Versionen

SirA

©

Copyright


0v
1[--] דברי֯ שמעו [ועשו ותכתבו]
2[בספרי חיים ׃ אהבו יראת ייי ותנ]ו֯ בה לבכם [ואל תיראו ׃]
3[קרבו ואל תאחרו ותמ]צאו חיים [לרוחכם ׃ ובקרבכם]
4[אתם תהיו כאנשי חיל תהיו כג]בור[י]ם֯[ ׃ בני אל תכחש]
3
6[--] מכבד אמו ׃___
8בני במאמר ובמעשה כבד אביך עבור ישיגוך כל ברכות ׃___
9ברכת אב תיסד שרש וקללת אם תנתש נטע ׃___
10אל תתכבד בקלון אביך כי לא כבוד הוא לך ׃___
11כבוד איש כבוד אביו ומרבה חטא מקלל אמו ׃___
12בני התחזק בכבוד אביך ואל תעזבהו כל ימי חייך ׃___
13וגם אם יחסר מדעו עזוב לו ואל תכלים אותו כל ימי חייו ׃___
14צדקת אב לא תמחה ותמ֯ור חטאת היא תנתעa‏ ׃___ aתנטע
15ביום צרה תזכר לך כחם על כפור להשבית עוניך ׃___
16כי מזיד בוזה אביו ומכעיס בוראו מקלל אמו ׃___
17בני בעשרך התהלך בענוה ותאהב מנותן מתנות ׃___
18מעט נפשך מכל גדולת עולם ולפני אֵל תמצא רחמים ׃___
20כי רבים רחמי אלהים ולענוים יגלה יגלה סודו ׃___
21פלאות ממך אל תדרוש ומכוסה ממך אל תחקור ׃___
22במה שהורשית התבונן ואין לך עסק בנסתרות ׃___
23וביותר ממך אל תמר כי רב ממך הראית ׃___
24כי רבים עשְתונֵי בני אדם ודמיונות רעות מתעות ׃___
26לב כבד תבאש אחריתו ואוהב טובות ינהג בהם ׃___
27לב כבד ירבו מכאביו ומתחולל מוסיף עון על עון ׃___
25באין אישון יחסר אור ובאין דעת תחסר חכמה ׃___
28אל תרוץ לרפאות מכלת לץ כי אין לה רפואה כי מנטע רע נטעו ׃___
29לב חכם יבין משלי חכמים ואזן מקשבת לחכמה תשמח ׃___
30אש לוהטת יכבו מים כן צדקה תכפר חטאת ׃___
31פועל טוב יקראנו בדרכיו ובעת מו֯טו ימצא משען ׃___
4
1בני אל תלעג לחיי עני ואל תדאיב נפש עני ומר נפש ׃___
2aד«ר»וֶוה«ח» (רווח / דוֶוה) נפש חסירה אל תפוח (תפי!ח)
4aואל תתעלם מִמְּדֻכְדָּך נפש ׃___
2bאל תח֯מ֯י֯ר מעי דך ׃
3וקרב עני אל תכאיב אל תמנע מתן ממסכינך ׃___
4bולא תבזה שאולות דל
5ולא תתן לו מקום לקללך ׃
6צועק מר רוח בכאב נפשו ובקול צעקתו ישמע צורו ׃
7האהב לנפשך לעדה ולשלטון עיר (עיר«ד») הכאף ראש ׃___
8הט לעני אזנך והשיבהו שלום בענוה ׃___
9הושע מוצק ממציקיו ואל תקוץ רוחך במשפט יושר ׃___
10היה כאב ליתומים ותמור בעל לאלמנות ׃ ואל יקראך בן ויחנך ויצילך משחת ׃
11חכמות למדה בניה ותעיד לכל מבינים בה ׃___
12אהביה אהבו חיים ומבקשיה יפיקו רצון מייי ׃___
13ותמכיה ימצאו כבוד מייי ויחנו בברכת ייי ׃___
14משרתי קדש משרתיה ואלהו במא ויהא ׃
15שומע לי ישפט אמת ומאזין לי ייחן בחדרי מבית ׃___
17aכי בהתנכר אלך עמו ולפנים יבחרנו (א!בחרנו) בנסיונות ׃___ ועד עת ימלא לבו בי
18אשוב אאשרנו וגליתי לו מסתרי ׃___
19אם יסור ונטותיהו
17bויסרתיהו באסורים ׃___
19אם יסור מאחרי אשליכנו ואסגירנו לשדדים ׃
20בני עת המון (ו!ז!מון) שמר ופחד מרע ואל נפשך אל תבוש ׃___
21כי יש בֹשֶׁאת משאת עון ויש בשת כבוד וחן ׃___
22אל תשא פניך על נפשך ואל תכשל למכשוליך ׃___
23אל תמנע דבר בעולם אל תצפין את חכמתך ׃___
