם מולידו לאנחה ׃ א֯ם ([א]ם) תכשלו לשמחת עולם _____ ואם תמותו לקללהb‏ ׃ aתפרו bלקללתה
10כל מאפס אל אפסa‏ ישוב כל מאונים אל אונים _____ כןb‏ חנף מתהו אל תהו ׃ aמאונם (מאונס) א׳ אונם ( אונס) bבן
11הבלa‏ אדם בגויתו _____ אך שם חסד לא יכרת ׃ aבני
12פחד על שם כי הוא ילוך _____ מאלפי אוצרותa‏ חכמהb‏ ׃ aסומות bחמדה
13טובת חי ימי מספרa‏ _____ וטובתb‏ שם ימי אין מספר ׃ aטוב חי מספר ימים bוטוב
14aחכמה טמונה ואוצר מוסתרa‏ _____ מה תועלהb‏ בשתיהם ׃ aוסימה מסותרת bתעלה
15טוב איש מצפין אולתו _____ מאישa‏ מצפיןb‏ חכמתו ׃ aמאדון bיטמין
14bמוסר בשת֯ שמ _____ מוסר בשת ׃ מוסר בשת שמעו בנים _____
16והכלמו על משפטיa‏ ׃ לא כל בשת נאה לשמר _____ ולא כל הכלם נבחר ׃ aמשפטו
17בוש מאב ואם אל זנותa‏ _____ מנשיא יושב אלb‏ כחש ׃ aעל פחז bושָׂר עַל
18מאדון וגברת על שקר _____ מעדה ועם על פשע ׃ [מחב]ר֯a‏ [ו]רע על מעל _____ aמשותף ממקום
19וממקום תגור על זרa‏ ׃ [--] ]א֯ל֯ה ([א]לה) וברית _____ ממטה אציל אל לחם ׃ [-- ] [ש]אלה ממ[-] מתת שאלה aונגיד על יד
21aמהשב אפיa‏ רעך _____ מי הש֯ע פי רעיך מהש֯[-] [מ]ח֯לק֯ו֯ת֯ מנה _____ aמי השע פי
20aמש֯אולa‏ שלום מהחריש ׃ aמשואל
21bמהביט א֯[-] [--]a‏ [--] _____ מחשבות (ממחשבות) מחלקות מנה aאשה
20bמשאול שלום התחרישו
22ומהת֯ק[-] [-]ל [--]a‏ [׃] מאוהב על ד֯ב֯ר֯י ([-]י) חרפהb‏ _____ ומאחרי מת֯ת֯c‏ אל֯ ת֯נ֯אץ ׃ a[-]רה ׃ bדבר חסד cשאלה
42
1משנות דבר תשמע _____ ומחסוף כל סודa‏ עצה [׃] והיית בוש באמת _____ ומצא חן בע֯יני כל חי ׃ אך עלb‏ אלה אל תבוש _____ ואל תשא פנ֯י֯ם וחטא ׃ aעל א֯ור (תור / סוד) bאל
2עלa‏ תורת עליון וחוק _____ ועל מצדיקb‏ להצדיק רשע ׃ aאל bמשפט
3על חשבון ב חוברa‏ ואדוןb‏ _____ ועל מחלקות נחלה וישc‏ ׃ aשותף bואֹרח (וא֔רח) cוישר ׃
4ועל שחק מאזנים ופלס _____ ועל תמהות איפה ואבןa‏ ׃ על מקנהb‏ בין רב למעט _____ aתמורת אפה ואפה ׃ bחשבון
5ועל ממהירa‏ [מ]מ֯כ֯ר תגר ׃ aמוסר
6על אשה רעהa‏ חותם ׃ חכם _____ ומקום ידים רפות תפתח ׃ ע׳ אשה ר׳ חותם ומ׳ יד׳ ר׳ תפתח ׃ aטפשה
7על מקום תפקד יד תספורa‏ _____ ומתת ולקחb‏ הכל בכתב ׃ aמפקד יד תחשוב bושואה ותתה
8על מוסרa‏ פותה וכסיל ושב וישיש ונוטלb‏ עצה בזנותc‏ ׃ והיית זהיר באמת _____ ואיש צנוע לפני כל חי ׃ _____ aמרדות bושואל cושב כושל ועונה בזנ֯ו֯ת
9בת לאב מטמנתa‏ שקר _____ דאגהb‏ תפר֯י֯ע ש֯[נ]ה֯ (נ֯[○○]ה֯) ׃ בנעוריה פ֯ן תגור _____ ובבתוליה פן [--] ׃ aמטמון bודאגתה
10בבתוליה פן תפותהa‏ _____ ובבי֯ת֯ [-]ל[-] ל[-] ׃ בבית אביה פן ת֯ז֯נ֯הb‏ _____ ובבית א[יש]ה֯ [--] [תע]צר ׃ בבית אביה פ֯[ ○○○ ב֯בית בע׳ ל׳ תנשה בבתוליה פ׳ ת֯ת֯פ֯ת֯ה֯ ובב׳ אי֯ש֯׳ פ׳ ת֯ע֯צ֯ר֯ aתתפתה bא׳ פחזה