24כי באומר נודעת חכמה ותבונה במענה לשון ׃
25אל תסרב עם האל ואל אלהים היכנע ׃___
26אל תבוש לשוב מעון ואל תעמוד לפני שבלת ׃___
27אל תצע לנבל נפשך ואל תמאן לפני מושלים ׃___
8
14aאל תשב עם שופט עול כי כאשר כרצונו תשפט עמו ׃
4
28עד המות היעצה על הצדק וייי נלחם לך ׃
5
14aאל תקרא בעל שתים ואל לשונך אל תרגל ׃___
4
29אל תהי גבהן בלשוניך ורפי ורשִׁיש במלאכתך ׃___
30אל תהי ככלב בביתך ומוזר ומתירא במלאכתך ׃___
31אל תהי ידך פתוחה לקחת וקפוצה בתוך מתן ׃
5
1אל תשען על חילך ואל תאמר יש לאל ידי ׃
2אל תשען על כוחך ללכת אחר תאות נפשך ׃___ אל תלך אחרי לבך ועיניך ללכת בחמודות רעה ׃___
3אל תאמר מי יוכל כחו (כחי!) כי ייי מבקש נרדפים ׃
4אל תאמר חטאתי ומה יעשה לי מאומה כי אל ארך אפים הוא ׃
6aא֯ל֯ תאמר רחום ייי וכל עונותי ימחה ׃___
5אל סליחה אל תבטח להוסיף עון על עון ׃___
6bואמרת רחמיו רבים לרוב עונותי יסלח ׃ כי רחמים ואף ע[מ]ו ואל רשעים ינוח רגזו ׃___
7אל תאחר לשוב אליו ואל תתעבר מיום אל יום ׃___ כי פתאום יצא זעמו וביום נקם תספה ׃___
8אל תבטח על נכסי שקר כי לא יועילו ביום עברה ׃
9אל תהיה זורה לכל רוח ופונה דרך שבולת ׃___
10היה סמוך על דעתך (לדעתך) ואחד יהי דברך ׃___
11היה ממהר להאזין ובארך רוח השב פתגם ׃
12אם יש אתך ענה רעך ואם אין ידך על פיך ׃___
13כבוד וקלון ביוד בוטא ולשון אדם מפלתו ׃___
14bאל תקרא בעל שתים ובלשונך אל תרגל רע ׃___ כי על גנב נבראה בשת חרפה רעהו (רעהו) בעל שתים ׃___
15מעט והרבה אל תשחת
6
1ותחת אוהב אל תהי שונא ׃ ___ שם רע וקלון תוריש חרפה כן איש רע בעל שתים ׃___
2אל תפול ביד נפשך ותעבה (ותב!ע!ר! / ותב!ע!ה) חילך עליך ׃___
3עליך תאכל ופריך תשרש והניחתך כעץ יבש ׃
4כי נפש עזה תשחת בעליה ושמחת שונא תשיגם ׃___
5חיך ערֵב ירבה אוהב ושפתי חן שואלו (שואלי!) שלום ׃___
6אנשי שלומך יהיו רבים ובעל סודך אחד מאלף ׃
7קנית אוהב בניסו֯/י֯ן (בניסיו!ן) קנהו ואל תמהר לבטח עליו ׃___
8כי יש אוהב כפי עת ואל יעמוד ביום צרה ׃___
9יש אוהב נהפך לשנא ואת ריב חרפתך יחשוף ׃___
10יש אוהב חבר שלחן ולא ימצא ביום רעה ׃___
11בטובתך הֻוא כמוך (הֻואכמוך) וברעתך יתנדה ממך ׃___
12אם תשי֯גך רעה יהפך בך ומפניך יסתר ׃___
13משנאיך הבדל ומאהביך השמר ׃___
14אוהב אמונה אוהב (אוהל!) תקוף ומוצאו מצא (ימצא) הון ׃___
15לאוהב אמונה אין מחיר ואין משקל לטובתו ׃___
16צרור חיים אוהב אמונה ירא אל ישיגם ׃___
17כי כמוהו כן רעהו ׃
2
18וכשמו כן מעשיו ׃___
6
19כחורש וכקוצר קרב אליה וקוה לרב תבואתה ׃___ כי בעבדתה מעט תעבוד ולמחר תאכל פריה ׃
20עקובה היא לאויל ולא יכלכלנה חסר לב ׃___
21כאבן משא תהיה עליו ולא יאחר להשליכה ׃___
22כי המוסר כשמה כן הוא ולא לרבים היא נֹכְוחָה ׃___
27
5כלי יוצר לבער (לבח!ר) כבשן וכמהו איש על חשבונו ׃___
6על עבדת עץ יהי פרי כן חשבון על יצר אחד ׃___
6
25הט שכמך ושאה ואל תקץ בתחבולתיה (בחבלותיה!) ׃
27דרש וחקר בקש ומצא והחזקתה ואל תרפה ׃___
28כי לאחור תמצא מנוחתה ונהפך (ות!הפך) לך לתענוג ׃___
29והיתה לך רשתה מכון עז וחבלתה בגדי כתם ׃___
30עלי (עד!י) זהב עולה ומוסרתיה פתיל תכלת ׃___
31בגדי כבוד תלבשנה ועטרת תפארת תעטרנה ׃___
32אם תחפוץ בני֯ תתחכם ואם תשיים לבך תערם ׃___
33אם תובא לשמע והט אזנך תוסר ׃___
35כל שיחה חפוץ לשמע ומשל בינה אל יצאך ׃___
36ראה מה (מי!) יבין ושחריהו ותשחוק בסיפי רגלך ׃___
37והתבוננת ביראת עליון ובמצותו והגה ({ו}הגה) תמיד ׃ והוא יבין לבך ואשר איותה יחכמך ׃___
7
1אל תעש לך רעה ואל ישיגך רעה
2הרחק מעון ויט ממך ׃___
3אל תדע (תז!ר!ע) חרושי על (עו!ל) אח פן תקצרהו שבעתים ׃___
4אל תבקש מאל ממשלת וכן ממלך מושב כבוד ׃
5אל תצטדק לפני מלך ופני מלך אל תתבונן ׃___
6אל תבקש להיות מושל אם אין לך חיל להשבית זדון ׃___ פן תגור מפני נדיב ונתת!ה (ונתונה) בצע בתמימיך ׃___
7אל תרשיעך בעדת שערי אל ואל תפילך בקהלה ׃___
8אל תקשור לשנות חט כי באחת לא תנקה ׃___
15אל תאיץ (תק!ו!ץ) בצבא מלאכת עבדה הי כאל (מ!אל) נחלקה ׃___
10אל תתקצר בתפלה ובצדקה אל תתעבר ׃
11אל תבז לאנוש במר רוח זכר כי יש מרים ומשפיל ׃
12אל תחרוש חמס על אח וכן על רע וחבר יחדו ׃___
13אל תחפץ לכחש על כחש כי תקותו לא תנעם ׃___
14אל תסוד בעדת שרים ואל תישן דבר בתפלה ׃___
16אל תחשיבך במתי עם זכור עכרון לא יתעבר ׃___
17מאד מאד השפיל גאוה כי תקות אנוש רמה ׃___ אל תאיץ לאמר לפרץ גל אל אל ורצה דרכו ׃
18אל תמיר אוהב במחיר ואח תלוי בזהב אופיר ׃___
19אל תמאס אשה משכלת וטובת חן מפנינים ׃___
20אל תדע באמת עובד אמת וכן שוכך נותן נפשו ׃___
21עבד משכיל חבב כנפש [א]ל תמנע ממנו חפש ׃___
22בהמה לך ראה עיניך ואם אמנה היא העמידה ׃___
23בנים לך יסיר אותם ושא (ושָׂא) לָהֶם נשים בנעוריהם ׃___
24בנות לך נצור שארם ואל תאיר אלהם פנים ׃___
25הוצא בת ויצא עסק ואל נבון גבר חברה ׃
26אשה לך אל תתעבה ושנואה אל תאמן בה ׃___
29בכל לבך פחד אל ואת כהניו הקדיש ׃___
30בכל מ֯אודָך אהוב עושך ואת משרתיו לא תעזב ׃___
31כבד אל והדר כהן ות[ן ח]לקם כאשר צוותה ׃___ לחם אביר֯ים (אב֯ר֯ים) ותרומת י֯ד֯ [זבח]י֯ צדק ותרומת קדש ׃___
32וגם לאבי֯ו֯[ן הו]ש֯י֯ט֯ יד למען תשלם ב֯ר֯כ֯תך ׃___
33תן מתן לפני כל חי וגם ממת אל תמנע חסד ׃___
34אל תתאחר מבוכים ועם אבלים התאבל ׃___
35אל תשא לב מאוה֯ב כי ממנו תאהב ׃___
36בכל מעשיך זכור אחרית ולעולם לא תשחת ׃___
8
1אל תריב ע֯ם איש גדול למה תשוב על [ל]ב֯ו ׃___ אל תריב עם קשה מ[מך] למה תפול בידו ׃___
2אל תחרש ע[ל] איש לאa‏ הון פן ישקל מח֯י֯רך ואבדת ׃___ כי רבים הפחיז זהב והו֯[ן י]שגה ל֯[ב נ]ד֯י֯בים ׃___ aלֹוֹ
3אל תינץ עם א֯יש לשוֹן ואל תת֯ן֯ על אש עץ ׃___
4[אל] ([--]) תרגיל עם איש אויל פן יבוז֯ לנדיבים ׃___
5אל ת֯כ֯לים אי֯ש֯ שב מפ֯שע זכר כי כלנו חייבים ׃___
6אל תבייש אנוש (אנו[ש) י֯שיש (י]שיש) כ֯י֯ נמנה מזקנים ׃___