11[--] [-]ל [--] [-]ל[-] [--] מ֯ש֯מ֯ר֯ _____ [-- ] שם סרהa‏ ׃ בני ע׳ ב׳ החזק משמר פ׳ תע׳ מ֯׳ ל֯א֯׳ דבת ע֯י֯ר֯ וקה֯לת עם _____ והושבתךb‏ ב֯ע֯דת שער ׃ דבת ע׳ וק׳ ע׳ והבשת בעדת שער [מ]קום תגורc‏ אל יהי אשנב _____ ובית מביט מבוא סביב ׃ aסרח ׃ bוהובישתך c[ת]ש֯ב֯
12לכל זכרa‏ אל תתן תאר _____ ובית נשים אל תסתוידb‏ ׃ a[-] זכר[-] bתסתיד
13כי מבגד יצא עש _____ ומאשה רעת אשה ׃
14{מ}טוב רוע איש מטיב (מטו!ב) אשה __ ובת! (ובית) מחרפת תביע אשה ׃ טוב רע איש מטוב אשה ובי֯ת מחרפתa‏ תביע חרפה ׃ _____ aמחפרת
15אזכר נא מעשי אל _____ וזה חזיתי ואספרה ׃ באומר אלהים רצ֯ו֯נ֯וa‏ _____ ופועל רצונו לקחוb‏ ׃ aמעשיו bלקח ׃
16שמש זור[ח]ת על כל נגלתה _____ וכבוד ייי על כל מעשיו ׃
17לא הספיקו קדושי אל _____ לספר נפלאות יייa‏ ׃ אימץb‏ אלהים צבאיו _____ להתחזקc‏ לפני כבודו ׃ aגבורותיו ׃ bאומץ cלהחזיק
18תהום ולב חקר (ח֔קר) _____ ובכל מערומיהם יתבונן ׃
19מחוה חליפות נהיותa‏ _____ ומגלה חקר נסתרות ׃ aונהיות
20ל[א נ]ע֯דר ממנו כל שכל _____ ולא חלפו כל דברa‏ ׃ aחלף מנו כ׳ דבר ׃
21ג[בור]ת֯a‏ ח֯כ֯מ֯תו תכן _____ אחד הוא מעולםb‏ ׃ ל[א נ]א֯ס֯ף֯ ו֯לא נאצל _____ ולא צריךc‏ לכל מבין ׃ aגבורות bמהעלם (מהעולם) ׃ cצרך
23aהוא [--] ○○○a‏ ○○○? לע֯ד֯ _____ aוקים
25aזה על [ז]ה֯ חלף טובו ׃ לכל צרוך הכל נשמע ׃ וימי (ו{י}מי) ישב[ע] ל[-] [--] ___ [-- ] ל[טוהר] ׃
43
1aועצם שמים מ֯ר֯ביט הד֯רו _____
42
23bולכל צ֯ו֯רך [--] י֯ש֯מע ׃
25bזה על זה חלף טוב[-] ומי ישבע להביט תואר
43
1bתואר מרום רקע על טה[ר] ועצם שמים מביט נהרה
42
24כלם שונים זה מזה _____ ולא עשה מהם שי[-] ׃
43
2שמש מביע בצרתוa‏ חמה _____ מה נורא מעשי ייי ׃ aמופיע בצאתו
3בהצהירו ירתיח תבל _____ לפני חרבו מי יתכלכל ׃
4כור נפוח מח!ם (מהם) מצוקa‏ _____ שולחb‏ שמש ידליקc‏ הרים ׃ לשאוןd‏ מאור תגמר נושבת _____ ומנורה תכוה עין ׃ aמוצק bשלוח cיסיק dלשון
5כי גדיל ייי עושהוa‏ _____ ודבריו ינצחb‏ אביריו ׃ aכי גדול עליון עשה bינצה
6וגם ירח ירח עתות שב!ות (שכות) a‏ _____ מ֯משלת קץ ואות עולם ׃ aעת עת ע֯ד עת
7בם מועד וזמניa‏ חוק _____ ו֯חפץ עת֯הb‏ בתקופתו ׃ aבו מו׳ וממנו bת֯ע֯
8חדש בחדשוa‏ הואb‏ מתחדש _____ מה נורא בהשתנותוc‏ ׃ כלי צבא נבלי מרום _____ מרצףd‏ רקיע מזהירתו ׃ aכשמו bוהוא cבתשובתו֯ dמערץ
9תואר שמים והדר כוכב _____ ואורו מזהיר במרומ֯י אלa‏ ׃ aועדי משריק כׄ אל ׃
10בדבר אל יעמד חק _____ ולא ישחa‏ באשמרותם ׃ aישון (ישנ!ו!)