7אל תתהלל על גוֿע (גֹוע) זכר כלנו נאס֯פים ׃___
8א֯ל תטש שיחת חכמים ובחידתיהם התרטש ׃___ כי ממ֯נו תלמו֯ד לקח להתיצב לפני שרים ׃___
9אל תמאס בשמיעת֯ (בשמו!עת֯) שׂבים אשר שמעו מאבתם ׃___ כי ממנו תקח שכל ב֯עת צ֯[ר]ך֯ (צ֯[רך]) להשיב פתגם ׃___
10אל תצלח (תצלה) בנחלת (בג!חלת) רשע פן תבער כשביב אשו ׃___
11אל תזוח מפני לץ להושיבו כאורב לפניך ׃___
12אל תלו֯ה איש חזק ממך ואם הלוית כמאבד ׃___
13אל תערב יתר ממך ואם ערבת כמשלם ׃___
14bאל תשפט עם שופט כי כרצונו יש[פט] ׃___
15עם אכזרי אל תלך פן תכביד את רעתך כי הוא נוכח פניו ילך ובאולתו תספה ׃___
16עם בעל אף אל תעיז מצח ואל תרכב עמו בדרך ׃___ כי קל בעיניו דמים ובאין מציל ישחיתך ׃___
17עם פותה אל תסתייד כי לא יוכל לכסות סודך ׃___
18לפני זר אל תעש רז כי לא תדע מה ילד ספו ׃
19לכל בשר אל תגל לבך ואל תדיח מעליך הטוב֯ה ׃
9
1אל תקנא את אשת חיקך פן תלמד עליך רעה ׃___
2אל תקנא לאשה נפשך להדריכה על במותיך ׃___
3אַל (אל) תִקְרַב (תקרב) אֶל (אל) אִשָּׁה (אשה) זָרָה (זרה) פֶן תִפוֹל בִמְצוׂדֹתֶיהָ ׃___ [-]ע֯ם זוֹנָה אַל תִסְתַיָיד פֶן תִלָכֵד בִלְקֹותֶֿיהָ (בקלותיה) ׃
4עם מְנַגְּינֹת אַל תִדְמֹוךְ פן יִשְׂרְפֻךָ בְפִיפִיֹתָם ׃___
5בבתולה אל תתבונן פן תּוקש בעונשיה ׃
6אל תתן לזונה נפשך פן תסוב (תסי!ב) את נחלתך ׃___
7להתנבל במראה עיניך ולשומם אחר ביתה ׃
8העלים עין מאשת חן ואל תביט אל יפי לא לך ׃___ בעד אשה [נ]שחת֯ו֯ ([ה]שחת֯ו֯) רבים וכן אהביה באש תלהט ׃_
9עם בעלה אל תטעם ׃ ו֯א֯[ל ]ת֯סֹ֯ב עמו שכור ׃___ פן ת֯טה א֯ליה לב ובדמים תטה אל שחת ׃
10אל תטש אוהב ישן כי חָ[ד]ש לא ידו֯עקם (יד[ו]ע֯[י]ם֯ך֯) ׃___ יי[ן] חדש אוהב חדש וישן אחר֯ ת֯[ש]תֵינּוּ ׃___
11[--] תקנ֯א֯ באיש רשע כי לא תדע מה יומו ׃__
12אל [--] בזדון מצלי֯ח֯ זכר כי עת מ֯ו֯ת לא ינקה ׃
13רחק מאיש [שלי]ט להרג֯ (להרו֯[ג]) ואל תפחד פחדי מות ׃ ואם קרבת לא תאשם פן יקח [א]ת נשמתך ׃___ דע כי בין פחים תצעד ועל רשת תתה[לך] ׃
14ככחך ענה רעך ועם חכמים הסתייד ׃
15עם נבון יהי ח֯ש֯בונך וכל סודך בינותם ׃___
16אנשי צדק בעלי לחמך וביראת אלהים תפארתך ׃___
17בחכמי ידים יחשך יושר ומוש[ל ב]עמו חכם ׃
18ביטה (בינ!ה / בו!טה) נורא בעד (בעי!ר!) איש לשון ומשא (ונ!ו!שא) על פיהו ישונא ˙
10
1שופט עם יוסד עמו וממשלת מבין סד!יר!ה (סדֹיֹרה) ׃___
3מלך פרוע ישחית עיר ועיר נוֹשֶבת בשכל שריה ׃_
2כְשֹופֵט עָם כֵן מְלִיצָיו וּכְרֹאשׁ עִיר כֵן יוׄשְׁבָיו ׃
5ביד אלהים ממשלת כל גבר ולפני מחֹוקק ישית הודו ׃
4ביד אלהים ממשלת תבל ואיש לעת יעמד עליה ׃___
6[ב]כל פשע אל תשלֶּים רע לריע ואל תהלך בדרך גאוה ׃
7שנואה לאדון ואנשים גאוה ומשניהם מעל עֹשק ׃
8מלכות מגוי אל גוי תסוב בגלל חמס גאוה ׃___
9מה יגאה עפר ואפר אשר בחייו יורם גִּּוְיֹו ׃___
10שמץ מחלה יצהיב רופא מלך היום ומחר יפול ׃___