11ראה קשת וברך עושיהa‏ _____ כי מאד נאדרהb‏ ב֯כ֯ב֯וד ([בכ]ב֯וד) ׃ aעושה bנהדרה
12חוק הקיפה בכבודהa‏ _____ ויד אלb‏ נטתה בגב֯ו֯ר֯[ ] (ב֯ג֯[-]) ׃ aהוד הקיפה בכבודו bלא
13גבורתו תתוה ברק _____ ותנצח זיקותa‏ ב֯מ֯ש֯[פט ] ([--]) ׃ גערתו תתוה בקר __ ותזנח יקום במ׳ a[-]נ֯צ֯ח זיקים
14למעןa‏ ברא אוצר֯ (או֯צ֯[ר]) _____ ויעף ע֯ב֯[י]ם֯ ([--]) כ֯ע֯[ִי]ט֯[ -- ׃ aלמענו
15[ --] [-]ן֯ [-]ל[-] _____ [ --] [-]י֯ש֯ (אלגב]י֯ש֯) ׃
17aקול ר֯ע֯מ֯ו֯ ([ר]ע֯מ֯ו֯) י֯ח֯ו֯ל ארצו _____ ז֯לעפות֯ צ֯פ֯ו֯ן סופה וסערה ׃ קול רעמו יחיל ארצו
16ובכוחו יזעים הרים ׃ אימתו תחרף תימן
17bעל עול סופה וסערה ׃ [-]ר֯שףa‏ יניף שלגו _____ וכארבה ישכון דרתוb‏ ׃ aכרׄ bרד׳
18תואר לבנה יגההa‏ עינים _____ וממטרו יהמה לבב ׃ aיהגה
19וגם כפור כמלח ישכוןa‏ _____ ויציץ כספיר ציצים ׃ aישפך
20צינת רוח צפון ישיב _____ וכרקב (וכרג!ב) יקפיא מקורוa‏ ׃ על כל מעמד מים יקרים _____ וכשרין ילבש מקוה ׃ aמקוה
21יבול הרים כחרב ישיק _____ ונוהa‏ צמחים כלהבה ׃ aוצור
22מרפא כל מערף ענן טל _____ פורעa‏ לדשן שרבb‏ ׃ aטל פורע bרטב
23מחשבתו֯a‏ [-]שיק רבה _____ ויט בתהום אייםb‏ ׃ aמשובתו bאוצר ׃
24יורדי הים יספרו קצהו _____ לשמע אזננו נשתומם ׃
25שם פלאות תמהי מעשהוa‏ _____ מין כל חי וגבורות רבה ׃ aמעשיו
26למענוa‏ יצלח מלאך _____ ובדבריו יפעל רצון ׃ aלמענהו למען
27עוד כאלה לא נוסף _____ וקץ דבר הוא הכל ׃
28[-]להa‏ עוד כי לא נחקור _____ והוא גדול מכל מעשיו ׃ aנגלה
29נו[-] [--] [מ]אד מאד _____ ונפלאות דבריוa‏ ׃ aגבורתו
30מ֯[-]ל[-] [--] ה֯רימו קול בכל תוכלו כי יש עוד מרומים תחליפו כח ואל תלאו כי לא ת׳ מ֯ר֯ו֯מ֯מ֯י֯ו֯ ה֯חל֯יפו כח ואל תלאו כי ל֯א֯ תח֯ק֯[רו] (תח֯ק֯ר֯[-])
32רוב נ֯פ֯[ל֯]א֯ ו֯ח֯ז֯ק֯ מ֯א֯לה ([מ]א֯לה) _____ מעט֯ ראיתי ממעשיו ׃
33את הכל֯ [--] _____ [-]ל[-] [--] ׃
44
1_____ שבח אבות עולם ׃ אהללה נא אנשי חסד _____a‏ אבותינו בדורותם ׃ aאת
2רב כבוד חלקa‏ עליון _____ וגדלו מימות עולם ׃ aלהם
3דוריa‏ ארץ במלכותם _____ ואנשי שם בגבורתםb‏ ׃ היועציםc‏ בתבונתם _____ וחוזי כל בנבואתם ׃ aרודי bבגבורם cיו׳
4שרי גוים במזמתם _____ ורוזנים במחקרותם ׃ חכמי שיח בספרתםa‏ _____ ומושלים במשמר֯ותם ׃ aבמס׳
5חוקרי מזמור על חוקa‏ _____ נושאי משל בכתב ׃ aח֯קו
6אנשי חיל וסומכי כח _____ ושוקטים על מכונתם ׃
7כל אלה בדורםa‏ _____ ומימיהםb‏ תפארתם ׃ aנכבדו bובימיהם
8יש מהם הניחו שם _____ להשתענותa‏ בנחלתם ׃ aלהשתעות להשעות
9ויש מהם אשר אין לו זכר _____ וישבתו כאשר שבתו ׃ כאשר לא היו היו _____ ובניהם מאחריהם
10ואולם אלה אנשי חסד _____ ותקותם לא֯ (ל[א]) [-]ת ׃
11עם זרעם נאמן טובם _____ ונחלתם ל[-] [--] ׃
13עד עולם יעמד זכרם _____ וצדקתם֯ ל[א] [--] ׃
14[--] [-]ל[-] [--] _____ [--] ל[-] () ו֯דור ׃
15חכמתם תשנה֯ עדה ותהלתם יספר! (יספד) קהל ׃
16חנוך נ֯מ֯צ֯א תמים והתהלך עם ייי ונ֯לקח אות דעת לדור ודור ׃
17[נ]ח֯ צדיק נמצא תמים _____ לעתa‏ כלה היה תחליף ׃ בעבורו היה שארית _____ ובבריתו חדל מבול ׃ aב׳
18באות עולם נכרתa‏ עמו _____ לבלתי השחית כל בשר ׃ aכרת
19אברהם אב המון גוים _____ לא נתן בכבודוa‏ מום ׃ aדופי
20אשר שמר מצות עליון _____ ובא בברית עמו ׃ בבשרו כרת לו חק _____ ובניסוי נמצא נאמן ׃
21על כן בש[בו]עה הקים לו _____ לברך בזרעו גוים ׃ להנחילם מ֯ים ועד ים _____ ומנהר ועד אפסי ארץ ׃
22וגם ליצחק הקים בןa‏ _____ בעבור אברהם אביו ׃ ברית כל ראשון נתנו _____ aכן
23וברכה נחה על ראש ישראל ׃ ויכוננהו בברכהa‏ _____ ויתן לו נחלתו ׃ ויציבהו לשבטים _____ לחלק שנים עשרb‏ ׃ ו֯י֯ו֯צ֯י֯א ממנו איש _____ מוצאc‏ חן בעיני כל חי ׃ aויכנהו בבכורה bל֯שּ֯׳ cומצא
45
1[--] [א]להים ואנשים _____ משה זכר֯ו לטובה ׃
2[--] א֯להים ([-]א֯להים) a‏ _____ ויאמצהו במרומיםb‏ ׃ aויכ׳ ייי bבמוראים
3בד֯[-]a‏ [--] מהר _____ ויחזקהו לפני מלך ׃ ויצוהו [א]ל [--] _____ ו֯י֯ר֯[-] [--] ׃ aבדברו
4באמונתו ובע֯נותוa‏ _____ בחר בו מכל ב֯[-] ׃ aובענותנותו
5וישמיעהו את קולו _____ ויגישהו לערפל ׃ וישםa‏ בידו מצוה _____ תורת חיים ותבונה ׃ ללמד ביעקבb‏ חקיו _____ ועדותיו ומשפטיו לישראל ׃ aויתן bלי׳
6וירם קדוש את אהרן למטה לוי _____
7וישימהו לחק עולם ׃ ויתן עליו הודa‏ _____ וישרתהו (ויא!שרהו) בכבודוb‏ ׃ ויאזרהו בתועפות ראםc‏ _____ וילבישהו פעמוניםd‏ ׃ aלו הודו bבברכה cתואר dתעופה
8וילבישהו כליל תפארתa‏ _____ ויפארהו בכ֯[ב]ו֯ד ועוז ׃ מכנסים כתנות ומעיל _____ aתפארתו
9ויקיפה֯ו פעמונים ׃ ורמונים המון סביב _____ לתת נעימה בצעדיו ׃ להשמיע בדביר קולו _____ לזכרון לבני עמו ׃
10בגדי קדש זהב תכלת וארגמן _____ מעשה חשב ׃ חשן משפט אפוד ואזור _____
11ושני תולעת מעשה אורג ׃ אבני חפץ על החשן _____ פתוחי חותם במלו֯[אי]ם֯ (במל[ואים]) ׃ כל אבן יקרה לזכרון בכתב חרות _____ למספר ש֯ב֯ט֯י֯[ (ש֯ב֯[טי) יש]ר֯אל ׃
12עטרת פז מעיל ומצנפת _____ וציץ֯ [--] () קדש ׃ הוד כבוד ותהלת עז _____ מחמ֯[ד -- () י]ופי ׃
13ל[-] ל[-] [--] _____ [--] [ל]ע֯ו֯לם֯ ל[-] [--] זר ׃ ה֯א֯מ֯ן֯ [--] לבניו כז֯ה֯ _____ וכן בניו ל֯ד֯ו֯ר֯ותם ׃