11במות אדם ינחל רמה ותולעה כִּנִּיום וָרמש ׃___
12תחלת גאון אדם מוּעָז וּמֵעֹשֵׂהוּ יסור מלבו ׃___
13כי מקוה זדון חטא ומְקורֹה יביע זמה ׃___ על כן מלא לִבֹּו אלה[י]ם֯ נֶגַֿעהa‏ ויכה+«וּ»+ עד כלֵּה ׃ aרע ויבֵא
14כסא גאים הפך אלהים וישב עניים תחתם ׃___
16עקבת גוים טמ֒טם (טמטם) אלהים ושרשם עד ארץ קעקע ׃___
17יוסחם מארץ ויתשם וישבֹת מ֯ארץ זכרם ׃___
18לא נאוה לאנוש זדון ועזות אף לילוד אשה ׃___
19זרע נכבד מה זרע לאנוש זרע נקלה עובר מצוה ׃___
20בין אחים ראשם נכבד וירא אלהים בע֯○○ ׃
22גר וזר! (וזד) נכרי ורש תפארתם י[רא]ת אלהים ׃
23אין לבזות דל מ֯[שכי]ל ואין לכבד [כ]ל איש [ה]ר֯ס ([ח]כ֯ם / [ח]מ!ס) ׃___
24[--] מושל ושופט נכב֯דו [ואי]ן גדול מ֯[י]רא אלהים ׃
25עבד משכיל הורם ועבד֯ [-]ס[-] [ל]א יתאונן ׃___
26אַל תתחכם לע֯ב֯ד֯ חפצך ואל [-]תכ[-] [במו]ע֯ד֯ צרכך ׃___
27טוב עובד ויותר הון מ[מת]כבד [וח]ס[ר] מתן ׃
28בני בענוה כבד נפשך ויתן לך ט[ע]ם֯ כיוצא בה֯ ׃
29מרשיע נפשו מי יצדיקנו ומי יכבד מקלה נפשו ׃___
30יש דל נכבד בגלל שכלו ויש נכבד בגלל עשר֯ו ׃
31נכבד בעשרו איככה ונקלה בעיניו איככה ׃___ [המ]ת֯כבד בדלותו בעשרו מתכבד יתר ׃ והנקלה בעשרו בדלותו נקלה יותר ׃___
11
1חכמת֯ דל תשא ראשו ובין נדיבים תשיבנו ׃
2אל תהלל אדם בתארו ואל תתעב אדם מכ[ע]ר֯ במראהו ׃
3אליל בעוף דברה וראש תנובות פריה ׃
4בעטה אז֯ר (א[פֶ]ר) אל תהתל ואל תקלס במרירי יום ׃___ כי פלאות מעשי ייי ונעלם מֵ[אָ]דָ֯ם֯ (מֵ[אָדָם]) פעלו ׃___
5רבים נדכאים ישבו על כסא ובל על לב עטו צניף ׃___
6רַבִים נִשָׂאִים נִקְלוּ מְאֹד וְהָשְׁפָלוּ יַחַד וְגַם נִכְבַדִים נִתָּנוּ בְיָד ׃___
7בְטֶרֶם תַחְקר֯ אַל תְסַלֵף בַּקֵר לְפָנִים וְאַחַר תַזִּיף ׃___
8בְּנִי אַל תָשִיב דָבָר טֶרֶם תִשְמַע וּבְתֹוךְ שִׂיחָה אַל תְדָבֵּר ׃_
9באין עצבה אל תאחר / תת!חר) וברב זדים אל תקומם ׃___
10בני למה תרבה עשקך ואץ להרבות לא ינקה ׃ בני אם לא תרוץ לא תגיע ואם לא תבקש לא תמצא ׃
11יש עמל ויגע ורץ וכְדַי כן הוא מתאחר ׃___
12יש רֹשֵׁש ואֹבַד מהלך חסר כל ויותר א֯[ו]נש֯ ([○○]ננ֯י֯ו / א֯[○○]נש֯) ׃___ ועין ייי צפתהו לטוב וינעריהו מעפר צחנה ׃___
13נשא בראשו וירממהו ויתמהו עליו רבים ׃
14טוב ורע חיים ומות ריש ועושר מייי הוא ׃___
15[ח]כ֯מ֯ה֯ ושכל והבין דבר מיי ]הוא ׃ּ___ חטא ודרכ֯ים ישרים מייי הוא ׃___
16שכלות וחוש֯ך֯ לפשעים נוצרה ומרעים רעה עמם ׃___
17מנ֯ת֯ (מ[תן]) [ייי]? צדיק [לע]ד֯ [תע]מ֯ד֯ ורצנו יצלח לעד֯ ׃
18[י]ש מתעשֵר מהתענות ו֯[○○] (ו֯[יש]) יְחי֯ב֯ שכרו ׃___
19ובעת֯ [--] מצאתי נחת ועתה אכ֯ל [מ]ט֯ו֯ב֯[תי] ׃___ ו֯לא ידע מה י[○○○ י]חלף וע[ז]ב֯ו ל֯א֯ח֯ר֯ ומת ׃___
20ב֯[נ]י֯ ע֯[מד] ב֯ח֯ו֯קך ובו ה֯[ת]ר֯ע֯ ובמ֯ל֯אכתך ה֯תי[שן] __
21[א]ל֯ ת֯[ת]מ֯ה֯ בד֯[-] [--] [-]ר֯ו֯ץ֯ לייי וקוה לא[ו]ר֯ו֯ ׃__ כי נכח בעיני ייי ב[פ]ת֯ע פתאם ל[○○]ע֯[○○] [--] ׃___
22ברכת אל ב֯גרל צדיק ובעת תקותי תפר֯ח֯ ׃
23אל תאמר֯ [--] כי עש[י]ת֯י חפצ[י] ומה עתה יעזב לי ׃__
24אל תאמר דיי ע֯מ֯י א֯[י]ה א[○○]ה (א[-] / א[נש]) יהי עלי ׃___
25טֹובַת יוםט (יום) תְשַׁכַּח רעה ___ ורע֯ת י֯ו֯[ם] תש֯כח טוב֯ה֯ ואחרית אאדם תהיה עליו ׃___
27ע֯ת֯ רעה תשכח תענוג וסוף אדם יגיד עליו ׃___ בטרם תחקר אדם אל תאש[רה]ו __ ([כ]י֯) ב֯א֯ח֯ר֯י֯ת֯ו יאושר אדם ׃___
28לפני מות אל תאשר גבר ובאחריתו ינכר איש ׃___
29aלא כל איש להביא אל בית ומה ר֯בו פ֯צ֯ע֯י֯ רוכל ׃___
30כ֯כ֯ל֯ו֯ב֯ מ֯לא ע֯ו֯ף֯ כן בתיהם מלאים מ֯ר֯מ֯ה֯ ׃_ כעוף אחוז֯ בכלו֯ב֯ לב גאה כ֯זאב ארב (אֹרֵב) לטרף ׃
29bמה ירבו פשעי בוצע ׃
30ככלב הוא בא֯ ו֯כל (בא֯ו֯כל) בית ׃ וחומס כן֯ בוצע בא __ ומשים ריב לכל [טו]ב֯תם ׃ א֯ורב הר֯וכל כדוב לבית לצים וכמרגל יראה ער֯וה ׃
31טוב לרע יהפך נ֯ר֯גן ובמחמדיך יתן קשר ׃___
32מִנצוץ ירבה (ת!רבה) גחלת ואיש בליעל (בליִ֙עֹל) לדם יארֹב ׃___
33גור מרע כי רע יוליד למה מום עולם תשא ׃___
34aלא תדבק לרשע ויסלף דרכך ויהפכך מבריתיך ׃___
12
1אם טוב תריע (תי!ד!ע) למִי תטיב ויהי תקוה לטובתך ׃___
11
34bמשוכן זר! (זָרִיו) ו!י!זיר (זָהִיר) דרכיך וינכר!ך (וינכרו!ך / וינכריך) במחמדיך ׃___
12
2היטב לצדיק ומצא תשלומת אם לא ממנו מייי ׃___
3אין טובה למנוח (למני!ח) רשע וגם צדקה לא עשה ׃___
5aפי שנים רעה תשיג בעת צורך בכל טובה תגיע אלי֯ו ׃___ כלי לחם אל תתן לו למה בם יקביל אליך ׃___
6כי גם אֵל שונא רָעים ולרשעים ישיב נקם ׃___
4תן לטוב ומנע מר֯ע
5bהקיר מך ואל תתן לזד! (לזר) ׃___
8לא יודע בטובה אוהב ולא יכוסה ברעה שונא ׃_
9בטובת איש גם שונא ריע וברעתו גם ריע בודד ׃___
10אל תאמין בשונא לעד כי כנחשת רועו יחליא ׃
11וגם אם ישמע לך ויהלך בנחת ׃___ תן לבך להתירא ממנו ׃ היה לו כמגלה רז ולא ימצא להשחיתך ודע אחרית קנאה ׃___
12אל תעמידהו אצלך למה יהדפך ויעמד תחתיך ׃ אל תושיבהו לימינך למה יבקש מושבך ׃___ ולאחור תשיג אמרי ולאנחתי תתאנח ׃___
13מִהי יוחן חובר נשוך וכל הקרב אל חית שן ׃___
14כן חובר אל אשתa‏ זדון ומתגלל בעונתיו ׃ aעז
23
16לא יעבר עד תבער בו אש ׃__
12
15כאשר יבוא עמך __ לא יתגלה לך ואם תפול לא יפול להצילך ׃ עד עת עמד לא יופיע ואם נמוט לא יתכלכל ׃
16בשפתיו יתמהמה צר ובלבו יחשוב מהמרות עמוקות ׃ ____ וגם אם בעיניו ידמיע אויב אם מצא עת לא ישבע דם ׃__
17אם רע קראך נמצא שם כאיש סומך ית֯פש עקב ׃___
18ראש יניע והניף ידו ולרוב הלחש ישנא פנים ׃___
13
1נוגע בזפת תדבק ידו וחובר אל לץ ילמד דרכו ׃___________
2כבד ממך מה תשא ואל עשיר ממך מה תתחבר ׃___ מה יתחבר פרור֯ אֶל סיר אשר הוא נוקש בו והוא נשבר או מה יתחבר עשיר אל דל ׃
3עשיר יענה הוא יתנוה ועל דל נעוה הוא יתחנן ׃___
4אם תכשר לו יעבד בך ואם תכ!רע (תברע) יחמל עליך ׃__
5אם יש לך (שלך) ייטיב דבריו עמך וירששך ולא יכאב לו ׃
6צֹרֶיך לו עמך והשיע לך ושוחק (ושי!חק) לך והבטיחך ׃