14[מנ]חתו כליל תקטר _____ וכל יום תמיד פעמים ׃
15[וי]מלא משה את ידו _____ וימשחהו בשמן הקדש ׃ ותהי לו ברית עולם _____ ולזרעו כימי שמים ׃ לשרת ולכהן לו _____ ולברך את עמו בשמו ׃
16ויבחר בו מכל חי _____ להגיש עלה וחלבים ׃ ולהקטיר ריח ניחח ואזכרה _____ ולכפר על בני ישראל ׃
17ויתן לו מצותיו _____ וימשילהו בחוק ומשפט ׃ וילמד את עמו חק _____ ומשפט את בני ישראל ׃
18ויחרו בו זרים _____ ויקנאו בו במדבר ׃ אנשי דתן ואבירם _____ ועדת קרח בעזוז אפם ׃
19וירא ייי ויתאנף _____ ויכלם בחרון אפו ׃ ויבא להם אות _____ ויאכלם בשביב אשו ׃
20aו֯[-] לאהרן כבודו _____ ויתן לו נחלתו ׃ ת֯[-] () ק֯ד֯ש נתן לו לחם _____
21אשי ייי יאכלון ׃
20b[--] ח֯לקו ׃ _____
21ומתנה לו ולזרעו ׃
22אך֯ [-- ] לא֯ ינ֯חל _____ ובתוכם לא יחלק נחלה ׃ אשי י[יי [-]ל[-] [-]ל[-] _____ [-- ] י֯ש֯ר֯א֯ל ׃
23וגם פינחס ב֯ן ([ב]ן) אלעזר _____ בגבורה֯ נ֯[-] [--] ׃ בקנאו לאלוהי (לאלוה) כל _____ ויעמד בפרץ עמו ׃ אשר נדבו לבו _____ ויכפר על בני ישראל ׃
24לכן גם לו הקים חק _____ ברית שלום לכלכל מקדש ׃ אשר תהיה לו ולזרעו _____ כהונה גדולה עד עולם ׃
25וגם בריתו עם דוד _____ בן ישי למטה יהודה ׃ נחלת אש לפני כבודו _____ נחלת אהרן לכל זרעו ׃ ועתה ברכו נא את ייי הטוב _____ המעטר אתכם כבוד ׃
26ויתן לכם חכמת לב ׃ למען לא ישכח טובכם א֯מורתכם לדורות עולם ׃
46
1גבור בן חיל יהושע בן נון _____ משרת משה בנבואה ׃ אשר נוצר להיות בימיו _____ תשועה גדלה לבחיריו ׃ להנקם נקמי אויב _____ ולהנחיל את ישראל ׃
2מה נהדר בנטותו יד _____ בהניפו כידון על עיר ׃
3מי הוא לפניו יתיצב _____ כי מלחמות ייי נ֯ל[חם] ׃
4הלא בידו עמד השמש _____ יום אחד [--] ׃
5כי קרא אל אל עליון _____ כאכפה ל[-] [--] ׃ ויענהו אל עליון באבני ____ ב֯ר֯ד֯ ([--]) ו֯א֯לג֯[בי]ש֯ ([-]ל[-]) ׃
6[--] () [-]ל [--] _____ [--] [-]ע֯ן֯ ׃ למען [דע]ת כל גוי חרם _____ כי צופה ייי מלחמתם ׃ ו֯ג֯[ם] כי מלא אחרי אל _____
7ובימי משה עשה חסד ׃ ה֯וא וכלב בן יפנה _____ להתיצב בפרע קהל ׃ להשיב חרון מעדה _____ ולהשבית דבה רעה ׃
8לכם גם הם בשנים נאצלו _____ משש מאות אלף רגלי ׃ להביאם אל נחלתם ארץ זבת חלב ודבש ׃
9ויתן לכלב עצמה _____ ועד שיבה עמדה עמו ׃ להדריכם על ב֯מ֯תי ארץ _____ וגם זרעו ירש נחלה ׃
10למען דעת כל זרע יעקב _____ כי טוב למלא אחרי ייי ׃
11והשופטים איש בשמו _____ כל אשר לא נשא לבו ׃ ולא נסוג מאחרי אל ___ יהי זכרם לברכה ׃
12ושמם תחליף לבניהם ׃