7עד אשר יועיל יהתל בך פעמים שלש יעריצך ׃ ובכן יראך והתעבר בך ובראשו יניע אליך ׃___
8השמר אל תרהב מאד ואל תדמה בַחֲסֵירֵי מַדַּע ׃___
9קָרֵבֿ נדיב היה רחוק וכדי כן יגישך ׃___
10אל תתקרב פן תתרחק ואל תתרחק פן תשנא ׃___
11אל תבטח לחפש עמו ואל תאמן לרב שיחו ׃___ כי מהרבות שיחו נסיון ושחק לך וחקרך ׃___
12אכזרי יתן מושל ולא יחמל על נפש רבים קושר קשר ׃___
13השמר והיה זהיר ואל תהלך עם אנשי חמס ׃___
14כל הבשר יאהב מינו וכל אדם את הדומה לו ׃___
15מין כל בשר אצלו ואל מינו יחובר אדם ׃____
17מה יחובר זאב אל כבש כך רשע לצדיק וכן עשיר אל איש נאצל ׃
18מאין! (מאיש / מא יש) שלום צבוע אל כלב מאין שלום עשיר אל רש ׃____
19מאכל ארי פראי מדבר כן מרעית עשיר דלים ׃___
20תועבת גאוה ענוה ותועבת עשיר אביון ׃___
21עשיר מוט (נ!מוט) נ!סמך (בסמך) מרע ודל נמוט נדחה מרע אל רע ׃___
22עשיר מדבר ועזריו רבים ודבריו מכוערין מהופין ׃___ דל נמוט גע גע ושא (י!שא) ודבר משכיל ואין לו מקום ׃___
23עשיר דובר הכל נסכתו ואת שכלו עד עב יגיעו ׃___ דל דובר מי זה יאמרו ואם נתקל גם הם יהדפוהו ׃___
24טוב העושר אם אין עון ורע העוני על פי זדון ׃___
25לב אנוש ישנא פניו אם לטוב ואם לרע ׃___
26עקבת לב טוב פנים אורים ושיג ישיח מחשבת עמל ׃___
14
1אשרי אנוש לא עצבו פיהו ולא אבה עליו דין לבו ׃___
2אשרי איש לא חסרתו נפשו ולא שבתה תוחלתו ׃___
3ללב קטן לא נאוה עושר ולאיש רע עין לא נאוה חרוץ ׃___
4מונע נפשו יקבץ לאחר ובטובתו יתבעבע זר ׃___
5רע לנפשו למי ייטיב ולא יקרה בטובתו ׃___
6רע לנפשו אין רע ממנו ועמו תשלומתּ (תשלומת) רעתו ׃___
9בעין כושל מְעַט הוּא (מעטהוּא) חלקו ולוקח חלק רעהו מאבד חלקו ׃___
10עין רע עין תעיט על לחם ומהומה על שלחנו ׃ עין טובה מרבה הלחם ומעין יבש יזל מים על השלחן ׃
11בני אם יש לך שָרֵות נפשך ואם יש לך היטיב לך ולאל ידך הדשן ׃___
12זכור כי לא בשאול תענוג ולא מות יתמהמה ??? וחוק לשאול לא הגד לך
13בטרם תמ֯ות היטב לאוהב ____ והשיגת ידך תן לו ׃
14אל תמנע מטובת יום ___ ובהלקח (ובחלק〈) אח (〈ת!{ }אוה! / 〉ח{ }מ!ד!) אל תעבר וחמוד רע אל תחמוד ׃___
15הלא לאחר תעזב חילך ויגיעך ליודי גורל ׃___
16תן לאח ותין (ותֶין) ופניק֯ נפשך כי אין בשאול לבקש תענוג ׃ וכל דבר שיפה לעשות לפני אלהים עשה ׃
17כל הבשר כבגד יבלה וחוק עולם גוע יגועו ׃___
18כפרח עלה על עץ רענן שזה נובל ואחר גומל צומח ׃___ כן אס֯חות כן דורות בשר ודם (וד֑ם) אחד גוע ואחד גומל ׃
19כל מעשיו רקוב ירקבו ופעל ידיו ימשך אחריו ׃___
20אשרי אנוש בחכמה יהגה ובתבונה ישעה ׃
21השם על דרכיה לבו ובתבונתיה יתבונן ׃___
22לצאת אחריה בחקר וכל מבואיה ירצד ׃___
23המשקיף בעד החלונה ועל פתחיה יצותת ׃___
24החונה סביבות ביתה והביא יתריו (יתד!יו) בקירה ׃
25ונוטה אהלו על ידה ושכן שכן טוב ׃___
26וישים קנו בעֳופיה ובענפיה יתלונן ׃___
27וחוסה בצלה מחרב ובמענותיה ישכן ׃
15
1כי ירא ייי יעשה זאת ותופש תורה ידריכנה ׃___
2וקדמתהו כאם וכאשת נעורים תקבלנו ׃___
3והאכילתהו לחם שכ֯ל ומי תבואהa‏ תשקנו ׃___ aתבונה
4ונשען עליה ולא ימוט ובה יבטח ולא יבוש ׃___
5ורוממתהו מרעהו ובתוך קהל תפתח פיו ׃___
6ששון ושמחה ימצא ושם עולם תורישנו ׃___
7לא ידריכוה מתי שוא ואנשי זדון לא יראוה ׃___
8רחוקה היא מלצים ואנשי כזב לא יזכרוה ׃___
9לא נאתה תהלה בפי רשע כי לא מאל נחלקה לו ׃
10בפה חכם תאמר תהלה ומשל בה ילמדנה ׃
11אל תאמר מאל פשעי כי את אשר שנא לא עשה ׃___
12פן תאמר הוא התקילני כי אין צורך באנשי חמס ׃___
13רעה ותעבה שנא ייי ולא יאננה ליראיו ׃___
14אלהים מבראשטית (מבראשית) א ברא אה֯דם (אדם) וישתיהו ביד חותפו ויתנהו ביד יצרו ׃___
15אם תחפץ תשמר מצוה ותבונה לעשות רצונו ׃___ אם תאמין בו גם אתה תחיה ׃
16מוצק לפניך אש ומים באשר תחפץ שלח ידיך ׃
17לפ֯ני אדם חיים ומוות אשר יחפץ ינתן לו ׃___
18ספקה (כ֯י֯ספקה) חכמת ייי אמיץ גבורות וחוזה כלם ׃
19עיני אל יראו מעשיו והו יכיר על כל מפעל איש ׃___
20לא צוה אנוש לחטֹא ולא החלים אנשי כזב ׃___ ולא מרחם על עושה שוא ועל מגלה סוד ׃___
16
1אל תתאוה תואר נערי שוא ואל תשמח בבני עולה ׃___
2וגם אם פרו אל תבעבם אם אין אתם יראת ייי ׃
3אל תאמין בחייהם ואל תבטח בעקבותם ___ כי לא ת֯היה להם אחרית טובה ׃ כי טוב אחד עושה רצון מאלף ומות ערירי ממי שהיו לו בנים רבים ע֯ו֯לה ומאחרית זדון ׃
4מאחד ערירי ירא ייי תשב עיר וממשפחת בגדים תחרב ׃___
5רבות כאלה ראתה עיני ועצמות (ועצֻמֹות) כאלה שמעה אזני ׃___
6בער«דֿ»ת רשעים יוקדת אש ובגוי חנף נצתה חמה ׃
7אשר לא נשא לנסיכי קדם המורים עולם בגבורתם ׃___
8ולא ע חמל על מגוֹרי לוט המתעברים בגאותם ׃___
9ולא חמל על גוי חרם הנודשים (הנד!ו!שים) בעונם ׃___
10כן שש מאות אלף רגלי הנאספים בזדון לבם ׃__
11ואף כי אחר (אחד!) מקשה ערף תמה זה אם ינקה ׃___ כי רחמים ואף עמו ונושא וסולח ועל רשעים יגיה רגזו ׃___
12כרב רחמיו כן תוכחתו איש כמפעליו ישפט ׃
13אלa‏ ימלט בגזל עול ולא ישבית תאות צדיק לעולם ׃___ aלא
14כל העושה צדקה יש לו שכר וכל אדם כמעשיו יצא לפניו ׃
15ייי הקשה את לב פרעה אשר לא לא ידעו ׃___ שמעשיו מגולין תחת השמים ׃__
16רחמיו ׃__ יראו לכל בריותיו ואורו ושבחו חלק לבני אדם ׃___
17אל תאמר מאל נסתרתי ובמרום מי יזכרני ׃___ בעם כבד לא אודע ומה נפשי בקצות רוחות כל בני אדם ׃___
18הן השמים ושמי השמים ותהום וארץ ׃___ ברדתו עליהם עֹמְודִים בפקדו וכרגשו ׃___
19אף קצבי הרים ויסודי תבל בהביטו אליהם רעש ירעשו ׃___
20גם עלי לא ישים לב ובדרכי מי יתבונן ׃___
21אם חטאתי לא תראני עין או אם אכזב בכל סתר מי יודע ׃___
22מה מעשה צדק+«י»+ מי יגידנו __ ותקות מה כי אצור! (אצוק) חוק ׃___
23חסר!י (חסדי) לב יבינו אלה וגבר (וגבו֯ר) פ֯ו֯תה יחשב זאת ׃___
24שמעו אלי וקחו ש֯כ֯לי ועל דברי שימו לב ׃___
25אביעה במשקל רוחי ובהצנע אחוה דעי ׃___
26כברא אל מעשיו מראש על חייהם [--] ׃