13אוהב עמו ורצוי עושהו _____ המשואל מבטן אמו ׃ נזיר ייי בנבואה _____ שמואל שופט ומכהן ׃ ב֯[-] אל הכין ממלכת _____ וימשח נגידים על עם ׃
14ב[-] צ֯ו֯ה עדה _____ ויפקד אלהי יעקב ׃
15ב[-] [--] [ד]ר֯ו֯ש חזה _____ וגם בדברו נאמן רוא!ה (רועה) ׃
16וגם ה֯[-] [--] [א]ל [א]ל _____ [-- ]ל[ו (ל[ו) א]ו֯י֯ביו מסביב ׃ בעלתו [--] [-]ל[-] ׃
17[-- ייי] בפקע אדיר נשמע קולו ׃
18ויכנע נציבי צר _____ ויאב֯ד֯ (ויא[בד]) א֯[ת] ([○○○]) כ֯ל֯ ס֯ר֯נ֯י֯ פלשתים ׃
19ועת נוחו על משכבו העיד ייי ומשיחו ׃ כופר ונעלם ממ[י (ממ[י]) ○○○]○ת֯י ([-]תי) וכל א֯ד֯ם֯ לא֯ ע֯נ֯ה֯ ב֯ו֯ ׃
20וגם עד עת קצו נבון נמצא בעיני ייי ובע֯י֯ני כל חי ׃ וגם אחרי מותו נדרש __ ויגד למלך דרכיו ׃ וישא מארץa‏ בנבוא[ה] ׃ aקולו
47
1וגם אחריו עמד נתן _____ להתיצב לפני דוד ׃
2כי כחלב מורם מקדש _____ כן דויד מישראל ׃
3לכפירים שחק כגדי _____ ולדובים כבני בשן ׃
4בנעוריו הכה ג֯בור _____ ויסר֯ [הר]פ֯ת֯ ע֯[ו]לם ׃ בהניפו ידו על קלע _____ וישבר תפ֯א֯רת גלית ׃
5כי קרא אל אל עליון _____ ויתן בימינו עז ׃ להדף את איש יודע מלחמות _____ ולהרים את קרן עמו ׃
6על כן ענו לו בנות _____ ויכנוהו ברבבה ׃ בעטותו צניף נלחם _____
7ומסביב הכניע צר ׃ ויתן בפלשתים ערים _____ ועד היום שבר֯ קר֯[נם] ׃ ()
8בכל מעשהו נתן הודות _____ לאל עליון [--] [כ]ב֯וד ׃a‏ בכל לבו אוהב עושהו _____ ובכל י֯[-] [--] [-]י֯ד֯ ׃ aדויד
9נגינות שירa‏ ל[-] [-]ח֯ _____ וקו֯ל מ֯[-] ל֯[-]ל֯יםb‏ תיקן ׃ ק֯ו֯ל֯ מ֯ז֯מ֯ר֯ ה֯נ֯ע֯י֯ם֯ aהכין bנבל
10[--] ל[-] [--] _____ [--] [-]ש֯נה ׃ בהל[לו א]ת שם קדשו _____ לפני בקר֯ ירון משפט מקדש ׃
11ג֯[ם] ייי העביר פשעו _____ וירם לעולם קרנו ׃ ו֯י֯ת֯ן לו֯ חק מ֯מלכת _____ וכסאו הכין על ירושלם ׃
12ו֯בע֯ב֯ו֯רו עמד אחריו _____ בן משכיל שוכן לבטח ׃
13שלמה מלך בימי שלוה _____ ואל הניח לו מסביב ׃ אשר הכין בית לשמו _____ ויצב לעד מקדש ׃
14מה חכמת בנעריך _____ ותצף כיאר מוסר ׃
15ארץ כ֯ס֯י֯ת֯ ○○○○[○?]ך (ב֯נ֯פ֯ש֯ך / ב֯נ֯פ֯ש֯ך) _____ ותקלט֯ (ותקלס֯) ○מר○○○? (ב֯מרום) שירה ׃
17בשיר מ֯[ש]ל חידה ומליצה _____ עמים הסערתה ׃
18נקראת בשם הנכבד _____ הנקרא על ישראל ׃ ותצבר כברזל זהב _____ וכעפרת הרבית כסף ׃
19ותתן לנשים כסליך _____ ותמשילם בגויתך ׃
20ו[ת]תן מום בכבודך _____ ותחלל את יצועיך ׃ [--] אף על צאצאיך _____ ואנחה אל משכבך ׃
21[--] לשני שבטים _____ ומאפרים ממלכת חמס ׃
22[--] [א]ל לא יטוש חסד _____ ולא יפיל מדבריו ארצה ׃ לא֯ [--] [-]ו נין ונכד _____ [○○○? (()) או]ה֯ב֯יו ([ואוה]ב֯יו) לא ישמיד ׃ ויתן ל[-] [--] _____ ולב֯[ית] [--] [-]ש֯ ׃
23וישכב שלמה֯ מיואש _____ ויעזב אח֯ר֯[יו (אח֯[ריו]) ]מ֯נ֯ו֯ן (מ֯נ֯ו֯ן) ׃ רחב אולת וחסר בינה _____ רחבעם הפריע בעצ֯[תו] ע֯ם ׃ עד אשר קם אל יהי לו זכר ׃ ירבעם בן נבט אשר חט֯א֯ _____ ו֯[יח]ט֯י֯א֯ א֯ת֯ י֯ש֯ר֯א֯ל֯ ׃ ויתן לאפרים מכשול _____
24להדיחם [מ]אדמת֯ם ותגדל חטאתו מאד _____
25ולכל רעה התמכ֯ר֯ ׃
48
1עד אשר קם נביא כאש _____ ודבריו כתנור בוער ׃
2וישבר להם מטה לחם _____ ובקנאתו המעיטם ׃
3בדבר אל ע֯[צ]ר֯ שמים _____ ג֯ם֯ [--] ש֯ל֯ש֯ א֯שות ׃
4מה נור֯א֯ אתה֯ אליהו _____ ו֯אשר כ[מו]ך יתפאר ׃
5המקים גוע ממות _____ ומשאול כרצון ייי ׃
6המוריד מלכים על שחת _____ ונכבדים מ֯מטותם ׃
8המושח מלא תשלומות _____ ונביא תחליף תחתיך ׃
7והשמיע בסיני תוכחות _____ ובחורב משפטי נקם֯ ׃
9הנלקח בסערה מעלה _____ ובגדודי אש֯ [ -- ] ׃
10הכתוב נכון לעת _____ להשבית אף לפנ[י] [--] ׃ להשיב לב אבות על בנים _____ ולהכין ש֯[-] [-]ל ׃
11אשר ראך ומת֯ _____ [-]ך֯ [--] [-]יה ׃
12[]ל[ [--] _____ [-]ל[-] [א]ל֯[יש]ע֯ ׃ פי ש[נים] (ש֯[-]) א֯ו֯ת֯ו֯ת֯ (א֯ת֯ו֯ת֯) ה֯ר֯בה _____ ומופ֯תים כל מוצא פיהו ׃ מימיו לא זע מכל _____ ולא משל ברוחו כל בשר ׃
13כל דבר לא נפלא ממנו _____ ומתחתיו נברא (נברא) בשרו ׃
14בחייו עשה נפלאות _____ ובמותו תמהי מעשה ׃
15בכל זאת לא שב העם _____ ולא חדלו מחטאתם ׃ עד אשר נסחו מארצם _____ ויפצו בכל הארץ ׃ וישאר ליהודה מזער _____ ועוד לבית דוד קצין ׃
16יש מהם עשו יושר _____ ויש מהם הפליאו מעל ׃
17יחזקיהו חזק עירו _____ בהטות אל תוכה מים ׃ ויחצב ב!נחשת (כנחשת) צורים _____ ויחסום הרים מקוה ׃
18בימיו עלה סנחריב _____ וישלח את רב שקה ׃ ויט ידו על ציון _____ ויגדף אל בגאונו ׃
19[--] [נ]מוגו בגאון לבם _____ ויחילו כיולדה ׃
20ו֯י֯[קר]א֯ו אל אל עליון _____ ויפרשו אליו כפים ׃ ו֯י֯ש֯[מע] ]ב֯קול תפלתם _____ ויושיעם ביד ישעיהו ׃
21ו֯[-] [--] ]מ֯חנה ([מ]חנה) אשור _____ ויהמם במגפה ׃
22[--] [יחז]קיהו את הטו[ב] _____ ו֯יחזק בדרכי דוד ׃ ()
23()
24ברוח גבורה חזה אחרית _____ וינחם אבלי ציון ׃
25עד עולם הגיד נהיות _____ ונסתרות לפני בואן ׃
49
1שם יאשיהו כקטרת סמים _____ הממלח מעשה רוקח ׃ בחך כדבש ימתיק זכרו _____ וכמזמור על משתה היין ׃
2כי נחל (נחלה) על משובתינו _____ וישבת תועבות הבל ׃
3ויתם אל אל לבו _____ ובימי חמס עשה חסד ׃
4לבד מדויד יחזקיהו _____ ויאשיהו כלם השחיתו ׃ ויעזבו תורת עליון _____ מלכי יהודה עד תמם ׃
5ויתן קרנם לאחור (לאחר) _____ וכבודם לגוי נבל נכרי ׃
6ויציתו קרית קדש _____ וישמו ארחתיה ׃
7ביד ירמיהו כי ענוהו _____ והוא מרחם נוצר נביא ׃ לנתוש ולנתוץ ולהאביד להרס וכן לבנת לנטע ולהשיב֯ ׃
8יחזקאל ראה מראה _____ ויגד זני מרכבה ׃
9וגם הזכיר את איוב נ֯[ב]י֯א֯ _____ המכלכל כל ד[רכי צ]דק ׃
10וגם שנים עשר הנביאים _____ תהי עצמתם פר֯[חות תח]תם ׃ אשר החלימו את יעקב _____ ויש֯ע֯והו ב֯[-] [--] ׃
11מ֯ה֯ [נג]ד֯ל [--] ______ [-]א֯ [-]ל [--] ׃
12() וירימו היכל קדש _____ המכונן לכבוד עולם ׃
13נחמיה יאדר זכרו _____ המקים את חרבתינו ׃ וירפא את הריסתינו _____ ויצב דלתים ובריח ׃
14מעט נוצרו על הארץ כח!נו!ך (כהניך) _____ וגם הוא נלקח פנים ׃
15כיוסף אם נולד גבר _____ וגם גויתו נפקדה ׃
16ושם ושת ואנוש נפקדו _____ ועל כל חי תפארת אדם ׃
50
1גדול אחיו ותפארת עמו _____ שמעון בן יוחנן הכהן ׃ אשר בדורו נפקד הבית _____ ובימיו חזק היכל ׃
3אשר בדורו נכרה מקוה _____ אשיח בם (כים!) בהמונו ׃
2אשר בימיו נבנה קיר _____ פנות מעון בהיכל מלך ׃
4הדואג לעמו מחתף _____ ומחזק עירו מצר ׃
5מה נהדר בהשגיחו מאהל _____ ובצאתו מבית הפרכת ׃
6ככוכב אור מבין עבים _____ וכירח מלא מבין בימי מועד ׃
7וכשמש משרקת אל היכל המלך _____ וכקשת נראתה בענן ׃
8כנצ ב!ענפי[ם] (כנצפענפי) () בימי מועד _____ וכשושן על יבלי מים ׃ כפרח לבנון בימי קיץ _____
9וכאש לבונה על המנחה ׃ ׃ ככלי זהב הכז֯ית (ת֯ב֯נ֯י֯ת֯) אט֯יל _____ הנאחז על (כ!ו!ל) אבני חפץ
10כזית רענן מלא גרגר _____ וכעץ שמן מרוה ענף ׃
11בעטותו בגדי כבוד _____ והתלבשו בגדי תפארת ׃ בעלותו על מזבח הוד _____ ויהדר (ויח!דר) עזרת מקדש ׃
12בקבלו נתחים מיד אחיו _____ והוא נצב על מערכות ׃ סביב לו עטרת בנים _____ כשתילי ארזים בלבנון ׃ ויקיפוהו כערבי נחל _____
13כל בני אהרן בכבודם ׃ ואשי ייי בידם _____ נגד כל קהל ישראל ׃
14עד כלותו לשרת מזבח _____ ולסדר מערכות עליון ׃
16אז יריעו בני אהרן הכהנים _____ בחצצרות מקשה ׃ ויריעו וישמיעו קול אדיר _____ להזכיר לפני עליון ׃
17כל בשר יחדו נמהרו _____ ויפלו על פניהם ארצה ׃ להשתחות לפני עליון _____ לפני קדוש ישראל ׃
18ויתן השיר קולו _____ ועל המון העריכו נרו ׃
19וירנו כל עם הארץ _____ בתפלה לפני רחום ׃ עד כלותו לשרת מזבח _____ ומשפטיו הגיע אליו ׃
20אז ירד ונשא ידויו _____ על כל קהל ישראל ׃ וברכת ייי בשפתיו _____ ובשם ייי ה֯תפאר ׃
21וישנו לנפל שנית _____ [--] [א]ל מפניו ׃
22עתה ברכו נא את ייי אלהי ישראל המפלא לעשות בארץ